Szamos, 1908. augusztus (40. évfolyam, 62-70. szám)

1908-08-02 / 62. szám

FÜG GjD TLEN POLITIKAI, SZÉPIRODALMI ÉS GAZDASÁGI LAP. A „Szatmármegyei Községi- és Körjegyzők Egyesületéinek hivatalos lapja. Megjelenik hetenkint kétszer: vasárnap és csütörtökön. 62. szám, XL. évfolyam. Szatmár, 1908* augusztus fcó 2 (vasárnap) Előfizetési ár: Bgész érre 8 kor. — Félévre 4 kor. — Negyedévre 2 kor. Egyes szán ára 10 fillér. SZERKESZTŐSÉG ée K I A D 6 B IV A T A L : Pékéczi-utcze 8. sz. Telefon: 107. Mictíf.aEejrg dhe.ft Ssatnáton. * £«p kiadéhivataifcfraB fi*eteoaefe HIRDETÉSEK: Készpénzfizetés mellett a legjutényoeabb árban közöltéinek Nyiittér sora 20 fillér. Az apró hirdetések között miriden szó 4 fillér. Mozaik. A kalendáriumi időmeghatározás nem megbízhatóbb, mint a Falb időjóslása. Falb megmondja január­ban, hogy augusztus 20-án eső lesz és csakugyan lesz, csak az a kérdés, hogy hol ? A naptár szerint pedig 1908 volna és csakugyan 1908 van Franciaországban meg Angliában. Törökország, Oroszország meg a Balkán ellenben 1830 és 1850 között van. Hevüléseik vannak, mint az életbe lépő fiatal ember­nek, aki azt hiszi, hogy mindjárt jobban lesz, ha az atyai halalom alól felszabadul. Lázaik vannak, mint a 30 éves férfiúnak, aki azt hiszi, hogy rászakad a menybeli üdvösség, ha az övé lesz, akit szeret. Szép kor ez nagyon; a tör­ténelem segítse őket, hogy minél később ábránduljanak ki. Viszont Magyarországon 1870 és 80 között vagyunk. Ezekben években zajlottak le Európában a társadalmi harcok kezdetei; mikor először bontakozott ki a világ hori­zontjának ködéből az a félig meg­tört, szomorú sugára a felismerés­nek, hogy az emberek államalko­tásaiban a pénz beszél és még a kutya sem ugat, ha a megélhetési érdeke úgy kívánja. Akkor kezdődött ez a hosszú háború, amely tízszer olyan hosszú lesz, mint a száz éves volt, a fehér és a piros rózsák harca. A prole­tár arcán kiütött a vörös halál­rózsa és a gazdagok tulfinomodásá- nak, igazságtalan kultúrájának élet- képtelen fehér rózsája. Ez a háború a politikai élet küzdőterén vivja meg a döntő tu- sákat, ahová a belépti jegyet a szavazati jog adja meg. Minálunk most csinálja Andrássy a karzati állóhelyre szóló belépti jegyeket. Mert bizony nézők lesz­nek csak egyelőre azok az újon­cok, akik a választói reform utján bekerülnek a politikai jogokba. Szép dolog a szavazati jog, de pénz nélkül, intelligencia nélkül és gondolatszabadság nélkül annyit ér, mint a puska töltés nélkül. Ha az egész kormányhatalom, az egész közigazgatás és minden vagyon összefog, hogy a megadott szavazati jogot ártalmatlanná tegye, akkor az jó darabig annyi, mintha meg sem adták volna. Es ha csak az alsóbb osztályok sérelme volna ez, akkor azt mon­danám, üsse kő, azaz, hogy dögöl­jön meg kiki magának, mert mi közünk van nekünk a más szava­zatához. De ne felejtsük el mi kereske dők, orvosok, ügyvédek, iparosok és középbirtokosok, hogy minden egyes voksot, amit a reiormnál elsinkófálnak, mi veszítjük tulajdon­képpen. A mi szövetségesünk volna vég­sorban a csírázó negyedik rend a nagybirtokkal és a nagypapokkal ! szemben és minket segítene arra, | hogy magunkhoz ragadjuk az or­szág hatalmát, amely a fejlődés mai szakában minket illet Isten és ember előtt. Aki