Szamos, 1912. augusztus (44. évfolyam, 172-196. szám)

1912-08-01 / 172. szám

Negyvennegyedik évfolyam. Szaímér, 1912. augusztus 1„ csütörtök. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■••a 172. jzém. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Táviratok. ■ POLITIKAI NAPILAP. Sikerrel biztató gyógykezelésnek első fel­tétele n h«lycs diagnózis. Az orvos és professzor, aki a beteg­ség természetét illetőleg téve* következtetéseket von le a tüne­tekből és helytelen diagnori* alapján kezeli nagybeteg pacién sét, csak a legritkább esetben, vagy talán sohasem fogja elér­hetni, amire minden lelkiismere­tes orvos törekszik: betegjeinek gyors, s a meliett lehetőleg ala poi kurálását. A politikai élet beteges tüne teil és lázas konvulzióit is, az úgynevezett nagy válságokat cs»k a kísérő szimptomák és még in­kább a szülő okok helyes meg­állapítása után vagyunk képesek korlátozni s megszüntetni. A mostani zűrzavaros 8 csak a nyári pihenő által enyhített, de őszre ismét rettenetes veszedel mekkel fenyegető helyzet orvos­lásának feltétele tehát a kórság jellegének é3 mibenlétének biz­tos megállapítása. Mert bármily súlyos és lappangó veszedelmek­kel szaturált is a politikai atmoszféra, a békés kibontakozás reménysége a komor viharfelle­geken át is még mindég keresz- tülcsiüámlik. Annál meglepőbb és annál nyugtalanítóbb jelensége a poli­tikai kuruzslásnak, a csodadokto roknak ama vélekedó-e, mely szerint a jövő harca is lényegi leg ugyanaz lesz, ami voll a kö zelmultban : Tisza Istvánnak és Justh Gyulának a páros viadala. Két szenvedélyes harcosnak utolsó nagy mérkőzései Még az éles3zemü politikus sem lát meg egyebet a jövő perspektívájában, mint a guvernementális és az obstrukciós szélsőségek e két férfiú személyében koncentrált energiájának perdöntő harcát. Kiugrott a robogó vonatból (Ktpoivár. julius 31. Krau*z Sándor barcsi lakos az éjszaka Anlal pusztára igyekezett a vo naton. A vasúti kocsiban azon­ban elaludt *• csak akkor ébredt föl, amikor » vonat elh#gyta már az állomást. Kraus« kinyi­totta a kocsi »jtajat és kiugrott a kocsiból. A szerencsétlen em­ber a pályatestre esett és oly 6uIyos húzódásokat szenvedett, hogy a barcsi közkórházba kel let giálliUni. Á'Dpotft rendkívül súlyos. A Balatonba fűlt (Siófok, julius 31.) Pór Fe­renc 26 éves budapesti pincér a fürdőveedéglö alkalmazottja hétfőn délután több társával az olcsófürdöben csónakot bérelt és fürdőruhában eveztek Balaton- fiired Mé. Alig tettek egy kilo­méteres utat, Pór szó nélkül felállt a csónakban és fejest ug­rott, de oly szerencsétlenül, hogy többé nem került a felszínre. A halászok egész kedden kutat­ták a bu lát, de nem akadlak rá. Az anyasziv. (Ssolnok, julius 31.) Kengyel Verona csépai másfél éves leányt sz u cán egy kocsi elgázolta. Életveszélyes sérüléseivel haza szállították, ahol anyj* ápolta. A kisleány rettenetes szenvedései annyira megviselték a szeren­csétlen anyát, hogy mikor a ki* Verona meghalt, az anyáu ki­tört az őrültség. Beszállították a szolnoki közkórházba. Rejtélyes haláleset. (Rozsnyó, julius 31.) A rima kokovai üveggyár mérlegházában tegnapelőtt hajnalban az éjjeli őr halva találta Czw jnár Vojtek üveggyári munkást. Az orosz munkás előző este egyik barát­jával mulatott a korcsmában és együtt tértek aludni. Másn*p reggel az elégett szalmazsák mellett óriási füstben megful ladva találták Czvrijnárt. Gya­nússá teszi a halálesetet az a körűirnónv, hogy a másik mun­kás, kivel együtt aludt, meg­szökött. Tőzsde. Gabon aü. zlet Készáru: 5 f.-iel olcsóbb. BUDAPEST, 1912. julius 31. Búza 1913. áprilisi — „ májusi — „ októberi — Rozs októberi — Tengeri m áj úri júliusi — auguszt. Zab októberi |Tengeri 1913. máj. októberi 11.72 11-47— 930— 7-42­8*87­— 9.45 I SZATMÁR, 1912. julius 31. Búza uj — 10­------•— Ro zs uj — 8-— •— Zab — ó — 10-20—-­Tengeri ó — 10--------’— Ér téktőzsde. BUDAPEST, julius 31. Magyarhitel 853 50 —’— Osztrákhitel 653-50 —'■— Koronajáradék 88.45 — Megint a családi pótlékról kell zengeni. Néhány nappal ezelőtt hirt ad­tunk arról, hogy a nagyváradi állami tisztviselők kö*ött nagy az elkeseredés, mert a várva-várt csaltdi pótlék folyósítása még mindig késik. A tisztviselők uzsorásoknál iiámitoltatták le a családi pótlóko*. A nagyváradi esetekhez h»»on!ó, sőt talán megdöbbentőbb jelenséggel ta­lálkozunk a főv*rosb»n is. Teg­nap egy lap apróhirdeiései kö­zött egy törvényszéki drjnok megvételre kínált* családi pótlé­kának augu«z<u»i ré*zét. Száz koronát kínált kilencven koro­náért, mert — mint később kije­lentette — nem bízott abban, hogy beláthat időn belül meg­kapja a pénzét. Az augusztusi házbórflzetes pedig küszöbön áll, a pénzre rno*t van égetően szüksége. Ezekből a szomorú esetekből ijesztő és me, döbbentő erővel harsog ki a magyar bürokratiz­mus réme. Évtizedekig tartott, amig az álíumi tisztviselők a sajtó támog-uáirxral kivívták a törvényhozástól a családi pótlé­kot, «mellyel a vmtako;ó partok és kormányok állandóan hite­gették őket. S most. amikor a kormány ós h törvényhozás meg­tették kötelességük, t s csak a törvény vé.rehajtása maradt hátra, a rideg bürokratizmus útvesztőjében kellett megreked­nie az üdvös reformnak. ’ Nálunk minden szép ős hasz­nos alkotásnak oz a sorsa. Az alkotók előbb utóbb elvégzik, amire a társadalom és a sajtó rákényszeríti őket, de akkor még ezer retorlán, a hivatalos akták tömkelegén kell keresztülrágód­nia annak az alkotásnak, amig a gyakorlatban is megvalósul. A családi pótlék folyósítása — egyes, elszigetelt esetektől elte- kintve — úgy tudjuk, akadály­talanul megtörtént már, a jövőre vonatkozólag azonban jó lesz, ha az illetékes körök okulnak a szomorú példákon s a rendkí­vüli, sürgős segóiyosztást nem halasztják, buzzik oly sokáig, i ogy már későn jön, mit sem használ többé. r*i | | MA este 8 dra 20 perckor Cirkus Renlow Jelem számunk 8 oldal terjedelmű

Next

/
Thumbnails
Contents