Szamos, 1911. március (43. évfolyam, 49-74. szám)

1911-03-01 / 49. szám

(1911. márc 1 ) 49 szám. S Z A M 0 S 8 \ •■iciHi. Újdonságok érkeztek a Szatmári Bazárba!! Kazinezy-uíea ÍO. szám. a kit ebben az „úri emberben“ (a hallgató­ság derültsége közben Toposra mutat) fel­ismerek. Hár mszor fejbevágott. En bírókra keltem vele, letepertem, rátérdeltem, de ak kor a segélykiáltásokra bejött egy másik rabló, aki szintén végigvágott rajtam s mi­vel nem volt védőeszközöm, feleségem hí­vására bemenekültem a szomszéd szobába Topos és Gereben a szembesítésre to vább tagadnak, csak Kaci ösmeri be, hogy Smilovics igazat mond. Csak az elllen vé­dekezik, hogy ő lett volna az, aki Topos sególykiáitásaira bement s Smilovicsot meg­ütötte. Az Gereben volt. — Megmondanám, igy szólt, ha én tettem volna, nekem már mindegy, én tu­dom, hogy nagyot cselekedtem, mindegy, ha felakasztanak is. Smilovics Mártonná ugyanúgy vall, mint férje. A tettesek közül csak Topost ösmeri el, a kinek kifordított kabátján egy fekete folt volt. Az elnök leveteti Topossal a kabját, amelynek bélésében tényleg látszik egy le­fejtett folt helye. Szilágyi Mária, Smilovicsék cselédje gazdáival egyformán vall. Topost csak ne­hezen ösmerte fel. Gerendási Róza, Smilovics 15 éves sógornője szintén úgy vall. Hosszas vizsgá­lódás és nézegetés után rámutat Toposra, hogy az volt az, aki bejött és azt mondta, hogy: „Ne mozduljon senki, nekem péaz kell s azzal fejen verte Smilovicsot. Ezután Topos és Gereben mentőtanui vonultak fel. Milák József, Gereben sógora azt vallja, hogy a gyilkosság napján Gerebenéknól volt. Gereben otthon tartózkodott, csak estefelé ment be a faluba pár órára Becsőékhez a biróválasztásra korteskedni. Nagy derültséget keltett Varga Róza, a ki Gerebennel vadházasságban él, mikor az elnök azon kérdésére, hogy nem áll*e valamilyen viszonyban a vádlotthoz, igy felelt: — Nincs mi köztünk instállorb, semmi viszony, hiszen 23 éve élek vele. Egyébként ő is Gereben alibijét igyek­szik bizonyítani. Ugyanazt erősitik Varga Éva és Varga András is, mindketten Gereben törvénytelen gyerekei. Német Kaci Károlyné, a harmadrendű vádlott hites felesége szopós gyermekével karján jelent meg a bíróság előtt. Német Kaci Károly melegen ránéz, nem is annyira az asszonyra, mint a kicsi gyerekre. Ez a tanú is Gereben alibijét iga­zolja, de jóakaratában annyira megy, hogy azt vallja: a rablás éjszakáján a férje is otthon volt. Mikor az elnök figyelmezteti, hogy hi- szon a férje beösmeri, hogy résztvett a rablásban, igy válaszo't: — Ha ő beösmeri, veszítse el a lelkét, én nem vesztem el. Azután Topos Józsefnét, Topos Mihály 79 éves anyját hallgatták ki. Az elnök figyelmezteti, hogy a mint a vádlott anyja nem köteles vallani. ;— Kíván e vallani ? — Hogyne, istállóm. Kívánnak. Azt kívánom, hogy a fiam kiszabaduljon. Egyébként ez is a fia alibijét bizonyítja, valamint az utánna következő többi tanuk is. Miután a bizonyítási eljárást befejezték, az elnök a tárgyalás folytatását délutánra halasztotta. Délután a kérdések megszövegezésére került a sor. A kir. ügyész rablásra és súlyos testi sértés vétségére irányuló kérdéseket indit- ványázott, mig dr. Szűcs 'Sándor, Gereben védője Gerebenre vonatkozólag mint bűn­segédre indítványoz kérdést. A bíróság az összes kérdések feltéte­lét elhatározta. Ezután Fabó Zoltán kir. ügyész mondta el vádbeszédét, amelyben utalt arra, hogv ez a pör csak előzménye To­posra és Németre vonatkozólag a holnapi csengerbagosi bűntény tárgyalásának. Os- mertette a tárgyalás során felmerült bizo­nyítékok alapján kiderült tényállást, amely a két tagadásban levő vádlott konokságával szemben a beösmerésben levő vádlott elő­adását erősi'i meg. A mentő tanuk meg­bízhatatlanok, mert azok rokonok. Dr. Nagy Gábor, Topos védője véden­cével szemben nem látja a vádat beiga- zoltnak. Dr. Szűcs Sándor, Gereben védője, Gereben felmentését