Szamos, 1914. szeptember (46. évfolyam, 203-232. szám)

1914-09-01 / 203. szám

XLVI. évfolyam. Szatmár, 1914. 203. szám. POLITIKAI NAPILAP 30 ezer orosz fogoly. Budapest, aug. 31. A Wolf-ügynökség je­lentése : A német nagyvezérkar a következőketközli : A nagy német győzelmekben, ame­lyekben az orosz hadsereg Kelet-Poroszországban Tam- enbergnél, Hohensteinnél és Oríelsburgnál visszavettetett, hozzávető­leges számítás szerint 30.000, har i mincezernél több orosz, közte több magasrangu tiszt esett hadifogságba. Olaszország fellépett Anglia ellen. Budapest, aug. 31. A lombardiai Le Universe jelenti, hogy az olasz kormány Angliában igen erélye­sen tiltakozott Angliának Egyptomban foganatosított katonai intézkedése ellen. Olaszország állítólag azt jelentette ki, hogy semlegességénél fogva az egyiptomi vizeken és kikötőkben joga van mint ed­dig, ezen túl is kereskedelmi és hadihajói részére egyaránt szabad utat és tartózko­dást követelnie. Az Universe szerint Olaszország Londonban fenyegető éllel jelentette ki, hogy nem szívesen, de kény- j tejen volna intézkedéseket tenni abban az esetben, ha Egyiptom Angol gyarmattá proklamáltatnék. Folyik a világtörténelem legnagyobb csatája. Bécs, aug. 31. A Zonn und Montags Zeitung a hadi­sajtó-szálláson lévő tudósítójától vasárnap a következő 3 táviratot kapta. Délelőtt 9 óra 50 perckor. Az északkeleti harctéren dúló döntő SZEPTEMB. i Kedd Farkas csata tervszerűen folyik. A hangulat opti- misztikus, mert a várható események üd­vösen elő vannak készítve. Hadseregünk reményei és számításai “teljesen kielégítő­nek tűnnek fel. A balszárny sikerei so­kat használnak az általános tervnek és biz­tosítják annak keresztül vitelét. Déli 1 órakor. Az óriási csata a galíciai északkeleti vidékén tovább folyik az általános hely­zet változatlan. Este 9 órakor. A monumentális csata tovább folyik. A balszárny állandóan előnyomulásban van, Cholm városa, fontos csomópont felé. A szerb pártok felosz­lottak. Bpest, aug. 31. A szerb néppárt, a szerb radikális párt és szerb liberális párt vezérei együt­tesen levelet intéztek Matkovics Béla főis­pánhoz, amelyben ünnepélyesen kijelen­tik, hogy a politikai pártoskodásnak még halvány látszatát is elkerüljék, azért párt­jaikat, amelyek különben sem bírnak nemzetiségi politikai jeléggel, — ezennel feloszlatják, eddigi működésüket megszün­tetik, mert most midőn minden hazafiasán érző loyális polgárnak egyesülnie kell a mindnyájunkkal szemben álló ellenség legyőzésére, ők az elsők között akarnak lenni, kik a politizáiis teljes íélretéteióvei, polgártársaikkal válvetve, szivük egész melegével szolgálni kívánják magyar ha­zájukat. A levelet aláírtak többek között a szerb néppárt részéről Obradovics György, a radikális párt részéről Tomics Jása és a liberális párt részéről Polit Mihály. Menekülő muzulmánok. Budapest, aug 31., este 9 óra. A M. T. I. jelentése : Szerajevóban tegnap a következő hi­vatalos kommünikét tettek közzé : Mirhán a volt török szandzsákban a szerb és montenegrói bandák a muzul­mán törökök házait összelövöldözik és valóságos irtóakciót indítottak az irántunk barátságos muzulmán lakosság ellen, — csapataink Plevjéből benyomultak a szand­zsákba és ezzel megakadályozták az ottani muzulmánok kiirtását. Miután azonban a szandzsák állandó megszállása katonai szempontból ez idő szerint még nem vehető tervbe — és az e területen lakó muzulmánok csapataink elvonulása után minden esetben újabb rablótámadásnak voltak kitéve, a szeren­csétlen mohamedánok a mi határainknál jelentek meg és kérték a határ átlépésé­nek megengedését. Hagyományainknak megfelelően e súlyos időkben is megkönyörültünk az otthonuktól és vagyonuktól megfosztott mu­zulmánokon és amennyire lehetséges a háború idejére közös menedéket nyújtunk, hogy megmentsük zsarnokaik fosztoga­tásától. A németek harca az oroszokkal. Berlin, aug. 31., esie 10 óra. A Lokalanzeiger haditudósítója a ke­leti hadiszállásról tegnapi kelettel jelenti, hogy a német haderő, . amely a porosz- hat iron az oroszokat bekerítette, öt had­test felien harcolt. Tekintettel az erdős, tavas, roppantul váltakozó vidékre, össze­függő csatasorról szó sem lehetett, Előfordult, hogy az orosz csapat egyes részein derékszögben állva har­coltak a németekkel. Jobb szárnyunk Soldau és Gilkcn- burg között, centrumunk, mely főleg honvéd csapatokból állott, Hohenstcinnál és Rischofburg között állott. —- Centru­munk az oroszok kétségbeesett áttörési kísérleteit nehéz tüzérséggel győzelmesen visszaverte. Jobb szárnyunk azután Mendenbur- gon, balszárnyunk Passenheimon át elő­nyomult. Ezek a hadműveletek az orosz ellenfél tökéletes bekerítéséhez vezettek. Ara € fillér. Ara 8 fillér. Léghajóról bombázzák Párizst!

Next

/
Thumbnails
Contents