Szamos, 1910. március (42. évfolyam, 48-73. szám)

1910-03-01 / 48. szám

XU. éWotyti, Szataár, 1910. nárcias he 1M kedd. 48. $zás:< Előfizetési dij : Helyben: 1 évre 12 K, */a évre 6 K. */. évre 3 K, 1 hóra 1 K Vidékre:.. .. 16 3 .. .. 4 ..........150 E« r sxám ára 4 fillér. Szerkesztőség és kiadóhivatal Rékóczi-ulcza 9 szám m Telefonszám: 107. Mindennemű dijak Szatmáron, a lap kiadóhivatalában fuetpndflk Hirdetések: Készpénzfizetés mellett, a lepjntinyosabb árban kftzW- tetnek, — Az apróhirdetések között minden szó 4 fillér. • Nyilttér sora 20 fillér. Justh Gyula Mohácson. Moháston Ferdinándy Béla, a kerület képviselője tegnap tartotta bessámolóját. Kíséretében volt Justh Gyűl*, a függet­lenségi párt elnöke is, aki bessédéoen arra buzdította a választókat, hogy ne hagyják magukat eltántorítani a függet­lenségi elvektől. Vegyenek róla példát, aki elveiért a legmagasabb közjogi állást otthagyta. A koalíció a választói törvény megalkotását olyan emberre bízta, aki a* egyenlő választójognak egész életében el iensége volt. A hatvanhetesekkel való együttmüködé» végzetes . és kárhozatos volt az ország függetlenségére nézve. Wekerle a közös bankot hirdette és a hatvanhetesek dekadenciába vitték az or­szágot. Reméli, hogy a választásoknál fel­ébred a nemzet és a függetlenségi párt mellé fog állani. A miniszterek Bécsben. Khuen-Héderváry Károly gróf mi­niszterelnök vasárnap délután a fel 3 óra­kor induló vonattal titkára, Bárczy István dr. kíséretében két napi tartózkodásra Bécsbe utazott. A miniszterelnök a magyar házban szállt meg. Ma délelőtt 10 órakor a miniszterelnök résztvett a kosos minisz­teri értekezleten. A miniszterelnök leg­felsőbb kihallgatása az eddigi rendelke­zések szerint kedden délelőtt lesz a Hof burgbau. Bécsbe érkeztek vasárnap este Hieronymí Károly kereskedelmi miniszter és gróf Serényi Béla földmivelósügyi mi­niszter is, mig Lukács László pénzügymi­niszter már szombat este óta az osztrák osászárvárosba időzik. A miniszterek is résztvettek a mai közös miniszteri tanács kozáson. TÁVIRATOK. — Saját tudósítónktól — Egy magyar iró öngyilkosság». Bécs, febr. 28. Hevesi Lajos, hírneves magyar iró itt tegnap éjjel fél tízkor jobb haléntékon lőtte magát és nyomban meghalt. Tettének oka; búskomorság. Átpártolt főispán. Sátoraljaújhely, febr. 28. Meczner Gyula zemplénmegyei főis­pán lemondását a miniszterelnök nem vette tudomásul, miért a főispán továbbra is megmaradt állásában. E körülmény tegnap vált befejezett ténynyó és Meczner főispán átvette a főispáni hivatal vezeté­sét és bejelentette a Khuen-pártba való belépését is. Közös miniszteri tanácskozás. Béc*, febr. 28. Ma délután közös miniszteri tanács­kozás volt, a melyen az államférfiak kö­zös gazdasági függő kérdéseket vitattak meg. Végleges határozat nem jött lé're. A közös tárgyalás után Aerenthal referált a külpolitikai helyzetről. Szatmármegye és Szatmár város főispánja. Már régebben hirt adtunk arról, hogy a vármegye és város főispáni ál­lására Csaba Adorján, a szatmári járás főszolgabirája van kiszemelve. Mi voltunk az elsők, akik ezt a bizalmas és illetékes forrásból eredőt hirt közöltük. , A hivatalos lap tegnapi száma végre hosszas várakozás után közli a királyi kéziratot, amellyel a király Szat­már vármegye és Sza.már-Németi sza­bad királyi város főispánjává Csaba Adorján járási főszolgabírót kinevezi. Amunkapártzászlóbontása