Szamos, 1911. december (43. évfolyam, 275-298. szám)

1911-12-01 / 275. szám

1* ■. roianruiáju mfimf. XL'II. év-clya^. Szatmár, 1911. december ho 1„ péntek. 275. 57am. ^------ - ..---------­El őfizetési dij : Helyben: 1 évre 12 K. >/2 évre 6 K. V« évre 3 K, 1 hóra 1 K Vidékre:.. .. 16.............. 8............. 4............1-50 Eg y szám ára 4 fillér. Szerkesztőség és kiadóhivatal : Rókóczi-utcza 9. szóm. ni Telefonszém: 107. Mindennemű dijak Szatmáron, a lap kiadóhivatalában fizetendők. Hirdetések: Készpénzfizetés mellett, a legjtitAnvos.íbli árhan kkr.Sl- tetnek. — Az apróhirdetéseit kAző't -ninden szó 4 fillér. Nyilttér sora ?0 fillér. Segítség az áilami! tisztviselőknek. Előre megmondtuk, hogy az állami tisztvis-- ők anyagi helyzetének javítására irányuló akció mind n érdeket ki fog elégíteni. A napokban nyilvánosságra ke­rült pénzügyminiszteri tervezet ezt a feltevésünket fényesen igazolja. A kor­mány javaslata, amely a jövő évben kerül a képviselőház elé, az egyenlőség jegyében szüléiéit és szociális szempont­ból a légióké eiesebb progresszivitás is­mérveit domborítja ki. A szervezet kul­csát a pénzügyminisztérium a tisztvise­lők egyéni és családi helyzetének figye­lembevételével állapította meg. Ebből önként értetődik, hogy a kiutalandó pót­lék nem mint önálló, ideiglenes segély, hanem mint a lizetés szerves része jő számításba, vagyis fizetésemelésnek te­kinthető. Ebben a fizetésemelésben pedig azok részesülnek, akiknek szociális hely­zete ezt feltétlenül megköveteli. Nem a rang, nem a fizetés jő számításba, ha­nem elsősorban és csakis a családi hely­zet, a javaslat szelleméből önként követ­kezik tehát, hogy a gyermekkel biró családos tisztviselők fognak a fizetés­emelés áldásában részesülni és pedig abban az arányban, ara Ívben a család­alapítással járó ierheker. viselik. Ez a pénzügyi leh tőségeken belül, nagyszerű koncepcióval megalkotott ter­vezet, mélyen Iá ó szexológusok M un­kája, mert az az elv domborodik ki be­lőle, hogy lehetővé kell tenni az állam tisztviselői számára a családalapítást. Az alábbi táblázat világosan bizo­nyítja ezt a célzatot: I. Nőtlen és g- ormektelen tisztvise­lők ... . alapfizetés. II. Egy gyermekkeli biró tisztvise­lők .... alapfizetés -f- 200 korona. III. Két gyermekkel biró tisztvise­lők .... alapfizetés -j- 400 korona. IV. Három vagy több gyermekkel biró tisztviselők .... alapfizetés -j- 600 K. (Az egy gyermekkel biró összes többi nem tisztviselők számába menő alkalmazottak évi 100, a két gyermekkel bírók évi 200 s a három vagy több gyermekkel birók évi 300 korona ösz- szegü családi pótlékot kapnak.) A család feutaftás -lehetősége és a gyermeknevelés fontos és nemes misz- sziója dóm1 orodik ki a fenti számokból. Ha a javaslat, törvényerőre emelkedik, a nőt en tisztviselők is, akik jelenleg- a saját, személyük femartására elegendő fizetést kapnak, minden aggodalom nél­kül eleget tehetnek családalapitási hajla­muknak, mert az automatikus előlépte­tésen kívül, jövedelmük a család szapo­rodásához mérten növekszik. Érdekes azonban, hogy a tervezet a progresszivitást nemcsak a családi vi­szonyok alapján, hanem az alapfizetés szemponij bői is diadalra juttatja. Hogy példával éljünk : a három gyermekkel biró s a XI. fizetési osztályba tartozó, évi 1400 korona fizetést élvező tisztvi­selőnél fizetésének 43 százalékát, a X. fizetési osztályba tartozó, évi 2000 ko­rona fizetést élvező tisztviselőnél