Szamos, 1912. október (44. évfolyam, 222-248. szám)

1912-10-01 / 222. szám

■- *« <a «w 'rí ■* a a « * w « a ■ I» a* re«ca w;* a.»-« h« wra«*n ■ta *i ti® mi*.in w ui ** nass»m j« st »tnnt»miii»»»«w>»iiim»«a«i«»»i««mM»M»m?»IIWMWPeSf %ft pQiímzu *JL Ü >é m APILAP. Áudencia lesz Budán Szatmár, szeptember 30. Októberben Budapestre jön a király Ügy.,, hírlik, hogy ezúttal ellenzéki vezér­politikusok mennek kihallgatásra a budai várpalotában. Andrássy Gyula gróf, Apponyi Al­bert gróf, Károlyi Mihály gróf és Justh Gyula, valamint Kossuth Ferenc az ellen zóki vezérek, kikhez még Zichy Aladár grófot kell csatlakoztatni, ha azt akarjuk, hogy az összes ellenzéki pártfrakciók vezérei egy csoportban iegyenek. Ezeknek a politikus uraknak nem kis gondot ad az, hog. mit feleljenek a királynak, ha azt kérdeinó tőlük, hogy : mü akartok kedvelt híveim ? Andrássy Gyula gróf azt mondja majd, hogy ő a restit.ució in integrumot Óhajija ; de hogy milye t legyen e: a res- titució, azt ő sem tudja. Van Anurássy Gyula grófnak egy nyomtatásban is megjelent fejtegetése, melynek éltelme az, hogy el kell fogadni törvénynek a véderőtörvényt, habár azt nem házszabá yszerüen szavazta is meg a parlament, — ellenben nem szabad megengedni az uj házszabályok alkalma­r —tit i 111 ii n hm mi mini uhui i— i niimimi i n n Mini zását, habár ezen házszabályok megsz vazásánál a törvényes formalitásokat pon­tosan megtartotta is a parlamenti többség. Nem szabad e szerint elfogadni az uj házszabályokat, hanem alkotni kellene egy másik házszabályt, -- mely tartal­milag is, formailag is szóról-szóra ugyanaz maradjon, mert lehetetlen el nem ismerni, hogy ennél a törvénytelen házszabálynál jobbat alkotni senki sem tudna, — mi­velhogy ebben minden klotür nélkül, te­hát a szólásszabadság teljes fentartásá- val biztosiiva lett a tanácskozási rend, lehetetlenné válik a romboló parlamenti anarkia és csorbítatlanul niarad mégis a kisebb ég el leírtál lási joga. Ezt mondja majd Andrássy Gyula gróf és még azt. hogy: azonban Lukács miniszterelnökkel és Tisza István gróffal ezekről a kérdésekről tárgyalni nem hajlandó Apponyi Albert grót azonban nem igy fog telelni a királynak. 0 fel skü- dött a n * g\ vei nyolcas lobogóra, neki nem lehet az Andrássy Gyűl t gróf h1- vanhetes politikáját támogatni. A restu- ticiót Apponyi csak úgy képzelheti, hogy Tisza és Lukács távozzanak; de bárki következzék is utánuk a kormányon és bárkit akat janak is az uj államiéi fink, ő azok ellen utolsó lehelletóig küz­deni fog. Ila következetes akar maradni, csakis ezt felel he • i. Káro'yi Mihály gróf az ország sor­sával ezúttal nem törődik. Azt hisszük, hogy a királynak azt felelheti csupán, hogy: követelem az általános titkos és egyenlő választójogot, nemre való tekin­tet nélkül, minden ! usz éves polgárnak; de előbb Tisza és Lukács távozzanak. Zichy Aladár gróf sem az Andrássy, sem az Apponyi, sem . Károlyi vé'emé- nyét nem teszi magáévá. A restitució in integrumot abban látja csupán, hogy a teknikai obstrukció joga visszaállíttassák, Ez az egyetlen követelése Ha ez telje­sülhet, nem bánja, ha Lukács és Tisza megmaradnak is. Kossuth Ferenc az egyet'en állam­férfin, akiről leltehető, hogy hajlandó volna a béke érdekében áldozatkészséget