Szamos, 1909. március (41. évfolyam, 49-73. szám)

1909-03-02 / 49. szám

2-ík oldal. S2 * Mö (1903. mir«. 2.) 49. szám. pedig az lett, hogy egy kis magyar­jáé“ csatározást rendeztek, amely a magyarok fényes győzelmével vég­ződött, A szegény ellenséget a bol­gárokat alaposan elverték és meg- kergették, úgy, hogy azok meg sem. állottak, — nem a Drinóig — inig a Szamosig nem értek, ahova üldö­zőik már nagylelkűen nem követték. Gyilkosság egy szamár miatt. Becsületében sértett csacsi. Elégtetek kapott. Egy ártatlan kiszólásnak lett az áldozata múlt héten egy ember. Meg­sértett egy szürke háziállatot a sze­rencsétlen s halálával kellett, elégté­telt szolgáltatni a négylábú kórdéhuzó állatnak. Az esetet következőkép írja tiszabecsi tudósítónk : Szombaton estefelé három cigány­tól, ál ó társaság ballagott az ország­úton hazaié é, két asszony és egy le­gény, Esteledni kezdett s gyorsítani kezdték lépteiket, hogy’ még a teljes sötétség beálita előtt érjenek a faluba. Menetközben egy talyiga érte utói őket s a talyiga kormányzója Gliga András juhász, ki a szomszédos ma­jorba ment, évődui kezdett a cigányok­kal, kir arra kérték a juhászt, hogy vigye haza az egyik asszonyt, ki ál­dott állapotban van és terhére esik a sietés. — Nem1 bírja a szamár, more ! kö­tődött a juhász. — Nem is szamár az, csak csacsi, rála zolt a cigány. A juhászt —- hogy miért, miért nem, megbántotta cigány felelete s bosszút san u szamár nyaka közé vágva elko­cogott. Mikor a juhász a majorba ér- eipanaszölta a gazdának a cigányta­lálkozást s elhatározták, hogy elég­tételt vesznek a megsértett sza' márnák Az országút a majoron vitt keresz­tül s odaálltak a gazda meg a juhász a cigányokat várni, kik nemsokára mag is érkeztek. A juhász elöfogta a cigányt s pár pofon kíséretében £ kérdőre vonta öt merészségéért. A cigánya védekezett, mire a gazda rászólt a juhászra : Üsd ! ne sajnáld ! A juhász megforgatta a kezében levő s ma már korpusz deliktit képező hatalmas karót s azzal odavágott a már előbb Í3 összetört cigányhoz, úgy, hogy az pár percnyi kínlódás után a két asszonya jajveszékelése közben meghalt. A szamár tehát a lovagiasság sza­bályai szerint teljes elégtételt, gazdája pedig bizonyosan pár évet fog kapni, melynek jogerős megítélését már az ügyészség fogházában várja. A jogász prímás női-zenekarral a gróf Károlyi kávéházban. Színház« Heti műsor: 2- án, kedden: Forradalmi nász, szin mü. Páratlan. 3- án, szerdán: Páholy, bohózat Pá ros. ­Vasárnapi előadásul a Varázskeria­gcH valcerezték le teli, házba», két uj «zereplővel. S'.áen a Tibor Lóri szerepébe ugrott be. Ennek dacára kedves játékot produkált. ELrczeg a rekedt Rónai, helyett játszotta a her­ceget s alakításával jól megérdemelt sikerben volt része. — Este a Gti! Baba ment uj díszletekkel kiállítva. Ismét Herceg igazolta intelligenciá­ját. BaJa eleven volt, mint egy kis ördög. Róuai Mujkóját rendkívül ked­ves humorra! adta. A karmester mű­vészi munkájával még a zenekart is élvezhetővé tette. hírrovat. Esküvő. Eitner Zdgmond ország gyűlési képviselő szombaton lépett házasságra Asztalos Eizter úrnővel Budapesten. Eljegyzés. Virágk László apahegyi ref. tanító eljegyezte Senkálszky Mi hály rendőr-kezolőtiszt leánya1.. Teri­két. Házasság. Ifj. Csőkor János föld- birtokos a napokban tartotta esküvő­jét Veress Emmával Fábiáuházán. Halálozás. B >rky Istvánná Koai- lódy Juliánná életének 66 ik évében hosszas szenvedés után tegnap dél­előtt elhunyt. Berky Lajos ref. főgirc. tanár az elhunytban édes anyját gyá­szolja. „A füst “ Kaczér Ignácz vésés vig- játéka: „A füst,“ mely'- pár nappal ezelőtt oly szép sikert, aratott szín házunkban, könyvalakban is meg fog jelenni. A mü igen csinos kiállításban, antique-papirosou e bó közepe táján fogja elhagyni a sajtót és már külső kiállításánál fogva is méltó lesz tar­talmához. Illusztrációkkal Litteczky Endre látja el. Ára fűzve 2 korona. Megrendelhető lapunk szerkesztősé­gében. „ Á németiek mozgalma. Városunk TV.