Szamos, 1907. október (39. évfolyam, 79-87. szám)

1907-10-03 / 79. szám

XXXIX. évfolyam. Szatnár, 1907. október hé 3. (esétérték) 79. sate. X SZAMOS. POLITIKAI, SZÉPIRODALMI ÉS GAZDASÁGI A „Szatmármegyei Községi- és Körjegyzők Egyesületéinek hivatalos lapja. Megjelenik hetenkint kétszer: vasárnap és csütörtökön. Előfizetési ér: l<féaz évre 8 kor. — Félévre 4 kor. — Negyedévre 2 kor. Egyes szás ára 10 fillér. SZERKESZTŐSÉG és KIADÓHIVATAL: Rákóczy-utczs 9. sz. Telefon: 107. Mindennemű dijak Szatmaron, a lap kiadóhivatalában fUtíendö* HIRDETÉSEK: Készpénzfizetés mellett a legjutényosabb árban közöltettek Nyilttér sora 20 fillér. Az apró hirdetések között minden szó 4 fillér. Rossz időket érünk... (th.) „Rossz időket érünk, rossz csillagok járnak.“ Mintha a költő által megénekelt idő újra megele­venednék, mintha rémeivel újra elibünk állana, hogy ijesszen, hogy kigunyolja nemzeti vágyainkat, áb­rándjainkat, hogy, mint minden nemzeti válság alkalmával, az utolsó órában eszmélni tanitson. Kétségeskedö lelkűnkkel akárkova tekintünk, mindenünnen fenyegető jelek intenek, hogy mennyire szük­ségünk van az együttérzésre, az összetartásra, az együttmunkálko- dásra. Az osztrákok részéről ma erősebb, mint valaha a törekvés, hogy jóhiszeműségünkkel vissza­éljenek s olyan követelésekkel állja­nak elő, melyek megnehezítik a be­csületes kiegyezést és fejlődésünk­ben jó időre visszavetnek. Szeretjük hinni, hogy az egész egy színpadi menydörgés, amely csak hangjával rémit, de nyomtalanul elenyészik ; azonban az óvatosságnak is jó helyt adni, mert jóhiszeműségünk­nek óriási kárai lehetnek. Annak idején nemzeti kormányunk meg­kapta a megfelelő biztosítékokat az alkotmány biztosítására, a kie­gyezés méltányos megkötésére és most olyan nehézségekkel áll szem­ben, melyeket legyőznie még ez ideig nem sikerült s az eddigi je­lek azt mutatják, hogy egyhamar nem is fog sikerülni. Egyetlen biz­tató momentum sincs az eddigi tárgyalásoknál amelyből arra le­hetne következtetni, hogy végre is sok keserű harc és erős megpró­báltatás után oda fogunk jutni, ahol legalább a remény fenmarad egy kevésbé nyugtalanító és csen­des íejlődésü jövendőhöz. Az osztrák tulkövetelések mel­lett a nemzetiségek szervezkedése is erősen figyelmeztet, hogy mi bent is olyan ellenséges áramlattal állunk s^phgn, amelyet lekicsi- nyelnú^|g,y és-zíe nem venni vég- zette^96:'^zei:|hcsétípnség s halálos bűn. Az egész szervezkedés azt a benyomást kelti, mintha az vala­honnan öntudatosan s előre meg­állapított célok szerint lenne in­tézve és ezzel szemben mi csak tétlen sopánkodunk ahelyett, hogy megtorló, vagy legalább is készen­létben találó erőkifejtésre gon­dolnánk. Az oláhság valósággal tüntet nemzetellenes mozgolódásával s a mellett öntudatos eszközökkel fok­ról fokra igyekszik biztosítani ma­gának a mi rovásunkra olyan gaz­dasági előnyöket, melyeket a saját államukban sem volnának képesek elérni, mert fontos államérdekek negligálásával és nyilt megsértésé­vel jár. Egyik erdélyi tekintélyes apban olvasom a következőket: „Az Albina 1842-től 5 millió nye­reségből 60 %-ot, 3 milliót, for­dított nemzetiségi jótékony célra; a nemzetiségi bankok pedig évről- évre 10 —20 %-ot adnak hasonló célra.“ Ugyan hol látunk mi ilyen törekvést nálunk akár a bankok, akár az egyesületek részéről ? Hiszen kulturegyleteink valóságos tétlen tű­résre vannak kárhoztatva anyagi gyengeségeiknél fogva s a legjobb szándékuk megtörik erejük gyen geségén. A bankok az osztrák kard megcsörtetésével szintén tét­lenségre vannak kárhoztatva, még ha akarnának, sem volnának képe­sek nagyobb akciót kifejteni. Az osztrák pénzintézetek és gyárosok hitel megszorítással fenyegetőznek. Valóban nem tudjuk, hogy nem lenne-e jobb, ha Ígéreteiket be is váltanák, legalább a hitelkevesbi- téssel önmaguk állítanák fel a tor­laszokat az osztrák iparcikkek tö­meges behozatala ellen. Ugyancsak ebben az erdélyi lapban olvastam, hogy: „Az erdélyi magyarság leg­nagyobb részének enerváltsága, a többinek kapzsisága: sem tőke. De ertf svím, mit közcélra egyesíthet­nének. “ Erős nyilatkozat s ha meg­felel a valóságnak, szomorú jele a fenyegető időnek. A magyar állam saját fiaival szemben mindig szűk­keblűbb volt, mint a nemzetiségek­kel szemben. Újabban is türelmes politikájának olyan bizonyságát adta a népoktatási törvény és fizetés- javítás alkalmával, hogy páratlan a kulturnemzetek történetében. — Saját magunk kárán tapasztaljuk, hogy a türelem politikája csak addig indokolt, amig becsületes méltánylással s hálás viszonzással