Szamos, 1916. április (48. évfolyam, 92-120. szám)

1916-04-01 / 92. szám

XL. L évfolyam. a POLITIKAI NAPILAP. ■ A világháború hirei. Ä ngngati hadszíntérről. A németek elfoglalták Malancourt hely­séget és véd mü veit. — 328 fogoly. — 3 angol repülőgépet leszedtek. Berlin, márc. 31. A nagy főhadiszállás Az arcvonal több szakaszán de­rült időjárás mellett mindkét részről észrevehetően megélénkült a tevékeny­ség. — A Maastól nyugatra Malan­court helységet és a mindkét oldalról csatlakozó francia védőmüveket ro­hammal elfoglaltuk. Hat tisztet és 322 főnyi sebesületlen legénységet elfogtunk. — A keleti parton a hely­zet változatlan. — Douaumont erőd­től délre a francia árkoknál rövid közelharcok fejlődtek ki. — Az ango­lok légi havc4>leba*t Ary-aft é» Dapatt- me környékén három kétfedelűt ve­szítettek. Utasaik közül 2 meghalt. Immelmann hadnagy ezúttal immár a tizenharmadik ellenséges repülő­gépet lőtte le. A legfőbb hadvezetőség. \ verdnni harcokból. francia beismerés a fémetek előnyomulásáról. Párig, márc. 31. A Havas-ügynökség jelenti: A németek Maloncourt és Avacourt mellett rendkívül hevesen támadnak. A támadás délután három órától esti nyolc óráig tartott. Ugyanekkor hatalmas tá­madást intéztek Maloncourt falu ellen. Miután a rommálőtt község védelme meg volt nehezítve, a németeknek sike­rült a község egy részében megvetni a lábukat. A község körül fekvő magas latok a németek kezébe kerültek. Berlin, márc. 31. A Wossische Zeitung jelenti: A Maastól nyugatra a német gya­logság tevékenysége újból megkezdődött. Pária, márc. 31. A Havas ügynökség felhívja a közönsé­get, hogy őrizze meg a nyugalmát az eset- hen, ha a németek újabb területet nyernének Verdun előtt. A fődolog — úgymond — az, hogy Joffre és Petain tábornokok a fővédelmi vonalon kitartanak. Mindenki bizhatik ben­nük, hogy az állást megtartják. A párisi konferencia eredménytelensége. Budapest, márc. 31. Rucabado spanyol újságíró Géniből a következőket jelenti Az Est-nek. Az ántánt hatalmak párisi kon­ferenciája eredménytelenül végződött. Páriában azt remélték, hogy Olaszország meg fogfa üzenni a há­borút Németországnak. Cadorna azonban kifelentette, hogy csapatait semmi körülmények között sem nél­külözheti. A központi hatalmakra — úgymond — az Isonzo-fronton éppen úgy reá lehet a döntő csapást mérni, mint Franciaországban. Erre olyan hadüzenet elküldésére akarták rá­venni Olaszországot, amelynek nem lennének katonai következményei, csupán azt demonstrálná, hogy Itália H.B antanttal »mnliriári*-. .dt* olaszok ezt a kívánságot is vissza­utasították. Kellemetlenül érintette a konfe­renciát az is, hogy Izwolszky és 8i- linszky orosz megbízottak nem kap­tak kormányuktól telles felhatalma­zást. A francia lapok egy szóval sem említik az orosz szövetségest Orosz­ország hideg magatartását arra ve­zetik vissza, hogy az angol—orosz kölcsön meghiúsult Berlin, márc. 31. A Berliner Tagesanzeiger irja: Mindaz, ami az ántánt sajtónak a párisi konferenciáról szóló híreiből ki olva8ható, bizonyítja, hogy az antant kebelében mélyreható véleményeltérések vannak. Páris, márc. 31. A szocialista lapok táviratot közölnek Rómából, amely szerint a párisi konferencián Cadorna és Sonnino azon álláspontja győzött, hogy Olaszország csak a saját nemzeti há­borújában vesz részt. A lapok e hírhez azt a gúnyos meg­jegyzést fűzik, hogy ez volt eddig Cadorna egyetlen győzelme. Lugano, márc. 31. Az ántánt haditanácsán Olaszországot illetőleg két megoldási módozat fölött ta­nácskoztak. Az első mód az lett volna, hogy állítsanak föl Franciaországban egy olasz hadsereget, a második terv pedig úgy hang­zott, hogy küldjenek az Isonzo-frontra angol­francia csapatokat és egyidejűleg indítsák meg az orosz offenzivát és kezdjék meg Szalonikinál a támadásokat. A S t a m p a szerint a vitában Olasz* ország álláspontja győzedelmeskedett. Paris uj Katonai kormányzója. Páris, márc. 31„ A Havas ügynökség jelenti: A minisztertanács ülésén Poincaré egy dekrétumot irt alá, melyben kinevezi DubaU tábornokot Páris katonai kormányzójává és a Páris előtti seregek főparancsnokává Ma- noury tábornok helyébe, aki egészségi okok­ból lemondott állásáról. Ä balkáni hadszíntérről. Budapest, márc. 31. Hivatalos jelentést Délkeleti hadszíntér : Nincs ujabb esemény. Hőfer, altábornagy. Berlin, márc. 31. A nagyfőhadiszállás hivatalosan jelenti : A balkáni hadszíntért A helyzet változatlan. A. ’tuti CAV^t ^ Repülőink Valonát bombázták. Budapest, márc. 31. A hajóhad jelenti: 29-én dólelőtt tengerészeti repülőink | Konjovics sorhajóhadnagy vezetésével ! Valonát bombázták. A repülők többszőr eltalálták az ütegeket, a fedezékeket, a repülőhangárt, a raktárakat és egy francia repülőgéptartó anyahajét. Heves lővetesük ellenére valamennyi sértetlenül visszatért. Légi támadás Szaloniki ellen. Szófia, márc. 31. A bolgár vezérkar jelenti: 27 én tizenöt német repülőgépből álló léghajóraj bombázta Szaloniki ki­kötőt és a város közelében álló francia- angol tábort 800 bombát dobtak le, me­lyek nagy károkat okoztak. A repülők robbanásokat észleltek a vasúti raktá­rakban és egy ellenséges hajón. Az ellenséges repülők támadást kíséreltek meg repülőrajunk ellen, de kísérletük eredménytelen maradt. Az angol-francia repülők közül négyet leszállásra kény- szeritettünk, a többi visszarepült. Hírek Görögországból. A szerb csapatok reorganizálása. Athén, márc. 32. Az itteni szerb követség tudatja, hogy Péter király április közepéig lo’ytatja kúráját, azután pedig Szalonikiba megy. A szerb követség azt állítja, hogy a szerb csapatoknak Koifuban való reorgani­zációját április közepéig befejezik. Lapuk mai »ima 4 oldal.

Next

/
Thumbnails
Contents