Szamos, 1909. január (41. évfolyam, 1-25. szám)

1909-01-01 / 1. szám

A „Szatmármegyei Községi- és Körjegyzők Egyesületéinek hivatalos Hpja. Boldogabb ujesztendőt! AAAAI i eVIUlJcflh­izairoar, i«ua januar no i, penieK­FUGC2EVLEI POIilTIKAR NAPILAP. Irta: Dr. Lengyel Zoltán. Az év végén az üzletember mér­leget csinál. Vagyonát, jövedelmét, tartozásait számba veszi. A politi­kai világ ékes köszöntőkben fejti ki terveit a jövőre. Ha ugyan e köszöntőket komolyan lehet venni és e terveknek értéket lehet tu­lajdonítani ! Mert hiszen minálunk, különösen manapság, inkább csak leplezik a valót és reklámokat eresztenek szélnek, hogy az ország kétkedő lelkiismeretét megnyugtas­sák és a maguk szájaize szerint hangolják. Van is okuk rá bőven. Az uj rendszer nem igen bizonyult újnak. A hozzá fűzött reményeket nem váltotta be. Kitűzött és az ország által szentesített céljait el sem érte, valósítani se próbálta. A nevek s az emberek változtak. A viszonyok nem javultak. A beavatottak látták mindezt előre, őszintén meg is mondhatták volna. E helyett kartelt kötöttek, hogy a világ előtt leplezzék a bajokat, amig lehet s a hatalmat kihasználják a maguk javára, amig tudják. A függetlenségi párt — a par­lament többsége — nagy és szent hagyományoknak volt őrzője és letéteményese. Egy eszményi tisz­taságú programm zászlaját lobog­tatta. Őrizte ez eszményt, élt és gyarapodott belőle, de a megvaló­sításra elő nem készült. Egy uj világrend megteremtését hirdette, de maga megmaradt a maga ósdi mivoltában. Nem tanult, nem szer­vezkedett, alkotni nem tudott. Nem akkor, midőn kisebbség volt, a pórtélét mezején. Nem tehát akkor sem, mikor többséggé lett, az or­szág kormányzása terén. Megírtam, kifejtettem, elmondtam, százszor és ezerszer akkor is, azóta is. A logikai kifejtése a történen- dőknek megtörtént és a dolgok rendje azért mit sem változott. Ezért estünk egyik csalódásból a másikba. Ezért mentünk át vere­ségből vereségbe. Nem a változott világrend öröm­ujjongása tölti be tehát ma a lel­keket, hanem a kiábrándulás és a csalódás keserűsége. Ennek nyo­mán a kétségbeejtő fásultság és a közdolgok iránt való érzéketlenség. Nem hisz a magvar közönség sen­kinek és semmiben, nem lelkesedik semmiért. Ez a .ultság a jellemzője a politikai újévnek. Aminek hivatalos kinyilatkoztatását úgy hívják, hogy fzámoljunk a lehetőségekkel, le­gyünk okosak, várjunk türelmesen, ne akarjunk mindent egyszerre, biz­sunk a vezérekben és jobb jövőben. Ez mind szép. De nem ér fa­batkát sem. A nemzet nem várhat. Nrem lehet hasonló a leláncolt Vrometheushoz. Nem élhet meg a ehetetlen emberek imádásából. A 3 mizetnek céljai olyanok, mint a crmészet élete. Ha megállóit egy iv.5?e: ennek halál a neve^Uj élet lehet a helyén, de nem belőle. A nemzet élete nem tócsa, mely kiszárad és újra megtelik, hanem folyó, a melynek medrében höm­pölyög a viz s annak hátán tülköl­nek a gőzhajók. A nemzetélet céljait nem lehet az aszalt szilva mintáján elraktározni s a szardíniái hal szerint olajba tenni s évek múlva frissen felbontani. Nincs tehát igazuk a jégre tevő, megaszaló, konzervagyártó politi­kusoknak. S nem is lesz. Isten is őrizzen attól, hogy ez egyszer köz­tudatba menjen. De igazuk lehet a csalódottaknak. Igazuk abban, ha jobban választják meg a vezé­reiket s mérsékeltebben hisznek a jelszavaknak és az éretlenek szá­mára csinált politikai szólamoknak, Kevesebbet, de jobban kell akar­nunk ; nehezebben kell íüzbe jön­nünk, de kitartóbbaknak kell len­nünk ; s nem az embereknek, ha­nem az intézményekben kell bíznunk. A magyar nemzet halad a maga utján. Haladjon is. Reálisabb és józanabb lett, de magyar volt s az is akar maradni. S ebből nem en­gednek se a siránkozó vénasszony-po- litikusok, se az ugrándozó szájasok, se a revolverező