Szamos, 1915. április (47. évfolyam, 86-115. szám)

1915-04-01 / 86. szám

XLVII. évfolyam. Szaímár, I9i5. április 1. csütörtök i í 86 szám ELŐFIZETÉS! DIJAK : Felelős szerkesztő: Hirdetési dijak Szatmáron előre fizetendők. Egy évre helyben 14 K 46 f Vidéken . . 18 K — f DÉNES SÄNDOR. Njfilttér sora 30 fillér. Fél évre ? 20 f 9 - f Kiadó és laptulajdonos: a„Szabadsajtó“ könyvnyomda és lap­kiadó részv.-társ. SZATMAr NÉMETI. Szerkesztőség és kiadóhivatal: RAKÓCZI-UTCfl 24. 8C. negyedévre Egy hónapra 3 „eof .. 1 20 f 4 , 50 f 1 60 f Telefon-számok: ^kesztőség és kiadóhivatal3W. Felelős szerkesztő lakasa . . 398. Győzelmes előrenyomulásunk Besszarábiában. 12,000 oroszt elfogtunk. Bukarest, márc. 31. (M. T. I.) Az „Universul“ jelenti Burdujeniből: A bojanai vonalon működő osztrák-magyar csapatok heves tá­madást kezdtek az oroszok ellen. — A monarchia csapatainak sikerült átkelni a Pruthon és Besszarábiáig visszaszorítani az oroszok arcvo­nalát. Az osztrák-magyar csapatok elfoglalták Novosielica, Palusak és Hotni orosz községeket. Ezekben a harcokban 12 ezer oroszt elfogtak. Rotterdam, március 31. (M. T. I.) Hivatalos orosz jelentés szerint az osztrák-magyar különítmény huszonnyolcadikén Csernovitztól északra otfenzivát kezdett. — Az osztrák-magyar csapatok átlépték az orosz határt és előrenyomulnak Chotin felé. A csapatok Chotinhoz félúton vannak. Bukarest, március 31. (M. T. I.) A Ziva jelenti; Az osztrák-magyar csapatok 35 kilométerre eahnak Besszará­biában. Elfoglalták: Boluseket és Chotint. \ kár páti harcokból. Molnárvágásnál tért nyertünk. Budapest, márc. 31. (M. T. I.) A kárpáti harctéren az oroszok éjjeli támadásait visszavertük. Molnár­vágásnál tért nyertünk. A hatóságok Bártfán zavartalanul folytatják működésüket. * (Molnárvágás a magyar határtól mind­össze 10 kilométernyire Sztropkótól északra Sáros megyéáen a felsővizközi járásban fekszik.) Az oroszok veszteségei. Berlin, márc. 31. (M. T. I.) Egy dán lap írja: Az orosz határról érkezett hírek szerint a legutóbbi két hónapban az oroszok óriási veszteséget szenvedtek. Moszkvai lapok szerint a veszteségete oly arányúak, hogy alig pótolhatók A Kárpátokban legutóbb sok tiszt elesett. Támadási ©iőkészüiet Szmirna ellen. Róma, márc. 31. [M. T. .1] A Gior- nale d’ Italia irja; Az Alexandriában összevont 60,000 embert Szmirnában való partraszállásra ki­rendelték. A Dardanellák előtt. Athen, márc. 31. (M. T. I.) Lemnosban a tengernagyok és D’ Amadé tábornok elhatároztak, hogy mivel a Darda­nelláknál csak 30,000 főnyi hadseregük van, a hadműveletek kilátástalanok lévén, a ten­gerszorosok forszirozását elhalasztják. Úgy­szintén elhatározták, hogy a járványok miatt a csapatokat visszaküldik Egyptomba és csak kisebb csapatokat hagynak a Dardanellák előtt. D’ Amadé tábornok vezérkarával együtt három gőzösön már elindult Alexandriába. Budapest, márc. 31. (M. T. I.) Kon­stantinápolyból írják: Angol jelentések megerősítik, hogy az angolok vesztesége Csanak-Kale ostrománál 3000 halott. A sebesültek száma sokkal nagyobb. A hajókban szenvedett kárt 600 millió frankra, az elhasznált lőszerek értékét 80—100 millióra becsülik. (Az Est.) Berlin, márc. 31. (M. T. I.) A Tribu- nának Tenedoszból jelentik : Tenedoszban, Katonsznál és Lemnosz- nál csapattáborokat készítenek elő. A két sziget megszállásából arra következtetnek, hogy az angolok a Dardanelláknál kombinált támadást terveznek a tengerről és a száraz­földről. Berlin, márc. 31. (M. T. I.) A Wolf- ügynökségnek Konstantinápolyból jelentik: A Dardanelláknál a helyzet változatlan. Az orosz flotta tegnap a Boszporusznál az ereglii szénbányavidéket bombázta. Miután kétezer lövést leadott és kilenc vitorlás el- ; sülyedt, az orosz flotta délben visszavonult. j A neme! főhadiszállás jelentése Berlin, március 31. (A miniszterelnök­ség sajtóoszt.) A nagy főhadiszállás jelenti: Nyugati hadszint ér: Pont a Noussontól nyugatra a franciák Regnievillenél és ettől keletre, valamint Bois i de Pretreben támadtak, de súlyos vesztesé- j geik mellett visszavertük őket. Csak egy he- i lyen, Bois de P,etrelől nyugatra folyik a harc. Tegnap ellenséges repülők bombákat dobtak Bruegge Cnistelles és Courtrais belga ; helységekre anélkül, hogy katonai kárt okoz­tak volna. Courtraisben egy bomba egy kór- I ház közelében egy belgát megölt és egyet i megsebesitett. Keleti hadszíntér: A Memeltől északra eső orosz határte- i rület meg van tisztítva. A Tauroggennél meg- | vert ellenség Skawdwille irányában vissza- ; vonult. A legutóbbi napokban az augustowi i erdőtől északra az állásaink ellen előnyo- ! múló orosz haderőt rövid előretörésünk visz- | szavetette. A senny-i erdővidékre és az ot- í tani tavak területére Krasznopolnál és ettől északkeletre vívott harcokból származó ha- ! difoglyaink száma ötszázzal emelkedett. Klimkinél a Szkwa mentén további kétszáz­busz oroszt elfogtunk. Anglia munkássztrájk előtt Hága, márc. 31. (M. T. 1.) A Daily Chronicle írja: Az angol bányatulajdonosok 900,000 szervezett munkás felmondására azt válaszol­ták, hogy általános béremelés nem engedé­lyezhető. Miután a munkások kitartanak kö­veteléseik mellett, nagy sztrájkok várhatók. Portugáliában forradalom készül Madrid, márc. 31. (M. T. I) Portugáliában a helyzet rendkívül ko­moly. A köztársaság elnöke ellen a parlament jogaiba való beavatkozásért megindították az eljárást. Egy titkos összeesküvést lelepleztek. A lapok hangoztatják, hogy forradalom fog kitörni. A keleti bonyodalom, Stockholm, március 31. (M. T. I.) A Rjecs orosz lap Tokióból vett értesülés alap­ján Írja: A japán hadügyminiszter kijelentette, hogy kétszázötvenezernyi japáni sereg készen áll a Mandzsúriába és Kinába való beha­józásra. Rotterdam, márc. 31. (M. T. I.) A Daily Telegraph írja: Kina erősen fegyverkezik. Peking körül 100,000 embert ősz­Ára e fillér. Apa 6 fillér. Lapunk mai száma A oldal

Next

/
Thumbnails
Contents