Szamos, 1907. február (39. évfolyam, 10-17. szám)

1907-02-03 / 10. szám

XXXIX. évfolyam. Szatmar, 1907. felnár hó 3. (vasárnap) 10. szám. SZAMOS. POLITIKA!, SZÉPIRODALMI ÉS GAZDASÁGI LAP A „Szatmármegyei Községi- és Körjegyzők Egyesületéinek hivatalos lapja. MEGJELENIK: VASÁRNAP ÉS CSÜTÖRTÖKÖN. Előfizetési ár: Sgész évre 8 kor. — Félévre 4 kor. — Negyedévre 2 kor. Egyes szám ára 10 fillér. SZERKESZTŐSÉG és KIADÓHIVATAL: Rákóczy-uicza 9. sz. Teiefon: 107. Tündéimén;a dijak Szaítnaron, a lap iaadohivataUban fiA«t«adofe HIRDETÉSEK: Készpénzfizetés mellett a legjutányosabb árban közöltetnek Nyilttér sora 20 fillér. Az apró hirdetések között minden szó 4 fillér. Á szatmári tulipánkert Született és meghalt. A halot­takról pedig legjobb semmit sem szólani. De én mégis szólok. Azt hiszem, még nem halt meg a gyer­mek, csak aluszik, szendereg. Ez a hit késztet szólásra. Vajha sza­vam oly erős lehetne, hogy íel- rázná dermedt álmából a gyer­meket ! Emlékezzünk csak vissza, mi­csoda lelkesedést támasztott a ma­gyar társadalomban a tulipán-moz­galom. Hogy dolgoztak éjjel-nappal a Fischer gyárai, hogy azt a sok millió tulipánt előállítsák! Micsoda lelkesedés volt az, mikor a nagy nemzeti kormány tagjai tulipános kabátban vonultak be az ország házába ! Láng az arcokon, köny a szemekben, hurráh az ajkakon . . . Csak úgy rengett alattunk a föld, mikor megesküdtünk, hogy a ma­gyar földet, a magyar föld népét, a magyar ipart megvédelmezzük az osztrák ellen ! S ennek a nagy felbuzdulásnak az eredményét majd elénk tárja az áruforgalmi statisztika, hogy t. i. 1906-ban nem a megelőző évi 1300 millió korona, hanem 1500 millió korona adót fizettünk a kül­földi, leginkább az osztrák iparnak és gyáraknak. Mig itthon lelkesed­tünk, banketteztünk és dikcióztunk, azalatt az osztrák ipar a zsebünk­ben kotorászott és a tulipán jegyé­ben elszedte aprópénzünket. Nagy lelkesedéssel megalakítot­tuk mi is özatmáron a tulipánkert- szöretséget és ennél egyebet nem is tettünk. Semmi sincs tőlem tá­volabb, mint az, hogy megvádol­jam vezető egyéneinket, ők nem hibásak. Az egész magyar társa dalomban kialudt a lelkesedés tüze, lehanyatlott a mozgalom, megszűnt az energia. A nemzeti kormíny helyreállította a békét, nincs többé ellenállás, megszűnt a harc, az ipar fejlesztését majd elvégzi Kossuth Ferencz, alapit gyárakat, behozza az idegen tőkéket s nekünk keze­inkbe adja a kész iparcikkeket, a melyek jobbak és olcsóbbak lesz­nek a külföldinél, addig csak ve­gyük az osztrákot. Vagy más szó­val, várjuk a sült galamb repü­lését. Ilyen társadalmi közfelfogás ellen harcolni nem volna érdemes, a mi szatmári szövetségünk erőlködése csak mosolyt keltene a társada­lomban. Mindezek ellenére azonban én mégis azt mondom, hogy ne hagy­juk végképen kimúlni az alvó gyer­meket. A tálipán, ha elhervadt is, de a nemzet energiájának nem szabad elernyedni, mert nemzeti létünk forog kockán azon kérdés­nél : leszünk-e, maradunk-e tovább is gyarmat-tartománya Ausztriá­nak ? Ez a kérdés nem a politika, hanem a közgazdaság mezején fog eldőlni. A magyar ipar pártolás föllen­dült eszméjének van egy szívós