Szamos, 1909. január (41. évfolyam, 1-25. szám)

1909-01-01 / 1. szám

agy sem gyakran vizitelő polgárokat. Sőt, a kintjárt tudósítónkat annyira sem engedte, hogy 15 méternyire megközelítse a fegyveres hatalom be­zárt kapuját. A különös rendelkezés okának utánajárva pozitív felvilágosítást nem tudtunk nyerni. A keringő verziók némelyike szerint a szerb kémkedés meggátlását célozzák. Nemrégiben ugyanis gyanús külsejű idegenek vizsgálgatták a kaszárnyát s a külön­böző készülődésekről gyanúsan infor­málódtak. Állítólag a csendörség nyomozza a kémeket, kik még a vá­ros területén tartózkodnak. A bakáék véleménye szerint pedig azért történt az elzárás, mert a szerbek felakarták robbantani a kaszárnyát s ez te kíntélyesen csökkentené a monarchia hadi erejét és létszámát. Cine mintye. 5 éves bosszú. A családi erkölcs Az oláh cine mintye rémesen ki­tartó gyilkos erejéről tesz tanúságot a Kisgéroéu tegnap történt ' borzal­mas gyilkosság, mely egy 5 évvel előbbi keletű vereaedes megbosszu- lásából eredt. Akkoriban még 16 éves Cola László nevű gyerek ujját verekedés közben levágta a hasonló korú Bura Mihály. Cola azóta nem szűnt meg a bosz- szuállás gondolatával foglalkozni egy percre sem Többször keveredtek verekedésbe, de kenyórtörésre egy szer sem került a sor. A veiekedés mindig simán folyt le s csak némi daganatok és különféle apróbb sebek árulták el, hogy a két ellenfél gyön­géd érintkezésben volt egymással. Tegnap azonban váratlanul befeje zést nyert az elintézetlen ügy. Cola és mostoha apja a korcsmában ültek, mikor belépett Bura. Kis szóváltás után előkerültek a fejszék s egy csapással Cola kettévágta Bura ko ponyáját s mikor az összeesett to vább vagdosta az éles fejszével. A csendőrök elfogták a dühöngő Colát 8 beszállították az ügyészség fogházába Az agyonvert Bura valóságos réme volt a község lakosságának. Bika erejű ember volt, kivel senki sem tudott összeférni. Verekedésért és emberölésért már többször volt bün­tetve. Egyébiránt az egész Bura családba bestiális természet szorult. Két másik testvére verekedésért már többször volt becsukva. A legidősebb fiú meg 15 esztendei fegyházat tar­togat múltjának emlékei közt. Valami átöröklött vad állati szenvedély hajtja őket a forró vér örökös ontására. Tudósítónk kérdésére a jegyző ki­jelentette, hogy tékezhetlen vad hajlamú emberek lakják általában az egész községet s az iskola hiányában ebben az őskori meztelen durvaságban nevelkednek fel, ennélfogva az ehez hasonló gyilkos verekedések minden­naposak. Az egyedüli eszköz egy iskola felállítása volna, melyet azon­ban a hatóságok, az ottani lelkész ellenzése folytán, nem képesek ke­resztül vinni. Az isten szolgája az ilyen szelíd birkaerkölcsök gyakor­lására neveli a reá bízott nyájat. Színház. Heti műsor: 1909. január 1-ón, pénteken d. u.: Drótostót. 1- ón, pénteken este: Sárga csikó. Páros. 2- án, szombaton: Túlsó partról. Új­donság. Páratlan. 3- án, vasárnap d. u.: Ingyenélők. 3-án, vasárnap este: Kismama. Új­donság. Páros. A falsó partról. Á Magyar Szín­ház leeielentősebb erkölcsi sikerét cimii három részből álló színdarabja. A darabból, mely náiunk most szom­baton, január 2 áu kerül színre, már serényen folynak a próbák. A fősze­repeket Kendi Boriska, Váradi Jolán, Grömöri Vilma, Sándor Julia, Peterdi, Fodor, Sipos, Herczeg és Somogyi játszák. A darabot Folliuus Aurél rendezi. Hoffmann meséi. A Parasztbecsü­let előadása sikerén felbuzdulva a jövő hét egyik napján Offenbach csodaszép Hoffmann meséit adja elő a Síin ház a teijas operett személyzet felhasználásával. A két hármas fősze­rep Tibor Lóri és Érczkövi kezében vau. A többi szerepeket Rónai, So­mogyi, Herceg, Gömöri Vilma és Szakácsnő