Szamos, 1913. június (45. évfolyam, 124-148. szám)

1913-06-01 / 124. szám

Negyvenötödik évfolyam. Szatmár. >9!3 124. szám, POLITIKAI NAPILAP. A pßi tanulsága. A Désy-per tulajdonképpen már véget ért. A tanuk hosszú sora felvo nult. Az akták feltárták titkaikat. A bíróság íté­lete ugyan e percben, amikor ezeket a soro­kat írjuk, még hátra van, de minden elfogu­latlan, egyenes gondol­kozása ember megalkot­hatja már a maga Ítéletét. Semmi kétség benne, Désy Zoltán rágalmazott. Magyarország miniszterel­nökéről azt állította, hogy panamista. Azután bizonyítás címén felvonultatott egy csomó uj vádat, mely ugyancsak mind uj rágalomnak bizonyult. A zalatnai házak falai közt nem lakott semmiféle panama. Bebizonyult, hogy szükség volt rájuk. Nemcsak hi­vatalos és szociális, hanem nemzeti szempontból is. És bebizonyult, hogy jóval többet érnek, mint amennyiért a kincstár megvette őket. A közvagyon nem szenvedett kárt, a miniszterelnök nem jutott ezen a vásáron illetéktelen haszonhoz. A vádlott állítása ezzel az esettel nem nyert bizonyítást. A Magyar Bank ügyeiből sem de­rült ki semmi, amit panamának lehetne nevezni. A munkapártnak volt pártkasz- szája. De minden pártnak mindig volt. Bartók Lajos emlékezete. I ta: Kőródi Katona János. Junius 8 án ünnepe lesz Erdődnek s vele varmegyénknek. Ez a kies fekvésű, de nagy történe­lemmel biró község három nagy emberről nevezetes: itt született Ecdődi Bakács Ta­más Magyarország egyik leghíresebb her­cegprímása, ide fűződik Petőfi Sándor és Szendrey Julia szerelmének összes szüli és végül, itt született Bartók Lajos. Végre emléket kap vármegyénk di csőságes nevű szülötte, a szabadságnak Petőfi után legszenvedélyesebb lelkű lan­tosa, aki két érzelem súlya alatt roskadt össze. Az egyik a szabsdság, másik a sze­relem volt . . . N .gy szeretettel csöggölt Petőfi hóroszi alakján. I ótársai a Petőfi És a munkapárt ebből nem csinált titkot. A pártkassza több oldalról kapott pénze­ket. De csakis olyan pénzeket, amelyek ennek a pártkasszának voltak szánva. Tehát nem olyan pénzeket, melyeket a kincstártól, az állampénztártól vontak el. Ezeket a pénzeket pedig csakis olyan választási költségekre fordították, ami­lyeneket a törvény kifejezetten megen­ged. Még csak azt se lehet mondani, hogy kizárólagos pártcólokra fordították volna, mert hiszen bebizonyult, hogy ellenzéki jelöltek legális költségeit is ez a pártkassza viselte. Végül pedig kide­rült, hogy a pártkassza pénzei sem amikor befolytak, sem amikor kiadták őket, Lukács László kezén nem mentek keresztül. Itt sem. derült ki semmiféle panamának még a nyoma sem. legke- vésbbé derült ki valami olyan tény, mely Désy Zoltánnak Lukács László elleni rágalmait igazolhatná. így hát mindenki megalkothatja magának a saját, Désy Zoltánra nézve lesújtó ítéletét. Mindenki tisztába jöhet azzal, hogy Magyarországon az ellenzéki politika, mely elvi harcra immár kép­telen, rágalommal, ember baj szávai, ter­rorizmussal, a magyar 1 • élet meggya- lázásával igyekszik mat -uk az olyan rosszul használt hatalmi pozíciót vissza­kaparintani. És mégsem ez ennek a pernek a legfontosabb