Szamos, 1907. április (39. évfolyam, 27-34. szám)

1907-04-04 / 27. szám

27. szám. SZAMOS 3-ik oldal. az eddigi munkás elvek mellett a munkaadó munkát vállalni képtelen volt. — Ugyanis a kikötött bérért, a munkás 5-öd, sok esetben csak a 10-ed rész munkaértéket teljesített. Hogy eme viszás állapotnak egyszer és min­denkorra vége vettessék, az egész or­szágban szövetségbe léptünk az építő iparosok és ezután csak olyan mun­kást alkalmazunk, aki a tisztességes bérért, a megfelelő munkát’is elvégzi. A kőmives iparosnak pl. az előirt munkamennyiség teljesítéséért órán kényt 46 fillért fizetünk. A munka­mennyiség a régihez képest cirka egy negyed résszel kevesebb. Az arány ugyanez valamennyi építő iparágon. Békéltető bizottság kiküldve nem lett és nem is lesz, ilyesmiről a munka adók körében szó nem volt, erőszak kai munkást adni nem akarunk, akik dolgozni nem akarnak, azokkal nem törődünk. Az eddigi munkás jelentke zések éppen kielégítők és a józanul gondolkozó munkások száma minden nap szaporodik. Munkászárlatról tehát beszélni akkor lehet, ha rosszakaratú célja van valakinek — Aki dolgozni akar, szabad a tér, de csak anuak, aki a fizetésért dolgozni is akar és aláírja az ezt körvonalozó nyilatko zatot. Szatmár, 1907. április 3. — A szatmári épitő-iparosok szövetsége. * A tanácsból. — A színház tűz­biztonsága érdekében a városi tanács elrendelte a színpad alatti villamvi lágitási vezeték átszerelését. Ez a munkálat azonban csak a színházi szezon befejezése után lesz végre­hajtva. Addig is szigorúan utasította e színházi felügyelőt, hogy a veze tékek közelében felhalmozott faanya­gokat távolítsa el. — A Verbőczy- utca meghosszabbítása ismét napi­rendre kerül. A megnövekedett for­galom lebonyolítására Németi irányá­ban ez idő szerint egyetlen közleke­dési vonal gyanánt szolgáló Kaziucy- utca elégtelennek bizonyul. Elkerül­hetetlen tehát egy második vonal megnyitása, amelyre a Yerhöczy-utca régebben tervezett meghosszabbítása kínálkozik legalkalmasabb módnak, ha a tetemes kisajátítási költségek miatt ismét kátyúba nem esik az ügy. A tanács megbízta Bartha Kálmán gazd. t anácsost a kérdés tanulmányo­zásával s felhívta, hogy véleményes jelentését az érdekelt telek tulajdo­nosokkal való tárgyalás után 60 nap alatt terjessze be. — Nem lesz uj zálogház. A Szatmári Bank kézi- zálog üzlet engedélyezése iránti ké­relmét a keresk. miniszter elutasí­totta. A leirat most. érkezett le a tanácshoz. — Az állatvásártér ren­dezése céljából a földm. miniszter május végéig haladókot adott. A ta­nács megbízta a mérnöki hivatalt, hogy a vásártér rendezés tervét és költségvetését sürgősen készitse el, — Madarak védelme. Fromm Gyula dr., ráczkevei kir. járásbiró, kiváló ornithologus megkereste a városi ta­nácsot, hogy a számtalan ellenség által fenyegetett és feltűnő pusztu­lásnak indult hasznos éneklő madarak védelmére tegyen intézkedéseket. A tanács Léber Antal főerdósz előter­jesztésére 50 fészket rendelt s ugyan­csak a főerdészt bizta meg a szük­séges intézkedések végrehajtásával. — A rendőrlegénység létszámának emelése. A vendéglők és kávéházak záróra meghosszabbításai után annyi dij folyik be, hogy annak terhére lehetővé vált a rendőrlegénységnek 5—6 emberrel való szaporítása. Erre igen nagy szükség van, mivel a csen­dőrség tudvalevőleg semmiféle közig, teendőket nem végez. így a megha­gyott 8 az altisztekkel és lovasrendő rökkel együtt 10 főből álló rendőr­legénység a végkimerülésig igénybe van véve a helyi, külterületi és a szatmárhegyi közigazgatásra tartozó teendőkkel, u. m. toloDcügy, cseléd- ügy, kézrekeritósek, mindenféle gyű­léseken, vásárokon, színházban, mu­latságokon assistenciák, kapuőrsóg stb. Minthogy a létszámemelés a város közönségének megterheltetése nélkül keresztül vihető, bizonyára nem lesz semmi akadálya. A tanács egyelőre kiadta az ügyet a számvevőségnek jelentési ételre, de legközelebb már a szakbizottsághoz és a közgyűlés elé kerül. * Összedőlt ház. A Bányai-ut 6. szám alatt levő ház egy része