Szamos, 1909. október (41. évfolyam, 223-249. szám)

1909-10-01 / 223. szám

1 XU ivfilyfti. Szatiir, 1901. októkar ké 1., péntek 223. tzés. ifOdEmiH MAPIIiAP. Előfizetési díj: Helyben: 1 évre 12 K, */» évre 6 K. V* évre 3 K, 1 hóra 1K Vidékre:„ 16 8 ......... 4... .. 150 Eg y szám ára 4 fiiiár. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Rákóczi-utcra 9. szám. m Telefonszám: 107. Mindennemű dijak Szatmáron, a lap kiadóhivataliban fizetendők. Hirdetések: Készpénzfáetés mellett, a legjntányosabb árban kör®- tetnek. — Az apróhirdetések között minden szó 4 fillér. Nyiktér sora 20 flHér. tiplik mai száménak fjéé cikkil a klvitkizüa: Wekerle a király előtt. — Vádirat a Haverda-igyben. — Letartóztatott pénzügynök. — Uj rend a rendőr­ségnél. A válság. Budapest, szept. 30. Wekerle miniszterelnök ma délelőtt isméi kihallgatáson volt a királynál. Ez a kihallgatás a politikai körök véle­ménye szérint csak informativ jellegű. Döntés a mai audiencián semmiféle irányban sem várható. A király a We- kerle-kabinetet meg fogja bizni az ügyek továbbvitelével és a legközelebbi napokban több politikust fog meghall­gatni a helyzetről. Kossuth előrelátha­tólag szombaton, a jövő héten pedig Andrássy és Tisza fognak a felség előtt megjelenni. Ilyen körülmények között bizo­nyos, hogy okt. 5-ig, vagyis a Ház legközelebbi üléséig a kormányválság nem lesz megoldva. Ennélfogva a Ház üléseit ismét el kell napolni. Döntő lé­pések a kibontakozásra nézve csak október közepe táján várhatók. A függetlenségi pártban, de külö­nösen a Justhék táborában a helyzetet kedvezően Ítélik meg. Azt mondják, hogy Kossuth és Justh által össze­állított mérsékelt kormányprogramm meg fogja nyerni a király hozzájáru­lását. Egy tiszta függetlenségi kabinet A három csontváz. Irta : Don. Kárlósz. I. Mikor felugrottam a villamosra, még nem voltam tisztában vele hogy hol fogok leszállani. A sok gondolkozás és válogatás egészen kimerített, és a végén abban álla­podtam meg, hogy ott fogok leszállani, a hol a villamos utolsó állomása van. Egy félóráig tartott az utazás, s elmerülve bámultam a vidéket, mikor a kalauz barát­ságosan figyelmeztetett, hogy a végállomá­son vagyunk, mindenkinek le kell szállani. Leugrottam a kocsiról és a zugligetet láttam magam előtt. Csakhamar lombos fák árnyé­kában ödöngtem, lassú lépésekkel mérve a tiszta, árnyas utakat, tele tüdővel szívtam a tiszta, egészséges levegőt, azután megunva a járkálást egy zöld lóczára telepedtem le. Egy ideig szótlanul ültem a nyugalmas magányban, Ezután, mikor unalmassá kez­dett válni a nagy csönd, felszedelőzködtem. A lócza alatt valami fehér papiros feküdt. Lehajoltam, felvettem : egy régi újság elsár­kellő garanciát nyuit arra, bogy ezután konszolidált viszonyok következnek. A bécsi politikai körökben hatá­rozottan állítják, hogy őfelsége a kor­mányt arra a politikusra fogja bizni, aki újabb engedményeket nem kér, a függő kérdéseket kikapcsolja és tisztán a választói reform megalkotására vál­lalkozik, még pedig a trónbeszédben tett keret alapján. TÁVIRATOK — Saját tudósi tónk tói. — Wekerle a királynál. Bócs, szept. 30. Ma ismét a felség elé járult a minisz­terelnök, a ki az egy óránál tovább tartó audencia végeztével kijelentette a reá várakozó njságirók előtt, hogy kérte a kormány mielőbbi felmentését, de a király még nem határozott, hanem előbb Kossuth Ferencet hallgatja meg. Ismét letartóztattak egy pénzügynököt. Budapest, szept. 