szerve Magyarországon, a „Magyar védő egyesület,“ amely reálisan működik a maga fiók-egyesületei­vel a magyar ipar védelme és tá­mogatása körül. — Megalakította Budapesten a magyar ipar áruha­zat, (Kecskeméti u. b) amely a magyar iparcikkeknek úgyszólván állandó kiállítási csarnoka. Szinte bámulatra ragadja az embert, hogy annyi mindenféle iparcikket állita nak elő hazai iparosaink és gyá raink, versenyképes minőségben s árakban s csak azon csodálkozunk és botránkozunk meg, hogy miért nem ezeket az iparcikkeket hoz­zák forgalomba a kereskedők. — Nincsenek iparosaink nagy forga­lomra berendezve ? Hát hogy vol­nának, mikor az osztrák ipar el­nyomja őket. Minőségben és ár­ban nem versenyezhetnek ? Az nem áll, de ha úgy volna, sem volna csoda. Magunkra disputál- tuk, hogy magyar ipar nincs, ami van, az nem megfelelő és ebben hathatósan segítenek kereskedőink, kik lenézőleg, kicsinylőleg beszél­nek a hazai cikkekről, mert uj forrásokat nyitni, uj piacot terem­teni kényelmetlen és áldozatot kí­ván, mig a régi, megszokott össze­köttetés kényelmes talán jövedel­mezőbb. Ez ellen küzd a „Magyar védő egyesület, ez ellen kell küzdeni minden becsületes magyar ember­nek, aki csak valamennyire i* akarja a nemzet gazdasági füg­getlenségét. Ezt az egyesületet tá­mogatni vannak hivatva a fiók­egyesületek, amilyennek megalakí­tását szeretném én látni Szatmár városában. Itt nagy szükség volna egy ilyen egyesületre. — Számos visszaélést követtek el a tulipán jegyével élelmes üzleti emberek. Mondjunk fel a tulipán virággal, lássuk a gyű nölcsöt, pártoljuk a magyar ipart, ne szóval, hanem tettel. A szatmári tulipánkert virágai alig nyiltak s már is elhervadtak. Nem baj. Támadjon fel a lelkes mozgalom, mint védőegyesület. — Mutassák meg kiváltképen haza­fias kereskedőink, hogy a magyar közgazdasági életnek hivatott és hű munkásai akarnak lenni. A köztisztviselői kar kiűzte kebeléből a darabontokat, mint osztrák ágen­seket. A magyar kereskedői tes­tület is űzze ki kebeléből az osz­trák ágenseket. Áldozzon a keres­kedő világ is és szenvedien vala­mit a hazáért, annál édesebb lesz a győzelem. Tulipánkert helyett alakuljunk védőegyesületté ! —7­Leszámolás. Cserő Vilma mozdulatlanul ült a sétány egyik félreeső padján, úgy érezte, hogy minden tagja merev, nehéz, hogy már nem is él, csak a szive dobog még, csak az fáj nagyon. Megnyugvással nézte a kezében levő hímzett redikült, abban van az az okos kis acéljószág, mely egyszerre végét tudja vetni minden szenvedésnek. — Mozdulatlanul, félig lehunyt szemek­kel ült a pádon, de az agya folyton dolgozott. — A tegnapra gondolt, ép ilyen szép őszi est volt, mint a mai és itt volt ő is, az a szép szőke férfi, akit oly régóta szeretett. Váry Dezső, az érdekes, szép em­ber, akit a fiatal asszony a rég várt mesebeli lovagnak tartott, szívesen foglalkozott az elvált szép asszonnyal. Egyszer meg is látogatta, de csak egyszer. — Vilma, mióta kicsapongó, durva férjétől elvált, apjánál lakott és Várynak nem tetszett, bogy az öreg mindig leányánál van. Azóta csak észrevétlenül, társaság­ban találkoztak és Vilma észrevette, hogy Váry mindig