Szamos, 1913. február (45. évfolyam, 26-49. szám)

1913-02-16 / 39. szám

Ü913. február 16.) 19. as «m. SZABÓD 5 *" *’ a melyek nyomán erkölcsös közéle­tünkben fű füvén nem maradna és kő nem teremne többé, mert igazmondá­sunk nyomán mind a fejünkhöz repi tenék őket. De legjobban hazudik az újság iró akkor, amikor legőrültebb tetszés­sel honorálják — az igazmondását. Az én istenem bűnül ne vegye tőlem, de behazudok én néked, nyájas olvasó azért a helyben 12 K, vidékre 16 K előfizetési díjért annyit, hogy csodálkozom rajta, miként nem törik el alatta a lapkihordó asszonyok vé kony, női dereka. És hát próbáljon megélni az újságíró másként, ha tud. Csak úgy hamarjában egy pá­rat, ami eszembe jut a hivatásos ha­zugságokból. Hebegheö ur, közéleti impotentát beszédet nyavalyog el a fórumon. Szépen, folyékonytalanul dadogja el az állítmány nélküli alanyait, a fő­mondatok által özvegyen - hagyott mellékmondatait. De Hebegheö ur tabuja a hely­béli közéletnek, akiről vagy semmit sem szabad írni vagy csak hazugsá­got. Másnap aztán megjelenik a ha­zugságok rovatában a szép tudósítás az eszmékben gazdag, szónoki hevével elragadó beszédről, megjelenik — ha kell — maga a beszéd is és szülő apja nem ösmer reá, de bámulatos önmeg tartóztatása nem engedi mégsem, hogy az újságíró komisz hazugságát lenyi latkozza az újságban. Avagy itt él mellettünk, körű lőttünk Mohos szivü ur, az öreg go­nosz, akiről minden gyermek tudja, hogy más ember lenyúzott zsírja van a bödőnjében. Mohos szivü ur elveszi egyszer a szivét a kezétől és kiszúrja a világ szemét: egy skatulya szivar véget küld az elaggott honvédeknek. Én tudom, hogy Mohos szivü ur min dig megrezzen reggelente, mikor a szemetes csönget a kapuja előtt, mert találva érzi magát és az ösztöne azt súgja, hogy igazság szerint neki most fel kellene állania a csengő szavára és belefeküdni a szemetes kocsiba a többi házi szemét közzé : — de én nem írok igazat a világért sem, ha nem beh'azudom derék olvasóimnak, hogy mennyből az angyal eljött hoz zátolc és Mohos szivü ur képében ál dósait osztogatja a szegények között. Közéletben vezető politikai kraj- zlerosok, társadalmi tehetetlenek, nagyképü jelentéktelenek nőnek igy nagyra az újság jóakaratu hazugsá­gainak szárnyán és nem jut eszébe senkinek sem, hogy egyszer, csak egyetlen egyszer lecáfolja a szemen- szedett hazugságokat. Műveletlen, apró kaliberek kehes köhécseléseit igy teszi meg az illedel mes, kényszerű hazugság tudományos fejtegetéseknek, italtól vörösorru para lírikusok társadalomtudományi pro gressivistákká lesznek és soha egy sem reklamál. Ártatlan vádlottak kapnak élet fogytiglani börtönt a védelem hatása alatt és másnap a tudósítás csak úgy csöpög a védő jogi érvekben gazdag, eszmedus beszédétől. Bálványokat, hazug isteneket táncol körül az újság, képzelt nagy­ságokat fuj fel nagygyá és még egy sem pukkadt ki tőle. Próbáljon csak azonban az az újságíró egyszer igaiat írni. Sohase teljesedett be még közmondás olyan gyorsan, mint az ő fején teljesednék az igazságszólásról példázó szállóige. Ezer ilyen apró esetet lehetne még felsorolni az újságírás praxisá­ból, de még anonym esetekkel se jó példálózni, mert rá találnak ösmerni valamelyikre és akkor készen az igazmondással járó baj és bánat. Hagyják hát urak, hagyják, hadd hazudjék az újság, csak hazud jék minél többet. Addig örvendjenek urak, amíg az az