Szamos, 1910. július (42. évfolyam, 141-167. szám)

1910-07-01 / 141. szám

XLH. évfolyam, Szatmár, 1910. július hó 1., péntek. 141 szám. ff'SJGGETUEM POUIIKAI JfAHLAP. Előfizetési dij : Helyben: 1 évre 12 K. l * III. IV./j évre 6 K. */» évre 3 K, 1 hóra 1 K Vidékre:.. .. 16 „ 8 ............ 4.. „ .. 150 Eg y szám ára 4 fillér. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Rákóczi-utcza 9. szám. m telefonszám: 107. Mindennemű dijak Szatmáron, a lap kiadóhivatalában fizetendők. Hirdetések: Készpénzfizetés mellett, a legjntányosabb árban tetnek. — Az apróhirdetések között minden szó 4 füléé. K. Péter és Pál. Az aranykalászos rónaságon, hol az érett gabona felett csak énekes madarak zenéje hallatszik, megcsillant az éles kasza, hogy learassa azt a termést, azt a gyümölcsöt, amit majd» egy esztendő véres-verejtékes munkája teremtett meg. Aratunk! Minő bűnösen hangzik e szó. Benne a munka jutalma, a fára­dalmak, kínlódások ellenértéké. Van-e szebb muzsika, összhangol- tabb zene a kaszacsengésnél ? Ismer­hetünk-e szebb danát az aratók vidám énekénél s gyönyörködhetik-e szem gyönyörűbb látványban, mint az „élet­tel megterhelt szekerek mesés látvá­nyosságában ? Mégis csak a természet az ő mindenhatóságában nyújtja a legszebb, a legutánozhatatlanabb képet, semmi sem pótolhatja, semmi sem helyettesit- • heti őt. S mégis Ebben a percben, mikor szemünket végiglegeltetjük a termő­gabonától terhes aranykalászos rónákon, most, mikor az élet sarjadzik a fekete humusból s barátságosan hajladoznak a terhes kalászok az őket simogató langy szellő alatt, mégis olyan furcsa, olyan bántó gondolatok támadnak az agyunkban, melyek nincsenek Össz­hangzásban azokkal a szép képzetek­kel, melyekkel a természet nekünk kínálkozik. Eszünkbe jut mindaz a baj, mind az a sok gond, amit a gazdának a mai mai napig szenvednie és eltűrnie kellett. Hányszor került válságos hely­zetbe saját hibáján kívül. Hányszor rettegett a jégesők, a késői zivatarok alatt. Hányszor rimánkodott tehetetlen­ségében az egek urához, hogy mentse meg -munkája gyümölcsét az elemek fíkezhetetlen dühétől. S igen sokszor hiába könyőrgött. A jégeső elpaskolta, a késői zivatar leverte lábáról á vetést s a tönkretett gazda a vihar után mit tehetett egye­bet, mint födetlen fővel, levett kalappal buzgó imát küldött ahhoz, kinek kiszá­míthatatlan jósága és előrelátása ezzel a súlyos a sulyok csapással látogatta meg. V, S ezért íakaszt belőlünk az arany­kalászos róna az ő rengő ringó kincses erdejével szomorú gondolatokat. Szo­morú még akkor is, mikor a földmive- lési miniszter körülfogva gárdájától, a gazdasági tudósítóktól, azt az ör­vendetes hirt hozza, hogy az idei búza­termés 60 millió métermázsát tesz ki s igy az idei termés a tavalyinál majd ötven százalékkal többet hoz, ami jó egy pár száz millió korona nemzeti gazdagodást jelent. latorján István építész építési írod'ja Szatmár, Rákóczi-u. Fogarassy-häz. Aáilal mindenféle építkezést, tervek, költség vetések készítését, miivezetést és ellenőrzést. í kepvisBlőpz illése. Elnökválasztás a Házban. — Saját tudósítónktól. — Budapest, junius 30. Mai napon alakult meg teljesen a