Szamos, 1913. október (45. évfolyam, 225-251. szám)

1913-10-01 / 225. szám

Negyvenötödik évfolyam. Szatmár, 1913. POLITIKA! NAPILAP Távirat, telefon. A református papok kongresszusa. Bpest, szept. 30. Az Országos Református Lolbészegye- sület ma délelőtt tói 11 órakor tartotta meg OKTÓBER SZERDA Rémig rt. ez évi nagygyűlését a bu dai Vigadóban, ahol mint­egy 8C0 tag jelent meg. Kiss József aleinök espe­res megnyitó beszédében sejoálkozását fejezte ki, hogy Balthazár püspök le­mondott elnöki állásáról 8 nem sikerült őt rávenni, hogy a tanáeskozáiban rósztvegyen. Ezután egy javaslatot terjesz­tettek elő, amelyben fölkérik, hogy marad­jon meg állásában és az egyesületet to­vábbra is vezesse. A közgyűlés felkér to a püspököt, hogy másítsa meg elhatározását. Konrád báró — marad. Bóes, szept. 30. Hötzendorfi Konrád báró vezérkari főnöknek távozása ügyében megtörtént a döntés. A király vasárnap úgy döntött, hogy Konrád báró megmarad hivatalában. A ve­zérkar főnöke Grácbstn töltött rövid szabad­sága után vasárnap este visszatért Bicsbe és átvette ügyei vezetését. Más jelentések szerint a vezérkar főnöke ma vagy holnap kihallgatáson jele­nik meg a királynál. A delegáció ülései. Bécs, szept. 30. A két kormány miniszterei már el­készültek a legköze'ebbi delegáció üléstár- gyaiDak összeállításával. A delegációk előtt közös minisztertanács lesz, melyen a két miniszterelnök, a két pénzügy mini. zter és a két honvédelmi miniszter vesznek részt. A delegációban tárgyalni fogják a balkán ál amok szerződéseit Ó3 az ujonc- lótszám emelésének ügyét. Jankovich miniszter Nagyszebenben Nagyszeben, szept. 30. Jankovich Béla kultuszminiszter tag­nap este ide érkezett. A pályaudvaron sz alispán és a polgármester fogadták. Az al­ispán magyar, a szebeni polgármester pedig német beszéddel üdvözölte a minisztert, ki németül köszönte a nem várt fogadtatást. A miniszter ezután megnézte a város ne­vezetességeit. Metianu román püspök ma ebédre hívta u kongresszus tagjait. Öngyikos urileány. Tiszafüred, szept. 30. Flamm Ignác gSzmalomiulajdoaos fel- lü. ő szépségű 17 éves Ilonka nevű leánya ma agyonlőtte magát. Az öngyilkos leány egy idő óta buskomor volt és valószínű, kogy egy zavart pillanat adhatta kezébe a fegyvert. Nagy tűz Berlinben. Berlin, szept. 80. Ma reggel öt órakor kigyulladt a Rbeinickendorfe’-strasse egyik háza és sz­ót'’ egy csomó ház lángokban áll. Két fa- árugyár és egy motorgyár is ég. Az egész beruni tűzoltóság kivonult, de a tüzet még nem tudták eloltani. Az ipartestületből. «&Z építőiparosok kérelme a miniszterhez. =& munkásbiztositó revíziója. — A Szamos tudósitójától. — Szatmár, szept. 30. Tegnap este tartotta az ipartestület elöljáróságé szeptember havi rendes ülését, melynek tárgysorozatán igen érdekes s fontos dolgok kerültek szőnyegre. A nagyjelentő­ségű ipartestüli ülésről a köve kező a tudó­sításunk : B ö 1 ö n y i László elnök oste 7 órakor megnyitva az előljárósági ülést, a jegyző­könyv hitelesítésre felkérte Balogh Dezső és Kiss Pál előljárósági tagokat, miután az A kolera története Városunkban. Irta: Fodor György nyuy. főlevóltáros. Hogy a fcoem (epesár) mikor kelt ki melegágyából és mikor indult el először hó dijó útjára — egesz biztonsággal nem tud­juk ; mert ez az évezredek homályában óppsn úgy örök titokként maradt fenn, mint sok más olyan esemény, a melyeket pedig tud nunk nagyon érdekes volna. Hogy Ázsiából, az emberi nem böl csőjéből indult ki, az bizonyos. Hogy Ázsia milyen piszokfészek lehetett — és még ma is az nagyobb részében, — mar c«ak aböM a szálló igéből is fogalmat szerez heti ik magunknak, hogy ha valami piszok­ról, vagy rendellenességről Tan szó, mind járt ízt mondjuk rá: „ez valóságos ázsiai állapot.“ M-g tán az egypíomi 7 csapás is onnan származott át Afrikába. Nekünk magyaroknak is Ázsia volt az első hazánk, honnan őseink több mint ezer évvel ezelőtt vándoroltak át Európába jobb hazát keresendők. Bizonyosan azért, mert megundorodtak az ott uralg j piszoktól a mi bői légiókat támadtak a veszedelmes ra­gályos nyavalyák, melyeket fennmaradásukkal sehogy sem tudtak összeegyeztetni. £ nagy vándorutrakelésnek minden esetre rendkívül fontos okai loholtok. Talán e hűtlenségünkért üldöz, gyilkol bennünket ez a világot gyakran meg-meg remegteíő gyalázatos nyavala. Tehát oz elől ugyan hiába szöktek meg; mert szárnyakat öitv8 rohamossá száguldott nemcsak uíá nunk, hanem a világ minden részébe, ahol csak embórra találhatott. Annyi bizonyos, hogy az emberi nemet már nagyon sokszor és nagyon érzékenyen megvámolta: igv nem zetünket is. Hjah 1 hiába — e veszedelem elől szökni nem lehet — egyedüli orvosság ellene sz okszerű védekezés. Nem lévén cllom a rut és elrettentő nyavalya törtécetét tudományos kutatatás tárgyává tenni — csak az országunkat — és pedig különösen cssb a városunkat érdeklő mozzanatait ismertetem meg az olvasó kö zönséggol annyira, a mennyire azokat levél­tári adataink alapján tehetem. Mielőtt azonban ezt teanéra, hazánk történetéből a kolerával kapcsolatban egy igen érdekes epizódot kívánok felelevioiteni. Ne­vezetesen : Mátyás király nejével Beatrix királynővel az 1474—77 közötti időben a ko­lera elől Budáról Kassára menekült, a hol is pénze elfogyván, Kajsa városától sajátkezü- log aláirt kötvényére 7 frtot vett fel kölcsön, hogy igy királyi módon (more regio) utaz­hassanak vissza Budára. Ezt kuriózumként csak azért említem fel, hogy a pénznek ak­kori horribilis értékéről magunknak fogalmat szerezhessünk. A kolera — levéltári »dalaink szerint Magyarországon 1719 ben jelentkezett — hívatlanul és félelemmel látott vendégként. Ugyanis a Budán székelő haditanács 1719. évi julius hó 12-ón kelt leiratában, illetve rendeletében tudatja, hogy a pestises nya­valya (Lues epidemica) Erdélyből a szorgal­mas Kővár vidékére áthoz&tolt. De azt a rendeletet, hogy a szomszédos helységekkel

Next

/
Thumbnails
Contents