Szamos, 1914. október (46. évfolyam, 233-263. szám)

1914-10-01 / 233. szám

XLV1, évfolyam Szatmar. 19^4. október 1. 233 szám. POLITIKAI NAPILAP „Ez az igazság a helyzetről!“ Irta: Dénes Sándor Nem a menekülő vasúti bakterek, megijedt hetivásárosok, nem ernyedt idegzetű hiszterikák, nem az en­gesztelő napi thóra-olva- sás alatt trécselő jámbor izraeliták, nem a Su- pervisitnél folyt küzde­lemből győzedelmesen kikerült untauglichok, nem roncsolt bátorságu vészmadarak állapították meg, hogy mi az igazság a helyzetről, hanem a mai háborús hely­zet legjobb szemű, mindent legtisztábban látó, elsőrangúan szavahihető és feltétle­nül megbízható hírforrása : Frigyes \ főherceg, gyalogsági tábornok, a had­sereg főparancsnoka. Valószínűnek tartjuk, hogy Frigyes főherceg, úgyis mint gyalogsági tábor­nok ért annyit a hadak vezetéséhez, tudja úgy mérlegelni a bekövetkezhető eshetőségeket, mint mindazok a saját hidegvérüktől meghűlt déli leventék, akik egy pikkoló feketekávénál játszák el a népszínmű busuló magyarját és — mind egy-egy csodarabbi, egytől-egyig szakképzett hadvezér — hadállásokkal rajzolják tele a kávéház márványasztalát, hogy bebizonyítsák a köröttük szájat tátó terményalkuszoknak, hogy micsoda baklövések történtek a háború vezeté­sében. Az embernek ókölbe szorul a keze, arca elsáppad a dühtől annak a vak­merő elbizakodottságnak láttára, amely- lyel ezek a lelkiismeretlen, poltron em­berek terjeszteni merészelik a távolról sem fenyegető veszedelem koholt hírét. És megdöbben az ember annak láttára, hogy mennyi hívőjük akad ezek­nek a betegesen fontohkodó csoda­papoknak, akiknek ostoba maszlaga futó bolondot csinál az egészséges idegzetű emberből is. Megdöbben az ember, ha látja, hogy csupa vasalt nadrágban járó vén- asszonynyal van körülvéve, akiknek os­toba pletykája ragadós, mint a járvány. Testvéreink, rokonaink, barátaink, családapák, férjek, fiuk százezrével álla­nak gyilkos tűzben szemben az ellen­séggel. Nem hallunk sem tőlük sem honnmaradottjaiktól semmi panaszt. Csak azok kacsáznak — még pe­dig eddig a legcsekélyebb felelősség nélkül — akik puha ágyban alszanak, akik meleg ételt esznek, akik ernyedt testükön a legkisebb szellőre feltörik a kabátgallért. Es amig — csakhogy egy pár csalhatatlanul biztos jelét említsük a nyugodtságnak : — amig az Osztrák­Magyar Bank nyugodtan működik még Máramarosszigeten is, amig maga az állam nyugodtan hagyja a szatmári mén­telepen milliókat érő paripáit, amelyeket a legcsekélyebb veszedelem hírére el szoktak szállítani, addig a kávéházi ellen­tábornokoknak sikerült egymást már annyira megijeszteniük, hogy rémült pánikban tapodják agyon saját magukat. Nem tartjuk érdemesnek, hogy akár távolról is körülírjuk í mit csinál­tak már Szatmárou is özek a felborzolt tollú vészmadarak. Csak utalunk arra, hogy aki ma hadseregparancsban, katonás őszinteség­gel, kemény férfiassággal azt mondotta, hogy : ez az igazság a helyzetről, — az van legalább is olyan szavahihető, mint azok a járdamenti haditudósok, akik könnyen összetévesztik a puskát a furulyával és ostoba nótákat furulyáznak a komoly harci szerszámon, mig az el nem hordja üres kobakjukat. Utalunk arra, hogy közérdek ezt a lelketlen pánikot idejében elnyomni és utalunk arra, hogy a hatóságoknak első rangú kötelességük ezeket a vészmada­rakat kalitkába zárni, mielőtt komoly ijedtséget tudnának kelteni a krákogá- sukkal. Kérjük és a jobb, becsületesebb belátásu, komoly emberek nevében el­várjuk ennek a városnak minden ható­ságától, hogy ezekkel a lelketlen embe­rekkel szemben a legerélyesebben fog eljárni és elhiteti velük, hogy Frigyes főherceg van olyan talpig férfi, hogy ha azt mondja, hogy győzelem előtt állunk, akkor az ő szava szent és ha komoly veszedelem lesz, akkor is lesz annyira férfi, hogy figyelmeztesse a polgárságot, amelynek az élete neki is fontos és becses, hogy komoly baj van. Addig pedig tilos, szigorúan tilos, hogy a kávéházban nála okosabb ember akadjon! Mecheln elesett. Amsterdam, szept. 30. A „Telegraph* jelenti tegnapi kelettel: A németek délután meg­kezdték a Vaelhan Saenetvaer erődök bombázását. Hivatalos német közlés szerint a németek az'éjsza- ka bevonultak Meehelnbe. Brüsszel, szept. 30. A Wolff-ügynökség közli a Mecheln körüli harctérről, hogy a német nehéz tüzér­ség határozott parancsot kapott, hogy ne tüzeljen a városra, hogy a székesegyház kí­mélhető legyen. A belgák azonban a Mechelntől északra levő Vaelhan erődből nehéz gránátokkal lőt­tek a németek által megszállott városra. (A miniszterelnökség sajtóosztálya.) Meghiúsított orosz előretörés. Berlin, szept. 30. A nagyvezérkar közli a keleti harc­térről : Az oroszoknak a Nyimen folyón keresztül a Suwalki kormányzóság ellen intézett előretöréseit meghiúsítottuk. Az ostromlott Ossowiec vára ellen tegnap nehéz tüzérségünk lépett harcba. (A miniszterelnökség sajtóosztálya.) A francia harctérről. Berlin, szept. 30. A nagyvezérkar közli a a főhadiszállás­nak szeptember 29-én este kiadott jelentése alapján: A hadsereg jobbszárnyán ma estig eldöntetlen harcok voltak: Az Oise és Maas közötti harcvona­lon általában nyugalom van. A Maas erődökkel szemben álló hadsereg visszautasította a Verduntől és Toulból intézett újabb francia kiroha­násokat. (Min. ein. s. o.( nem szegény, Október esüTöivröK Rémig vt. £ y--« fillér. fillér. Zezsp'si'ztte. nrr.adL azáma oldal.

Next

/
Thumbnails
Contents