Szamos, 1916. augusztus (48. évfolyam, 201-227. szám)

1916-08-01 / 201. szám

WB? XLVIIL éfolyam. Szatmár, 1916, augusztus 1., kedd u . szám BBBBa^aieisaBaaBBBBHBBBiBBBBBBBBBBBaBB ELŐFNtfrÉSl DUAK: Egy évre helyben 14 K 40 I Vidéken . . tS K — f Fél évre » 1 „ 20 ? „ . , 0 „ — f negyedévre „ 3 „ 60 f „ . . 4 „ SO f Egy hónapra „ 1 „ SO f „ . . ‘í „ 6® f niBlligaiBBBIBBBaSBCIit'llsaiBSIIBBRBBBISas BBBITHllBBBBBBBnBKBBSBBEBBBBBflBBBBBBBBa Felelős szerkeszti: DfiWES «AMBO». Kiadó é3 taptuiafdön©»: 3,,Szabadsajtó‘'könyvnyomda és lap­kiadó részv.-társ. SZHTMAR-WÉMETL Hirdetési dijak Szatmáron előre fizetendők. Holttér sora 30 fillér. Szerkesztőség és kiadóhivatal: RAKÓCZKITCH 2/L9X* Telefon-számok: Szerkesztős^ ^ kiadóhivatal37Ä Felelős szerkesztő lakása . BRBBnaHHB&!Sra»&&SBBa.l»»aiBHSara!B!HBI!IHRHMaHR3SBBBBIXIffR«:raMBa A világháború hirei. Megszűntek a közelharcok a szatmári lisztesboltok előtt. Nem foly­nak immár elkeseredett kézitusák, rendőr nem veri vissza puszta kezével az előre- törekvő éhes elemet, csendőr nem sújt le kardjával közibük, öklök nem döfkö- dik hadi özvegyek gyenge bordáit, atyám- bátyám nem viszi haza tenyerén fogait és szomszédasszony nem száguld végig a kis utcán egy zsákmányolt idegen copffal, ha már lisztet nem tud hazavinni, hogy lecsillapítsa apró gyermekeinek éhségét. A kenyérkeresőt vitték el minden magyar asszonytól. Akár fia, akár férje, akár apja, oda is csak az kell, aki a kenyeret keresi. És azoknak, akik itthon vannak és akikre itt az lenne rájuk bízva, hogy — amig a kenyérkereső ott küzd a fronton, -golyók keresik testét, gránátok kóvályognak fölötte, — addig ezek az itthonlevők azon gondoskodjanak, addig ne pihenjenek, ne nyugodjanak, ne ké- nyelmeskedjenek, egyébbel ne törődje­nek: amig szegény asszonynak, szegény asszony gyermekének, magyar harcos családjának kenyeret nem teremtenek. Nem túlzás, nem sok ez, amit kér­nek. Mert Magyarország, termőföldjétől sohasem volt túlzás azt kérni, hogy kenye­ret adjon népének. Joga is van kérni. És akitől kértek, annak kötelessége adni. Más helyütt Írunk róla, hogy Mis- kolcz közkonyhát létesít, Arad mozgó­konyhát állít be, hogy ezzel az ebédet a sze­gény népnek hazaszállítsa, Szatmáron egy hét óta nincs kenyér, nincs liszt. Ha néha van, akkor szegény mun­kás népek, akiknek a munkaadó pénz­zel méri fel az idejüket, sokszor egy­két napig ácsorognak a hatósági liszt­templom előtt, egy-két napszámot fizet­nek a maximális árra, amig megkapják a« jól megérdemelt konvenciójukat, szo- tyósra puhítják őket, mint a körtét, amig a liszt istenasszonya elé kerülnek, elmegy a kedvük az evéstől is és mivel ezek a hadiözvegyek nem tartanak ne­velőnőt a gyermekeik mellett, ezek is kimeredhetnek szegények, amig a liszt­ből kenyér vagy tejbetészta lesz. • Most rend van a lisztes boltok előtt. Nem tolonganak, nem tülekednek, nem bökdösődnek, nem lökdösődnek, szép, halotti, ünnepi csend van : Szat­máron egy hét óta se kenyér, se liszt. Visszavert orosz támadások. Budapest, julius 31. Hivatalos jelentés: A Kirlibabától keletre emelkedő magas­latokon a Pflanzer-Baltin hadsereg csapatai az utolsóelőtti éjjel visszavertek egy orosz előretörést. Délkeletgaliciában a nap aránylag nyu­godtan telt el. Buczacztól nyugatra és észak­nyugatra' az ellenség támadásait változatlanul a legnagyobb szivósággal folytatja. Itt tegnap is elkeseredett ős makacs harc folyt. A