Szamos, 1917. március (49. évfolyam, 52-79. szám)

1917-03-01 / 52. szám

XLIX. évfoíyaTi. Szatmár, 1917. március 1. csütörtök 52. szám. A világháború hire! Gy(zel»i«l( a VaUpntnal «tail ZsákB&iy: 12 tiszt, 1300 tfzWgitiy, 11 gippstfa, 9 »Hoifctií. Hivatalos jelentések. Budapest, febr. 28. Hivatalos jelentés : Keleti harctér: Mackensen vemért. sbemagy hadosoportfa: Nincs jelenteni való. Jóimé/ főherceg, vezérezredes hadsereg-arevonala: Kampolungtól keletre megsem­misítettünk egy ellenséges tábori őrséget. A valeputnai ut két oldalán csapataink tegnap délután meglepő támadással rohammal elfoglaltak több magaslati állást. Az alaguttámaszpontot a vé­delmi müvek szétrombolása után kedvezőtlen fekvése miatt az ellen­ség beavatkozása nélkül kiürítettük. Az összes többi elfoglalt területet több makacs támadással szemben megtartottuk. A nap zsákmánya 12 tiszt, több mint 1300 főnyi legénység, 11 gépfegyver és 9 aknavető. Lipót bajor herceg, vezértábornagy hadeereg-arevonala : Lucktól nyugatra rohamcsapataink rajta­ütöttek egy orosz előőrsön. &lasz harciér: A tengermelléki arcvonalon a tüzérségi tevékenység mérsékelt határok között maradt. Repülőink a görzi grófságban sikeresen dobtak bombákat olasz csapattáborokra. Marmolatától délre tüzünkkel rajtaütöttünk az ellenség Ombretta-állásain és 2 ágyút, 1 lőszerraktárt és az olaszok fedezé­keit megsemmisítettük. Délkeleti harctér: Biztosító csapataink Maliktól északnyu­gatra szótugrasztottak egy ellenséges osztagot. Hőfer, altábornagy. Berlin, febr. 23. A n?.gy főhadiszállás hivatalosan jelenti: Nyugati hadszíntér: Az Artois arc vonal néhány helye ellen intézett angol '.-’derítő előretöréseket vissza­vertük, Az Ancre területen állásaink előteré­ben gyalogsági harcok hadvezetésünk szán­dékai szerint folytak le. Vaillytől nyugatra az Aisne folyó mentén biztositó csapataink egyikén a franciák rajtaütöttek. Az őrállás és a már fogságban levő megszálló csapat ellentámadással ismét a mienk lett. A Maas balpartján a franciáknak erős tüzslós után éjjel Avoconrttól északkeletre fekvő árkaink ellen intézett ré3ztámadásai meghiúsultak. Markirchtől nyugatra a Vogézekben négy francia felderítő osztag vállalkozásai kudar­cot vallottak. Keleti harctér : Lipót bajor herceg vemértabomagy arevon-ala: A helyzet változatlan. Jómé«/ főherceg, vezérezredes hadeereg-arevonala: A valeputnai ut mindkét oldalán az Erdős-Kárpátok dili részén csapa­taink jól előkészített bravúrosan végre­hajtott tamadáaa több orosz magaslati állást juttatott birtokunkba, 12 tisztet és több mint 1300 főnyi legénységet foglyul ejtettünk, 11 géppuskát és 9 aknavetőt zsákmányoltunk. Az elfoglalt vonalakat több éjjeli ellentámadással szemben megtartottuk. Az úttól délre az oroszoktól elfog­lalt támuazpon tot védelmi berendezéseik megsemmisítése után e pontnak ránk nézve kedvezőtlen fekvése miatt az el­lenség behatása nélkül kiürítettük. Mackensen vezértábomagy hadosoportfa : Nincs újság. Macedóniai arcvonal : A Csorna hajtásban az olaszok a Paralovotól keletre február 12 én tőlük elfoglalt magaslati állásokat bőséges tüzelőkészités után nagy erőkkel meg­támadták. láma ássuk: nagy vesztesé­gükkel omlott össze. Egy talpalattnyi főidet sem