Szamos, 1915. március (47. évfolyam, 56-85. szám)

1915-03-01 / 56. szám

XLVII évfolyam Szatmár, 1915. március 1 hétfő 56 szám. vert r-vr>s•»«* »er ts ss5es>w*««e«»»B*s»B. »»»issisasras <Naii((Bii(iiii««iiiiinmgHiiiw •WHWMM POLITIKAI NAPILAP. ELŐFIZETÉSI OüfiX ; } fi tetem lt«fytMsn 14 K 40 I Vidéken 4 ént „ 7 20 f *' gyedéire 3 „ 80 I i íj h-énaftrtt „ 1 „ 26 f » 18 K — f * „ - f 4 „ 50 f 1 80 f Felelős szerkesztő: DÉNES S&NDOR. Kiadó és laptulajdonos: a „Szabadsajtó“ könyvnyomda és lap­kiadó részv. társ. SZATMAR NÉMETI. Hirdetési dijak bzatmaron előre ... Nyilttér sora 30 fillér. Szerkesztőség és kiadóhivatal: RAKÓCZWFCft Szerkesztőség és kiadóhivatal Felelős szerkesztő lakása Telefon-számok iiíisvuATXsiuuivttmftaiitiKiftiMiitoiiDBisiiitiiiiisiaiaug «ns as» a r a is» ssm maian iininacilitiiiinK.^ Harcok Stanislau alatt. — A „Szamos“ eredeti ludósitása. — Északi harctér, febr. 28. (Érkezett d. u. 5 órakor.) A sajtóbizottság engedélyével Dénes Sándor jelenti: A harctér télé haladó vonatokon most utaznak az állomásukra visszarendelt vasutasok. Az állomások egész Kolomeáig hivatalnokok­kal vannak benépesítve, A Kárpátokban egy ezerkétszáz méteres hegycsúcs körül ádáz harc folyik íriss orosz csapatokkal. Csapataink az ellenségre szurony­nyal támadnak, mert ezeken az utakon bajos ágyút szállítani Az oroszoknak elfogyott a muníciójuk. Megfigyelhető, hogy az ellenség előretolt csapatai a felváltott katonák fegyvereit kapják kézhez. Fehérbeöltözött szki csapataink kitűnő felderítő szolgálatot tesznek Északi harctér, febr. 28. (Érkezett este 8 órakor.) A sajtóbizottság engedélyével Dénes Sándor jelenti: Stanislaunál harcok íolynak. A mai nap folyamán ötszáz fog­lyot vittek Máramarosszigetre. Északi harctér, febr. 28. (Érkezett este 1 i órakor.) A sajtóbiz ttság engedélyével Dénes Sándor jelenti: Kolomeában az oroszok nem gyújtogattak. A város lakosága meséli, hogy Chim generális 100,000 korona hadisarcot követelt a várostól. Huszonnegyedikén 3000 foglyot vittek Máramarosszigetre, köz­tük sok tisztet. Kína visszautasította Japán követeléseit. Amsterdam, febr. 28. (M. T. I.) Londonba érkezett pekingi jelentések szerint Juansikkai Kin a nevében Japán valamennyi követelését visszautasította és kijelentette, hogy a további tárgyalásokat nem tartja összeegyeztethetőnek a kínai felségjogokkal Londonban Kina erős állásfoglalása nagy aggodalmat kelt. Ja­pán fegyveres fellépését elkerülhetetlennek tartják. Félnek, hogy Japán másfelől kap erősítéseket, amiből beláthatatlan bonyodalmak keletkezhetnek. Tokió, febr. 28. (M. T. I.) A „Kokum n^Simbun“ hivatalo koriuánylap jelentette: . Japán a Kínával való konfliktusában semmiféle harmadik hata­lom közvetítését nem fogadja el. Pétervár, febr. 28. (M, T. I) A „Russkoje Szlovo“ irja : 4 kínai kormány utasította hadserege tábornokait, hogy tartsák vissza a csapatok > ti a japánok elleni ellen­ségeskedéstől. Hofer altáboraagij jelenése. Badupe't, február 28. (A miniszterelnök­ség sajtóosztályából.) Hő'fér altábornagy hi­vatalosan jelenti: Lengyelországban és Nyugatgaliciiiban lényeges dolog nem történt, csupán tüzér­ségi harcok voltak. Kárpáti arcvonalon Wyszkow környé­kén és a Dnyesztertől délre folytak harcok. A helyzet az utóbbi napokban nem vál­tozott. Az oroszoknak ki kell üritni Délkelet-Galíciát. Becs, febr. 28. [M. T. I.) A kolomeai menekültjei beszélik: Az oroszok nem a legkedvezőbben ítélik meg bukovinai ás galíciai helyze­tüket. Az orosz tis/tek feleségei elhagy­ják helyüket, ahol már berendezkedtek. Tisztában van az ellenség azzal, hogy Délkelet-Gralioiából ki kell vonulniok. Az orosz csapatok tudva ezt, rabolnak és fosztogatnak. A helyzet Varsó alatt. Kraktui, febr. 28. [M. T. I.] Itteni la­poknak jelentik : Varsóba újra 60.000 menekült érkezett. Varsó környékén 18 község porrá égett. Sochacev teljesen kihalt, az egész városban összesen 16 ember tartózkodik. A német főíjadiizállés jelentése Berlin, febr. 27. (A miniszterelnökség sajtóosztályából.) A nagy főhadiszállás jelenti: Nyugati hadszíntér: Champegneban a franciák tegnap és ma éjjel újból nagy erőkkel támadtak. A harc egyes helyeken még folyik, egyebütt a támadást visszavertük. Verdandtól északra a francia hadállá­sok egy részét megtámadtuk, a harc még folyik. A többi harcvonalról nincs nevezetesebb jelenteni való. Keleti hadszíntér: Grodnótól északnyugatra, Lomzától nyu­gatra és Prasznysztől délre uj orosz erők léptek fel, amelyek támadást kezdtek. A Skroda mentén Kolnótól délre cgy- ezeregyszáz oroszt elfogtunk. A Visztula balpartjáról nincs különös jelenteni való. A blokád.» Pari-7 tebrT 28?" OvTtMatin jelenti: j Sursomme mellett egy .Angol kereske­delmi gőzös torpedó lövéstjjkapott/ : * ♦ ra 4 fillér. Á ra fi? Kér. I apunk mai esáma 2 oldal

Next

/
Thumbnails
Contents