Szamos, 1917. február (49. évfolyam, 27-51. szám)

1917-02-01 / 27. szám

XLIX. évfolyam 5z?imár, 1017. februér I. csütörtök. HIIHI*lllin»HHlínUlllH’»taHIIIIIH»UUMII»I>M*H POLITIKAI NAPILAP. iBBBBBBBBBBBBBBaBUBgr«ranBUU*usMSM«uauMU!iB;igmiiRH!RinMS!KBtfaBSKKnHsx(!Bsra isisgRVRtRRacsiisiiiaiasmmRxiBV Egy évr« Fél évr« Efflt ■ LÖFIZKTfiSI DtlAKi 18 K — t VWéh*« . . S3 K - f 9 „ — f » . . 11K-f 4 . 5« f . . . 5 . 39 f 1 , 6®f . 2 . - f Kiad* és laj»te!o>éon®3: a „SMUadNfM* könyvnyomda és lapkiadó réaavéay-tái-saaá#. SZUTMAR-NÉMETI. Hirdetési dijak Saefcmáron aiör« fizetendők. sasra 3© fii8ér. Szerkesztősig és kiadóhivatal: RAKÓCZI-UTCR 24. #*», Telefon-szóm ok: Szerkasztőség 373. — Kiadó» hivatal 414. — Foíatös szerkeszti lakása 358. 1*» A világháború hirei. Hcfer alíébarnagg jelentess SadmpMÍ, jan. 31. Hivatalos jelemé* : Keleti harctér: Mackensen vezértábornagy hadcsoportja : A Szereth torkolata közelében török csapatok visszavertek erős orosz felderítő osztagokat. József főherceg, vezérezredes hadeereg-arevonala: A mesti-canescii szakaszon az oroszok njra megkezdték támadásaikat. Két rohamu­kat teljesen visszavertük, a harmadiknál, a valeputnai országúitól délre elvesztettünk egy támaszpontot. Lipót bajor herceg mzértábomagy arevonala: Pripjától délre nincs különös esemény. Olasz és délkeleti harctér: Változatlan. Hőfér, altábornagy. Sikereink az ja partján. A német főhadiszállás jelentése. Berlin, jan, 31. A nagy főhadiszállás hivatalosan jelenti: Nyugati hadszíntér: Erős fagy és havazások korlátozták a harci tevékenységet. A lotharingiai határ mentén Leintrey- nél, déltől kezdve erős volt a tüzérségi harc. Este a franciák megtámadták állásaink ogy részét. Visszavertük őket. Keleti harctér: Lipót bajor herceg, vés ér tábornagy hadsereg-arcvonala : Az Aa keleti partján csapataink rohammal elfoglaltak egy orosz arőd állást éa abban több erőa ellentámadást visszavertek. Tizennégy tisztát és több mint kilencsiáz fényi legénységei el­fogtunk, tizenöt géppuskái zsákmányol­tunk. József főherceg, vemére erodes hadsereg- arcvonala: Az oroszok heves tüzelés után a való putnai országúitól délre fekvő állásainkat többször megtámadták. Két erős támadás meghiúsult, a harmadik rohamnál sikerült ogy oross osztagnak egyik támaszpontunkba benyomulás. Mackensen vem ér tábornagy hudesopórtja: A Duna közelében erős ellenséges osz­tagok előrenyomultak. Török előőrsök visz- szaverték őket. Macedóniai arevenal: A Cserna hajtásban felderitőimk egy portyázásról több olasz fsgolylyal tértek vissza. Ludenderf, első fűszállá«me»fat. Genf, jaa. 31. A Journal jelenti Jassyból: A központiak romániai inváziójáról Ír­ják, hogy a románok hö.jies őnmegtsgsdással felgyújtották a petróleunaforrásokat, amelyek évenkint másfél millió tonnát szolgáltattak. A források teljesen elpusztultak. A gabonát azonban már nem akarták felgyújtani. Cra- jova polgármestere például megtagadta a parii;esőt a gabonakészletek felgyujtására. A kormány kormánybiztost nevezett ki he­lyére, aki szintén nem teljesítette a paran­csot, mert a népet kell élelmezni. Berlin, jan. 31. A Wolff-ügynökség jelenti: A franciák tegnap hasztalanul kísérel­ték meg, hogy a 304-ts magaslaton és a Aisne vöigyk&tlanban elvesztett állásaikat visszaszerezzék. Elénk tüztevékenység után délután támadásra készültek. Heves ellen- tüzelésünk megállította őket. Esta