-ik kerületi bizottsági tagjainak felhívására a németi polgárok folyó évi február 28-án a református egyház tanácstermében népes értekezletet tarlottak és egyhangú határozatban kimondották, hogy az 52—1897. sz. közgyűlési határozatnak megfelelően a Verbőozy-utcának végleges rende­zését szorgalmazni fogják a városi közgyűlés előtt és eziránybau képvi­selőiket közbenjárni kérték s nem hagyhatják szó nélkül a zárda igaz­gatója által a .Heti Szemlében" kö- zölt és a bizottsági tagoknak meg­küldött memorandumot. A vármegyei takarékpénztár ban­kettje. A szatmárvármegyei takarék- pénztár igazgatósága vasárnap délután 1 órakor saját helyiségében bankettet rendezett, melyre hivatalosak voltak a takarékpénztár igazgatósága, tiszti­kara és a takarékpénztár szinyérvár- aljai és fehérgyarmati fiókintózetének választmánya. Mintegy 35-en vettek részt fesztelen hangulatban az ebéd­nél, melynek során Ratkovszky Pál főgymn igazgató éltette Teitelbaum Hermannt az intézet ügyeit szakava- tottsággal és körültekintéssel vezető igazgatóját. Dr. Schönpflug Jenő, Böszörményi Emil és Cs. Mayer Ká­roly mondtak, még tósztokat. A vidám összejövetel este 7 órakor oszlott szét Az ebédet Gindt Antal oukrász szer­vírozta a legteljesebb megelégedésre­Estély. A Lóránt fly Zsuzsanna egyesület március 10-én a kereskedő ifjak körében tagilletményes estélyt rendez 6 órás kezdet ei, Balépti-dij nem tagok részére 50 fid Családjegy 1 K. Tanuló-jegy 20 fillér. Műsor: 1, Megnyitó beszéd, tartja Mátray Lajos egyesületi aielnök. 2. Svendsen : Romanes, hegedűn előadja Fejes Mariska k. a. 3. Dalegyveíeg. énekli Bállá Mariska k. a. 4. A füredi bál­ban, szavalj > Dr. Pirkler Ernő ur. 5. Grieg : Koto d, Bodó : Berceuse zongorán előadja Leitner Sarolták, a 6. Szöktetés a szerailból, Mozarttól, előadja & zeneegyesüieti zenekar. Csinálják a szocialistákat. Leg­utóbb inuk, hog\£ a színigazgatók részvénytársaságot^' alakítottak egy irodalmi és szerzödtetési ügynökség létesítésére. Az alakítás a színészek közt érthető izgalmat keltett, mert az igazgatóknak a szerződtetést iroda felállításával teljesen kilennéask szol­gáltatva s az egyes erők fizetését egymásközt szabva meg, kényszerít­hetik & tagokat alacsonyabb gázsi elfogadására. Vagy ha egy színész a direktorával konfliktusba keveredik, azt egyszerűen bojkobtálhatják. A szatmári színtársulat tagjait a»'igaz gatók elhatározása a múlt hótea meg­tartott gyűlésre ösztönözte. Az ülésen a szinészek e,határozták, bogy az ügynökség ellen erélyes mozgalmat indítanak s ha szükségét látják, egy szociális egyesülés erejével, a „Színész szövetség“ létesítésével, egy csoportba tömörülve indítanak harcot az igaz­gatók kizsákmányoló politikája eilen. A gyűlésen elhatározták, hogy az ország összes pálj'atársaihoz ebben a szellemben felhívást intéznek s annak szövegezésével Fodor Oszkárt bízták meg. A „Mizraehi“, váltásos cionisták egyesülete, vasárnap este tartotta alakuló gyűlését a Hungáriában 200 főnyi közönség jelenlétében Liszer Simonnak klasszikus héberséggel elő­adott megnyitója után Lebowitsch Lipófc Budapestről, a magyarországi Mizraohi szervezet eluökc 2 órás beszédében meggyőző érvekkel bizo nyitotta a cionizmusnak éppeu a val­lásos zsidóság körében való szüksé­gességét. A jelenlevők mind a moz­galomhoz csatlakoztak s meg alakí­tották a helybeli Mizrachi egyesületet a következő tisztikarral: Elnök Weisz Izsák, alelnökök Rothbart József és Reiter Móric, titkár Liszer Simon, jegyző Kramer Jeromos, pénztáros Jeremiás Zsigmond, ellenőr Gottlieb Herman. Az alakuló gyűlésen 92 kor. gyűlt össze cionista célokra. Adomány. A Szatmárvármegyei Takarékpénztár 30 koronát jutiatott a „Szatmári izraelita nők filléregy- letó“-nek, melyért ezúton is bálás köszönetét fejezi