tegnap délelőtt nagy robajjal összedőlt, az ottani lakók bútorainak egy részét alaposan megrongálta. — Szerencsére ember életben nem esett kár. * Eigázolás. Tegnap délben a mo­toros vonat a Teleky- és Atilla-utca sarkán egy hízott sertést agyongázolt. A sertés Péter György halmii mészá­ros tulajdonát képezte, ki a heti vá­sáron 240 koronáért vásárolta. Az ügyben a vizsgálat megindult. * Agyonszurt sertések. Szűcs Pé­ter szatmárhegyi lakos két hízott sertése a napokban betévedt a Fél­egyházi József udvarára s ott ösztö­nüket követve túrni kezdték a földet. Ezt látva Fálegyházi, annyira dühbe jött, hogy vasvillát ragadva mind a két sertést agyonszurta. A csendőrség megtette a bűnvádi följelentést. * Felhívás a háztulajdonosokhoz. A főkapitáuyi hivatal a következő hirdetményt adta ki: „A hol a gya­logjárók már elkészültek és a kifolyó csatornák egyáltalán nem, vagy hiá­nyosan lettek elkészítve, avagy az elkészített kifolyó csatorna s annak fedélzete elromlott, kötelesek a ház- tulajdonosok a kifolyó csatornákat az erre vonatkozó hatósági felhívástól számított 8 nap alatt elkészíttetni, illetve kijavíttatni, különösen annak fedelét a közbiztonság követelménye­inek megfelelő állapotba hozni, ellen­esetben jogosított városi tanács a szükséges munkálatokat a háztulajdo­nos költségeire elkészíttetni.“ * Tudósító kerestetik! Lapunk szerkesztősége Erdőd községből hír­szolgálatot teljesítő tudósítót keres. A díjazás megállapodás szerint. Utazót illetőleg ügynököt, ki naponta 30-40 kor.-t ke­reshet, — keresek egy nagy és elő kelő festészeti műintézet részére. Ki fénykép nagyításokhoz nagyon olcsó árért az egyezségünk létrejötte után átadandó minta bemutatásával meg­rendelőt gyűjtsön. Ajánlatot „Csoda­szép“ jeligével posta-restante főposta * Uj hegedű tanító. Görög Sándor hegedű tanitó mérsékelt dijazás mel­lett elvállal úri házaknál hegedű ta­nítást, bármely hegedű iskolából ta­nít. Lakása Árpád-utca 28. sz. Talál­ható a lakásán mindennap délután 8 órától 5 óráig. Mindnyájunknak el kell menni Szatmáron a piacra, dr. Lengyel Már­ton ur házába, Deák-tér 9. (Pannónia szálloda és Vajda üzlete mellé,) mert oda lett áthelyezve a Néhma kévé-, tea- és rum- kizárólagos üzlete. * Ne vegyen Ön órát semmi­esetre sem addig, mig Szabó Gusz­táv órás és látszerósznél (Attila-u. 1. sz. a , Berecz-féle házban) nem volt. Raktárt tart mindennemű zseb-, inga-, fali s ébresztő órákban és szemüve­gekben, Javít 2 évi jótállás mellett órákat és szemüvegeket. — Továbbá raktáron tart valódi china-ezüst áru­kat, bevált minennemü ócska aranyat és ezüstöt magas árban. * Általánosan el van ismerve, hogy Földes Sándor szatmári termény és magkereskedő szállítja a legjobb áll. olomzárolt lóhere-, lucerna-magot, valamint észak-németországi répama­got. (Deák-tér, dr. Lehóczky-ház.) * Pármai ibolya-szappan. E név alatt pár év óta egy kitűnő mosdó­szappan van forgalomban. Ki ne sze­retné az ibolyaillatot ? S ha e kedves és gyöngéd illattal ellátott szappan­ról még azt is tudjuk, hogy az arc­bőrt finomítja, üdíti, ugyannyira, hogy még a legérzékenyebb arcbő­rnek is nagy eredménnyel használ­hatják s ha tudjuk azt, hogy hasonló finom minőségűben ilyen árért kül­földi szappant nem is lehet kapni, akkor méltán várhatjuk, hogy a kö­zönség nem szánalmas pártolás czól- jából, hanem saját érdekében fogja használni e kiváló magyar gyártmányt. 1 drb 80 fillér, 3 drb 2 kor. 20 fillér. Készítője Szabó Béla pipere-szappan- gyáros Miskolczon. — Kapható Szat­máron Bartók László, Koós Gábor, Lővinger József kereskedésében. * Magyar Otthon! Elsőrangú penzió. Családok, házaspárok és ma­gános urak részére. Elegánsan beren­dezett különbejáratu szobák. Réz- ágyak, fürdők, lift. Olcsó árak. Hol ? Budapest, Főherceg Sándor-utca 30. Berky Gyula órás üzletét át­helyezte Kazinczy-utca 20. sz. alá, a Rácz István ur házába, (az apácazárdával szembe.) Barna s5p|! van minden szom­baton és vasárnap az „Európádban. RENCZ JOZSE páratlan hashajtó-szer. VIDÉK. * Halálozás. Kosa Ede