fizeté­sének 30 százalékát, az évi 1000 ko­rona fizetést élvező altiszteknél 33 szá­zalékát s az évi 600 korona fizetést élvező szolgáknál fizetésének 50 száza­lékát teszi h családi pótlék, ami legjobb bizonyítéka annak, hogy minden mis megoldás mellett ki volna zárva, hogy azok akik a segítségre leginkább rá vannak szorulva, ily mértékű támogatás­ban részesülhessenek. Ez a megoldás épen a legkisebb javadalmazási! tisztvi­selőknél, valamint az altiszteknél és szolgáknál, még meg is haladja az ál­lami tisztviselők országos egyesülete által A kísértet. Franciából. El sem képzelik, milyen kellemetlenül é intett, mikor ma hajnali n^y órakor hi- lószobám egyetlen karosszókebeu egy kisér- tetet pillantottam meg. Egv szempillantás alatt meggyőződtem, hog\ hazajáró lélekkel van dolgom és nem a tö-fükók valami más fajtájával: mert a faion, a feje mögött és nem a fejéb* n, egy bogarat vettem észre. Következésképpen átlát-zó volt; a miből önként következik, hogy nem lehetett más, mint kísértét. Hála istennek mindig erős voltam a logikában, meg hajnali négy óra­kor is. Jogos fölháborodásomban rögtön ráför­medtem a tolakodóra. — Ki vele innen, takarodjék! A kísértet könyörgő, fájdalmas pillan­tást vetet; rám. — Önnek nem vö t joga távollétem- j ben lakásomba belopózni — folytatám —-. j Nincs joga engem untatni, bos-antani! Ko- | lönben is az idő ké-őre jár: a kakasok elkezdenek kukorékolni s ha önt hajnali kakasszó után lefülelik az utcán, szép csá­vába kerülhet, mondhatom. Vegye tudomá- su , hogy én nem vagyok a Psychológiai Társaság tagja. Minden jórav-Jó kisértetnek ehhez a társulathoz kell foidulnia. Ez benne van az alapszabályokban. — Uram, — nyöszörgőit a kísértet, karjait az ég felé emelve — jól ludorn én ezt, de engedje meg, ig-n fontos dolgokat kell önnel közölnöm. — Talán el akarja nekem árulni, hol vannak nagy kincsek elásva ? — kérdeztem k'törö örömmel. — Nem uram. Az újságíróhoz jöttem, egy követeié- ügyebm. Önnek mint újság­írónak hivatásos kötelessége, hogy meghall­gat. Fontolja meg, milyen erdokes cikkhez adok ón anyagot. — Igaz — szóltam — beszéljen; s nl- gálaljára állok. Ekkor a kisértet kiegyenesedett s ko­molyai!, méltóságosan és udvariasan, mint egy olyan kisérte:, aki je entőségónek tel­jes tudatában van, igy szó t: — Uram, én annak a százezer halott­nak megbízottja vagyok, akik az általános képviselőválasztásokon szavazni fognak. — Ez esetben u belügyminiszterhez kell fordulnia. — Már elküldőt) ük egyik társunkat a választás megejtésével megbízott allam- ti.kárhoz, de 5 azi felelte, hogy ez nem tartozik a kormányra. A t mondja, hogy a halottak kivétel léikül a kormány ellen szavaznak; bár a közönség, nagyon,hely­telenül, ennek az ellenkezőjét hiszi. És igy a miniszter nem érzi magát indíttatva, hogy velünk szemben előzékeny legyen. Pedig, ha mereven elutasítanak bennünket, egy­szerűen nem fogunk szavazni. — Mindenkinek teljesitenie kell polgári kötelességét—mondtam üanep lyes komoly sággal. — Helyes, de polgári jogainkat mi is éppen úgy akadjuk gyakorolni, mint bárki más. Azt kívánjuk, hogy arra adhassuk sza­vazatunk, aki közülünk való. Azt kívánjuk, hogy mi is tarthassunk választói gyűléseket és alapíthassunk — újságokat. Do Vogüó marquis kicsufolt bennünket abban a kény­Öra és ekszer karácsonyi és újévi legolcsóbban különlegességek ajá^dék-tárgyak ^beszerezhetők ENGELN ÉL, Deák-tér 9. szám alatt.

Next

/
Thumbnails
Contents