ki az elnökség. Törekvő cipésziparos. Giózer Já­nos cipészmester a m. kir. technoló­giai iparmuzeumon rendezett három hónapos továbbkópezö mestertanfolya- mob jeles sikerrel végezte. A törekvő iparost ajánljuk a közönség figyel­mébe. Adomány Horotánuénak. A tár sasköri kuglizó-asztaltársaság Horotáu Jánosnénak, ki három újszülött gyér meknek adott életet, 8 koronát kül­dött. Tífuszjárvány Debreczenben. Dab­reczenben óriási tífuszjárvány dühöng, melyíyeí szemben a hatóság teljesen tehetetlen. Eddig több mint hat ha­lottja van a rémes járványnak, me­lyet városunk szerencsésen kikerült anélkül, hogy áldozatokban nagyobb számarányt tüntetett volna fel. '. Utazási kedvezmény a budapesti kisipari gépkiállításra utazók részére. A kereskedelmi miniszter megenged ő, hogy a technológiai m. kir. ip$rmp- zeum által B idapesten. rendezett kis­ipari gépkiállításra utazó iparosok,, segédek és taooacok részére engedé­lyezett utazási kedvezményt már ak* ker is igénybe vehessék, ha legalább öten utaznák együtt a kiállításra. Igazolványért a debreczeni keresk. és iparkamarához kell fordulni A részegség áldozata. Balog Sán­dor földmunkás teljesen az ital mér­téktelen élvezetébe züllött. Nap nap után teleitta magát pálinkával. Ilyen állapotban került szombaton éjjel a Borszeg-lankára, ahol egy fa alatt elaludt. Nagy Pál kertgazda vette észre másnap reggel Balogot, kinek a nagy hidegben kezei és lábai meg­fagytak. Az előhívott mentők Hóstáne- uteai lakására szállították, ahol most élet-halál között lebeg. Születés, halni, házasság. A szat­mári állami I. ker. 'anyakönyvi hiva­talban tegnap és tegnapelőtt a követ­kező bejegyzések törtéutek : Születtek: Paulenszky László és Barnics Juliánná .Károly“, Kovács Róza „Mária“, Kruppa János és Bartha Ilona „Sándor Zoltán“, Yincze István és Siska Mária „Piroska“, Lauránt Mihály és Gergely „Géza“, Weinberger Izsák és Weisz Regina „Andor“ nevű gyermeke, Mégha tak: Jelencsik Lajos ref. 20 éves timársegéd tüdővész, özv. Széles Itnréné Sugár Trázsi rksth. 76 éves vége’gyengülés, Berky Ist­vánná Komlódy Juliánná ref. 66 éves hólyagrák, Molnár Sándorné Krisán Mária gkath. 38 éves szerviszivbaj, Hanzal Alajos rkath. 25 éves fodrász- segad tüdövész. Házasságot kötött: Brachmau Emil és Szabó Jolán. Ha jó bablevest akar euui füstölt oldalassal, vagy füstölt kolbászt tor­mával, úgy keresse fel az Erzsébet- kávéházat, mely egész éjjel nyitva van. Ahova feljárni is bajos, a sikárbái legmagasabb heg en termett kitűnő sikárlói karcosbor egy félliteres bu- talia 25 krajcár. Sajáttölbésü, 4 éves sikárlói pecsenyebor — „Hungária gyöngye* címen, egy butelia 50 kraj­cár Aki még nem kóstolta, keresse fel a „Hungáriát.“ Nagyon igaz, hogy hajdan is jó bor voit, a „Hungáriádban; mostan is ajánljuk, üa kitűnő bort akar inni, keresse fel a „Hungáriát.“ Üvegáruk vásárlására leg­melegebben ajánljuk Weis« Albert szatmári oéget. Bakai* szőlő kilónkint 50 krajcárért kapható Rákóczi-u. 9. szám alatt. Ugyanott lekvár is kapható. ft bajor siirSH (irálya a „Salvator,“ mely február végén kerül kimérésre, Münchenből meg­ér b zett és a Károlyi-ház összes helyiségeiben már a mai naptól fogva kapható! * Magyar Otthon! Elsőrangú penzió. Családok, házaspárok és ma­gános urak részére. Elegánsan beren­dezett különbejáratu szobák. Réz­ágyak, fürdők, lift. Olosó árak. Hol ? Budapest, Főherceg Sándor-utca 30. Vidék. Nagybánya. Harc a gőzfürdő körül. Izgalmas közgyűlés, zajlott lé a városháza tá­rnics termében február hó 25 ón csü­törtökön. Egy pár bizottsági tag in­dítványára általános többséggel el­határozták, hogy a gőzfürdőt az újonnan épitendő nagyszállóban he­lyezik el. Az indítványnak sokan hadat üzentek — morális, egészségi és közérdekű szempontból, A felebbe- zés biztos s igy a kát év óta felépí­tendő szálloda ' ujabbi két év után talán felépül.

Next

/
Thumbnails
Contents