Szamos, 1915. február (47. évfolyam, 28-55. szám)

1915-02-01 / 28. szám

XLVII. évfolyam Szatmár, 1915. február 1, hétfő 28. szám. ,&*****««•»*•• anatt»«« ej.«« a** fc«aaa*aaaaca..raa jissaBi>aieSr9s*aas««*K aaaaaawttaawaw» a»»v»4Vrfl|g(i*llrt»uw SZAMOS POLITIKAI NAPILAP. ■■■■■■■■■■■! ELÓmSTÉSt 0IJASC •lay évre helyben 14 K 40 f Vidéken . . IS K - f f«l érre „ 7 „ 23 f 9 - f ’fegyedévr* „ 3 „ Sű f 4 „ SO F igy hónapra „ 1 „ 20 f . i ,. so- f ! ■ BBSEtSBlZDllBIIBIlalSIB Felelős szerkesztő: DÉNES SÁNDOR. Kiadó és iaptuíajdonos: a „Szabadsajtó** könyvnyomda és lap­kiadó részv.-térs. SZHTMtfR-NÉMETI. iBsixsginiii«s(iaisii)BiBtieiiiaiii«awa*t <t p * Hirdetési dijak Szatmáron előre fizetendők-. HyilHér i-.fii-.-i 30 fISIár. Szerkesztőség és kiadóhivatal: RAKŐGZI-UTCn 2* 9'# Telefon-számok : f «rkesztőség és kiadóhivatal JM. Felelős szerkesztő iakasa . .%&•<&. *« »ifSSTTa«? wan***** ti ■ II r, ni ne am as mtia m »(alul ■ ■■■■■■■*■ iimas iiaiaac iaiíRai(iEti ütni m a[ia>i;r!ia>suri«sii A világháború hirei. Hőfer altábornagy Jelentése. Bpest, január 30. (A miniszter- elnökség sajtóosztályábólHivatalos je­lentés : A lengyel—galíciai arcvonalon rövid ágyuharcoktól eltekintve leg­nagyobbrészt nyugalom van. Az utolsó napok heves harcai a Kárpátokban a hágók magaslatai­nak visszafoglalását eredményezték. Az egy hét óta tartó nehéz hadmű­veletekben a csapatok a kedvezőt­len időjárási viszonyok ellenére a legnagyobb kitartással és szívósság­gal harcoltak és az összes terepne hézségeket a többnyire magas hóban leküzdötték és ezzel nagy eredmé­nyeket értek el. Az ellenségnek összesen tízezer emberét elfogtuk és hat géppuskát zsákmányoltunk. Hófer, Hltabornngy. Hir Híadom kiürítése és Kielce megszállásáról. Budapest, jan. 31. (M T. I.) Lengyel lapok írják, hogy Varsó ban elterjedt hirek szerint az oroszok Radomot kiüritetták és Kielcét a néme­tek megszállották. Varsó kiürítése. Koppenhága, jan. 31. (M. T. I.) A varsói katonai kormányzó elren­delte a varsói lakosság 2/3 részének el­távolítását. Az oroszok vissza­vonulásban. Budapest, ján. 31. (M. T. I.) t Stokholmi lapok Írják : Az oroszok az egész vonalon vissza­vonulnak. Varsó irányában, Bukovinából és a Kábátokból szintén visszavonulnak. A helyzet Bukovinában Beszterce, jan. 31. (M. T. I.) I Bukovinában nyugalom van. Megállapittatott, hogy az orosz arc- j vonal balszárnya meglazult. I Az oroszok tevékenysége csupa kapkod-ts. I Csapataink a Kárpátokon tu! járnak Budapest, jan. 31. (M. T. I.) Ung- és Lator cza-vöfgyi csapataink túlhalad* ak a Kárpátok n és a sínpárokat, telefont és távírót kijavítot­ták és a lakosoknak élelmi­szereket os toltak ki. \ Német jelentés. , Berlin, ja . 31. (A miniszterelnök­, ség sajtóosztályából.) A nagy föhadszál- , lás jelenti: Nyugati hadszíntér: Flandriában tegnap csak tüzérségi harcok folytak. — Cuinchynél. a Labassée — Bethuns i úttól délre, valamint Carencynál. Arrastól észak- j nyugatra a franciáktól egész lövész- , árkokat elfoglaltunk. Keleti hadszíntér: A Ke­letporoszországi határon nincs újság. Lengyelországban Borzimovnál, Lowitztól keletre, az oroszoknak egy ellenünk intézett támadását vissza­vertük. Egy olasz képviselő a helyzetről. Becs, jan. 31. (M T. I.) A Tage- blattnak Rómából Írják: Oarfoglio képviselő kijelentette, hogy Oroszország összeomlása a leg­rövidebb idő kérdése. Hasonlóképpen győzni fog a német offenziva a franciák ellen és ezzel el­érkezik a pillanat, hogy Németország Angliával is leszámolhasson. Egy angol gőzös elsülyesztése. Rotterdam, jan. 31. (M. T. I.) Az U 21. jelzésű német tengeralatt­járó elsüllyesztette a „Benernachn* an­gol gőzöst amelynek legénysége meg­menekült. Szerb küldöttség az orosz fővárosban. Berlin jan 31. (M. T. I) Pétervárra Nisből egy tábornokok­ból álló küldöttség érkezett, amely Szer bia példátlan Ínségét ecsetelte A leg­szükségesebb hadianyagok hiánya miatt — mondták nem képesek az ősz trák magyaroknak ellenállani és ha nem segítik őket katasztrófa előtt állanak. LEGÚJABB. Hőfer altábornagy újabb jelentése. Budapest, jan. 31. A miniszterel­nökség sajtó osztályából. Hivatalos je­lenté». A Dunajec és a Nida menten a tü zérséy tegnap mindkét oldalon élénk tevékenységet fejtett ki. Tüzérségünk nek, amely az utóbbi időkben már több Ízben eredménnyel tüzelt, tegnap is sikere volt, az ellenség néhány lövészárkot leghevesebb tözt lésünk közben kiürített. Oroszlengyelországban az arcvo­nal többi részén időnkinti ágyuharc folyt. A Kárpátokban a nap nyugod­tan telt el. Az Erdős hegységben néhány közvetlenül a szoros magaslatoktól éizakra fekvő állásért folyik a harc Hőfer, altábornagy. Szénhiány Angliában Budapest, jan. 31. (M. T. I.) A Frankfurter Zeitung“ Írja: Apa fillér. Lapunk mai asráma 2 oldal, Á F8 4 fillér.

Next

/
Thumbnails
Contents