Szamos, 1915. november (47. évfolyam, 299-327. szám)

1915-11-01 / 299. szám

XLVII. évfolyam. Szatmár, 1915. november 1„ hétfő. 299. szám. Hiinmui SZA JMIÉ m aaaf / poutíkai napíuip. ■««i ELÖFI2BTÉII DUAK l tar éne betytx-ii 14 K 40 f Vidfeken . ,18 K — ( m éne . 7 20 f „ . S ., - f fe^gpedénc , I „Ml . 4 „ SS f Iff hónapra „ 1 „ 29 f „ 1 „8flf FeieSóa szer kesztő: ©ÍWES J&MÖOÄ. Kiadó és ls?iuíajón««s: a „Szabadsajt.*- kóflvvoyomda ét tan kiadó rési», tér*. StHTMÁR-MÉHETL X2 I Si» SS Hirdetési dijak Sza tm érőn előre htetadSk. wjmi&r sor« se HtSér. Szerkesztősé« és kiadóhivatal: RAKÓCZI-UTCK Ma®. Ti-t -t,-n n jUnnir - S*crkes?.tőség és kióőőhiviús-í t.,>r»iv-SMmor. Fe|eI<Ss s7erkeszté iak4xa . A világháború hírei. U]abb térJjóditásuql^ Szerbiában. Budapest, okt. 31. Hőfer altábornagy hivatalysan jelenti: Délkeleti kadszintér: Visegrádtól keletre csapataink szerb területre nyomultak elő. — Kövess tábornok Valjevótól délre előnyomuló hadoszlopai Razanánál visszaüzték az ellenség lovasságát. Közvetlenül Grn-Milanováctól észak­nyugatra osztrák-magyar csapatok rohammal vettek be több, nagy haderőtől megszállt ellenséges had­állást. Itt négy loveget és három lőszerkocsit zsákmányoltak. A 46.-os számú (Egerländer) népi ölkelő zász­lóaljat illeti e sikerek íőérdeme. Egyidejűleg német csapatok észak­ról és északkeletről harcolva elér­ték Milanovácot és benyomultak a városba. A mi csapataink támadása is mindenütt térnyeréssel jár. A Kragujeváctól északnyugatra íekvő területen. Lapovótól délnyugatra emelkedő Strazevica-magaslat a né­metek birtokában van. A bolgárok üldözés közben mindenütt nyugat leié nyomultak előre. — Slatinánál, Knyazeváctól nyugatra, az ellenség tegnapelőtt még ellenállott. Újabb hir nincs. Ugyanabban az időpontban egy Pirotból kiküldött bolgár hadoszlop Vlasotincéhez közeledett. Berlin, okt. 31. A német főhadiszállás jelenti a balkáni hadszíntérről: Kövess tábornok hadseregének német csapatai elfoglalták Grn- Milanovácot. Innen északkeletre az ellenséget kivertük a Satornja — kragujeváci műúton a Srebrenicá- tól délre íekvő állásaiból. Gallwitz tábornok hadserege a Móravától mindkét oldalt messze visszaszorította az ellenséget és 600 foglyot ejtett. Bojadjetf tábornok hadseregé­ről újabb hirek nem érkeztek. jokerek Oroszországba!). Budapest, október 31. Hőfer altábornagy hivatalosan jelenti,: Orosz hadszíntér: Az ellenség Stripa-harevonalunk ellen tegnap újra fokozott tevékenységet fejtett ki. Az orosz tüzérség e harcvo­nalunk ellen különböző, e szakaszokon erősen tüzelt és egy helyen arra irá­nyuló kísérletet is t-tt, hogy a Stripán átkeljen, de ezt tüzelésünkkel meghiusi tottuk. — Lucktól délkeletre újra le­lőttünk egy orosz repülőt. — ‘Támadá­saink Czartorysktól nyugatra lépésről- lépésre tért hódítanak. — Erős orosz ellentámadásokat vertünk vissza észak­keleten. — Ezenkívül nincs újság. Äz olesz jjadszintérről. Budapest, okt. 31. Hőfer altábornagy hivatalosan jelenti: Az olaszok tegnap is megismételték tagadásaikat a tolmeini és görzi hídfő ama pontjai ellen, amelyek eddig is a leghevesebb harcok középpontjában vol­tak, valamint a Doberdó—-Karszt-fensik több pontja ellen is. így újra elkese­redett közelharcok fejlődtek ki, amelyek több ponton éjjel is tovább folytak, de mindenütt azzal végződtek, hogy csapa­taink állásaik birtokában maradtak. A tiroli harcvonalon a Tonale-szakaszon ismét véresen visszavertük az ellenség támadásait. Col di Lanán levő erődité- seink előterében csend állt be. Mint mindenütt, itt is birtokunkban van a főhadállás. I néniét főhadiszállás jelentése Berlin, okt. 31. A nagy főhadiszállás jelenti: Nyugati hadszíntér: Neuvilletől északkeletre bajor csa­patok 1100 méternyi kiterjedésben el­foglalták a franciák állását, mintegy két­száz foglyot ejtettek, négy géppuskát és bárom aknavetőt zsákmányoltak. Az ellenség ellentámadásait este vissza­verték. Champagneban, Lemesniliől északra messze kiszögelő árokrész az okt. 29 ről 30-ára virradó éjszaka az ott álló szá­zadok ellen intézett tulerős támadás folytán a franciák kezébe került. Tahure melleit délután csapataink támadtak és rohammal elfoglalták Butte de Tahuret (192-es magaslat) a helyiségtől észak­nyugatra. A harc egész éjszakán át tar­tott. Huszonegy francia tisztet, köz­tük két zászlóaljparancsnokot és ezerkétszáztizenöt főnyi legénységet lógtunk el. Keleti hadszint ér: Hindenburg tábornagy hadsereg­csoportja : Központosított tűzünk arra kény sze­ritette az oroszokat, hogy Plakamen helységet a Misse északi partján ismét kiürítsék. Lipőt bajor herceg tábornagy hadcsoportja: A helyzet változatlan. Linsingen Albornok ‘ hadcsoportja: A Czartorysktól nyugatra intézett támadás elérte azt a vonglat, amely a komarowi magaslat keleti szélétől a Podgacietől keletre fekvő területig húzó­dik. A hatalmunkba koritett állásokat az oroszok ismételt éjjeli támadásával szemben részben elkeseredett harcok árán megtartottuk. Mintegy 150 oroszt elfogtunk, akik tizenegy különböző ezred­hez tartoznak. A bolgárok Tetovóban. Köln, okt. 31. A Kölnische Zeitungnak Szófiából je­lentik : A mai nap eseménye Tetovó megszállása, ami által Macedóniá­nak Szerbiától való elszakitása be- íejeztetett. Monasztirnak és Ochri- dának már nincsen összeköttetése Szerbiával. Górni Milanovácot elfoglaltuk. Milano, okt. 31. Kövess tábornok csapatai tegnap a szerbek makacs ellenállását leküzdve elfoglal­ták Górni Milanovácot. A szerb sereget Montenegrón át élelmezik. Ccttinje, okt. 31. A szerb sereg számára Montenegróban élelmezési szolgálatot rendeztek be. 4 ffliéF. Lapunk mai »láma 2 oldal. HtPft 4 fillér.

Next

/
Thumbnails
Contents