vesztettünk. Ludendorf, első főszáliásmestar. Belhman-Hcüweg az amerikai konfliktusról, Berlin, febr. 28. A birodalmi gyűlés tegnapi ülésén Bethman-Hollweg kancellár nagy beszé­det tartott a helyzetről, melynek során rátért az Egyesült Államokkal bekövet kezett diplomáciai viszony megszakítá­sára. Hiteles közlést— úgymond— azon okokról, amelyek szakítást idéztek elő, nem kapott. Az összeköttetés megszakí­tásának ilyen módja páratlan a történe lemben. Ha a Remei > Ital közölt meg- okolás igaz lenne, ellene a legbaiáro­zotiabhaa tiltakoznék. A háború kezdető óta a régi elveket sutba dobták Ame­rikában. Visszautasítja azon vádat, mintha május negyediki jegyzékünkben tett ígéretünk visszavonásának módja az Egyesült Államok méltóságát és be­csületét érintené. A tengerek szabadsága ellenségeink által súlyos sérelmekéi szenvedett, Amerika azonban nem igye­kezett ezt meggátolni. Az angol kiéhez­tető blokádról, békoajinlatuok elutasítá­sáról, ellenségeinknek megsemmisíté­sünkre irányuló szándékáról Ameriká­ban jel tudtak. Meg tudtam volna értemi az Egyesült Államok eljárását, ba mind­két badviselőféllel szemben egyenlő mó­don igyekezett volna eljárni a jogok megvédésében, de nem ismerhetem el becsületbeli és létkérdésnek az amerikai népre azt, hogy egyoldalúan csupán ve­lünk szemben védelmezi a nemzetközi jogokét Hogv Amerika velünk szakított és ellenünk akarta az összes semlegese­ket mozgósítani, ez nem szolgálja az Egyesült Államoknak a tengerek sza­badságéról hirdetett törekvését, sem a Wilson által keresett bókét, sót arra szolgál, bogy a vérontást még jobban kibóritse. Wilson üzenet© a kongresszushoz, Washington, febr. 28. (•Re« tor.) A kongresszushoz intézett üzenetében Wilson többek között ezeket mondotta: Kritikus időket élünk, amelyekben kö­telességem, hogy szoros érintkezésben együtt maradjak a kongresszus mindkét házával. A február elsején bejelentett német taktika gyakorlati következményei még nem láthatók át teljesen. Mi felszólítottuk a semlegeseket, hogy velünk együtt dolgozzanak, hogy a pusztí­tásnak véget vessünk, azonban attól félek, hogy egyikük sem tartotta tanácsosnak az Egyesült Államokkal való közös akciót. Kereskedelmünk szintén szenved; de inkább azáltal, hogy sok hajónk aggodal­maskodva az amerikai kikötőkben maradt. A bajósforgalomnak az amerikai kikö­tőkben való megzavarásáról Wilson azt mondotta, hogy oz már maga azon követ­kezményeket vonhatja maga után, amelyeket az uj német tengeralattjáró rendelkezések­kel minket illetőleg elérni szándékoznak. Nyílt cselekedet eddig nem következett be. A német bnvárhajók parancsnokai nem várt tapintatot és önuralmat tanúsítanak. A helyzet, azonban mindennemű komoly t he tőségeket és veszedelme­ket rejteget. Eltért nagyon elővigyá­zatlan dolog volna, ha nem volnánk elkészülve minden lehetőségre. Köte­lességem tehát, hogy felszólítsam önöket, biztosítsák nekem haladék­talanul mindazon /elhat almazáso­kat, melyekre minden pillanatban szükséget;*, lehet. Kereskedelmünket, polgáraink vagyonát és életét elhatározottsággal kell megvéde­nünk. R.mélem, nem lesz szükség fegyveres Egyes szikii Helybe': fi fi Lapunk mai száma 4 ©Mai. Egyes szám ára: vidéken 3 fillér. ára:

Next

/
Thumbnails
Contents