képviselőház. Elnököt, alelnököket és tiszt­viselőket választott. Az ellenzékiek az elnöki állás betöltésénél gróf Apponyi Albertre, míg az alelnöki állások betölté­sénél Meskó László és ítakovszky Istvánra adták le szavazatukat. Neuszidler Károly korelnök 10 órakor nyitja meg az ülést. A múlt ülés jegyző­könyvének felolvasása és hitelesítése után az igazoló osztályok előadói tettek jelen­tést a beérkezett és megvizsgált mandá- t umokról. A végzetes 20 K 16 fill. veskedjenek ezen összeget mielőbb vissza­küldeni . . .* Németből ford.: Vajthó Lajos. Mai napon a 20 K 16 f-t, a portó költ­ség levonása után feltettem 20 K 16 f portó 20 f 19 K 96 f CV. • • N CM 0 *0 3 0* 03 0 c P< »» w * Ö €t ® . > a Ä s* 1 s a s §■*§§ Átvevő nyugtája. Túloldalon kiirt összeget átvettem. Aláírás 20 K-ig 10 f 20 K-án felül 100 K-ig 20 f , 10 i K án felül 300 K-ig *0 f 300 K-án felül 600 K-ig 60 f 600 K-án felül 1000 K-ig 1 K Tudnivalók : Egy-egy posta- •/. f. fejezet. (Müller kereskedő levele a hercegi uradalom jószág-igazgatójához, Fischerhez.) „ . . . . Könyvelőm a 20 Kor- 16 f. pénzküldemónyt, melyet a múlt hó elsején már egyszer elküldtem Önöknek, szórako­zottságból tegnap ismét postára tette. Szi­li. fejezet. (Fischer jószág-igazgató levele Müller kereskedőhöz.) „ . . . A figyelmeztetés nem volt szük­séges, mert a 20 K. 16 f.-t, amint a téve­dést észre vettem, átadtam írnokomnak visszaküldés végett . . .* III. fejezet. (Egy postautalvány szelvénye.) Schul ez írnok Írása: „Mai napon a 20 K 16 fillért, a portó költség levonása után, feltettem.“ 20 K 16 f. Portó . . . . . . ■ _______20 f. 19 K 96 f. Vastag vona'lal áthúzva. Fischer jószág-igazgató Írása: „Meg­őrült maga Schulcz? 19 K 96 f.-nek nem 20, hanem 10 fillér a portója! írjon más utalványt!!‘ IV. fejezet. (Egy másik posta-utalvány szelvénye.) Schulcz írása: Mai napon 20 K 16 f-t, a portóköltség le onása után, feltettem.“ 20 K 16 f portó........................ . 10 f 20 K 06 f Vastag vonallal áthúzva. V. fejezet. Tulajdonkép csak ismétlése a III. és IV. fejezeleknek. Párbaj Fischer és Schulcz között hatszori postautalvány váltással 50 lépés távolságról. (Az igazgató szobájától az Írnok szobájáig.) Az utolsó postautalványon ez volt irva: Schulz írnok menjen szana­tóriumba. VI. fejezet. (Müller kereskedő levele Fischer jószág- igazgatóhoz.) „ . . . ezennel pedig felszólítom Önt, hogy e tévesen küldött pénzt 3 nap alatt . . . stb. . . .“ VII. fejezet. (Fischer levele Müllerhez.) „Ezen hangot pedig kikérem magamnak, annál is inkább, mert már első levelének vétele után intézkedtünk. A pénzt egy Írno­komra bíztam, aki még ma felfogja tenni...“ Vili. fejezet. Schulcz megkísérli a végzetes 20 K KLEIN és TSA HÁM JÁNOS-UTCZAI GYAPJÚSZÖVET- ©"© ÁRUHÁZA SZATMÁR. jT© Figyelmébe ajánljuk kishivata nokok és iparos uraknak azon körülményt, hogy üzletünkben egy teljes öltönyre való divatos szövet a hozzá szükséges bólósnemüekkel már 25 koronától kezdve kapható. Ajánlhatjuk azonkívül a legfinomabb angol szöveteket, meiyek női costiimökre is a legdivatosabbak. Vajay-utca 30. sz. telek eladó. Értekezhetni Klein és Társánál, Hám-János-u. 10.

Next

/
Thumbnails
Contents