tehát a markába kacag, mikor élvezi a „ Budapesti Hírlap “- ban, hogy Andrássy hogyan sor­vasztja össze a jövő választójogát, az csak akkor tudja, hogy mit cselekszik, ha egyidejűleg óhajtja, hogy Magyarország a nagybirtok és az ipari pangás hazája marad­jon mindörökké, ámen! Bff. A tanácsból. Tekintettel azon körülményre, hogy a szatmár—mátészalkai h ó. vasútnak Julius hó 31-én, tehát pénteken, mi­kor a rendes tanácsülési nap van, volt a nevezett vssut mütanrendőri bejá­rata, a tanácsülés kivételesen csütör­tökön délelőtt ment végbe, mely al- ealommal a tanács a postapalota épi­sére vonatkozó ajánlatok közül a Pogarassy Sándor mérnökét, mint a legolcsóbbat, fogadta el és azt jóvá­hagyás végett a kereskedelmi minisz­terhez terjesztette fel. A többi aján­lattevők bánatpénzét a tanács vissza­utalta. Volt még egy másik felterjesztés is, amely a fertőtienitési dijak, illetve költségeknek a belügyminiszter által leendő megtérítésére vonatkozott. A tanács e felterjesztésben kérte a bel­ügyminisztert, hogy az ez év első fe­lében felmerült fertőtienitési költsé­gek 60 százalékát az országos beteg­ápolási alap terhére, a törvény értel­mében a városi közpénztárnak térítse meg. A tanácsülést ezután dr Vajay Ká­roly polgármester több kisebb ügy elintézése után berekesztetle. A Szatmár—Mátészalkai vasút megnyitása. Szatmár, Julius 31. A Szatmár—mátészalkai h. é. vasút oly sok vajúdás után f. é. julius hó 31-én — illetve tegnapelőtt megnyílt. A szatmári indóház I. osztályú vá­rótermében a meghívott vendégek már délelőtt 9 órára mind együtt voltak mikor Marzsó Károly vasúti és hajó­zási főfelügyelő, mint a kereskedelmi kormány hivatalos kiküldöttje csak­hamar megjelenvén, a megjelent hiva­talos kiküldöttek előtt a vasat mütan- rendöri bejárásról szóló miniszteri leiratot felolvasta és ennek alapján annak foganatba vételét elrecd Ite. A hivatalos kiküldöttek a következők voltak: Szatmár-Nómeti szab. kir. vá­ros törvényhatósága részéről : Dr. Va­jay Károly polgármester, Kőrösmezei Antal főjegyző, Dr. Antal Sándor tisztifőügyész és Erdélyi István vá­rosi főmérnök. Szatmári egye récséről Kacsó Károly műssak’ tanácsos és Mangu Béla tb. főjegyző. A m. á. vasutak részéről B>>lsÍDszky Vladimir debreceni h. üzletvezető, Mándy Bertalan szatmári forgaimifő­nök, Polesenszky Gyula a Szatmár— Mátészalka h. é. vasút igazgatója, Banner, Balogh, Valkó Károly és Sztupkay Dénes oszt. mérnökök, Péchy László helybeli állomásfőnök. A sza- bolcsmegyei h. é, vasntaktól Harts Károly főfelügyelő és Dr. Gregersen Endre ügyvéd, a vasút építője, Dr. Péchy László mátészalkai főszolga­bíró is. Ezenkívül képviselve volt Szatmár Egy asszony és egy férfi. A csókok közt, égető mámorban eltöltött éjszaka hajnalén az asszony­nak bizirr ötlete támadt: hagyjuk ott a szobám fülledt levegőjét és men­jünk valahová a fák közé, megnézni a napkelést. Csakhogy mire a hü- vösvölgybe értünk, vakítón világos reggel volt már és elszállt a harmat. Szorosan egymáshoz húzódva, kéz a kézben mentünk a poros ut szélén, s dideregtünk mindaketten. Egyikünk sem beszélt, de kényszeredett arca­inkról látszott, hogy a nagy meleg­ség, mit szerelmes alkonyatokon egy­másra sugároztunk, eltűnt, kilobbant. Utóiért hát bennünket az első