Szamos, 1917. január (49. évfolyam, 1-26. szám)

1917-01-02 / 1. szám

LXIX. évfolyam ££ Szatmár, 1917. január 2. kedd POLITIKAI NAPILAP .?ewMB«a«&3ss»ssaaeaaat«Bsi«a^&' eSLÖ^I-EBTS&i BSJ&iíl Sm év** fe«iyfr<sia 18 K — f VtdéSseas . ¥M évre „ 9 » — f isg^dim » 4 , 5® f . Égjr hónapra , 1 „ ©■© f »ssas« í?31 I . MK~{ . 11 „ — f . S „S®f . a . - f 8snaBi»«Mieae»fl Kiadó és laptuiajdonos: a „Ä2»t>Rd«Kjti" könyvnyomda és lapkiadó résxvéi iy- társaság 52ATMAR-KÉMBTÍ.---------------------fni—inm Hi rdetési dijak Szatmóree sióra fítetmMi, Hyiltilr sora 3® fillér. Sxerkesztóség és fdadóbivata: RAKÓC23-aiCa %LA*% Szerkmrefc&ség és kkMMMw£al M% FeteISs sxerfcesztS fakáea £j$&j Az ántánt válasza a békeajánlatra. Megtorlást, jóvátételt és biztosítékot követel. Paris, jan. 1. A Havas ügynökség jelenti: Harmincadikán este adták át az ántánt válaszjegyzékét az Egyesült Álla­mok itteni nagykövetének. A jegyzék a következő : A népek szabadságának védelmére egyesülve és híven a vállalt kötelezettség­hez, hogy a szövetségesek a többitől elválva nem teszik le a fegyvert, a szövetségesek elhatározták, hogy együttesen válaszolnak a központi hatalmak állítólagos béke­ajánlatára. Az ántáni mindenek előtt tiltako­zik az ellen, hogy a központi hatal­mak a háborúért a felelősséget az antantra hárítsák, másrészt, hogy * győzelmet maguknak vindikálják. Az ántánt nem engedheti meg ezen kettős valótlan állítást, amely már »leve kizárja a tárgyalási kísérletet, A minden kézzel fogható tartalmat ég határozottságot nélkülöző békeajánlat inkább háborús manővernek minősíthető, amely a mult, a jelen és jövő jellegé­nek rendszeres félremagyarázásán alap­szik. Szemére vetik a központi hatalmak­nak a háború felidézését. A monarchia miután példátlan ultimátumot intézett Szerbiához, bár nyomban megkapta a kért elégtételt, mégis hadat üzent. A központi hatalmak minden az ántánt ré­széről jövő törekvést visszautasítottak, amely a helyi viszályt lokalizálni akarta. Elutasították Anglia konferenciás javas­latát, Oroszország javaslatát a döntő bí­róság iránt, sőt Németország a szerző­déseket papír rongynak minősítette és azt hangoztatta, hogy a szükség tör­vényt bont. A központi hatalmak jelenleg & háborús térképre támaszkodnak, amely azonban a helyzetnek csak átmeneti, külső képét íejezi ki és nem állapíthatja meg az ellenség valódi erejét % jövőt illetőleg. A Németország hadüzenete által előidézett pusztulás és számos merény­let megtorlást, jóvátételt és biztosítéko­kat követel. A bókeajánlat meg akarja téveszteni az ántánt államok közvélemé­nyét, amely azonban minden áldozat da­cára máris megadta a megfelelő választ, megtéveszteni és megfélemlíteni akarja a semleges államokat, buzdítani akarja saját népét a további áldozatok megho- j íaiuLiia, ülőre igazold igyekszik a világ szeme előtt a bívárhajó háború uj bűn­tényeit, idegen nemzetek munkásainak elhurcolását, erőszakos sorozását saját hazájuk elleni harcra, valamint a sem­legesség megsértését. A mai óra súlyának tudatában a szövetséges kormányok, melyek egymással szoros kapcsolatban és népeikkel teljes egyetértésben van­nak, megtagadják, hogy a minden őszinteség és jelentőség hiján levő javaslattal foglalkozzanak és kije­lentik újólag, hogy a béke mindad­dig lehetetten, amíg a megsértett jogok és szabadságok visszaállítá­sára, a nemzetiségek alaptörvényei­nek elismerésére és a kisállamok függetlenségére vonatkozó biztosí­tékokkal nem bÍrnak és mig a né­peket fenyegető háború elhárítására elegendő garanciákkal nem rendel­keznek. Azután hosszasan foglalkoznak Bel­gium ügyének kérdésével és kijelentik, hogy a belga király és kormánynak egyetlen célja van a béke és jog hely­reállítása, amely országuknak jogos elég­tételt és a jövőre nézve garanciákat ad. Párig, jan. 1. • A négyesszövetsóg v, s it Wilsen jegyzékére a legközelebb adják át, a nyilvánosságra azonban csak akkor bo­csátják, ha Wilson célszerűnek tartja. Az olasz szocialisták békeakciója. Lugau*, jan 1. Az olasz szociálista párt veze­tősége buzgón dolgozik a gyors bé­kekötés érdikében. A nyilvánosság­nak szánt nyilatkozatait azonban k cenzúra elnyomja. A szociáldemok­rata képviselőket sürgősen egybe­hívják, hogy sürgősen hozzanak határozatokat a politikai lépések megtevése érdekében. keleti harctérről a,,,]««««.* *1 tt,v v'-- ... j • ~v .r- » , t***«?;:, éi'.v . A román síkságon harsoh **d* vétségé» haderők az ellent i; védharsok között Brailáti! délnyu­gatra, továbbá a Rimnicu: át jVeetani közt félúton előre »Bés kitett állatába szorították vissza. A Zabala-Neruja és Pwt*»'« fölső völgyeiben Ruis altábornagy osztrák- magyar és 9 émet csapatainak táma­dása előbbre halad. Borja környékén zészlioljaink több egymás mögött fekvő áfást ro­hammal elfoglaltak. Az ellenség min­den talpalattnyi földet védelmez. Tovább északra a cs. és kir. haderők­nél nem volt jeleatösebb esemény. Héfer alíáJnernagf. Sáriin, jaa, 1. A nagy főhadiszállás mvaialosan jelenti: Lipót bajor herceg, vezértábornagy hadsereg-arcvonala : Rigától délre és Smorgonaál eres orosz vadászkülönitményeket visszautasítottuk. A Pripjéi északi partján, Pisiknél német lova­sok gyalogharcba» rohammal elfoglalták az oroszok két támaszpontját és egy tisztet és 35 embert foglyul ejtettek. József főherceg, vezérezredes hadsereg-arovonmla : Német vadászoknak sikerült sz Eráős- Káipátokban egy ellenséges őrházat az őr­séggel együtt levegőbe röpíteni. Az Uz és Putaa-völgy között német és. j.zírák-magyar zászlóaljak több magaslati Egyes szám ára: Helyben 6 Kitér. Lapunk mai .fiáma Idái. I

Next

/
Thumbnails
Contents