kéri a tárgyaláson el­hangzott tanúvallomások alapján, amelyek igazolták Gereb n alibijét. A védőbeszéd alatt Gereben állandóan sirt. Dr. Friedmann Árpád utal Német Kaci Károly töredelmes baösmerésére s kéri, hogy az esküdtek a súlyos testi sértés bűn tettében védencét ne mondják ki bűnös­nek. Az ügyész válasza és a védők viszon­válasza után az esküdtek visszavonultak tanácskozni és hosszú tanácskozás után kimondták a verdiktet, mely szerint Topos Mihályt és Gereben Györgyöt úgy a rablás, mint a súlyos testi sértés bűntettében bűnösöknek mondiák ki, mig Német Kaci Károlynál csak a rablásra vonatkozó kérdésre fe­leltek igennel. Miután úgy az ügyész, mint a védők megtették az enyhítő és súlyosbító körül­mények figyelembevételére irányuló indít­ványaikat, a bíróság visszavonult Ítélet­hozatalra. Feszült csönd fogadta a bíróságot, mikor az elnök a tárgyalást ismét meg­nyitván kihirdette az ítéletet, mely szerint Topost és Gerebent rablással páro~ sült súlyos testi sértés miatt 12—12 évi fegyházra, Német Kaci Károlyt rablás bűntette miatt 6 évi fegyházra és mindenik vádlottat 5—5 évi hiva­talvesztésre Ítélte. Topos és Gereben felebbeztek az ítélet ellen, Kaci megnyugodott. A kir. ügyész a Németre vonatkozó Ítélet ellen felebbezett a 92. § alkalmazása miatt. jtogya# lörtlnt a csengerbagosi rab íógyükosság? Mit mond a vádirat? A mai esküdtszélei tárgyalás. Ma reggel kilenc órakor kezdi meg a szatmári törvényszék esküdtbirósága az or­szágszerte hírhedté vált csengerbagosi rab­lógyilkosság tárgyalását, a melynek tettesei Német (Kaci) Károly, Topos Mihály. Varga Bálint és a fogházban időközben öngyilkossá lett Hamzó Lajos. A rémes gyilkosságot a kimerítő nyo­mozás és vizsgálat adatai alapján az ügyész­ség vádirata igy adja elő: A gyilkosságot elhatározzák, A vizsgálat megállapított adatok sze­rint Német (Kaczi) Károly és Varga Bá­lint terheltek közt már az 1910. évi de­cember hó 16 án szóba került, hogy Csen- gerbagoson Kaufmann Noénak sok pénze lehet, jó volna őt kirabolni, hogy ily mó­don a karácsonyi ünnepekre magoknak pénzt szerezzenek. A tér' et közölték Hamzó Lajossal és Topos Mihálylyal is, kik ahhoz szintén hozzájárultak. Az 1910. évi december hó 20-án egyetértőleg elhatározták, hogy december hó 22-én este Kaufmann Noét ki fogják rabolni, elveszik a pénzét, s aztán meg­ölik, akár odaadja a pénzt, akár nem. Abban állapodtak meg, hogy Német (Kaczi) Károly 22-én reggel Komlódtótfa- luból bemegy Csengerbagosra szétnézni és hogy a dolog fel ne tűnjék, kosarakat fog árulni, Varga Bálinttal azután hazamegy Koinlódtótfaluba és este Hamzó Lajossal és Topos Mihálylyal együtt térnek vissza Csengerbagosra és Varga Bálinttal a köz­ség alatt az úgynevezett Lamsa nevű lege­lőn fognak találkozni. A megbeszéléshez képest 22-én este 9 órakor a Lamsán mind a négyen össze­jöttek és együtt elindultak a Kaufmann Noé lakása felé. A munka felosztása. Német (Kaczi) Károly egy nagy konyhakést és egy zsebkést, Hamzó Lajos hasonlóképpen egy nagy konyhakést, egy zsebkést és egy akácfa dorongot, Topos Mihály és Varga Bálint egy-egy nagy botot vittek magukkal. Útközben még egyszer véglegesen megállapították és kiosztották a szerepe­ket, a mely szerint a szobába Kaufman- nékhoz Német (Kaczi) Károly és Hamzó Lajos fognak bemenni kezükben szúrásra emelt késekkel, Topos Mihály az elő­szoba ajtajánál, Varga Bálint pedig az Sérvbajban szenvedők ! Forduljanak bizalommal T [Qrn7 QónrlAr 8Peczialis keztyü, kötszer és orvosi JnL“I ÖClIILlUI müszertárához Szatmár, Deák tér 2, ahol a jeknkor legjobb sérvkötői, gummi harisnyái, köldök-, haskötői, több éven a fővárosban szerzett gazdag tapasztalataim szerintiesznek kiszolgálva, szükség esetén méret után is készülnek. Kötszereknek külön mértékosztály. Eredetifrancia gummi különlegességek, titoktartás melletti postai szétküldése tc.-kónt 2,4 és 6 K

Next

/
Thumbnails
Contents