újság vig, becsülő tes marad és hazudik, mert ha egv szer elkezd igazat írni, akkor vagy becsukják vagy kiverik a városból. G) Böjti istentisztelet. Az ágostai evang. egyház ma este hat órakor tartja második böjti esti istentiszteletét. Eljegyzés. Ifj. Kósa Bertalan, a hely­beli Kósa Bertalan és fia cég beltagja teg­nap tartotta e jegyzését Vajnay Erzsikével, Vajnay Lsjos építőmester leányával. Esküvő. Csehy Szabó Sándor nőül vetio Bernáth Erzsikét. A Loránttfy Egyesületnek ezen szezonban az utolsó felolvasó estélye f. hó 22 én d. u. 5 órakor lesz a ref. nőnövelde tornacsarnokában, melynek teljes műsorát lapunk legközelebbi száma fogja hozni. Emlékeztető. Az Irodalmi Kör vasár nap, 1913. febr. 16 án délután fólhat óra kor a Cecil egyesület nagytermében (Szé chenyi u. 15. szám) társadalmi előadást rendez. Hűnek Emil kath. főgimn tanár előadást tart n levegő meghódításáról. H >r rnann László igazgató-tanár, hegtdü-rnüvósz szólózik. A növendék papok énekelnek. Belépő dij személyenként 20 fillér. Köszönetnyilvánítás. Mind­azon ösmerösöknek és jó embereknek, kik feledhetetlen férjem temetésén való rész­vételűkkel, fájdalm limat enyhíteni szívesek voltak, ez utón mondok hálás köszönetét özv. KOVÁTS ISTVÁNNÉ. Emlékeztető. Ma délelőtt 11 órakor az Iparos Otthon sajat háza dísztermében díjtalan matinét rendez. Bokk-sör. Vasárnap Böki rör csapo­lás a »Viktória“ éttermében. u] „BERSON11 gummtsarok keverékből ki­nyitva, hogy o»a mint a bfia kaföbegM gumni­szült 3 be van bízó- minőség tartónabb A* uj ssäSEtesUSl“ eummisaroknak pontosa* olyan a színe és formája, mint as ön eipőj* börsarkának, alakjának művészies kivitelében rend ki vili elegáns, minősége kiválóan tartás él pebel-f könnyű, az uj „BEÍSSÖäS6S gummisarok megóvja eipö' jének börsarkát az elferrSfflléstőí, cipőjét állandón* elegáns, tökéletes formájában tartja meg és nagy rugalmasságánál fogva védi az Ön idegeit és hát* Ber sasét. A számos, teljesen értéktelen versenygyártmány­nak célja az, hagy a ersmtázás utánzásával és hp.sonhnngzásu elnevezéssel a t. c. közönséget félre vezesse. A valódi uj sj SE8SSS&(! gummisarok elegáns arany dobozba van csomagolva, amelyen a szó „Borson“ világosan olvasható. Azonkívül minden valódi uj Berson gummlsarkon látható az itt ábrázott gyári melyre különös ügye­védjegy lem fordítandó. kiférjen iiaturoxoiíam csakis ezzel a védjegygyei ellátott „□EßSOSS“ gummisarkot. Csak saját csfsáasB vssy cipőhereskedője által ercsi­lesse cipősarkára és saját érdekében uta^os-n vissza minden más gyártmányt. ^ ISsrSOmätMtfek, Budapest. Erős, egészséges gyermeket nevelni mieden anya egyedüli célja s ezt elérni, ha gyermekéi a seidü ő korig csuka májolajjal táplálja. É có ra legjobb a Zol­tán féle csukamájolaj, m lynek tápereje igen nagy s mivel rni sein emészthető oly könnyen, mint ez s kellemetlen szaga, ize nincsen, az-rt ez fölébe helyezendő minden másnak. Üvegje 2 kornna Zoltán Béla gyógyszerésznél, Budapesten s a gyógy­szertárakban. S?.inészh*zasság. Somogyi Károly, a szatmári színháznak éveken át kedvelt ko­mikusa, aki jelenleg a pozsonyi színház tagja, február 17 én tartja esküvőjét Birgling Irénnel Pozsonyban. Nem vigyáz idegeire, egész­ségere aki cipőjét nem látja el az uj „Berson“ gumisarokkal. Csakis akkor va­lódi, ha arany dobozba van csőm igolva, emelyen a szó „Berson“ világosan olvas­ható.

Next

/
Thumbnails
Contents