találkozik, de abban a percben véget kell, hogy érjen, mihelyt alattomos fondorkodással és nem­zetellenes mozgolódásokkal viszo­nozzák. Mi most ilyen törekvésekkel ál­lunk szemben s itt az ideje, hogy végre-valahára leszámoljon a ma­gyar nemzet és állam ellenségeivel. Ezt pedig nem széthúzással, nem pártpolitikai féltékeny kicsinykedés- sel, gyanúsításokkal érjük el, hanem egységes, egybeforrott köztörekvés­sel és egyesüléssel. A csendes tű­rés és várakozás már fordulópont elé állított, itt már nem lehet alter­nativa, egyetlen ut és eszköz vaD, a gyors beavatkozás és munka. Maga az idó sürget, mert „Rossz időket érünk, rossz csillagok jár­nak ! Isten óvja nagy csapástól mi magyar hazánkat!“ A tanácsból. A Szentvér-utca rendezése. A rendészeti bizottság dacára a szentvéri érdekeltséggel fennálló szer­ződésnek, oly javaslatot terjesztett a tanács elé, hogy a Szentvér-utea fel­töltési munkálatait a város akkor iezdje meg, .’mikor az utca legalább részben felépül. A szerződés szerint azonban az utca egy éven belül fel- töltendő, burkolandó és a közvilági- tási hálózatba bekapcsolandó. A ta­nács c, javaslatot a közgyűléshez ter­jesztette be. Mesék. i. A világ kellős-közepén arany és ezüst szálakkal készült hinta-ágyon, két alak élvezte a boldog semmitte­vés édes gyönyörűségét. Az egyik a romantikus, a másik a reális költészet szemólyesitője, most tértek meg fárasztó utjokról s mig az utóbbi megelégedettségtől duzzadó piros arcára az üdítő álom varázsa borult, addig társának napsugárból, szivárványból és virágok szirmából alkotott nyúlánk, leheletszerű, karcsú teste nyugtalanul hánykolódott fek­helyén és ábrándos tekintete az ég azúrját figyelte, mintha a csillagok milliárdjainak titkait akarná kifür­készni. — Istenem ! Mi lesz velem ? ! sóhajtotta, — időnap előtt nyomorult módon el kell pusztulnom, sorsom a mellőzés és gunyoltatás s mig tár­sam, kivel sorsom egy működési kör­be szorított, izmosodik és gyarapo- kik, addig magam ijesztő gyorsaság­gal közeledem az elpusztulás felé. Mi hasznom van belőle, hogy egy némely fűzfapoéta, falusi papki sasz- szony, vagy szerelmében csalódott kereskedősegéd levendula-illattól át­hatott levelében az én közreműködé­semmel akarja visszaszerezni az írná- dottja szerelmét, ha a nagy és mü­veit közönség leikéhez már utat nem találok s ott, ahol nem is nagyon régen én domináltam, ma e nyomo­rult, agyonkényeztetett oktondi fog­lalta el teljes sikerrel a helyemet. Ez a hintaágy is kezd részrehajló lenni, mig társam elhízott alakja ké­nyelmesen, majdnem keresztbe nyúj­tózkodik rajta, addig éa szegény mellőzött a szélére húzódtam s itt is alig van maradásom. Ne nyávogj már te limonádén ten­gődő gyászhegedü, addig is, mig tár­sad nyugodtan alussza az igazak ál­mát, te folyton ábránd világban botor­kálsz, örökös sóhajtásaid és émelygős frázisaidra már teljesen reáuntam, tehát lódulj, szólt a hintaágy és egy könnyű lendülettel kihajította könnyű terhét. S mig az nyomtalanul tűnt el az örök semmiségben, társa is feléb­redt ét büszkén tapasztalta, hogy egyedül maradt s most már mint egy csatát nyert hadvezér maga fogja élvezni a babérokat, miket a jövő nyújt számára. Elég jogos is volt a büszkesége, ha elgondolta, hogy e varázslatos csoda hintaháló a XX-ik század irodalmi Ízlése volt. II. Volt egy asszony, meg egy ember. Asszony és ember mindig volt a mi­óta a világ-világ — (ez előbbinek a nyelve talán még azelőtt is,) de ilyen két oktaadi soha. Szerették egymást, emberi fogal­mak szerint, kimondhatatlanul. S hogy kifejezéshez méltó érzelmeket táplál­tak szivükben egymás iránt mutatja az a tény, hogy érzelmeikről egymás­nak soha nem szóltak s ebbe aztán szépen bele is haltak. A városi tanács ércbe öntette alak­jaikat és életnagyságban a város kel­lős közepén minden ékesszólásnál töb­bet mondó némasággal hirdették a tőlük el vitázhatatlan butaságot és együgyüsóget. Egy szerelmet és városi port lehelő nyári estén öuagyságának beszédre nyíltak eddig bezárt érc ajkai : Lássa barátom, mondta szobor tár­sának, lássa barátom, a ki maffia volt ember korában, maffia az szobor ka­rában is. — Az ember szobra motyo­gott valamit. RÓth Simon nagyválasztéku cipőraktárát Ji íjánljuk a t. vevő-közönségnek, mint legolcsóbb bevásárlási forrást. Közvetlen a »Pannónia1 szálloda mellett. — Siatsiár és Yifléke legnagyobb czip-íratüra. az őszi és téli idényre megrendelt úri, női ós gyerinak-lábbelik, — valódi box és sehevraux bőrből készült ezlpők a le3divatosabb kivitelben. -----.

Next

/
Thumbnails
Contents