Szamos, 1912. január (44. évfolyam, 1-24. szám)

1912-01-03 / 1. szám

XLIV. évfolyam. Szatmár, 1912. január hó 3„ szerda. 1. szám. roiAMLAi wajpbläjp. Előfizetési dij : iclyben: 1 évre 12 K. »/* évre 6 K.»/«évre3 K, 1 hóra 1 K Vidékre:.. .. 16 ,. ., 8 ............ é...........1*50 Eg y szám ára 4 fillér. Szerkesztőség és kiadóhivatal : Rékóczi-utcza 9. szám. m Telefonszám: 107. Mindennemű dijak SzatmároD, a lap kiadóinvatalikan fizetendők. Tisztességtelen kereskedők. Szatmár, jan. 2. Kisebb arányokban a vidéken is voltak és vannak Szuly Aladárok. A szatmári kereskedők tiszteletreméltó tes­tületének körén kívül vannak bizonyos álkereskedők, akik azon a veszélyes utón akarnak rohamos meggazdagodás­hoz jutni, mely ut a börtön felé vezet. De nemcsak itt, hanem általában, az egész országban megdöbbentő elfajulás mutatkozik e téren. Budapesten a múlt esztendőben 8U42 olyan vállalkozó akadt, aki üzletet nyitott. Ugyanezen esztendőben pedig 4949 üzletet csuktak be. Mindebből a statisztikai tiivatal azt számítja ki, hogy 100 üzletnyitásra 61 üzletcsukás esik. .Budapesten évek óta annyi boltot még nem nyitottak és nem zártak be, mint az elmúlt évben. Igen nehéz határt vonni, hol lép ki rendes medréből a kereskedelemben az általános versenyzés, hol kezdődik a tisztességtelen verseny. A kereskedelem nagyarányú len­dülete, növekvése és a modern társa­dalmi élet beteges fejlődése szülte e káros kinövéseket. Volt idő, nem is olyan rég, mikor a kereskedő legféltet­tebb kincse volt az a bizalom, melyet vevői beléje helyeztek. Erezték, tudták, hogy az egzisztenciájukat legelőször is becsületük biztosítja. Ma már ezt félre- taszitják, mint valami haszontalan, hit­vány játékszert Az erőszakos és nem a merész vállalkozási szellem ma az ural­kodó, mikor ilyen ingadozó, könnyen szertefoszló, szinte ködszerü alapra akar­nak építeni. A nagyipar veszedelr s, ádáz kon­kurenciája szerves összefüggésben áll a kiskereskedelem tisztességtelen verse­nyével. A legnagyobb tévedés, a leg­veszedelmesebb hiba, hogy egyik a má­sikban bízik. Kölcsönösen túlbecsülik egymás erejét. Hirdetések: Készpénzfizetés mellett, a legjutápvosabb árban kftzél- tetnaA. — Az apróhirdetések között minden szó 4 fillér. NyHttór sora 20 fillér. Ha egy üzlet ma esődbe jut, bi zonyosra vehetjük, hogy egy hét múlva három hasonló jön helyébe. Kereskedőnek lenni ma nem a legutolsó hivatás, különösen fiatalon, szép üzlet főnökének. Ami azonban elég volt a tegnapi szerény, egyszerű kereskedő segédnek, az semmi esetre sem felel meg a mai principális urnák. Fő a reprezentálás. Imponálni kell min­denféleként, mert ez csak uz üzlet ér­dekeit mozdítja elő. A tisztességtelen verseny első lé­pése a nyakra-főre való hitelezés. Ve­szíteni keveset vészit ő, legfölebb a beasületét. A kiskereskedelemnek a betegsé­géről mindenki tud, de maguk a ke­reskedők igyekeznek legkevésbbé e csúf bajból kigyógyitani. A. nagyközönség s a kereskedők érdeke ezt úgy kívánná, hogy tegyenek már valamit, mielőtt a kiskereskedelem válság elé kerülne. A jövő generáció már ezt. a fertőzött szel­lemet szívja magába, pedig tagadhatat­lan, hogy a kereskedelem szilárd vára, egyedüli alapja caak a becsületesség, a