Szamos, 1911. augusztus (43. évfolyam, 173-198. szám)

1911-08-01 / 173. szám

XLIII. évfolyam, Szatmár, 19W. augusztus ho 1., kedd. POMMMAI MAFSJLAIP. Előfizetési díj : Helyben: i évre 12 K.'/, évre 6 K. */. évre 3 K, 1 hóra 1 K Vidékre:.. .16 ............. 8 .. 4............150 Eg y szám ára 4 fillér* Szerkesztőség és kiadóhivatal: Rákóczi-utcza 9. szám. m Telefonszám: 107. Mindennemű dijak Szatmáron, a lap kiadóhivatalában fizetendők. Hirdetések: Készpénzfizetés mellett, a legjutányosabb árban kezel­tetnek. — Az apróhirdetések között minden szó 4 fillér. NvHttér sora 20 fillér. H lireU». Szatmár, 1911. jul. 30. Még dühöng az az értelmetlen küz­delem, amelyet az ellenzék a katonai javaslatok ellen folytat. Még teljes a tü­relem, amelyet a kormány azzal szem­ben tanúsít; azonban nagy baj, hogy ama küzdelem megbénítja azt a munkát, amelyre a kormány és az országgyűlés a trónbeszéd értelmében utalva van. Előre tehát nincs haladás, csak hátramaradás mutatkozik minden irány­ban, amelynek okát az ellenzőknek ama magatartásában találjuk fel. Az obstrukció; ennek is a legutá- latraméltóbb átkos módszerét, a techni­kai obsrukciót vette igénybe az ellenzék, hogy annak a törvényjavaslatnak tár­gyalását megnehezítse, esetleg megaka­dályozza. Ez a módszer, az a prokrusz teszi úgy, amelybe az ellenzék a nem­zeti munkát fektette és abban kínozza, holott ama munkánál nyugodt tanácsko­zás mellett és miként Apponyi megmu­tatta, meggyőző érvekkel volna illő, az egymástól eltérő véleményeket tisztázni és ennek alapján olyan üdvös törvény- alkotásra törekedni, amely által meg­szüntetve legyen, az a több, mint száz éves baj, amelyben nálunk a katonai ügy sinylik. Ennek a bajnak megszüntetése ké­pezi tehát a célját, kormányunknak ama törvényjavaslattal; mégis ezt a javasla­tot obstruálja az ellenzék minden igaz oknélkül. Hol van itt a józan hazafiság; hol van itt a honatyai bölcseség ? ! Valóban sajnálatraméltó dolog, hogy azok az országgyűlési képviselők, akik hivatásukat ilyen módon eltévesztve, az említett akadály módszert sportszerüleg fizik: nem átadják fizetésüket, amelyet nekik a nép ad, érdemetlenül felvenni és ez által az adózó szegény népnek, a választó polgáioknak anyagi terhét fo­kozni; mert az ellenzéknek ez az impro­duktív működése nem hasznos, de káros és bizonyára nem érdemli meg azt a fizetést éppen úgy, mint a kárttevő, aki érdemetlen arra, hogy kártételéért meg- jutalmaztassék, éppen azért, nagyon szép dolog lenne, hogy az ellenzéki képvi­selő urak, ha az adózó nép sorsát — miként mondogatják — valóban szivü­kön viselik és igazán áthatva vannak pttól a meleg hazaszeretettől, melyet uton-utfélen hangoztatnak: tehát lemon­danának erről a fizetésről és ezt a haza oltára tennék; amelylyel a haza bizo­nyára többet érne, mint ama szélmalom harccal, amelv semmit sem ér és amely­lyel kárt is okoznak. ügy látjuk azonban, hogy ők arra az áldozatra nem hajlandók, valamint arra sem, hogy pénz nélkül obstruál­janak. Hát bizony ennél a meddő obstruk- ciónál létezik hazafiasabb cselekmény is, sőt az ellenzék által sokat emlegetett adózó népnek is vannak náluknál önzet­lenebb barátai, akik ennek sorsát igazán szivükön viselik, akik tehát nem az el­lenzéknek, hanem inkább és bőven a munkapártnak a soraiból kerülnek ki. Ezeknél fogva méltán kérdezhetjük az obstrukcióra nézve az ellenzéktől, Ciceró szavaival: ,meddig élsz még viasza Catilina a mi türelmünkkel?