tanulják. A Dollár királynő. Vizkereszt ünnepén a közönség érdeklődésére való tekintettel ismét a Dollár ki­rálynő kerül színre. A közönség any- nyira megkedvelte a kitűnő operett bájos zenéjét, hogy a népszerű Ispi- láng nóta nagy közönséget fog az el adásra vonzani HÍRROVAT. Előfizetési felhívás. Nem teszünk hangzatos kijelenté­seket és Ígéreteket, ‘közönségünk is­meri eddigi munkásságunkat, mit természetesen fokozott mértékben fo­gunk a jövőben kifejteni. Jó akaratukat és támogatásukat kérjük, hogy városunknak haladását napi sajtónkkal is előbbre vihessük. A „SZAMOS“ még megjelenése napján a megye legtávolabbi vidé­keire is megérkezik. Táviró és telefon összeköttetése révén a „SZAMOS“ liozza a vármegyé­ben, az országban és külföldön történő eseményeket. Naponként tárcát, regényt, hu­moros apróságokat közöl. A „SZAMOS“ munkatársai közé számolja a vármegye legjobb toll- forgatóit. A „SZAMOS“ iránya független, ment minden pártbefolyástól. Előfizetési ára helyben: Egész évre . . . . . 12 K. Fél „ • • • . . 6 K. Negyed „ . . . . . 3 K. Szives támogatását kérve, marad­tunk tisztelettel „SZAMOS“ kiadóhivatala. — Lapunk olvasóinak boldog újévet kívánunk ! Eljegyzés, Hatvány Béla reí. főgirrm. rajztanár eljegyezte Vad Viola kisasszonyt. Eljegyzés. Mer meist ein Zoltán föld­bérlet F.-Almásról eljegyezte Goldber­ger Berta kisasszonyt Kömöröből. Kitüntetett ipari munkások. A debreceni kereskedelmi és iparkamara Tatár József szatmári gözmalmi mun­kásnak 50 koronás arany és Veres Gerzon gubás segédnek buzgó ipari munkálkodásának állami jutalmazá­sául 100 koronás jutalmat adomá­nyozott. Eljegyzés. Herman Jenő gyöngyösi fakereskedő eljegyezte Schefteli Ilonka Schefteli Sámuel fakereskedő leányát. Szilveszter a Társaskörben Annyi szellem és friss ötlet nem hangzott el hamar a kaszinó rögtönzött desz­káin, mint a tegnapi est folyamán. Természetesen ennek központja fő­rendezője, mindenese Vince volt a Nagy7, az igazi született kabaré mes­ter. Számai kezdettől mind eredetiek és aktuálisak voltak. Mesrevőződtünk és hogy ezt ö kívüle mindenki tudja. A sikerből rész jutóit még Varjú Ibolyka k. a., Bartl Róbertnó úrnőnek, kikről mint. kiváló műkedvelők több­ször meggyőződtünk. Pirkler Zoltán, Fábián Lajos, Pfalz Emil, Mándy Zoltán, dr. Beue Sándor, Nyárády Laci, Molnár János, a derűs perce­ket szintén nagyban elősegítették A kaszinó termeit előkelő közönség töltötte be. Szilveszter-est a Pannóniában ki­tünően sikerült. Nagyszámú közönség hallgatta végig a színtársulat tagjai­nak számai'. A jótékonycélra fordít­ható jövedelem tekintélyes. Tűz. A tegnapi délutáni órákban Jékey Károly volt tűzoltóparancs­nok udvarán a kéményből eredő tűz támadt, mely kétszobás épületet pusz­tított el rövid idő alatt. Jótékony kabaré. A Beer Móritzné elnöklete alatt álló izr. szegépy gyer­mekeket felruházó egylet jótékony- oélu kabaréját január 16-án este 9 órakor tartja meg a Pannónia helyi­ségében. Ezt követőleg táncmulatság lesz, melynek rendezési munkájából ítélve nagy anyagi és erkölcsi sikerű estélyre van kilátás. Hajdan és most. Régen olyan világot éltünk, amikor a jó bornak nem kellett cégér. Azóta megváltozott a világ, most cégér nélkül is rossz bort mérnek. Fried Ferencz „Korona“ kávéház tulajdonos azonban hü ma­radt a régi elveihez, mert most is ki­tűnő sikárlói kareost mér 30 krért palackonként, anélkül hogy a nagy dobot verné. Aki tehát olcsó pénzért jó bort akar, Fried Ferenczet keresi fel. Jönnek a báestonolyaiak! Fölösleges magyarázni, hogy ők ki­csodák. Ismeri az egész város ezt a kedélyes ezer és egy nótás zenekart, mely a tűzoltó kongresszuson meghó­dította az egész város mulatós népét. Itt lesznek Szilveszterre a