Szamos, 1908. július (40. évfolyam, 53-61. szám)

1908-07-02 / 53. szám

FÜGGETLEN POLITIKAI, SZÉPIRODALMI ÉS GAZDASÁGI LAP. A „Szatmármegyei Községi- és Körjegyzők Egyesületéinek hivatalos lapja. Megjelenik hetenkint kétszer: vasárnap és csütörtökön. XL MyafTi< tiatmáí, ISIÉ julítts fee 2 Ccsöffrrfölr) 53. Előfizetési ár: Egész évre 8 kor. — Félévre 4 kor. — Negyedévre 2 kor. Egyes szán ára 10 fillér. SZBRKES ZTÖSÉG ée KIADÓHIVATAL: Rékóczi-utcza ?. sz. Te efon: 107. Äicdenn^mft dljitfe Bzatmárcu, a í&j) ***• - hivaíaletf.n íi/f!ecack HIRDETÉSEK: Készpénzfizetés mellett a legjutányosabb árban kezdtettek Nyilttór sora 20 fillér. Az apró hirdetések között minden szó 4 filiér. Ä szesz. (T ) A nagy közönség szemé­ben rejtelmes talányok sorozata a szesz-kérdés. Nehezen látja be, miiéle fontossága lehet an­nak a sok számnak, lóknak, hek­toliternek, kis és nagy üstök­nek, meg más kabaláknak, ame­lyeket több-kevesebb hozzáértéssel betűzött most a törvényhozás. Ezek azonban mind csak a finánc-virágnyelv nehézségei, ame­lyek mögött egy nagy horderejű probléma világos és érthető kérdő­jele van. A szesztermelés jövedelemmel jár; ez már a mai gazdasági rend sarkalatos sajátsága, hogy a ter­melt jószágok kicserélése nem ab­ban az értelemben történik, ame­lyet előállítási költségük megszab, hanem az előállítási költségnél na­gyobb értékben. Ez a nagyobb érték a profit. A szesztermelés profitján osz­tozkodik a termelő meg az állam. Az állam annak az érvnek az ürügye, illetve űrügynek az érve alatt, hogy az alkohol fogyasztás nem szükséglet, hanem élvezet, aránytalanul nagy adóval sújtja ezt a fogyasztást és igy ennek az adójövedeíemnek a mérve oly ma­gas, hogy Széli Kálmán, a pénz­ügyi bizottság elnöke szerint, a szeszadó mostani emelése alkal­mas arra, hogy elejét vegye az államháztartási egyensúly megbil­lenésének. Az egész vita, amely a képvi­selőházban lezajlott, mindig a körül forgott, hogy az adóemeléssel kap­csolatos intézkedések folytán elő­álló változások kinek a javára fog­nak válni. Az ipari termelőknek, vagy a mezőgazdasági szeszgyá­raknak, avagy a kisüstösöknek ? Egyszóval a kérdésnek az a része volt szőnyegen, amelyik tisztán a kincstár és a termelők egymás közötti belügye. > A szeszkérdés azonban más jelentőséggel is bír: szociálpolitikai jelentőséggel. A szeszadó nagy súlyát a szesz­fogyasztó viseli. Ez a súly pedig annál érezhetőbb, minél gyengéb­bek a fogyasztó vállai. 1 A szegény embernek a szesz nemcsak élvezeti, hanem szükség­leti cikk is. A rosszul táplált szer­vezet gyorsan pótolni kívánja a táplálékból hiányzó anyagokat a szesz fizikai hatásával. A nép te­hát nemcsak nehezen íizeti, hanem kénytelen is fizetni a szeszadót. Gyökeresen változtatni ezen nem igen lehet. Akármilyen magasan adóztassák is meg a finomabb likőrüket, vagy a pezsgőket, ezek­nek a fogyasztása aránylag oly csekély, hogy nem volna pótolva az a veszteség, ami a szeszadó lesz; ditásával a kincstárt érné. Mégis menteni kellene, ami menthető. Meg lehetne menteni a köznek azt a tekintélyes összeget, ami a szeszforgalom közvetítőinek, a szejzkereskedőknek és a szesz ki- mérőknek jut a forgalomban. Erre van gyakorlati példa is Norvég- Finnországban. A szesznek kimérése itt kizáró­lagos joga bizonyos közérdekű társulatoknak, az u. n. göteborgi szeszkimérő egyesületeknek, ame­lyek a kezelési költségen felül mu­tatkozó jövedelmet egyharmad rész­ben az államkincstárnak, kéthar­mad részben a községnek szolgál­tatták ki. így azután a szeszkeres- k elem profitja visszakerül a köz­tulajdonba. Mindenesetre alkalmas a szeszfogyasztás és a szeszadó terheinek csökkentésére maga a szeszadó emelés is, mert idők fo­lyamán csökkenti a fogyasztást és arra ösztönzi az alsóbb néposztá­lyokat is, hogy a drága szesz he­lyett más, aránylag legolcsóbb és táplálóbb anyagok fogyasztására térjenek át. Határozottan jótékony hatása lesz az olyan intézkedéseknek, aminőt Szatmárvármegye is tett legutóbb abban a szabályrendelet­ben, amely a korcsmák vasárna­ponkénti zárva tartását parancsolja meg. Igaz, hogy a szeszfogyasztás minden csökkenése ellentétben áll a kincstári érdekkel, amely az em­berek gyengéjéből is jövedelmet akar huzni