Szamos, 1909. augusztus (41. évfolyam, 173-197. szám)

1909-08-01 / 173. szám

XLI. évfolyam. Szafmár, 1909. augusztus hé 1., vasárnap. 173, szám. FŰ®©®™™« POLEKEBA1 MFIMP. Előfizetési dij : Helyben: 1 évre 12 K, Vj évre 6 K, Vi évre 3 K, 1 hóra 1 K Vidékre:.. .. 16 8 ............ 4...........150 Eg? 9* ám Ara 4 WHr. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Rákóczi-utcza 9. szám. m Telefonszám: 107. Mindennemű dijait Szalmáron, a lap kiadóhivatalában Hirdetések: Készpénzfizetés mellett, a legjutányosabb árban kt'zöl- tetnek. — Az apróhirdetések között minden szó 4 fillér. Nyiittér sora 20 fillér. Lapunk mai számának főbb cikkei a kivetkezői: Vagyonából kifosztott földbirtokosnö. — Leleplezett csaló. — A spanyol forradalom. — Egy pap agyonlőtte az anyját. — A lopott hozomány. — Sovány Dezső felebbezése. — A fürdés áldozatai. — A lépfenés hús áldozatai. Az újkor katonája. Még nem tipus, csak jelenség. De ebben a rohanó korban, amit az idő érlelt meg, hirtelen fejlődik és növek­szik nagygyá, talán ez a jelenség is típussá lesz. S akkor jó lesz az ural­kodóknak ehhez alkalmazkodni is, ha ugyan képesek lesznek rá. A spanyol katona képviseli ezt a jelenséget. Háborúba akarták vnni. Az aktiv katona csak ment valahogy. Mert a drill ott is még elég nagy ahhoz, hogy a katonát kényszerítse az enge­delmességre, még akkor is, ha ez az engedelmesség a halálát jelenti is. De az aktiv katonák közt is akad­tak, akik nem mentek, hanem vagy a felkelőkhöz csatlakoztak, vagy pedig megszöktek. Ám a tartalékosok nem akartak háborúba menni, ők maguk is remonstráltak, de feleségeik és anyjuk még inkább. Háborúba ? Ugyan! Miért ? Ez a kérdés jellemzi az újkor ka­tonáját sajátságos mádon. Azelőtt csak azt kellett mondani a katonának, hogy háborúba megy és ment vakon, gon­dolkodás nélkül. Masírozott és lőtt, ha parancsolták és ezt oly kötelességének tartotta, mint a meghalást. Erénynek, katonai dicsőségnek hitte azt, ha em­bertársait lemészárolhatta éppen úgy, mint azt, ha lemészá: Itatta magát. Ez volt az első és egyetlen erénye a ka­tonának. ő legalább elhitte, hogy iga­zán erény, mert elhitették vele. És igy igen kényelmes helyzetben voltak a világ hatalmasságai, az egye­sek, akiknek joguk volt háborút üzenni és háborút indítani. Csak ki kellett adni az ordrét és megmozdultak a rettene­tes ármádiák azzal a céllal, hogy egy­mást vérvbe-tüzbe fojtsák. De abban a pitlanatban, amikor a katona azt kérdi, hogy miért menjen háborúba, a helyzet megváltozik. Az uralkodó homlokára csap önmagának s eszmélni kezd, ha ugyan eszmélni tud. Mit? A katona azt meri kérdezni, hogy miért kell ölnie, vagy meghalnia? Ak­kor nem lehet uralkodni. Nem lehet tetszés szerint háborút inditani. Hiszen akkor a király eszközévé lesz a nép­nek és nem a nép eszköze már a ki­rálynak. Az „isten kegyelméből való“ koronás fő kénytelen azt kérdezni, mi tetszik a felséges népnek és kénytelen kézimunka üzletében. Női flór harisnya párja G2 fillér, 6 pár fegyházban kötött férfi harisnya 2 K dO fill. — _____________A nálam vásárolt zsebhendőh előrajzolása díjmentes. n UN GER Fürdői levelek. Irta: Nagy Vince. Bevezetés. A szerkesztő behivott a szerkesztő­ségbe és rögtön kiküldött fürdö-körutra, hogy a nagy melegben senyvedő tárcarova­tunkat fürdői levelekkel felfrissítsem. Nagyon szép fürdőket sorolt fel, hogy azokat meglátogassam és én már oda kép­zeltem magam a Lidó napfürdős, szépasszo- nyos partjára, aztán meg a fjordok hüs kanyarulatai közé és Coock tudná megmon­dani, milyen és melyik világfürdő nem le­begett,a hőségtől kidülledő szemeim előtt. Ámde az én szerkesztőm is olyan, mint a legtöbb szerkesztő. Gazdag volt a szavakban, amelyekkel leendő fürdőzésemet ecsetelte s amelyekkel hangulatos és költői fiirdőlevelek megírására igyekezett inspirálni. Á költségekről ellenben igen keveset beszélt, mikor pedig utalványozásra került a sor, még ennél is kevesebbet adott. Ha tehát kissé felületesek lesznek ezek a fürdői levelek, sőt talán tájékozatlanok is, ne rójja fel nekem szigorúan az olvasó, akit még akkor is hagyományos kötelessé­gem „nyájas“-nak nevezni, amikor nagyon haragos és szeretne egy légycsapóval rá­koppintani a haszontalan firkász kontár kezeire. Ha egy barátom megtehette a múltkor, hogy egyik uj lapunk megnyitó száma ré­szére itthon a Pannónia kerek asztalánál irt egy caprii levelet, miért ne Türdőleve- lezhessem én költségkímélés céljából helyből, sőt egy helyből s miért ne számolhatnék be Abbáziában, Nordenneyban, Ostendeben, Büddössáron, Marienbadban és Darienbadban (Dara, Szatmármegye, u. p. Csenger,) eset­leg feltámadható alanyi benyomásaimról. Ezek után a mentegető sorok után •jönnek maguk a fürdőlevelek, amelyeket, hogy jobban vegyék ki magukat, az én őnagyságámhoz fogok intézni. I. Abbázia, julius 28. Ah, nagyságos asszonyom 1 Ah a tenger, ah Abbázia! Ah a hő, ah a nyári Ah, ha tudná, mily melegben élek, megrepedne a sziye szegénynek I (ügy tessék érteni, hogy az édes anyámnak, aki alattomban értetődik.) Ah a hullámverés 1 Ah a dagály 1 Ah az apály ! Ah mi szép itt I Ah mi kedves! Ah mi jó I És ah milyen lehet most otthon ! Ah asszonom, sajnálom önt! De ah itt kék az ég és ah zöld a tenger! És ah a sétány a parton! És ah a korzó puccos népe I Ah be élvezet! Ah el vagyok bájolva I És ah néhány nap múlva a hőtől el leszek olvadva I Hiába asszonyom, én mindig mondtam ma­gának : Ah Abbázia az csak Abbázia ! Ah, ah, ah! . . . Kezeit csókolja az önért olvadozó. X. II. Tátrakéjlak, julius 29. Asszonyom, még tegnap Abbáziában égtem, ma már itt fázom. Talán még nem is hallott erről a für­dőről. Pedig ő van és én vagyok most benne. Kis lak áll a nagy Tátra mentében, fából van és befúj rajta a szél. Tejet lehet inni és túrót lehet enni. Mást nem enged a kúra és az igazgató, aki nyugalmazott csen­dőrőrmester. De ha engedne, akkor sem lehetne egyebet kapni két napi járó földön. Róth Simon nagyválasztéku cipóraktárát ajánljuk m. t. VeV$l(5z5ns*gtieK, mint legolcsóbb bevásárlási forrást. Közvetlen a „Pannónia“ szálloda mellett. — Szatmár és vidéke legnagyobb czipőraktára. Figyelmeztetés! Az előre haladott nyári idény miatt a még raktáron levő nyári áruk az eddigi árnál jóval olcsóbban kaphatók.

Next

/
Thumbnails
Contents