tanulsága. Ez a legfontosabb tanulság gróf Tisza István kihallgatásának pillanatában Társaság élére állították, hogy tünemény- szarü lelkesedésével, izzó fajszeretetével a Petőfi-kulluszt még jobban fokozza . . . Az írásnak, ennek a fölságes gyönyö­rűségnek ára sokszor kin és véres verejték. És ebben uz állapotba-) is dolgoznia kellett a költőnek Munkáiból valami fékevesztett láng csap ki A legtisztább, mely csak per­zsel, de kormot maga után nem hagy . . . A Petőfi Társaság büszkesége, minékünk pedig kétszeres büszkeségünk, hisz Kölcsey vármegyéje adta az országnak Bartók Lajost. A mienk az ő színes, mélységes köl tészote. Mienk a lelke, az a dicső-égős lé­lek, akinek kevés vágya volt éleiében és még kevesebb elköltözése után. A mi me­gyénk kötelessége első sorban, hogy halha­tatlan fiát túrjában is dédelgesse, ha már elnémult ajkan örökre megfagyott a dal. Bartók Lajos Erdődön 1851 májú* 1-én született. Atyja erdődi főszolgabíró lépett a tiszta gondolkozásu közvéle­mény elé. Mert ebben a pillanatban bebizonyult, még a vádlott is kénytelen volt beismerni, hogy tavaly májusban Désyék nem azért hallgatták el vádju­kat, mert nem akarták megzavarni azo­kat a béketárgyalásokat, melyeket az ellenzék akkor Lukács Lászlóval folyta­tott. „Elhallgatták a vádat, mondta gróf Tisza István, hogy zavartalanul folytat­hassák azokat a béketárgyalásokat, me­lyek siker esetén az ellenzék hozzájáru­lásával állandósították volna Lukács László kormányzatát“. íme ez az a nagy, a rettenetes ta­nulság. A magyar ellenzék olyan cso­port, mely paklizni kész még azzal is, amit ha nem paklizik vele, ha nem hajlandó osztozkodni, Európa legnagyobb panamistájának hirdet. A magyar ellenzék erkölcsei olya­nok, hogy Lukács neki csak addig be­csületes ember, amig sánszot ad az őr­szem önjelölteknek. Mihelyt ez az érvé ■ nyesülósi sánsz megszűnik, a rágalom mérgezett nyilaival puffantanák le azt, aki velük nem osztozkodik Ez olyan rémes tanulság, hogy ennél a tényekből kidomborodó gyalázatnál súlyosabb bé­lyeget semmilyen bírói Ítélet már nem süthet rájuk. S kubikos talicskák olcsón beszerezhetők KÓsa Bertalan és Piánál Telefon 206. volt s rokonságban vo’t több megyénkben é’ő csa'áddal. Gimnáziumi tanulmányait Nagybányán, Szatmáron és M irmarosszige- ten, jogi tanulmányait a pesti egyetemen végezte. Nagybátyja Törökfalvi P.pp Zsig- mond nagybányai birtokos, aki a 48 as idők ifjúi között mint író is szerepet játszott s Petőinek egyik legjobb ba-átja volt, ajánló levelet adott neki Jókaiho-, Jókai a Hon­ná! s nemsokára az Üstökösnél is alkal­mazta. Don Podro néven kezdett oda iro­gatni oly sikerről, hogy nemsokára Tóth Rámán is rábúta élclapját, a Bolond Mis- kát. Szatirikus hírneve ekkor már annyira ismert volt, hogy 1878 ban megindította a Bolond Is tókot. J nkó János a neves ma­gyar karrikaturista volt fegyve'társa. Ra­jongva szerette Jankót művészetéért, az meg ifjú szerkesztőjét bátor hazafiságáért, zseniális ötleteiért. Bartók legjobb ifjúkori arcképe Jankótól való. Mint politikai szatirikus a Tiszapárt I Junius 1 VASÁRNAP E. 3. Pam.

Next

/
Thumbnails
Contents