Szamos, 1909. július (41. évfolyam, 146-172. szám)

1909-07-01 / 146. szám

4. oldal. S Z A MO S (190§. julius 1.) 146-ik «ám.. Érettségi bál. Felső kereskedelmi iskolánk érettségit, tett ifjai^ a tegnap este igen sikerült táncmulatságot rendeztek a Kossuth kerti kioszkban. A jelenvolt höl­gyek küzül a következőket sikerült fel­jegyeznünk : Asszonyok: dr. Sohack Bólánó, dr. Kelemen Samuné, özv. Molnár Henriknó, Mandel Jánosné, Rosenfeld Miksáné, Ro­senfeld Vilmosné, Kun Lajosné, Rooz Samuné, Zsürger Ignácznó, ifj. Rubinszky Ferenczné, Weisz Albertné, Vághó Imréné, Weisz Mórné, dr. Vajay Károlyué, Beer Mórné, Izik Vilmosné, Szántó Mórné, Ro­senfeld Sándorné, Dunay Sándorné, ílos- vay Endrénó, Berger Józsefné, Zsolnai Árminné. Leányok: Páll Ella, Kelemen Liliké, Molnár JErzsike, Molnár Margit, Molnár Irén, Rosenfeld Jolánka, Weisz Jolánka, Frenkel Irén (Ura), Frenkel Ella (Ura), Kun Margit, Hermann Sárika, Mandel Annuska, Mandel Ibolya, Rubinszky Mar git, Krausz Liliké, Klein Flórika, Einhorn Irén, Einhorn Margit, Ilosvay Bella, Ka- locsay írónké, Waisz Iduska, Kálmán Aurél, Schack Malvinka, Klein Erzsiké, Klein Liliké, Haray Ilonka, Medák Ilonka, Suta Erzsiké, Endrédy Dórika, Berey Hónk.. A Károlyi-ház orfeumában, az uj műsort az újjá szervezett társulat ma mu­tatja be először. Következő számokból vau összeállítva : I. Rész. Zene. 1. Horváth Emilia nemzetközi táncosnő. 2. Bodrogi Laoi groteszk komikus. 3. Bihari Manci kabarét énekesnő. 4. Véosei Miklós komi­kus. 6. Rónai Ica szubrett. 6. The Sommys burleszk jelenet. 10 perc szünet. II. Rész. Zene. 7. Törley Irén kabarét énekesnő. 8. Roland Róbert eredeti műsorával. 9. Fe- renczi Valér kupié énekesnő. 10. Vécsei Miklós hasbeszélö. 11. Milton Gladis ame­rikai táncszubrette. 12. The YoshiNaniras japán művészek. Zene. IS. Szatmár falá­bon. Eredeti Revue. Jól végzett fiukuak legszebb meg­lepetés egy mauser flóbert, Foutbal, fü­les labda és más ügyes sport dolgok, Kap­hatók Ragályinál. Gillyén-ház, Deák tér 8. Üvegáruk vásárlására leg­melegebben ajánljuk Weisz Albert szatmári céget. Közgazdaság. Gabona-piacról, Budapest. 1909. junius 30 Határidó Déli zárlat. Buzakinálat mérsékelt, vételkedv csekély. Nyugodt irányzat mellett néhány ezer méter- mazsa került forgalomba kezdetben 10, később 5 fillérrel olcsóbb árakon. Egyéb gabonane­mek nyugodtak. Idő: derült. Búza októberre — „ áprilisra •— — Rozs októberre — — Tengeri júliusra — ­„ májusra — — Zab októberre — — Értéktőzsde. Déli tőzsde. Délutáni zárlat Magyarhitel 75250 —■•— Osztrákhitel 62750 — Korona járadék 9310 —•— Főszerkesztő : Dr. Tanódy Endre Felelős szerkesztő ■ Ifj. Uttsczky Endre Segédszerkesztő: Dános Sándor. Munkatárs: Nagy Vincze. 