“ A kormány türelme teljes ugyan, de a nép türelme m<r fogyóban van és több helyen már felrúg annak az obs- trukeió miaui elégületlensége, mert a nép is meggyőződött, hogy az megzsibbasztja a nemzeti munkát a népnek, a hazának pótolhatatlan kárára. Reméljük azonban, hogy ez az obstrukciós kedv nemsokára leszerelve lesz. Legyen is igv. . (v.) Muskotály-szőlő MertznéL I politikai tulyzft.j (A Ház ülése. — A választójogi gyűlés. — Justh és Polónyi) — Budapesti tudósítónktól. — Bpest, julius 31. Mindinkább nyilvánvaló, hogy az egye­sült ellenzék akciója nem irányul másra, mint a koaliciós világnak valamilyen for­mában való visszaidézésére. Justh a tegnapi népgyülésen arról be­szélt, hogy a magyarság szupremációját nem a választói jog nemzeti garanciái biz­tosítják, hanem a magyar vezényszó. Gyű­lés után ma is élére állott egy bukott kép­viselőjelölttel a tüntető tömegnek. Apponyiról mind határozattabban hir- lelik, hogy bele fog menni az általános, titkos választói jog követelésébe. Errr nézve holnapután konferencia lesz, melyen a ma visszaérkezett Polónyi Géza is részt fog venni. Polónyi ma Justh Gyulával feledve a régi haragot, a tolyosón szinté össze- ölelkezelt, szóval a régi jó világ visszajőve- telének gondolata összehozza megint a legkülönbözőbb nézetüeket. Itt csak egy gondolat uralkodik most, a hatalom vissza­szerzése. Ezt célozza Batthyány gróf teg­napelőtt! felkinálkozása is, aki beígérte Bőcsnek a választójrgért nemcsak az ösz- szes véderő áldozatokat, de a házszabály szigorítását is. Ezzel szemben áll a kor­mánynak és óriási pártjának szilárdsága és az irányadó köröknek az a feltétlen és meg­alkuvást nem tűrő elhatározása, hogy az obstrukció elfajulását a végletekig menő türelemmel kell nézni, mert az önmagát fogja megérlelni, lejáratni és döntésre fogja vinni a helyzetet is. Mindenesetre ezultal is fején találta a szöget Héderváry gróf, amikor szokott nyu­galmával odamondta az ellenzéknek, hogy van ő is olyan hive a választói jognak, mint Justh Gyula. Nagyot néztek erre a baloldalon, de komoly tiltakozó szó nem esett. Ma egyébiránt megint névszerinti sza­vazások folytak. Négy újabb szavazást a munkapárt indítványára holnapra halasz­tottak. A les napi népgyülésre nagy nehezen tudtak mintegy ötezer embert összehozni. A vidékről csak a legnagyobb erőfeszítés és távirati sürgetés után jött néhány függet­lenségi polgár. A rendőrség beavatkozása a népgyü- lés után nagyobb baj nélkül folyt le. Egyet­lenegy embert tartóztattak le, aki egy vil­lamos kocsiról izgatott. A rendőrség egyes reniienskedőket megkardlapozott, de sérülés egyáltalán nem történt. A tömeg rendben oszlott szót. Öaőiő M©s»ía: Istvánnál. Aki elitta az eszét, a vagyonát és a családi békességet. — Saját tudósítónktól. — Jómódú, vagyonos ember volt még pár év előtt, id. Mánya János, görbedí gaz­dálkodó. Csendes, jóravaló ember voít egészen addig, amíg rá nem adta a fejét az ivásra. Eleinte csak keveset, később mind'g többet-többet ivott és nem volt ritka eset, hogy egész napját a korcsmában töl­tötte. Szerencsétlen szenvedélye elvitte a vagyonát és a szegénységgel együtt bekö­szöntött a házhoz a családi háborúság is. Ha* Mánya János részeg volt, akkor nem volt maradása a család tagjainak a házban. Ütötte, verte őket, folyton azzal fenyegetőzött, hogy kiirtja a családot, rájuk gyújtja a házat és csak a múlt hetekben történt, hogy tizennégy esztendős fiának ki­verte a szemét. Szombaton a község elöljárósága fog­lalni ment Mánya udvarára. Mánya épperi a korcsmából érkezett haza, mikor bejöttek és — mint az utóbbi időben állandóan — italos volt. Amikor az elöljáróság tagjait meg­látta, rá akart rohanni a bíróra, hogy meg­üti. Mánya felesége meg akarta akadá­lyozni, hogy az ura bajba kerüljön, oda- állott a nekivadult ember és a bíró közé.' Mánya ekkor felkapott egy karót éfr azzal olyat sújtott az asszony vállára, hogy annak kulcscsontja eltört. Mánya még az-

Next

/
Thumbnails
Contents