tisztesség iehet, A mi:.den évben megismétlődő ke­reskedelmi kongresszusok több ízben foglalkoztak már a magyarországi tisz­tességtelen verseny kérdésével és ennek korlátozásával Érdemleges megállapo­dásra azonban egyszer sem jutottak. Alapos tanulmány tárgyává kell tenni előzetesen ezt a kérdést, csak úgy le­het tisztább légkört teremteni. De az is elég. ha már szóvá tették és bizonnyal lesz gondjuk a jövőben is reá, hogy ez a fontos kérdés megoldása el ne alud­jék többé. Reggelig nyitva van a Royal kávéház a vasút mellett. Korhely leves, Bab-leves, Hideg buffet. GAL JENO i szám alá helyezte át. Telefonszám 189, mérnöki irodáját T órcsényi-u. 33. Kossuth Jnstb ellen. — Saját politikai tudósítónk sürgönye. — Bpest, jan. 2. Politikai körökben élénk megbeszélés tárgya Kossuth Ferencnek éles állásfogla­lása a Justh csopor. politikájával és takti­kájával szemben. Kossuth teljes nyíltsággal, sőt nála szokatlan erős szavakkal ostorozza Juslhék- nak & demagógiával való szövetkezését, úgyszintén Justhéknak azt .a taktikáját, hogy a politikai küzdelmük célját állandóan változtatják és hogy ez idő szerint is a véderő ellen folytatott harcaik alkalmával a választójog problémáját tolják előtérbe Kossuth nyilatkozatából kiviláglik tehát, hogy a nagyobbik függetlenségi frak­ció sem uzt nem helyesli, hogy Justh-ik a véderő vitát, egyéb problémák, nevezetesen a választójog erőszakos előtérbe tolásával komplikálják, sem pedig Justhéknak szélső radikális választójogi programmjával nem ért egyet. Kossuth beszéde feltárja a két függe'.leu-iégi párt között fennálló ellentéte­ket és bizonyítja azt, hogy mennyire nem felelt meg a való helyzetnek, amikor a béketárgyalások idején a függetlenségi ol­dalról olyan buzgón hangoztatták, hogy a két függetlenségi csoport a választójog kér- <jfSeóh«n alapra helyezkedik. A helyzet most már az, hogy Justhék a legradikálisabb választójog érdekében folytatott obstruccióikkal nemcsak a több­séggel, hanem az egész parlamenttel szem­behelyezkednek és hogy nemcsak a több­ségre, hanem s többi ellenzéki pártokra is rá akarják erőszakolni a maguk pro- grammját. Ez a taktikájuk kétségtelenül oda fogja őket juttatni, nogy teljesen el­szigetelt helyzetbe kerülnek és akkor egész ridegségében ki fog derülni a valóság, hogy az egész magyar törvényhvzást kót-három tucatnyi képviselő akadályozza munkájában. Készítek kifésült hajból bajfonatot, Locni Cbignont bajdusitót vagy bármilyen divatos hajpótlékot. — Vidéki megrendeléseket postán d iscréció mellett azonnal elintézek. ---------------------------- Szabó Balázs úri és női fodrász Szatmár, Deák-tér 20. nagy választékú cipőraktárát ajánljuk a t vevő­közönségnek, mint legolcsóbb bevásárlási forrást. Közvetlen a „Pannónia“ mellett Szatmár és vidéke legnagyobb otipnraktára. az °sai idémyre megrendelt valódi finom »chevraux és box bőrből tSí készült legújabb divatu fekete * barna axinü úri-, női- és gyermek ezipők A valédi asaerikai fing Quality ezipők kizárólagos rajtára. -ra«, ,rri— Köhögés ellen a legjobb, ára 50fill. 3 doboz 1.30 fill. Egyedül kapható Gerő Sándor Magyar Korona gyógyszertárában , Nagykőrösön. Hurut pasztilla

Next

/
Thumbnails
Contents