szö­vetséges csapatok összes állásaikat megtartották. Brodytól közvetlenül nyugatra az ellen­ség több éjjeli támadása meghiúsult. Az ellenség tegnap Wolhyniában is akárhol intézett rohamot, ismét minden eredmény nélkül áldozta fel harcosainak olvasatiun ezreit. Jto- hamoszlopai Stobychwánál, Lucktól nyugatra és északnyugatra és a Saruiból Köveibe vezető vasút mind­két oldalán egyaránt összeomlottak. Stobychwától délre, ahol a Stochod balpart­ján átmenetileg megvetette lábát, ismét vissz aüztük. A Wolhyniában harcoló szövet­séges csapatok tegnap több orosz tisztet és kétezer főnyi legénységet elfogtak és három géppuskát zsák­mányoltak. Hőfer, altábornagy. Berlin, julius 31. A nagy főhadiszállás hivatalosan jelenti: Keleti hadszíntér: Friedrichstad mindkét oldalán vissza­vertünk orosz felderítő osztagokat. A csatorna- állásunk ellen intézett támadások Logischyn- I tői nyugatra és Mobelnél (a Strumien mellett, I Pinsktől délnyugatra) meghiúsultak. Az orosz csapattömegeknek a Linsingen tábornok hadcsoportja ’ellen, folytatott erős rohamait tegnap is diadalmasan elhárítottuk. Ezek ismét a támadók legsúlyosabb vesztesé­geit eredményezték. Az ellenség a főnyomást a kowel—sami-i vasút mindkét olalán Wrto- nicz és a Turya közt, a Turyától délre és a Lipa mindkét oldalán levő szakaszokra gya­korolta. Jól előkészített ellentámadásunk a Sereczenál (Stobychwától délre) előnyomult ellenséget visszavetette. Az eddigi megállapítások szerint tegnap 1889 oroszt, köztük 9 tisztet fogtunk el. Repülőrajaink az utolsó harci napok alatt szálláshelyek, menetelő és táborozó csapatokra, valamint a hátsó összeköttetések ellen intézett támadásaikkal jelentékeny kárt okoztak az ellenségnek. tíothmer gróf tábornok hadcsoportia: Az oroszoknak Buczacztól északnyu­gatra és nyugatra fekvő szakaszok ellen folytatott támadásai alkalmával sikerült egyes helyeken a legelői levő védelmi vonalba be- nyomulniok, innen azonban kivertük őket. Valamennyi támadásukat diadalmasan vissza­vertük. A legfőbb hadvezetőség. Bern, jul. §1. A Petit Párisién katonai kritikusa írja: Kuropatkin megszakította offenziváját. A németek Kuropatkin hadseregcsoportjának balszárnya ellen nagy támadásra készülnek. Ä balkáni hadszintéíről. Budapest, julius 31.' Hi^átalos jelentés: Délkeleti hadszíntér : Különösebb esemény nem történt. Hőfer, altábornagy. Berlin, julius 31. A nagy főhadiszállás jelenti : « \ A balkáni hadszíntér: Nincs újság. A legfőbb hadvezetőség. A szerbek akciója Macedóniában. Genf, julius 31. Szalonikiből jelentik: A szerbek offenzivája a bolgárok ellen megkezdődött. A támadás görög területen történt. A bolgár tüzérség rendkívül hevesen működik. Genf, jul. 31. A francia lapok nagy jelentőséget tulaj­donítanak a macedóniai fronton megindult szerb akciónak. Az olasz haígziqíéiTfil. Budapest, julius 31. Hivatalos jelentés: A Dolomitokban, a Tofana szakaszban tegnap több alpini zászlóalj támadását vére­sen visszavertük, 135 olaszt, köztük kilenc tisztet elfogtunk ős két géppuskát zsákmá­nyoltunk. Az Isonzó-harcvonalon az ellenség tü­zérsége hevesen ágyuzta a tolmeini és a görzi hídfőt, valamint állásainkat a Monte San Michelen. Hőfer, altábornagy. Ara 6 fillér» JLapnnlc mai száma 41 oldal. Apa 6 fillér. —— —■ — —- — — — ’—— — — .«■noaMUMrjwiiii,:<iu»M»iaaraouiiE»iananMK|^g||Miwu»>SKaiaHn>a CL 7AMflQ h3P A Ihí l^lUS ■ politikai tmmtm. ■

Next

/
Thumbnails
Contents