és nyilván azért vetette el a képviselőház is azt az indít­ványt, amely a vasárnapi korcsma­szünet törvénybe iktatását kívánta meg. Csakhogy végsorban nem lehet egyébre törekedni, mint a szesz­fogyasztás minél messzebbmenő csökkentésére. Az a nép, ameiy józan, eléggé teherviselőképes ahhoz, hogy álla­mát fenntartsa, anélkül, hogy a kincstár a mámorát megzsarolja, mint a vidám hölgyek teszik a mulató urakká’. S ha van szükséges rósz, ak>tor a szeszből való államienntaras bizonyára az. Aki azonban csodálkozik azon, hogy mindezekről egy árva szó sem esik a képviselőházban, az vagy nagyon régen volt Magyar- országon, vagy most toppant ide az álmok világából. Á yezércikk. „Tűzrendészet; állapotaink.“ Mind­össze ennyi volt papírra vetve, de Kócsag Demeter erősen hitte, hogy rövidesen a többi is következni fog. Jóllehet egyelőre még alapos tollrá- gással kérte a Múzsák segítségét. Nem volt hivatásos vezércikkíró. Nem. Ő ennél sokkal több volt; poéta. Vajúdó agyveleje soha sem szült még mást, mint verset. Gúnnyal teltet és humortól duzzadót. Suhajdán különben mindenki tudja, hogy Kócsag Demeter az, aki Kobzos Diák álnév alatt a Suhajda és Vidéke Heti-rigmus rovatát kezeli. Ezekben a heti-rigmusokban a hét legmulatsá­gosabb eseményeit öltözteti költői mezbe; embereket figuráz ki 8 vihogva tör pálcát a hibás világrend fölött. Dicséri az érdemet, ostorozza a visz- szásságot, satöbbi, satöbbi . . . Olykor pedig, mikor jobb téma nem kínál­kozik, szomorú melankóliával sóbajtoz a közdrágaságról. Ilyenformán: „Tudod-e nyájas olvasó, Hogy drágább lett a só? !.. .“ Hogy Kobzos Diák valóban Kócsag Demeter, ahhoz kétség se fér. Bizo­nyítja ezt a kezdőbetűk azonosságát nem tekintve, a majd minden második héten megjelenő sztereotip szerkesz­tői üzenet, mely Kiváncsinak, Violá­nak, Többeknek szól s a következő­képpen hangzik: Kobzos Diák álnév alatt lapunk belmunkatársa, Kócsag Demeter ur ir. (Az ur szó a tisztelet­dijat pótló tisztelet jele a Suhajda és Vidéke részéről.) Ez a gyakori ér­deklődés pedig mi egyebet bizonyít, mint azt, hogy ezek a rigmusok ugyancsak kitűnőek, mert hisz’ egyre szélesebb körben hódítanak. Vannak ugyan, akik azt szeretnék elhitetni az emberekkel, hogy azok a kiváncsi kérdezősködök a holdban léteznek csak — dehái, énistenem, mindig voltak, mindig lesznek feketemáju te­remtmények. Hogy miért hagyta el Kócsag De­meter a költészet borostyán-belepte virányait, miért lépett a prózának épp a leghálátlanabb talajára, ahol babér vajmi kevés, de gáncs és bogáncs annál több terem —: hiába találgat­ják az irodalom-kedvelők. Az a föl­tevés, hogy Kócsag Demetert a mú­zsája hagyta el: helytelen. Kócsag a legelőzékenyebb múzsával állott ösz- szeköttetésben: az Alkalommal. Ez a nyolcadik múzsa nincs ugyan oly klasszikus arcvonásokkal, oly csá­bitó idomokkal megáldva, mint a többi bét, de nem is olyan büszke, önhitfc és rátartós, mint amazok. De ellenkezőleg: szubtilis, jószivü és előzékeny. S a poétának gyakrabban van módjában ezzel társalgásba, Hör­J íelésbe elegyedni, mint amazokkal. Mondják ugyan, hogy ez a múzsa szívesen áll le flörtelni akárkivel — : éretlen gyerkőcökkel és saotyós vénekkel; örömest csókol homlokon minden férfiút, akinek csak homloka van — dehót mindez maiieia, telve rosszakaratú túlzással. Az elsőbbség mégis csak az istenadta tehetségeké. Kócsag Demetert nem hagyta el a múzsája. Sőt. Hiszen a vezércikk-té­mából is rigmust akart gyúrni ele­inte. S hogy nem rigmus lett. belőle, az őszintén szólva egyetlen rímen múlt. Egyetlen rímen, ami hiányzott. Tűzoltóparancsnok. Ez volt az a szó, mely miatt Kócsag memóriájának leg­kisebb fiókját is kihuzgálta, de hiába- Sehol még a csücskét se bírta megkapa­rintani a hozzá való jó rímnek. Jó rimnek, mondom, mert az amo­lyan félrimet, mint aminő parancs­Róth Simon nagyválasztéku cipóraktárát -“Hg^g tjinljuk a t. vevő-közönségnek, mint legolcsóbb bevásárlási forrást. Közvetlen a Pannónia' szálloda mellett. — Sxataár és ?i(Bke lepig/obb ozlpíraUtra. fii»itsa tavaszi és nyári idényre megrendelt valódi sefaevraux és box bőrbal készült legújabb divatu fekete es barna szinü úri-, női- és gyermek-eípok j

Next

/
Thumbnails
Contents