nagy csalódás. Ki hitte volna, hogy mi még fázni fogunk egymás közelében. És hogy a részegség után a szo­morú kijózanodás mindinkább közele­dett, szorongató önvád támadt ben­nem és átkoztam magamban könnyel­műségemet. Mikor az asszony este besietett hozzám, a nyakamba bo­rulva, csókjaival elárasztva sírta a fülembe, hogy azzal a másikkal nem tud tovább élni és mindörökkig ve­lem marad — a lelkére kellett volna beszélnem és ha szép szerével nem fogadta volna meg a tanácsomat, kényszeríteni kellett volna a vissza­térésre. Hanem elkeseredett, nem törődöm hangulataim voltak akkor. A pillanat segítségével támadt kapcsok közül egyesek állandóvá váltak, két asszony is — kik azért jöttek hozzám, mert szükségük volt rám, mert ők akartak engem — folytonosan üldözött, hazug morális vádakat szegezett a mellem­nek és azt akarta, hogy szabaditó hőseként szerepeljek. Minden nő egy kevéssé romantikus lovagot lát a sze­retőjében s ideális tulajdonságokat hazudik rája, ilyen módon akarván széppé varázsolni & kigunyo't s el­itéit viszonyokat. Ahogy a némán lépkedő Irma asz szony tökéletes vonásait vizsgálat­iam, végső kétségbeesés támadt ben­nem. íme, a társadalmunk hitvány vi­szonyai belekényszeritettek, hogy sza­badságomat lekössem ég talán az egész életemet odaadjam egy te­remtésnek, akit nemesebb, bensőbb, szentebb vágyak nem fűznek hozzám és akit éppen emiatt nem is szeretek. Dilemma útvesztőjébe buktam el. A szemforgató ájtatosság rám rivall majd, ha jön a kiábrándulás után a per­patvarok, megbánás ideje, talán tra­gikus ideje. Miért keveredtem vele össze akkor, mikor először csókoltuk meg egymást, amikor még visszatérhettem volna. De megtehettem e ezt? Hiszen ő menekülni akart egy életviszonyból, kinyílott szemekkel, kitisztult fejjel egy családi köteléket akart széttépni, melyet akaratán kívül bogoztak rája. Az örök, szent forradalom nevében bátran mindenét kockára téve, jött. Visszautasithattam-e ? Félbeszakítottam ezt a gyötrő gon­dolkodást és elhatároztam, hogy elő­veszem az „élni tudás“ bölcs és min­denkor beváló elvét; olyan kellemessé teszem a helyzetet, amilyenné csak lehetséges. GyÖDgód, szerelmes szavakat sut­togtam Irma fülébe. Nem válaszolt. Elkezdtem beszélni neki a;jövendőröl, a kettőnkéről és színes képeket kel­tettem föl képzeletében. Együtt me­gyünk az alkonyatig, kiszabadva a rut világból, elvonulva valami kis csöndes falunak nádfödeles honába. — Hát mért nem beszélsz már va­lamit? — fagattam. Csodálatos megdöbbentőn, idegen tekintettel pillantott rám és eltávolo­dott tőlem. — Mi ez ? — kérdeztem megütöd ve. — Csúnya vagy! — mondta dcr- cás, de komoly kacérsággal. — Csúnya ? — hebegtem zavartan. A hiúságom erősen dolgozni kezdett. Igazsága lehet Irmának. Hiszen alig tudom m itvatartani a szememet az álmosságtól. És ilyenkor, alvás nél­kül való éjszaka után, fakó, halvány- szürke szinü az arcom. Akkor jutott Róth Simon nagy választékú cipőraktárát ajánljuk a t. vevő-közönségnek, mint iegoleeóbb bevásárlási forrásra. Közvetlen s ^Pannónia1 száffoda mellett. — Siatiáf és vidéke legnagyobb cziptaiira. Figyelmeztetés ! az előrehaladott nyári idény miatt a még raktáron levő nyári ár ak az eddigi árnál jóval olcsóbban kaphatók !

Next

/
Thumbnails
Contents