taktikusok, se hi- vatottság nélkül való kapaszkodók kedvéért. Nagy munka, sok alkotás és erős harcok állnak még előttünk. Ezekre készüljünk föl. Ezekre szer­vezkedjünk ! A múltnak halva szü­letett gyermekeit és az ügyetlen bábákat feledjük el. Se Kossuth, se Apponyi föl nem támaszthatják többé, ha még úgy rimánkodnak is újévi kesergéseikbeu. Pro domo ... Irta: JDr. Tanódy Endre. Nekünk van mégis a legújabb évünk, mert nekünk nincsen is régi. Egy pár hetesek vagyunk és tágra nyílt szemekkel nézünk a világba, amely uj nekünk. „Napilap vagyunk, napilap va gyünk,“ ezt örvendezzük egyre, mint ahogy az újonnan kinevezett kadét örül a csákójának. Jó és naiv gyermek módjára hisszük, hogy mindenki velünk örvend és elismeri az érdemeinket egy nagy kulturfeladat körül, ain<> lyet Szatmáron betölteni vélünk a napilapunkkal. Hát persze, hogy nem örven­deznek velünk és persze, hogy nincsenek érdemeink. De hiszen a hintaló is fából van és a szép francia baba sem igazi nő, azért még sem raboljuk el a gyerekek illúzióját, akik falovon mennek háborúba és francia babá­val népesítik a zsurjaikat. Ki higyjen bennünk, ha magunk sem hiszünk magunkban. Mi pedig hiszünk. Halljuk, halljuk, hogy buievard- ujság vagyunk, hogy „Holdja“ va­gyunk a „Napnak“; hogy bor­zasztó nagyok a cimeink és nem mindig foglalhatunk helyet a „tisztes polgári család“ asztalán, mert olyasmiről is beszélünk olykor, amit mindenki legjobban szeret tudni, de amiről még sem szabad beszélni. Hát bulevardosok vagyunk egy kicsit, vagy mondjuk, hogy nagyon. Ds képzeljék csak kérem, hogy miért kell ennek igy lenni ? A müveit osztályok, a vagyo­nos osztályok nem akarnak eltar­tani bennünket; a szegények, a műveletlenek fillérei adják meg a lehetőségét annak, hogy Szatmár városa annyival is közelebb jus­son a jobb vidéki városok színvo­nalához, amennyivel egy napilap egyáltalán közelebb viheti. Ezeknek a filléreknek pedig meg van a maguk lélektana. Azok a zsebek, amelyekből elővarázsolok, azok még üdék, romlatlanok és fiatalok. Becsületesek és kiváncsiak. Azoknak nem közömbös, hogy mi van a háborúval és hogy gyil­Huszár Aladár zenemű- és p*pirnereskedése szafmár-Némeíi. A nagyérdemű közönség szives figyelmébe ajánlom a mai kor igényeinek megfelelően berendezett üzletemet, ahol legolcsóbban szerezhetik be szükségletüket, Ima- és ájtatossági könyvek egyszerűen és legékesebben kötve, a leggazdagabb választékban. Diszmüvek, ifjúsági iratok, képes-könyvek, a legdusabb választékban, leszállított árakon. Irodalmi újdonságok. — Zenemüvek. — Bárhol és bárki által akár bolti, akár leszállított áron hirdetett könyvek és zene­miiuAfi' a inn V,1 nhfztdk. .................... Le vélpapírok és kártyák Ízléses és elegáns kivitelben dobozonként I koronától 20 koronáig. Düsseldorfi olaj- és vizfestékek, valamint az összes hozzávalók ===== nagy választékban. ===== Papír-, rajz- és Írószer különlegességek. Irómanoák. Emlékkönyvek. Eljegyzési, esküvői, báli meghivók és táncz-rendek modern kivitelben. — Bármely irodalmi mű részletfizetésre is kapható. . Árjegyzék ingyen és bérmentve. -------­El őfizetéseket elfogadok a világ összes heti- és napilapjaira, továbbá divatlapokra — minden árfelemelás nélkül — és a .......................... legpontosabban szállítom.................. . HI RDETÉSEK: KeszpénzíUetéa mellett a legjutányosabb árban közöltéinek Nyilttér sora 20 fillér. Az apró hirdetések között minden szó 4 fillér. SZKRKES ZTÖSÉG és jv [AD Ö H I V A T A L fj Pákóozi-utcze S. *2. Telefon: 107. SUnílena^smi dilate S&atmaron, a i&? *mdóhtvas.alp íí»<.i©*j.íoJl Előfizetési díj: Helyben: egy évre 12 K. félévre 6 K. ‘A évre 3 K. I hóra I K. Vidéken. m w 16 , „ 8 » ?» v 4 ,, ,, ,, 2 ,, _Egy szám ára 4 fillér. n

Next

/
Thumbnails
Contents