30. A rendőrség ma letartóztatta Kauf­mann Gyula pénzügynököt. Kaufmann bűne az volt, hogy Kabos és Berzeviczi szövetkezeti igazgatókkal összejátszva nehány ezer korona erejéig megkárosította a Gazdasági Hitelszövetke­zetet. A két igazgató megszökött a letar­tóztatás elöl. gult példánya volt, a melynek esaknem min­den oldala ki volt lyukasztva. Eső összr gyűrte, a szól szétszakította, egyetlen épen maradt oldala nem volt. Hanem a tárczája csodálatosképen ép maradt s a mennyire a gyűrődésekből és sárgult betűkből ki tudtam venni, a novella a női természet finom, elmés karczolata volt. A szerző nevét el­mosta alóla az eső, hanem a czime megma­radt. Az egész novella olyan volt, mint a hogy itt lemásoltan következik. II. A három csontváz. Mese felnőttek számára. Irta. . . Az anthropoligai intézet igazgatóságá­hoz egy ötpecBétes, ajánlott levél érkezett. A levél bélyegzőjén látni lehetett, hogy a levelet néhány nappal ezelőtt Kómában adták fel. Az intézet igazgatója véletlenül nem tartózkodott itthon, — valami hivata­los dolog vidékre szólította — s igy he­lyette ez assistense bontottá fel a levelet. A levél olasz nyelven íródott, valami olasz herczeg titkárja (küldte az intézetnek, és meglehetős szokatlan ügyben aa intézet Dj rend a rendőrségi előadmá- nyozásról. Sok és jogos panasz megszüntetését célozza az a helyénvaló és körültekintő rendelet, melyet Tankóozy Gyula főkapi­tány nemrég boasájtott ki ét léptetett életbe a rendőrségnél. Megszűnnek végre azok az Örökös panaszok, a melyek amiatt merültek fel, hogy egyes tisztviselők, a kik fontos po­zíciót töltenek be a rendőrségnél, rá sem heusritettek a hivatalos órákra és másol* dalu elfoglaltságaik miatt csak véletlenül lehetett őket hivatalukban találni. Hogy pedig az előadmányozás fölött most már maga a főkapitány az ő ötmert méltányosságával őrködik, ebben garanciát látunk az iránt, hogy a jövőben nem fog­nak előfordulni olyan esetek, mint csak nemrég is, hogy egyes tisztviselők elha­markodott határozatai teljességgel nélkü­löztek minden komoly jelleget és nem egyszer alkalmasak voltak arra, hogy az egész hivatalt érdemtelenül állítsák oda kritika és nem egyszer lemosolygás tár­gyává. Az üdvös rendeletet, a mely a főka­pitánynak a közönség érdekeivel szemben tanúsított gondos figyelmét és érdeklődé­sét bizonyítja, szószerint itt közöljük. Az eddigi elöadmányozási rendszert nem tartom kielégítőnek részint azért, mert a véleményezés alá kerülő vagy ér­demileg elintézendő ügyek eddigi rendsze­rünknél, sok oldalú tevékenységünknél fogva nem a kellő utánlátással, nem az ügy teljes, gondos felderítésével intézteinek el; részint azért, mert az ügykörönként be­osztott referens más tárgygyal, mint a mi hozzá ki van osztva, nem is foglalko­zik ; igy korlátozva van ismeret szerzése, általános tájékozottsága; ennélfogva el­szakértői véleményét kérte. Az ügy a kö­vetkező volt. Egy előkelő olasz herczegi család (a nevet itt is elmosta az eső) szétszórt tag­jai a napokban családi gyűlést tartottak és elhatározták, hogy a család elhunyt asszo­nyait, irántuk való tiszteletből egy helyre gyűjtik és közös családi sírboltban helyezik el. Csakhamar megindultak az ásatások és egy ideig biztosan haladtak azon a nyomon, a mélyet á család arnelesei jelöltek szá­mukra, hanem egyszer megakadtak, mert az egyik sírban, a melyben, a följegyzések szerint a család egyik ősi asszonya egyedül pihent, három csontvázat találtak. Azóta kutatták és keresték, de sehogysem tudták megfejteni a rejtélyes dolgot. Az annaleaek világosan azt írták, hogy a hant alatt a család asszonya egyedül pihen, de az ása­tási lelet irgalmatlanul ellent mondott az egykorú történelmi íróknak. Annyi bizonyos hogy két csontváz teljesen fölösleges ós idegen. (Folyt, köv.) Kristály gőzmosógyár és vegytisztító intézet Szatmár, Kazinczy-utca II. daléit, kftmlőt moa hófehérre, vasal eaontkeményre, aká» miatia ssak aj volaa. Függönyök, férfi és női fehérnemüek gyönyörű kívitslbsB Issansk előállítva. Vegyileg tiactitott se égyizeiÉ «sötéttől a legkényesebb selyemig. Mérsékelt árak, pontos kiszolgálás. Vidéki küldemények gyorsam és pontosan eszközöltetnek.

Next

/
Thumbnails
Contents