kölesei ev. ref. lelkész március hó 23-án elhunyt. Kosa Ede neve a múlt évtizedekben ismeretes volt az egész magyar ref. egyházban lelkes munkássága, han­gulatos költeményei, egyházi és papi dolgozatai kiemelték őt a tucatmun­kások közül. Jármii lelkész korában tanácsbirája is volt a nagykárolyi egyházmegyének. Később a fokozódó kedélybetegség miatt el kellett hagyni állását és gyógyintézetbe menni. — Javulása után a már családos ember mezőtúri káplán lett, onnan 1903-ban a kölesei gyülekezet hívta meg lel­készül. De a megrongált organizmus nem bírta a terhes igát, a régi baj visszatért, még erősebb ostromló fegy­verekkel és győzedelmeskedett. * Nagypaládon husvét másodnap­ján szép és megható ünnepély folyt le. Ekkor lett ugyanis ünnepélyesen átadva egy 77 éves öreg hű cseléd­nek, Kozák Károlynak a m. kir. föld- mivelésügyi miniszter ajándéka: 10 drb arany és elismerő oklevél, melyet a főszolgabíró helyett az ev. ref. lel­kész adott át ünnepség keretében. * Agyonverte a fiát. Babán Flóra feketefalusi lakos földmives a napok­ban alaposan bepálinkázott. Az egyik fia végre kicsalta a korcsmából és elindultak hazafelé. Útközben össze­veszett a fiával, kit egy kapanyéllel úgy fejbe vágott, hogy az holtan te­rült el a földön. A gyilkos apát a csendőrsóg elfogta. * Az Olympi-estélyek rendezősége, mely nemrég sikerrel rendezte Deb- reczenben művészi első estélyét Dru- már János zenedei tanár vezetésével, e hó 9-én Nagykárolyban rendez magas színvonalú hangversenyt. * Megszakadt forgalom. A hóol­vadás következtében megdagadt Sza­mos f. hó 2-án Veresmartnál a part mellett fekvő komp csigakötelét el­szakította. A forgalom fennakadt. * Meglőtte a sógorát. Véres eset színhelye volt Nagykárolyban márc. 28-án este a Gózson-utca. Vajda Sán­dor kőmives segéd ugyanis e szavak kíséretében : „Megdöglessz, kutya !“ háromszor rálőtt Jakab János nevű sógorára. Az első golyo homlokát, a második az állát érte, a harmadik a gyomrába fúródott. Jakabot vértöl borítva vitték be a kórházba, ahol márc. 30-án meghalt. A rendőrség elfogta Vajdát s beszállította a szat­mári kir. ügyészséghez. Az előzetes kihallgatás alkalmával azzal védeke­zett, hogy sógorát azért pusztította el, mert a feleségével, ki neki édes testvére, nagyon brutálisan bánt. * A bosszú. Özv. Nagy Sándorné óvári lakos istállójába a napokban behatoltak s az ott levő két lovat késekkel úgy összeszurkálták, hogy a szegény állatok reggelre elpusztultak. A kárvallott özvegy panaszára a csendőrség csakhamar kinyomozta a tetteseket Barát András és Gusztáv óvári lakosok személyében, kik nagy nehezen végre bevallottak, hogy ők követték el a dolgot bosszúból. A bűnvádi eljárás megindittatott. KÖZGAZDASÁG. Gabona-piaeról. Az enyhe időjárás az áralakulásokra befolyással nem volt, sőt nagyobb buda­pesti ügynökök fizetésképtelensége foly­tán a határidő piacon az árak emelkedtek. Budapest. Készáruüzlet: 5 filérrel magasabb. Határidöüzlet. Délután 4 és fél órakor zárul. 1907. áprilisi búza 8-05-8-06 áprilisi rozs 6-52-6-53 „ zab 7.72-7-73 V) májusi tengeri — 5-41-5-42 Szatmári jegyzéseink. 1907. április 3. Búza 77 ­6-50 Rozs 71 5-70 Tengeri vörös „ — 5-20 sárga „ — 5-16 h. m. Főszerkesztő: Osváth Elemér. Főmunkatárs: Dr. Veréczy Ernő. Felelős szerkesztő: Ifj. Litteczky Endre. Kerestetik T Majláth-utcai magánlakásomnál egy gyermektelen, esetleg kis esaládu házmestert alkalmazok. Fizetés : ingyen lakás és havonkint 2 korona. Jelentkezni bármikor lehet Fuchs Bertalan-nál, Majláth-u. 13. Széchényi-utca 12. h.szám alatt egy bolt-helyiség lakással együtt bérbeadó. Értekezni lehet : Reiter Béla és Fia cég üzletében. I A gyermekek kiválóan fejlődnek vele és nem szenvednek emésztési zavarban. Kitűnően bevált hányás, bélhuruf, hasmenés stb. esetén. A bel- és külföldön sok ezer orvos ajánlja. Legjolili táplálék egészséges és gyomorbajos gyermekeknek. Kapható gyógyszertárakban és drogériákban. Diet, tápláló szerek gyára KUTLKJE K. Wien I. és Bergedorf-Hamburg.

Next

/
Thumbnails
Contents