Szamos, 1912. február (44. évfolyam, 25-48. szám)

1912-02-01 / 25. szám

XLIV. $v*otyarr\ Szatmár, 1912. február ho 1„ csütörtök. 25. 5zám. Előf?zftté«i dij : selyhsn: i évre 12 K. '/, évre 6 K. »/« évre3 K, 1 hóra 1 K Vidékre:.. .. 16 ..........., 8............ é...........1’50 Eijy s zém ára 4 fillér. Szerkesztőség és kiadóhivatal : Rékóczi-utcza 9. szám. m Telefonszám: 107. Mindennemű dijak Szatmáron, a lap kiadóhivatalában fizetendők. A béke kilátásai. Szatmár, 1912. jan. 31. A magyar politikai világ nevezetes események hatása alatt áll. Khuen-Hé- derváry Károly miniszterelnök vasárnapi kihallgatása, bécsi tárgyalásai, zajos, meleg szeretettel való fogadtatása a par­lamentben és a nagy egységes ünneplés, melylyel a nemzeti munkapárt körül­vette, azok olyan jelenségek, melyek mindenki számára érthető alakban ma­tatják a parlamenti helyzet bekövetkező fordulatait. A miniszterelnök a hadba készölő vezér teljes fegyverzetével érkezett visz- sza a parlamenti küzdőtérre. Hozta azt a megnyugvást, hogy politikájában, cél­jaiban, eszközeiben és taktikájában a felség bizalma, buzdítása s jóváhagyása kiséri, hozza azt a tudatot, hogy a had­sereg ügyeinek intézői az ő politikájától várják a véderőreform megvalósítását. És a hazaérkező láija pártjának hatal­mas, egységes, lelkes táborát, mely ve­zérét jó és balszerencsében, harcban és békében híven és elszántan követni kész. Ám a miniszterelnök ezzel a. győ­zelmet biztositó hatalmas fegyverzettel, ezzel a harcban edzett és harcrakész sereggel az élén, nem háborút prokla- mál, hanem békét hirdet. Békét a par­lamentnek, a pártoknak, a békére, nyu­galomra, munkára vágyó közéletnek. A béke ebben a pillanatban a ma­gyar politikai helyzet uralkodó plané­tája. A magyar parlament pártos szen­vedélyektől izzó harctéren egy évtized óta nem volt ilyen alkalom, mint a moslani. Olyan békére nyílik most ki­látás, melyet az egész ország lelkes tapsa kisér. Mely semmi nyugtalanságot, semmi keserűséget, semmi elégedetlen­séget nem hagy a közélet talajában. Mely megoldja azokat a nehéz kér­déseket, amelyek meggondolatlanságukban akadályai voltak nemcsak a parlament produktiv, alkotó és ellenőrző munkájá­nak, de a közélet fejlődésének is. Talán azért látszik oly nehéznek sokak előtt a kibontakozás ügye, mere mindenki ösztönszerüen érzi, hogy ez a szó ma többet jelent, mint eddig bármikor, ez a szó ma az országnak a felszabadulását, a nyugalmat, a fellendülést jelenti. Ez a kibontakozás az országot nem alázza meg, hanem megerősíti önérzetében, hi­tében, hatalmában és a politikai pár­tokat, amelyek részivesznek benne, nem nyűgözi, hanem inkább visszaadja teljes alkotmányos cselekvési szabadságukat... Sőt, mondhatjuk, hogy a nemzet béke­óhaja kell, hogy mindenkit elismerésével megjutalmazzon, aki a békocsinálásban résztvesz. Ezt a békét kínálja most a minisz- tervlnök Magyarország parlamenti párt­jainak. ügy látjuk, hogy ennek a béké­nek kilátásai napról-napra erősödnek. Az a megismerés, hogy pzt az Isten ked­vező kegyelméből adott alkalmat nem szabad elmulasztani, mindinkább meg­érlelődik6 azoknak az elméjében is, akik kicsinyes szempontjaikkal, hatalmi tö­rekvéseikkel, apró i' trikóikkal, hiúságaik­kal gáncsot vetettek minden komoly és hazafias törekvéseknek. Ha az ellenzéki pártok köréből a mai napon nem is tudunk kiragadni egy olyan konkrét ese­ményt, mely e tekintetben bizonyságot adna, de olvassuk lapjaikat, látjuk, szinte érezzük a változó kedvet, az emberek arcán, hangjában, beszédében. Halljuk a hazafias lelkiismeret szavát, mely nem tűri, hogy kicsinyes érdekek gáncsot vessenek egy egész nemzet békés haj­landóságának diadalmas útjába. NEMETH JÓZSEF képesített kőműves-mester vállal építke­zés- és tervek készítését, SZATMÁR, EÖTVÖS-UTCA 5. SZÁM. Hirdetések : Készpénzfizetés mellett, a legjnténvosabS ftrhic Ir* él­tető ok. — Az apróhirdetések k’Vn" fiiadon mó A fillér Nyiittór soré 70 fillér. A képviselőház munkarendje. A képviselőház ma harmadszori ol­vasásban fogja tárgyalni az elfogadott javaslatokat. Pénteken nem lesz ülés, szom­baton pedig csak formális ülés lesz, melyen átveszik a főrendiház üzenetét az appropriá cióról, mely már valószínűleg a vasárnapi hivatalos lapb-tn megjelenik s igy az ex-lex meg-szünik. Hétfőn kezdődik meg a véderővita. Reformok a hadseregben. Bécsi tudósítónk jelenti: Kapcsolatban a véderőreformmal, a hadügyminisztérium több érdekes újítást készül életbe léptetni. Az egyik terv az, hogy minden hadtestnél úgynevezett oktatószazadot állítanak fel, a mely hadilétszámból, vagyis 250 emberből fog állani. Legnagyobbrészt altisztek és al­ti-ztségre alkalmas közlegények lesznek e századokban, mert itt fogják kiképezni az uj altiszteket. Ezenfelül minden hadtestnél külön lövő iskolát állítanak fel, vagyis a brucki lövőiskolát decentralizálják. Egy má­sik újítás, amelyet a hadügyminiszter már is életbeléptetett, mozgósító« esetére szól. Mozgósításkor ugyanis, de még a fegyver­gyakorlatok idején is igen »ok időt és fá­radtságot okozott a legénységnek lábbelivel való eílátátasa. A katonáknak gyorsan ki­adták a cipőket, azok nem voltak jók Ó8 két-három nap múlva a legénység egy ré­szének megfájdult a lába. A hadügyminisz­ter most elrendelte, hogy mozgósításkor mindenki berukkolhat a saját megszokott cipőjével vagy csizmájával, azt meg fogják vizsgálni a csapatoknál és ha jónak talál­ják, akkor az illető megtarthatja a saját lábbelijét és kárpótlásul bizonyos pónzösz- szeget kip. $t. fischer Sínnel :: Szatmáron :: Kazinczy utca 6 sz. alatt megnyitotta GÁL; JENŐ mérnöki irodáját Bercsényi-u. 33. szám alá helyezte át. TeSefarntKém 108 Dr. Bartha József ügyvéd irodáját február hő 1-én Hu­ny ady-utca 23. sz. alatt (az Attila-u. keresztezésénél, a Májercsik-házban) nyitja meg. Lakása : Bercsényi utca 52. sz. alatt. i.) áá

Next

/
Thumbnails
Contents