Szamos, 1915. június (47. évfolyam, 147-176. szám)

1915-06-01 / 147. szám

XLVII. évfolyam. 147. szám Szatmár, 19i5. junius 1. kedd ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■■■■■■■■■■■■I A POLITIKAI NAPILAP. • ji ELŐFIZETÉSI DIJAK : így évre helyben 14 K 40 f Vidéken . . 18 K — f évre 7 .. 20 f 9 - f ’íegyedévre „ 3 6© f .4 „ 50 f így hónapra 1 .. 20 I „ . . 1 „ 60 F Felelős szerkesztő : DÉNES SÁNDOR. Kiadó es laptulajdonos: a „Szabadsajtó“ könyvnyomda és lap- kiadó részv.-társ. SZHTMRR-NÉMETI. Hirdetési dijak Szatmáron előre fizetendEk. Nyilttér sora 30 fillér. Szerkesztőség és kiadóhivatal: RAKÓCZI-UTCH 2L S*. Telefon-számok : Rfe^SkLSÄ"^“ Si A világháború hírei. A galíciai harcokból. Przemysl ostroma. SajtóhadiszáUás, május 31. (M. T. I.) Harminc és feles mozsaraink megkezdték Przemysl bombázását és ugyanilyen ágyukkal bombázzák a grodeki vasúti vonalat és utakat is. Przemysltől északra, délnyu­gatra és délkeletre heves harcok folynak. Stryjnél az oroszok néhány tá­maszpontját elfoglaltuk. Az oroszok Lemberget kiürítik. Kopenhága, május 31. [M. T. 1.] Péter- várról hivatalosan jelentik: A galíciai orosz főkormány zósúg Lembergből Bródyba áthelyezte székhelyét. — Lem­bergből minden katonai rak­tár elköltözött kelet. felé. K peahága, május 31. [M. T. I] Az orosz kereskedők potom áron eladják holmijukat és sietve elhagy­ják Lemberget. Visszavert olasz támadás SajtóhadiszáUás, május 31. [M. T. I.] A délnyugati hadszíntérről jelentik : Egy alpini ezred támadást kí­sérelt meg a lavaronei fensik ellen. Az ezredet az olaszok suljfos vereségével futásra kénysze­rítettük. Olasz családok lázongása Genf, május 31. (M. T. I.) Pontéba-Studena és Pietra-Tagliate olasz városokban a bevonuló tartalékosok családjai óriási tüntetésekei rendeztek és az azonnali segély kiosztását követelték. A csendőrség tehetetlen volt a tünte­tőkkel szemben és a polgármesterek, vala­mint a hivatalnokok a fenyegetések miatt Resintába menekültek. Szerb hadállásokat bombáztunk Bukarest, május 31. (M T. I.) A szerb hivatalos lap közli: A magyar part több pontjáról ágyuzták a szerb hadállásokat. Höfer altábornagy jelentébe. Budapest, május 31. (A miniszterelnök­ség sajtóosztályából.) Hivatalos jelentés: Orosz hadszíntér: A San mentén és e folyótól keletre tegnap nem voltak komolyabb harcok. Przemysl északi és délnyugati arc­vonalán, vllamint a Dnyeszter felső folyásán harcolunk, A Stryj vidékén a szövetséges csapatok heves harcban több helységet rohammal bevettek és elfoglaltak egy orosz üteget. Egyébként az északkeleti hadszín­téren a helyzet változatlan. Olasz hadszíntér: Tegnap délelőtt a lavaronei fensikon levő erődítményeink egyik szakaszán egy alpini ezred támadásit véresen vissza­vertük. Paneveggiotól északkeletre egy el­lenséges osztag beásni kezdte magát, de járőreink tüze elől nyomban meg­hátrált. A karinthiai határon ránk nézve sikeres kisebb harcok fejlődtek. Karfreitől keletre az ellenség hiába kísérelte meg a Krn lejtőinek meg­mászását. A tengerparti határterületen folyó tüzérségi harcba nehéz tüzérségünk is kezd beavatkozni. Hofer, altábornagy. A török fó'jjadiszBllás jeleqté^ Konstantinápoly, május 31. (A minisz­terelnökség sajtóosztályából.) A főhadiszál­lás jelenti: A Dardanella arcvonalon az ellenség hiába igyekezett megakadályozni bennünket az ellenséges centrum állásaiból elfoglalt sáncok megerősítésében. Sedil-Bahrnál az ellenség úgy látszik azzal van elfoglalva, hogy a május huszon- harmadikán szenvedett hézagokat kipótolja. A szorosnál levő anatóliai ütegeink tegnap hatásosan lövöldözték á Sedil-Bahrnál álló ellenséges csapatokat. A többi harcvonalról nincs semmi jelentősebb hir. A vatikáni követés az ellen­zék vezérei kihallgatáson Becs, május 31. (M. T. I.) A király ma délelőtt audencián fogadta Schönborg vatikáni követünket. A „Magyar Hirlap“ értesülése szerint Ö felsége meghivta kihallgatásra az ellenzék vezéreit. És pedig: Andrássy Gyula grófot, Apponyi Albertet és Zichy János grófot. Gróf Andrássy délután már el is utazott Bécsbe és holnap jelenik meg a király előtt. Gróf Apponyira pénteken, Zichy Jánosra szombaton kerül sor. A görög király betegsége Becs, május 31. (M. T. I.) A „Montag­szeitung“ Írja: Párisban beszélik, hogy a görög király ellen merényletet követtek el, állítólag tőrrel megsebesítették. A be­tegsége ebből származott. E hir még megerősítésre szorul. \nemei főhadiszállás jelentése Berlin, május 31. (A miniszterelnökség sajtóosztályából) A nagy főhadiszállás jelenti: Ny u g ati harctér: Tegnap a franciák úgy Arrastól északra, mint Bois de Pretreben nagy erőkkel arc­vonalunk áttörését kísérelték meg. Arrasnál az ellenség az utóbbi napok­ban árkászai utján közelebb jutott a Neuville- roelincourti arcvonalhoz. E vonalon vártuk tehát a támadást, miután az ellenségnek min­den kísérlete, hogy ettől északra állásainkból kiszorítson, kudarcot vallott. A támadás teg­nap délután órák hosszat tartó tüzérségi elő­készítés után be 'is következett és a rajnai és bajor ezredek vitézségének köszönhető, hogy az ellenség teljes vereségével végződött. Veszteségei rendkívül súlyosak. Bois de Pretreben a franciáknak csak néhány előretolt, gyengén megszállott árokba sikerült előnyomulniok. Egyebekben az ellen­séges támadás itt is meghiúsult. Ostendenél parti ütegünk lelőtt egy el­lenséges repülőt. A dammerkirchi vasúti viaduktot tegnap tüzérségünk néhány lövéssel ismét szétrom­bolta, miután a franciáknak hónapokra ter­jedő munkával néhány nappal ezelőtt sikerült használhatóvá tenni. Keleti hadszíntér: Nincs jelentős esemény. Délkeleti hadszíntér: A Przemysl körüli harcokban német csapatok tegnap közelebb jutottak az északi és északkeled arcvonalhoz. Fogy a franciák flottája. Konstantinápoly, május 31. (M. T. I.) Egy kisázsiai kikötő előtt zátonyra fu­tott egy francia torpedónaszád. Ara G fillér« Lapun í mai száma 4 oldal Apa G fiaiéi*.

Next

/
Thumbnails
Contents