Szamos, 1916. február (48. évfolyam, 33-60. szám)

1916-02-02 / 33. szám

XLVIII. évfolyam. «—wmwwwwi Szatmár, 1916. február 2., szerda ELŐFIZETÉSI DIJAK s évre helyben 14 K 40 f Vidéken . évre „ 7 „ 20 f . Negyedévre „ 3 „601 Egy hónapra „ 1 „ 20 I 1« K — f • „ - f 4 „SOf 1 „OOf Felelés szerkeszté: DÉNES SÁNDOR. Kiadó és tapt<üa|donos: a „SzabadsajU“ kttayvnyomda és top ktodó résxv.-társ. SZHTMrtR-MÉMETI. Hirdetési dijak Szatmáron déré Ny! Itt ér sora 30 fillér. Szerkesztőség és kiadóhivatal: RÄK0CZMJTCH : . Szerkesztéség és kiadóhiv Telefon-számok. Fele|5s szerkSsZté lakása Német léghajóraj támadása Anglia szivében. Liverpool, Manchester, Nottingham, Sheffield bombázása. Berlin, február 1. A Wollt ügynökség jelenti: Egyilt tengerészeti léghajórajunk a január 31-éről február 1-ére virradó éjjel robbantó és gyújtó bombákat dobbott Liverpoolban és Liverpool mellett valamint Birken- headnél a dokkokra, a kikötői és a gyártelepekre, a man- chasteri vasmüvekre és olvasztókra, a nottinghami és sheffieldi gyárakra és olvasztókra, továbbá a Humber és Great-Jar mouth melletti nagy ipari telepekre. Nagy hatást figyeltünk meg, amely hatalmas robba­násokban és nagy füzekben nyilvánult. Ezenkívül a Humbernél egy üteget elhallgattattunk. A léghajókat mindenünnen erősen lőtték, de nem találták el. Léghajóink dacára az erős ellenhatásnas, sér­tetlenül tértek vissza. A tengerészeti vezérkari főnök helyettese. H filer alláhornagg jelentébe. Budapest, febr. 1. Hivatalos jelentés: Orosz és olasz hadszíntér: Különös esemény nem történt. Délkeleti hadszíntér: Montenegróban és Sbutari területén a helyzet változatlanul nyugodt, a lakosság magatartása kifogástalan. Hő fér, altábornagy. Német léghajó Szaloniki felett. Bérli», icbr. 1. A nagy főhadiszállás hivatalosan j«lenti: A balkáni hadszíntér: Egyik léghajónk megfigyelésünk »»érint, jé eredményű támadóét in- tézepfjaz entente-nak a ezalonikii öböl­ken levő hajéi és raktárai sllen. A legfőbb hadvezetőség. Repülőink Durazzot bombázták. Lugano, febr. 1. A Corriere e. lap jelenti: Dur azz o felett osztrák-magyar repülők jelentek meg, akik bombákat dobtak a városra. A bombák néhány házat el­pusztítottak. A repülők ezen­kívül nyomtatott felhívásokat is ledobtak, melyekben felhív­ják a szerb csapatokat, hogy térjenek vissza Szkutariba. — A francia csapatok Szkutari- ból Durazzóba érkeztek. Milánó, febr. 1. A Secolo c. lap jelenti: A bolgárok is előnyomulnak Durazzo felé. A bolgárok Elbasszán körül megütköztek Esszad basa csapataival. Nikita manifesztuma. Genf, febr. 1. Jfikita manifesztumot szándék­szik kiadni, amelynek szövegét előbb Londonban, Páriában és Péterváren revidiálják. Lugano, febr. 1. A Secolo c. lap jelenti Korfuból: Az ide érkezett montenegróiakat be­olvasztják a szerb seregbe. A közös had- vezetőség az egyesitett csapatokkal annak idején meg fogja kezdeni a balkáui akciót, melynek végcélja: Konstantinápoly elfog­lalása. Paris, febr. 1. Pasics szerb miniszterelnök a napokban ide érkezik, hogy a francia kormánnyal a szerb haderő sorsáról tárgyaljon. Az ánfánt a görög sereg leszerelését kívánja Athén, febr. 1. Az ántánt képviselői megjelentek Skuludisznál és egyértelműleg a gö­rög hadsereg haladéktalan leszerelé­sét követelték. Konfliktus Oiasz- ós Görögország között. Zürich, febr. 1. Olaszország és Görögország kö­zött nyilt konfliktus kitörése fenye­get. Görögország azon öttagú olasz bizottság visszahívását követeli, amely a görög osendőrség újjászer­vezése céljából Athénben időzik. Rájöttek ugyanis, hogy e bizott­ság kémkedést űzött és propagandát csinált a görög kormány és a vezér­kar ellen A letartóztatott német konzul. Lugano, febr. 1. A Corriere c. lap jelenti Athénből: A Kréta szigetén partraszállott francia csapatok elfogták a kaneai német konzult, aki egyúttal a Krupp-féle ágyugyárnak is képviselője és egy gőzhajóra vitték. A gőz­hajó azonnal eltávozott. Török csspatszállitások Kisázsiában. Odessza, febr. 1. A török haderők felvonulása Angorába és Bagdadba megkezdődött. A k «ázsiai vasutakon a személyforgal­mat beszüntették. A törökök Perzsiába és Örményországba való betörésre készülnek, hogy nehéz hely­zetben levő kaukázusi hadseregüket segitsék. Szaszanov a balkáni helyzetről. Pétervár, febr. 1. Szaszonov a sajtó képviselőinek kijelen­tette, hogy a balkáni helyzet ez idő szerint vigasztalan, de Szerbia és Montenegro az ántánt diadalával jobb napokat fognak érni. Görögország ós Romásia semlegessége a központi hatalmak fellépésének az ered­ménye. A háború — úgymond — már nem tarthat sokáig, do mégis el kell készülni Oroszországnak a nyári hadjáratra. Bizalmunk a végleges győzelem iránt napról-napra növekszik. Lapunk mai száma 4 oldal. Ara 6 fillér. Ara 6 fillér

Next

/
Thumbnails
Contents