tanúsítani; de ha ilyen értelemben nyi­latkoznék a nyilvánosság előtt, ez az ügynek csak ártana, — mert a Justh- párt nnyilvánosan megátkozná a híveit és azok, jobb meggyőződésük ellenére is, kénytelenek volnának a farkasokkal iivol­tén i. Justh Gyula az egyetlen politikus, akiről nem lehet tudni, hogy mit felelne házassági tanú. A „SZAMOS" Irta : <arcaia Rodolphe Bringer. A nemzeti bölcseség azt mondja, nincs ostoba mesterség, csak ostoba emberek vannak! S ez annyira igaz! Tripalot Si- doine például házassági tanú ’-olt. Ne keressék ezt a pályamutató köz lönyben, mert e?zel az üzletággal a- em­berek igen csekély százaléka foglalkozik. Tripalot ot is csak a véletlen vezette e fog lalkozásra. Nem hivat >sból űzte és minden előtanulmány nélkül indult ne'-i. A negyedik kerületi anyakönyvveze tőség közelében lakott és igy jó barátsá - ban volt az anyakönyvvezetői bivatalszol gával, akivel majdnem minden este együtt bori izgattak a sarki bormérósben. Egy ez redben is szolgállak, igaz, nem egy időben az ezredbeliek mégis mindég egymásra találnak Egy nap a hivatalszolga igy szólt Tri - palothoz: — Tripalot barátom, mit csinálsz ma reggel ? — Amit rendesen. Vadjuk be, bogy Tripalot azon az időn kivü , amit a sarki korcsmában töl­tött, nem igen foglalkozott valamivel is. — Nt-m tehetnél egy szolgálatot egy szegény ördög barátomnak. — Sdvesen, ha módomb n áll! — Igen. Tíz órakor meg nősül s a szegény ördög nem tudja, honnan kerítsen két tanút. Te lész az egyik, a ^arki rendőr a másik. — Örömmel. f ripalot tanú volt a ház sságnál s ez ünnepélyes aktus a meghatottság könnyeit, csalta a szemébe. Ah ha ideje volna, ő is örömmel megnősülne ! Egy feleség... bol­dog otthon . . . gyerekek! Miiyen boldog ság .. . de fjdal m, ő erre nem gondolhat! Túlságosan el van foglalva . . . De ha már maga nem ró-zesülhet a boldogságban, legalább mások örömében osztozik. S mégis mondta b arátjának, a hivatalszolgának : — Tudod, ha ' árkinek tanúra volna szüksége, csak gondolj i eám ! El sem képzelik, hány pár érkezik az anyakönyvvezetőhöz, anélkül, hogy előze Dsenjházassági tanukról gondoskodó t volna. Nem ismerik a törvényt . . . vagy barátaik tivol vannak . . . vagy nem akarnak sen­kit terhemi . . mit tudom ón 1 Alig múlt ti nap, hogy Tripalot neve ne szerepelt volna az anyakönyvvezetőségen. Haszna is volt belőle, mert a hálás ifjú férj legtöbb­ször egy r nyat csúsztatott a kezébe . . . végre us élűi keli! S így Tripalot némi­képpen a negyedik kerületi anyakönyvve- ze őség hivatalos házassági tanúja lett. Tíz óven át igy tartott a dolog s bi­zonnyal ma is tartana, ha egy szép napon Tripalot egy távoli bácsijától húszezer frankot nem örökölt volu t. Mikor h sarki korcsináros ezt megtudta, mieden kényes­ség nélkül igy szólt Tripalothoz : — Apropos Tripalot baráto r>, tudja e, hogy a leányom nagyon kedveli magát? — Ugyan? — Bec-ületemre ! tegnap este v llotta be, hogy ha nem lesz a maga felesége, trappistának megy ! A k rcsináros leánya nem volt szép; ő éppenséggel nem! de amint a kolostorba akar vonulni, komoly a dolog. Tripalot igent mondott, ám azzal a kikötéssel, hogy minden szükséges elintézést az apa vál'al magára. Nem sokáig húzódott a dolog. Két hét

Next

/
Thumbnails
Contents