Szamos, 1916. június (48. évfolyam, 150-174. szám)

1916-06-01 / 150. szám

LXVIH. évfolyam, Szatmá*v 1916 junius 1., csütörtök 150 szám •■■■■■■■■■■■■■■■■»■•■■■■•■■■I OÖHSETftSI 3UAK í tay te« teyten 14 K 40 f VMtem . . m te« „ 7 .,2«» Pf 1 H 1 M > ■ Sgy hónapra » 1 „ 20 f „ muiKiiiiHHiíKMiinnii íftrdetési dijak Szatmáren előre ftaeterkXfc. NylRtér sora 39 Hllör. i kiadóhivatal: RAKÓCZMJTC* Szerkesztőség és kiadőfclmsl Felelős szerkesztő lakása Telefon-számok: BOIow herceg Amerikába ntmik* Bern, május 31. Az Exchange Telegraph jelenti : Bülow herceg Vilmos császár megbízásából legközelebb Washing­tonba megy. Beszélik, hogy Bülow Washingtonban Németországot lógja képviselni. -----------­As lagot és Arsierot elfoglaltuk. 30,388 fogoly, 209 ágyú. Budapest, máj. 31. — Hivatalos jelentés : Olasz hadszíntér*, Ó császári és királyi fensége Jenő főherceg vezérezredes vezér­lete alatt a Tirolból előnyomult haderők elfoglalták Asiagot és Arsierot. iz Artieroiél északkeletre eső térségen csapa­taink elűzték az ellenséget Oalliohól és roham­mal elfoglalták e helységtől északra levő ma­gaslati állásait. (A Monte Balto es Monte Fiara birtokunkban vannak.) Asiagotól nyugatra az Ássa szakadéktól délre kezdődőleg az el­foglalt Punta Corbini erődműig zárt harcvonalban állunk. — A Cosina- patakon át előrenyomult erők elfoglalták a Monte Priatorat. — Az ola­szok újabb kétségbeesett kísérletei, hogy a Bettaletól délre levő állásain­kat elragadják, hiábavalók voltak. A támadásunk kezdete óta eltelt fél hónán alatt 30888 olaszt, közöttük (194 tisztet és 299 ágyút zsákmányoltunk. Ma reggel több tengeri repülőgép számos bombát dobott a San Giorgio di Nogarai pályaudvarra és az ottani katonai telepekre. A pá­lyaudvar épületében négy találatot figyeltünk meg. Uőfev, altábornagy. á délíiroli offenziVa következményei. Lugano, május 31. Hétfőn reggel Morons olasz hadügy­miniszter a déltiroli frontról három napi ott- tartózkodás után Rómába Tissza térve nyom­ban felkereste Sal&odrát, akivel egy óra hosszat tanácskoztak. Délután minisztertanács volt. A hadügyminiszter referált a helyzetről. Ezután hosszas vita volt. ügy látszik, hogy a hadügyminiszter közlései nem voltak meg­nyugtatók, mert a vitából nem hiányzott a szemrehányás sem a hadvezetősóg mulasz­tásai miatt. A sok ezer menekülő elszálláso­lásának kérdését is megvitatták. A római lapok kiemelik, hogy Sonnino és Giers orosz nagykövet köeött hosszasabb beszélgetés volt. Azt hiszik, hogy a beszél­getés a küszöbön álló orosz offenzivával van összefüggésben. Basel, május 31. Ez ideig az olasz tüzérségi állomány egyhatod része került a magyar-osztrák had­sereg kezébe, nem számítva a gépfegyvere­ket, amelyekből több, mint száz esett zsák­mányul. űz olaszok Vicöflzát kiürítik. Lugano, május 31. Tekintettel a schio—vieenzai vasútvonal fenyegetett helyzetére, megkezdték a vieenzai arzenál irattárának, valamint a bankoknak Mantuába való átszállítását. Repülőink újabb bravúrja. Életmentés az Adrián. Sajtószállás, máj. 31. Május 22-én teng er és* éti repü­lőink nagyobb vállalkozást hajtottak vég-re aa olasz szárazföld felett. Sike­res támadás után grá nátorkanban vonultak hazafelé Ranfiel-d Gottfried sorhajóhadnagy vezetésével. Ef/yiá repülőgépünket találat éri, motorja őrösén kihagy, mire kénytelen a tengerre szállaní. li(in­field éssrevesei, utána ereszkedik a ten erre, a sötétben azonban egyik ellenséges terpedónaszád lámpása megtéveszti és melléje ereszkedik Éserevéae tévedését másodpercek alatt golyózáporban újból légbeszök­ken. Amikor észrevette a bajbajutott gépet, újból melléje ereszkedik, a repülőgépet felgyujtatja, legénységét pedig hydroplánjára veszi es gránát- Ifivegektől kísérve szerencsésen haza­tértek. k ngögaíi harciéi1 dikerai. Berlin, május 31. A nagyfőhadiszállás hivatalosan jelenti : Nyugati hadszíntér: Ellenséges torpedónaszádokat, amelyek a tengerparthoz közeledtek, tüzérségünk tüze elűzött. A Labasse csatorna és Arras közötti szakaszon az élénk tüzérségi tevékenység tovább tart. Nouve Chapellenél és ettől északkeletre német járőrök vállalkozásai sikerrel jártak. 38 angolt, köztük 1 tisztet, elfogtunk 1 gép­fegyvert zsákmányoltunk. A Maastól balra megtisztítottuk az ellenségtől a Cummieres falutól délre levő cserjéket, bokrokat, miközben 3 tiszt és 88 főnyi legénység jutott kezünkbe. A május 29-iki támadás alkalmával a Caurette erdőcskébe beépített hajóágyut, 18 gépfegyvert, több aknavetőt és más hadi- szereket zsákmányoltnnk. A Maas mindkét partján továbbra is igen élénk a tüzérség tevékenysége. A legfőbb hadvezetőség. á balkáni hadszíntérről, Budapest, május 31. Hivatalos jelentés: Délkeleti hadszíntér : Az Alsó-Vojusától északra csapataink olasz járőröket elűztek. A helyzet változatlan. Hőfer, altábornagy. Berlin, május 31. A nagy főhadiszállás jelenti : A balkáni hadszíntér: Nincs nevezetesebb esemény. A legfőbb hadvezetőség. m szatonikii frontról« & bolgárok előnyomulása Görögő rszágbaij. London, máj. 31. Sár rail iátornok Szsíonikikan olyan intézkedéseket foganatosít, amelyebből a hadműveletek megkezdésére lehet követ­keztetni. A tiszteknek engedélyezett szabadságokat visszavonták, a kórház- berendezéseket a kórbázbajókról partra tették és toyább szállították, a szalonjkii csapatokhoz beosztott indiai katonákat Egyptomba vitték és helyükbe Marok­kóból francia csapatokat hoztak. Lapunk mai számit 4 oldal

Next

/
Thumbnails
Contents