Szamos, 1910. január (42. évfolyam, 1-24. szám)

1910-01-01 / 1. szám

Ffj€MB*K5f.EK S*®EíF*ffiSL&I E1M&M*. Előfizetési dij : Helyben: 1 évre 12 K, ‘/a évre S K. ll, évre 3 K, 1 hóra 1 K /igékre:.. .. 16 „ 8 „ 4 ..........150 £e * száras 85*8 4 füäAr. B—ai.i----—— 1 ---­Sz erkesztőség és kiadóhivatal: Rákóczi-utcza 9 szám aa Telefonszém: 107. Mindennemű dijak Szatmáron, a lap kiadóhivatalában fizetendők Hirdetések: Készpénzfizetés mellett, a legjutányosabb árban közöl tetnek. — Az apróhirdetések között minden szó 4 fillér. Nyiiitér sora 20 fillér. Lapunk olvasóinak és munka­társainak boldog uj évet kívánunk. 1910. — Általános helyzet. — A huszadik század első tizede január elsején jobblétre szenderült. Ta­lán jól konstatálunk, ha a halál okául a paralizist állapítjuk meg. Ez a szá­zad annyira terhelt, hogy benne aligha­nem minden egy betegségben íog meg­halni : a paralizisben. De mennél több lesz a haláleset, annál könnyebben éli tűi e századot minden, aminek egész­séges a gerincze. Azt mondják, hogy századunk ener- válva van, azt állítják, hogy a XX. század magasfoku neurasztériában szen­ved, miután századunk becses előde — ugylátszik — kissé a kelletén tu! tobzódott az élettel, a kelletén túl tob­zódott az eszmékben, a kelleténél he­vesemben használta ki a társadalmi ideálokat. S meghalván, nem hagyott egyebet örökségül, mint egy porcziót a teknika minden vívmányával felszerelt migrénből s néhány gramm alkotmányt egy darabka liberalizmusba göngyölve. Némelyek az alkotmányt aspitinnek tartják s a jajgató XX. századnak szor­galmasan szedni rendelik. Ezek a kö­vetendő eljárás módja szerint két részre oszlana : az egyik a port csak papi- rososíól együtt tartja egyedül üdvözí­tőnek, a másik ellenben azt javailja, hogy a papiros bátran eldobható s a por magától is használni fog. S a két párt czivakodásába közbenyögi maga a XX. század — igy adja elő a dol­got Friedrich Nietsche — hogy ő bi­zony égj általán nem hajlandó kinyitni a száját, hogy az ajánlott orvosságok bármelyikét is beveg’-mert á-'em hisz semmiben, mert Iá.-i az ö kedves papája folyton efféléket szedett s végre a vénségére neki is megfájdult a feje s most a kedves fiának deitó. Ennélfogva benne ama meggyőzüdés alakúit ki, hogy ő gyógyíthatatlan beteg s igy semminemű orvosi kavarmányí nem tarthat arra érdemesnek,, hogy szájának orvosságszedés czéhábói való kinyito- gatásával fáradozzék *. XX. század eme nyilatkozatait a „kiétsehe és epi- gonjai“ czimü jónevü filozófiai ezég a XX. század nihilizmusának nevezte el. Mig itt pápaszemes tudósok és pápaszemtelen demokraták a XX. szá­zadnak küisőieg való kikurálásán baj­lódnak, addig amott, a másik oldal felől más had kerekedik, más jelszavakkal, más gyógytudományu nézetekkel. A klerikálisok hada ez, kik radikális utón akarnak a XX. századon segíteni. Ki­operálni a néhány utóbbi századot, ki tagadni a kedves papát 's a XX. szá­zadot a XV. '..•tanra1 visszahelyezni —' ezek a jelszav ak, ezek vágyaiknak ne­továbbjai. Különös bátorításként a na teóriák szolgálnak, meiyeket utszéli tu dósok és filozófusok uton-utfélen hir­detnek és oda konkiudá:nak, hogy a XIX. század minden eszméje csődbe került. Ám midőn imitt-imolt nagyon is megfeledkeztek az udvariasság leg­elemibb szabályairól is, midőn némelyek megfeledkeztek ar,ró', hogy ök vo1 iá­képpen a jámbor patriarchalizmus, a szelídség s a íenköit lelki nemesség jellegével indultak hóditó Útjukra s mégis néhány üres kreatúrájuk s hazudozó stréberük ordít, mintha a tyúkszemére háglak volna s káromkodik mint egy kocsislegény, akkor megembereli magát a kicsutolt XX. század, azután ragadja s kipenderiti őket, Nekik viszont meg van ama pompás szokásuk, hogy hogy ha az ajtón kidobják őket, egymásnak az ablakán visszamásznak. Szemben a szabadelvűekkel, szem-, ben a klerikálisokkal, szemben mind­azokkal, akiknek a XX. század feje fáj, az Öklüket rázzák a szocialisták, körülbelül efféléket kiabálnak: Ne fájjon az uraknak a XX. század feje, hisz úgyis semmi közük hozzá, mert ez a század úgyis a mienk s mi majd el­látjuk az ő baját. Azt a XX. századot, amelyiknek életére az elődök emléké­nek bárminémü befolyása van: bátran viheti az ördög ! S mi majd állítunk helyébe o’yan XX, századot, amelynek nem fog fájni a feje, mert annál a fej afféle csökevéuyes szervvé degradíita- tik, akárcsak a vakbél s éppen csak a száj marad a régiben. ők még rázzák az öklüket. Né­melyikük — a németek, ír. ncziák és olaszok — már csík megszokásból végzik e félelmetes testgyakorlatot, no meg & szoczibúcsúiét kedvéért is. Az amerikaiak és az angolok nég ennyit se tesznek, ők már leszoktak a párásét undorról s a körülményekhez képest szilié virágnyelven beszélgetnek az alávaló milliomosokkal, sőt már annyira mentek, hogy a megvetett ka­pitalistáknak megadták az egyenjogúsí­tást s a felséges nép egyes tagjaival való egyenrangukat elismerték. Végre vannak szocialisták, akik még amúgy Isten igazában rázzák az öklüket, ők, a teriugettét! nem tréfál­nak! Nekik vér kell, fekete, kapitalista vér, vagy esetleg 10 filléres béremelés. Ezeknek a tiz fillér, egy félfont kenyér­rel többet jelent, oiyan kenyérből, mely­ből egy félfonttal, vagy egy fonttal ke­vesebb van a jóllakásnái. A.m általában az egész világon ezek a tiz fillérek már al olcsóbban kaphatók a karácsonyi vásárról vissza­maradt kézimunka és ajándéktárgyak UNGER Rőt hl Simon nagyválasztéfru cipő raktárát ajánljoilc m t. VeV^HőzSnségttcH* mirai legolcsóbb bev&máriAtsi forgást« ^tjgg| lözyetlen a „Pannónia" szálloda mellett. — Szobaár ss vidéke legnagyobb eiípdraktára. az °szi idényre megrendelt valódi finom sehevraux és box bőrből készült legújabb divatu fekete és barna színű úri-, női- és gyermek-czipők. Boldog uj évet KS£“68 Benkő Sándor Eked«. s

Next

/
Thumbnails
Contents