Szamos, 1914. január (46. évfolyam, 1-25. szám)

1914-01-01 / 1. szám

% Negyvenhatodik évfolyamig? lifl. Szatmár, 1914. 1 1 szám POLITIKAI NAPILAP 1914 (£$) Mikor e sorokat Írjuk, még fásultan robotolnak az emberek, mire ólomba szedődnek, tom­bolva vigad szerte a világ, mire harsány rik­kancsok kergetődznek vele az utcán, itt az uj esztendő, a várva várt, az oly nehezen meg­érkezett. Valami lázas, világot átölelő me­legséggel megyünk bele a mai éjsza­kába, valahogyan forróbb a testünk, ragyogóbb a szemünk, zihálóbb a mel­lünk. Máról-holnapra babonásak lettünk. Kilencszáztizenháromban csak jobb láb­bal léptük át a küszöböt, sokat vetet­tünk keresztet, pénteken nem fogtunk bele semmibe. Féltünk, reszkettünk az év minden szakától, minden hónapjától, minden órájától, minden szempillantásá­tól és mint hitliü muzulmánok borul­tunk a földre sirva, zokogva, a jövőben reménykedve. K'oc»<! -3 jő’7'"'. zimankó, • lucskos őszutói nappal indulunk neki. A természet rendje mitsern változott, az órák pergő egymásutánjában sehol va­lami rendkívüli, az éhezők arcán még mindig ott a koplalás pírja és mégis . .. és mégis az uj esztendő első reggelén boldogabban nyújtó; k az ágyban, vi- gabban öltözködünk ‘ legfbben köszö­nünk egymásnak, '-d ambicióval, szeretettel fogunk ; . oz . . . Megrögzött 1’ \ csökönyös bizodalommal, tr an remény­séggel hiszünk > ./iáztizennógy varázslatos erején ősén hiszünk benne, hogy csaló szinte Ehetet­len is. A földre su iknak, i tönkre csaposaknak, az ag^ zúzottaknak bizo­dalma az ösztön szóz ,a, amelynek föl­döntúli tiszta harmóniáját nincsen az a luciferi üvöltés, amely megzavarhassa. És ha akarná is, itt vagyunk mi, a végelkeseredettek roggyant csapata, hogy utoljára összeszedve erőnket, a fejére csapjunk. Az erdődi szatir. Gyermekrontó járásbirósági hivatalnok. — A Szamos tudósitójától. — Szatmár, dec. 31. Súlyos vád merült fel egy idősebb járásbirósági tisztviselő ellen, aki Erdődön 8—10 éves fiatal gyermeklányok ellen er­kölcstelen merényletet követett el. Kerekes Gusztáv régi tisztviselője már az erdődi járásbíróságnak. A negy­venötéves ember, mint tisztviselő kifogás­talan, pedáns életet élt, mint ember azon ban ideges, beteges természetű volt. E be teges természete vakmerő bűnre hajtotta : 8—10 éves kisleánykákat csalogatott ma­gával félre eső helyekre, csűrökbe s ott ellenük erőszakot követett el. Kerekes tettei úgy derültek ki, hogy egyik tiz éves kisleány elmondta szülei­nek a vele történteket, akik azután felje lentették az ügyészségen a beteges haj­lamú embert. A vizsgálat megdöbbentő té nyékét hozott felszínre. Kitűnt ugyanis, hogy Kerekes öt fej­letlen kisleány ellen követett el szemér­metlen merényletet. A kis áldozatok 8—10 évesek, sőt van közöltük egy 5 éves kis­leány fe; A,’. áp.Ty ‘V et.e.'Cr l, tsc ■ modu erdődi szülők; gyermekei, Kerekes cukorral és pénzdarab kkal Csüry János erdődi lakos csürjébe csalogatta ős ott kő vette el ellenük a m* cayletet. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy a kis leányok egyike sem esett áldozatul a beteges haj­lamú ember tettének. A beteg járásbirósági tisztviselő el­len megindult az eljárás s valószínűleg elveszti állását, amiután a törvényszék is felelősségre vonja tettéért. Bűnvádi feljelentés egy cgfldtömeggondnok ellen. helyettes tomeggondpok feljelentése. — A Szamos eredeti tudósítása. — Szatmár, dec. 31. A helyettes tömeggondnoknak tudva­levőleg vajmi kevés szerepe van a csőd­eljárásban. Mindössze annyi a teendője, hogy ha a tömeggondnok is jelent be követeléseket a tömeg ellen, akkor ezen bejelentéseknél a tömeget a helyettes tömeggondnok képviseli. . '£} Annál érdekesebb §az*|a szerep, amely a Kepes Testvérek szinérvár- aljai cég helyettes csődtömeggondnoká­nak, dr. Lányi Sándor, szinérváraljai ügyvédnek jutott, aki most bűnvádi fel­jelentést tett a csődből kifolyólag a tényleges tömeggondnok, dr. Székely József, szinérváraljai ügyvéd ellen. Dr. Lányi Sándor ebben a feljelen­tésben elmondja, hogy Fernye János és társai felperesek pert indítottak a Kepes Testvérek csődje ellen 4050 K s járulékai erejéig Ebben a perben a tömeget ő, dr. Lányi, mint helyettes tömeggondnok képviselte. A perben a Kepes Testvérek volt könyvelője, Benedikt Adolf, a következő, esküvel megerősített vallomást tette : „Én a csődbejutott cégnél egé­szen a csőd megnyitása napjáig vol­tam alkalmazva, de tudtommal dr. Székely, akire a felperesek hivatkoz­nak, a peres összeget a cégnek be nem szolgáltatta, ellenben a csőd mognyLisc-. iiiŰL. dr. Székely utasított engem arra, hogy úgy a íőkonyvben, mint a segéd­könyvekben vezessem keresztül, mintha ez a követelés ki lenne fizetve“. Minthogy a könyvelő ezt a vallo­mást esküvel is megerősítette, a he­lyettes tömeggondnok feljelentést tett dr. Székely József ellen, hogy az ügyészség a fennforogni látszó bűncse­lekmény ügyében indítsa meg a nyo­mozást dr. Székely József, csődtömeg­gondnok ellen. Legrégibb, legelőkelőbb márka M KEGLEV1GH ISTVÁN ntd. COGNAC BUDAFOK. Számos bel- és külföldi kiállításon kizárólagosan DÍSZOKLEVÉLLEL kitüntetve. \ / I FT I vegyítve az ez fidei termésű sa­V I /,> /_* L» L vanyubor knünő italt szolgáltat. _ [ GYÓGYVÍZ hurutos bántalmak ellen páratlan Kapható mindenhol. Árjegyzéket küld kívánatra a Fürdőigazgatóság Bikszád RIKSZAPI VJ Tisztán a BIKSZÄ Minden ruha uj lesz tisztítás és festés által Hájtájer Pál mhafestő és gőzmoso = gyárában = Szatmár. Jelen számunk 6 oldal.

Next

/
Thumbnails
Contents