13-60-61 13-95 96 10 07-08 7-82-83 7-66—67 7 87—88 2657—1909. kmbp. sz. Pályázati hirdetmény. A szatmárnémeti kerületi munkásbiz- tositó pénztár az Országos Munkásbetegse- gélyző és Balesetbiztosító Pénztár 15804|909 sz. jóváhagyó határozata alapján pályázatot hirdet: egy, évi 1400 korona fizetéssel java­dalmazott iroda tiszti, egy évi 1400 korona fizetéssel javadalmazott külellenőri és egy 1200 korona fizetőssel javadalmazott nyil­vántartói állásra. Pályázhatnak: magyar honos, teljes korú de 40 évnél nem idősebb oly egyének a kik a munkásbiztositási ügyekben jártas­sággal bírnak és azt igazolni tudják, vagy a kik négy középiskolai osztályt végeztek. A kerületi pénztáraknál alkalmazásban álló egyének más pályázókkal szemben előnyben részesülnek. A pályázati kérvények 1909 évi Ju­lius hó 15-ének déli 12-órájáig a ke­rületi pénztárhoz (Széchenyi-ntca 12 sz.) nyújtandók he. A megválasztottak állásukat, azonnal tartoznak elfoglalni. Ezen állások ideiglene­sek s a véglegesités csak a pénztár átszer­vezése után fog megtörténni. A megválasztottak, minden hozzájuk utaló munkát végezni kötelesek Szatmár-Németi, 1909. junius 28. Litteczky Endre Polyánszky Miklós elnök. id. ügyvezető. Egy Jó családból való ügyes leány azonnal alkalmazást kaphat. Bővebb felvilágosítás megtudható a m kir. főtőzsdében. Járvány Nagybányán. A múlt héten 23 uj kanyaró megbetegedést jelentettek. Az egészségügyi intézkedések megtétettek, Női zenekar az „Európádban. Az „Európa* bávéházban julius 1-től elsőrendű női zenekar hangversenyez minden este. Mulatság. A szatmárnémetii ref. egy­ház templomának és tornyának kijavítása céljaira julius 4-én, vasárnap a Kossuth- kerti kioszkban zártkörű nyári táncvigal­mat rendez. Személyjegy 1 kor., család­jegy 3 kor. Kezdete este 8 órakor. Születés, halál, házasság. A szatmár­németii I. kér. állami anyakönyvi hivatal­ban e hó 29-én és 30-án a következő be- jegyzések történtek : Születtek: Buus Lajos és Gáspár Mária „Erzsébet,“ Dorka Pál és Bereczky Rózsa „Pál“ nevű gyerme. Meghaltak: Podolcsák Irén 18 hónapos, r. kath., agyhártyalob. Reszler Irén ref., 5 éves, vörheny. Szilágyi Anna g.k., 20 éves, tüdővész. Lengyel Miksáné Fodor Sarolta 49 éves, izr., Bright-kór. Meghívó. Ä tervezett „Kűvápvidéki Népbank Részv.-táPpapág“ Nagysomkuton, Dr. Gellért Márton ügyvédi irodájában 1909. évi julius hó 11-én délelőtt 11 órakor tartja alakuló közgyűlését melyre a részvények aláírói ezennel tisztelettel megliivatnak. Kelt Nagysomkut, 1909. junius hó 21-én. Az alapítók megbízásából: Dr. Golflstéin Ármin s. k. kör orvos tb. járás orvos. Első Szatmár-Németi-i Temetkezési Vállalat. Eszközli a legkényesebb igényeket is kielégitő temetéseket. Nagy választék minden­nemű temetkezési cik­kekben. Érez- és fa- koporsókban. KOVÁCS GYULA .. Kazinczy-utca 16. szám. Lakás és műhely: Arany János-u. I/B. Ezen gyűlés tárgyai: 1. Az alaptőkének kellő aláírása és befizetése által történt biz­tosításáról meggyőződést szerezni. 2. A társaság meg vagy meg nem alakulása iránt határozni. 3. Az alapszabályokat megállapítani. 4. Az alapítók jelentése az igazgatóság kinevezéséré]. 5. A társaság elnökének és egy, esetleg két alelnökének meg­választása. 6. A felügyelő-bizottságnak egy évre titkos szavazás utján való megválasztása. 7. Az alapítóknak a kereskedelmi törvény 152. §-ábau megálla­pitott felelősség« iránt intézkedni. 8. Az üzem megkezdése időpontjának megállapítása.

Next

/
Thumbnails
Contents