Károlyi­házban. cukrászdája Szatmár illUlll A11131 Deák-tér 5. — Újévi malacok, újévi ajándék tárgyak, saját gyártmányú bombon és Ihea sütemé­nyek (á Iá Kugler) nagy választékban. fiái "I»« okleveles mérnök, képe- W«' JiÜV sitettépítőmester magán­mérnöki irodája Szatmár, Eötvös u. 13. — — — Telefon 189. — — — Üvegáruk vásárlására leg- melegebbcu ajánljuk Weisz Albert szatmári céget. Karácsonyi occasio! kalapok­ban. — A saison előrehaladottsága miatt legmodernebb női kalapok mé­lyen leszállított árban kaphatók Dr. Engländer Edéné üzletében, Deák-tér —- 27. sz. (Báró Vécsey ház) — jfiegtcKfattsrc málló *ss játék újdonságok érkeztek a Ko­rona bazárba. Feltűnő olcsó árak. 2 koronán felüli vételnél külön kedvez­ményt nyújtok. Tisztelettel SchÖil MÓf­Bakar szőlő kilónkint 40 krajcárért kapható Rákóczi-u. 9. DöHÍdlMtl egész nap férfi-gŐZ a f gUWtytlI KOSSUTH-kerti gőzfür- — — — — dőben. — — — — Vidék. Nagybánya. Távbeszélő hálózat Nagybányán. A posta és távirda igazgatóság a távbeszélő hálózatnak Nagybányán 1909- évben való felépítését elha­tározta. Főszerkesztő: Dr. Tanódy Endre. Fömunkatárs: Nagy Vincze. Felelős szerkesztő: in 8 Nyilttér. E rovat alatt közlőttekért nem felelős a. Szerk. Móltóságos gróf Tisza István ur esengerujfalusi uradalmával, melyet Poól Gábor ur képviselt, a málé- foglalási perügyben Pool Gábor ur kérelmére egyezségre léptem, kiegyez­vén az uradalommal. Ezzel az ügy befejezést nyert. Csenger, 1908. dec. 31. Gaál Kelemen. A Szatmári leszámítoló ás íaKarügylet mint SzőVctHezct III. rendes közgyűlése 1909 január 10.-én d. e. 10 órakor saját helyiségében a következő tárgysorozat­tal tartatik meg: 1. Jegyzőkönyv hitelesítő küldöttség ki­rendelése. 2. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentése az 1908. évi zárszámadá­sok megvizsgálása, a mérleg meg­állapítása, a nyereség hovaforditása iránti határozathozatal. 3. Az I. 1906- évi évtársulat felszá­molására vonatkozó számadások bejelentése és tudomásul vétele. 4. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság részére a felmentvény megadása. 5. 16 igazgató-tanácsos választása a régi igazgatósági tagok helyett. 6. 4 felügyelő-bizottsági tag választása. A Szatmári Leszámítoló Bank Részvénytársaság III. Rendes közgyűlése 1909 január hó 10.-én d. e. 10'/> órakor saját helyiségében Petőfí-utca 1. szám ............. alatt tartatik meg.................. Tá rgysorozat: 1. Jegyzőkönyv hitelesítő küldöttség kirendelése. 2. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentése az 1908. évi zárszáma­dások megvizsgálása, a mérleg megállapitása és a nyeresség hová- forditása iránti határozathozatal. 3. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság részére a felmentvény megadása. 4. 16 igazgató-tanácsos választása. 5. 4 felügyelő-bizottsági tag választása. Jegyzet. 1908. évi a felügyelő-bizottság ál­tal megvizsgált zárszámadások és a mér­leg a közgyűlést megelőző 8 napon belül az intézet helyisegében hivatalos órák alatt megtekinthetők. Scl?\A/&rtz Ignác miähutora«laloi> SzátmÁr* vAoÖHÍO-UTCFJ 3 HALÓ, ESéoi-Ő.&ZRLON.URIS'ZOSfl be rendezések »ioderm rűFtu.1­TtíiBHNttfeS'iOl-MeK -IMVAnWUH EKeoeri.TE(vve«Kei.sioi.oíu-o«. «• Irodai alkalmazást keres, egy jó irásu fiatal leány, ki a gépírásban is jártas. Elsőrangú budapesti női zenekar. wa 15^> Károlyi szálloda fényesen berende­zett kávéházában az első budapesti női zenekar minden este zeneestólyt tart. Belépő d i j nincs ! I t Hideg buffet. — Egész éjjel nyitva. Boreladás. Ajánlom Hármán Mihályné önagysága terméséből eredő kitűnő minőségű boraimat olcsó árban. Petrovics Mihálv­Előfizetési ára vidékre: evre . . 16 k « . 8 K in ■ ■ . 4 K

Next

/
Thumbnails
Contents