oly hosszasan néz rá, minthavalami mondanivalója lenne. Nem volt modern asszony, csak a szivével tudott gondolkozni azt kér­dezte magában, hogy vájjon tudja, va jon órzi-e azaz ember, hogy ő mindig rá gondol, hogy milyen na­gyon szereti. És várt, álmodott, mint leánykorában. Akkor is rá gondolt, mikor igazán véletlenül találkoztak egy sétány kö­telében. Szinte öntudatlanul egyezett bele, hogy sétáljanak egyet a kertben. Aztán leültek erre a padra, hova ma visszatért meghalni. Körülötte ezek a szomorú, lombtalan fák tegnap, mikor ő is itt volt, egy percre megteltek lombokkal, a kert tele lett fehér vi­rággal, érezte is az illatukat. Szivében tavasz volt, viruló tavasz. Az onnan kiáradó veröfény beragyogott mindent. A szép szőke ember itt ült mellette, nem szól semmit, csak néz rá hosszan, melegen, aztán a keblére vonja. Lám nem hiába várta sokáig, hogy majd csoda történik, hogy ő eljön érette. Úgy érezte, hogy leánnyá lett me­gint és most megvalósul a félbemar- radt szép álom. — A mesebeli lovag eljött érte, keblére vonja és a fülébe súgja azt a bűvös, fényes szót, amit nem hallott a férjétől soha, azt a szót ami ő szerinte magában foglal min­dent, a mi jó, szép és nemes csak van az ember lelkében. És a szőke férfi igazán oda hajolt, a keblén nyugvó fejecskéhez és a fülébe súgta... a lakása címét... A szegény kis bohó asszonyka lelke mintha nagyon magasból esett volna le, nagy rázkódtatáson ment át hir­telen. Mintha messze volna tőle azaz ember, aki átölelve tartja, nagyon messze, egy egész világ van köztük, az a ragyogó fehér világ, amit ő oda­bent rejtegetett. Yáryt meglepte, hogy az asszony egyszerre eltaszitja, egy kissé meg is döbbent attól a tekintettől, mellyel ránézett. — Az egészből csak annyit értett, hogy egy kis szerelmi idill fólbenmaradt. Kár, olyan jól kezdő­dött. Egy elvált, szép asszony, aki szívesen foglalkozott vele, elfogadta udvarlását, még az imént is olyan kedves volt hozzája, engedte magát átölelni és egyszerre eszébe jut vala­mi és adja az erényest. No, sebaj. — Nem sikerült, ennyi az egész. Meg­billentve a kalapját, távozóit, nem tudta, hogy milyen rombolást vitt véghez, hogy mennyi virágot tiport össze az asszony lelkében. Tehát a rég várt mesebeli lovag eljött, jött kápráztató ragyogással és nagy sötétséget hagyott háta mögött. Azon az álmatlan éjszakán, a hosszú magányos órákon elteme'te az asszony minden álmát, reményét egész fiatal­ságát. Mindennek vége, minek élni tovább. . Az alig 25 éves asszonyról, aki vi­lágos ruhájában, leányos üde arcával kissé sápadtan is nagyon szép volt, bárki azt hihette volna, hogy légyottra és nem meghalni jött e magányos helyre. Két férfi sétált arra, csak ak­kor vette észre őket, mikor egészen közel voltak. Egy pillanatra megálltak és meg­Rótíi Simon nagy választékú cipőraktárát íjánijuk % t. vevő-közönségnek, mint legolesébb bairáaiHási faípist. Közvetlen a Pannónia1 szálloda mellett. — Sxatmár és Yilike legnagyobb öiipír-utira. Figyelmeztetés TI az előre haladott téli idény miatt a még raktáron levő téli áruk az eddigi árnál jóval olcsóbban kaphatók.

Next

/
Thumbnails
Contents