Szatmáron. Dp Vajay Károly lesse a jelöltjük Régen beszélik már környékszerte, mióta a képviselőválasztásokra való ké­szülődés tart, hogy dr. Kelemen Samu­val szomben Szatmár város polgármes­tere, dr. Vajay Károly fog fellépni. A hir azonban eddig csak mint mende-monda keringett, biztosat senki sem tudott róla Sem a polgármestertől, sem a környezetéből nem szivárgott ki semmi olyan megerősítés, amelynek alapján a birt konkrét formában kö­zölhettük volna. Vasárnap délelőtt azonban már egész komolylyá vált a polgármester kép­viselőjelöltsége. Vasárnap délelőtt ugyanis a régi szabadelvüpárt hívei, az Országos Munka­párt tagjai bizalmas értekezletet tartot­tak dr. Keresztszeghy Lajos ügyvéd irodájában, ahol kimondották, hogy most már ténylegesen megalapítják a Munka­pártot Szatmáron és a bekövetkező kép­viselőválasztásra jelöltet állítanak. A jelölt személyére nézve egyhan­gúlag dr. Vajay Károly polgármesterben állapodtak meg, akinek a jelöltséget felajánlják. Teljesen megbízható forrásból arról értesülünk, hogy a polgármester a jelölt­séget elfogadja. A Munkapárt a szervezkedés és egyéb sürgős teendők megbeszélése vé­gett ma, kedden délután 5 órakor a Pannónia külön termében nagy gyűlést tart. A dr. Keleme» Samu pártján szin­tén erősen folyik a szervezkedés s mint­hogy előreláthatólag mindkét jelöltnek nagy pártja lesz, Szatmáron igen erős küzdelemre van kilátás. A hatósági cseiédközve- íitő intézet működéséről. Szatmárnémeti szab. kir. város cse­lédközvetitó intézete 1909. november 1-én kezdte meg működését. A négy hónap óta fennálló intézmény eddigi működéséről emlékszünk meg néhány szóban, mert an­nak idején, mikor a dolog megindult, háziasszonyaink úgy tekintették, mint a jövendő Messiást, mely egy aktuális témá­nak. a eseiédmizériának véget fog vetni. E sorok Írója a „harmadik személy“ obieetivitásával szemléli ez intézményt s igy első sorban számbeli adatokkal szolgál. A mai napig cselédek részéről 826-an, mukaadók részéről pedig 947 en keresték fel a hatósági cselédség közvetítő intézetet. Ezzel szemben csak 613 cselédet helyezett ©1 az intézet. Ami a férficselédeket illeti, azokról kevés szó esik. A munkát kereső cselédek nagyobb százaléka férfi, mig ezzel szem­ben a munkaadó kevés, úgy hogy egy részük, mint napszámos dolgozik a város­ban. A nőcsalédekkeí már máskép áll a dolog. A Szatmáron elhelyezett nőcseládek igen kis hányada keresi fel csak a ható­sági közvetítőt s vagy privatim, de még inkább zug közvetítő intézetek utján keres alkalmazást. Első sorban ez az oka annak, hogy ez a hatósági intézet nem elégíti ki teljes mértékben a közönség igényét. Ez ok miatt azonban nem érheti vád a hatóságot, legalább is nem teljes joggal, bár tagadhatatlan, hogy megfelelő intéz­kedésekkel ezt is meg lehetne nagy rész* ben szüntetni. Egy másik ok, ami akadályozza az intézet működését az, hogy az állásnélküli cselédek hamarosan elhelyezkedhetnek a fölös számban lévő kvártélyt adóknál, ahol Kristály gözmosógyár és vsgytisztitóintózet Szatmár, Kazinczy-utca II. OolléKt, kézelőt mos hófehérre, vasal csontkeményre, akár mintha csak aj volna. Függönyök, férfi és női fehérnemüek gyönyörű Mvitslbea leesnek előMütva. Tegyileg tisztított az egyszerű szövettől a legkényesebb selyemig. Mérsékelt árak, pontos kiszolgálás. Tidéh* küldemények gyorsan és pontosan eszközöltetnek. \

Next

/
Thumbnails
Contents