hét óra­kor újból támadtak. Könnyen visszautasítot­tuk. Háromnegyed órával később megismé­telt kísérletüket hasonló sors érte. Az orosz fronton egyes helyeken húsz fokra emelke­dett hideg befolyásolta a hadműveleteket. Romániában nsgy hideg és hófúvások vau­nak. A török főhadiszállás jelentőse. Konstantinápoly, jan 31. A főhadiszállás jelenti: Csapataink Perzsiában bevonultak Diz- abadba. Lovasságunk folytatja a Devlet— Abadtól visszavonuló ellenség üldözését és közeledik Suitanabadhoz. Galíciában az oroszok túlnyomó erővel megtámadták állásainkat. Valamennyit vissza­vertük, csupán yegy helyen tudták megvetni lábukat Később lendületes ellentámadásunk innen kivetette őket. Áz ántánt haditerve. Lugano, jan. 31. A pétervári haditanáccsal kapcsolatban a Giomale d‘ Italiánan Merazzi tábornok képviselő kifejti, bogy minél gyorsabban a legnagyobb arányokban készíttessenek ka dí­szért egy legkésőbben május közepén a Karszfon, a Balkánon, Galíciában és Elzász­ban a szövetségesek által közösen végre­hajtott koseentrikus effenziva céljaira. Berlin, jan. 31. Bnguoy tábornok, belga generalisszimusz a Vevője Yremja munkatársának kijelentette, hogy a belga hadseregnek jelentékeny része lesz az esidei offenzivában. A nagyszabású haditerv már teljesen elkészült. Az idei ösz- szeütközés a nyugati harctéren olyan harcokat fog provokálni, aminöket még egyetlen há­ború sem látott. A belga hadsereg teljesen felkészült a nagy döntésre. A tábornok hang­súlyozta, hogy az ántánt minden rendelke­zésére álló tartalékát hareba fogja vetni. Ezért félő, hogy Belgium ismét nagyarányú hadszíntérré válik. A tengeren is döntésre kerti ezidén a sor. Lugano, ja« 31. A Popole d Italia írja : A háború mielőbb véget ér, mert Eraneiaország és Olaszország úgy pénzügyileg, mint emberanyagban rövidesen kimerül. Hága, jan. 81. Oroszország a tavasai offenzi- vára való felkészültséggel nagyon el van maradva. Ezért tavasszal előbb a nyugati fronton kezdődnek meg a harcok. Az ántántországokban a szén- hiány miatt a municiószállitás jelen­tékenyen csökkent. Az ellenség visszaélése a kórházhajőkkai. Berlin, Jan. 31. A Wolf ügynökség jelenti: A német kormány memorandumot adott át az amerikai és spanyol nagyköveteknek az angol francia kormányokkal való közlés végett. A memorandum elmondja, begy az ellenség kérházhajóit nemcsak a sebesültek és betegek szállítására használják, hanem megsértve a genfi egyezményt, munició és csapatszáiliiásra használja fel a kórház ha­jókat Számtalanszor megtörtént, hogy a kór- házbajók neveit olyan gyakran válteztatják, hogy a német hadvezetőség képtelen idejé­ben értesíteni tengeri haderőit a névválto­zásról. Megállapítottuk, hogy egyes kórház­hajókat fölfegyverezték. A memorandum huszonhárom mellék­lettel bizonyítja a német kormány tudomá­sára jutott tények egy részét. A német kormány kijelenti, hogy jogo­san elháríthatná magától a felelősséget, ezt azonban 'emberies okokból egyelőre nem tesii. Vem tűri azonban tovább, bogy csa­patokat és muníciót szállítsanak a főhadite- rtletre a Vöröskereszt áinok módon valé felhasználásával. A német kormány kijelenti, hogy mos­tantól fogva a Fiamborough TerscboUing és Quassant-LanseDd között levő tengeri terüle­ten nőm fog megtűrni ellenséges kérhásha­Igyes szám árai Lftponk attl mié ima 4 oldal. Efysa ss* a irm vidámig 8 mm

Next

/
Thumbnails
Contents