Szamos, 1906. augusztus (38. évfolyam, 61-69. szám)

1906-08-02 / 61. szám

SZAMOS 61. szám. 2-ik oldal. szakavatatlansága, hogy a hegy leg­nagyobb szőlőbirtokosának vincellére óriási területen kénporoztatott, majd utána permetezhetett, mert nem tudta a bajt fölismerni és igy a leveleken látható peronoszpora ellen permete­zéssel, a fürtökön fellépett megbar- nulás és lerothadás ellen pedig kéu- porozással védekezett, holott a kén­porra ott semmi szükség nem volt s a gazdának tetemes és fölösleges ki­adást okozott, mert a fürtöket is a peronoszpora pusztítja, ami ellen csak permetezéssel védekezhetünk és pedig elég hatékonyan, ha azt rendesen végezzük el és nem úgy, ahogyan azt a mi hegyünkön végzik, ahol min­denki akkor végzi ezt, amikor épen ideje engedi. Holott a permetezése lehetőleg egyszerre kellene végez­tetni egy-egy hegyen az összes sző­lőkben, hogy a gombát a permetezet- lenből ne hordja át a szél a megper­metezett szőlő uj s fiatal hajtásaira, fürtjeire, hol ez ilyképen ismét föl­lép, elterjed és visszaadja a kölcsönt a későbben permetező szomszédnak ; eképen őrködnek afelett, hogy szü rétig legyen peronoszporánk. A peronoszpora, mint tudjuk, nyári és telelő szpórák által megszaporodik, Nyáron a szél hordja szét s ilyenkor szokott elterjedni, ha kellő meleg, nedvesség és szól áll rendelkezésére, mint például az idén is. Télen lehul­lott levelek testében fejlődnek a ve­szedelmes szpórák, melyekből aztán a nyári szpórák keletkeznek és ta­vaszkor azonnal megkezdik átkozott munkájukat, amelytől rendszertelen permetezéssel és a lehulló leveleknek a szülőföldön való kitelelése utján csak úgy szabadulhatunk meg, ha a jó Isten száraz időt ad. Mi pedig költünk szakadatlanul és oktalanul. Nagyou ideje volna annak, hogy szőlőtulajdonosaink kölcsönös egyet­értéssel szervezkedjenek. Mig ez nem lesz meg, addig igen drága lesz a szatmárhegyi bor a tu­lajdonosoknak, akik ma sokkal drá­gább bort isznak, mint vevőik. venné észre és lesüti szemeit, talán el is pirul. Bizonyosan a nagy sze­relem okozza ezt is. Farkas István pedig két hosszú hónap óta egyre azon töpreng, mi­képp ismerkedhetnék meg imádottjá- val és szövi az ábrándokat, a terve­ket, hogy igy meg úgy, majd csak bekövetkezik az is, mert be kell kö­vetkeznie. — És át álmodja ébren a lángoló szerelmi vallomást, a mámo- ritó első csókot és az egész jövendőt melyet egy'ütt, csókba fnlva, szeretve boldogan fognak átélni. És megremeg a vágytól, a gyönyörtől, a boldog­ságtól. Az idő meg csak fut előre és Far­kas István tovább álmodik. Egy napon már ősz utója volt. Farkas István, mint rendesen, ismét ott járt a megszokott utón és várt. Az idő már későre járt és a leány még mindig nem jött. Farkas Istvánt valami bus, sohasem érzett aggoda­lom, gyötrő nyugtalanság szállotta meg és egy fához támaszkodva, ke­resett a nyüzsgő, gomolygó embertö­megben egy aranyhaju leányt. — És nem tudta meg látni, pedig bizonyo­san itt, van, itt kell lennie. Talán nem. .. Nem, nem lehet ! 0 itt van, igen itt sétál, csakhogy az ezernyi nép között nem vette még észre. De ha itt volna hát meg kellene látnia és ha milliónyi ember járna itt, akkor is meglátná, megérezné De mórt nem lenne itt ? És amint igy elmerült gondolatai­ban, bambán bámulja az embereket, A „Szamos“ eredeti táviratai. Bpest, aug. 2. A kvótáról a kiegyezési törvény értelmében egyezmény nem jővén létre, 1907. «vi junlus 30-ig terjedő időre tehát Őfelsége állapította meg az arányt olyképen, bogy a közös költségből a magyar korona országai 33 3/49 százalékot a birodalmi tanács­ban képviselt királyságok pedig 66 46/49 százalékot viseljenek. * A király az ezidei költségvetésről szóló törvényt szentesítette. * A budapesti ügyvédi kamara a saj­tószabadság korlátozását és az igaz­ság- és kereskedelemügyi miniszte­reknek az éjjeli ügyészi intézményre vonatkozó rendeletéit Vázsonyi in­dítványára törvénybe ütközőknek nyil­vánította s ezek ellen felirat feltár jesztósét határozta el. hírrovat. * Személyi hir. Hekelein Károly praelatus-kanonok hétfőn reggel Vesz- prémy Sándor nagysomkuti plébános társaságában egészségi szempontól Feketehegyre utazott. c Személyi hir. Novák Lajos fő­számvevő szabadságidejét az előpa- taki fürdőben tölti. A számvevőség és adóhivatal vezetését helyettesének Nagy János számvizsgálónak adta át. * Tanítónői áthelyezések. Á val­lás és közoktatásügyi m. kir. minisz­ter Lőrinczy Ida nagykárolyi állami polgári iskolai tanítónőt Kecskemétre, Andrássy Ilona h. tanítónőt pedig a segesvári áll. polg. iskolához segéd- tanitónőül helyezte át. * Anyakönyvi kinevezés. A m. kir. belügyminiszter Reszler János udvarii körjegyzőt anyaköuyvvezetö- nek nevezte ki s egyben a házasság­kötési tisztséggel is megbízta. * Uj főgondnok és tanácsbiró. A nagybányai ev. ref. egyházmegye csengő édes kacagás üti meg a füleit és ő arra tekint, de egy pillanat alatt elhomályosul előtte a világ és ő inogni érzi a földet alatta. — A leány meg mind közelebb jön egy délceg férfi karján és amint mellette elhalad reá, mosolyog és szánakozó pillantást vetve Farkas Istvánra, erősebben odasimult a férfihez. Farkas István görcsösen beleka­paszkodott a fa törzsébe, néhány pil­lanatig még mozdulatlanul állt és a faágairól hullottak az elfonnyadt, elsárgult levelek, mintha mondanák : ősz van, szomorú, kietlen ősz. Farkas István összerezzen és összeszedve minden erejét, eszeveszetten rohan abba a kis szentséges szobába, ahol annyiszor szőtte ábrándjait, szerel­mes, bohó szívvel és álmodott egy boldog, napsugaras jövendőről, me­lyet most valami lelketlen ember oly kegyetlenül összezilált, semmivé tett. Vége megmásithatatlanul vége min­dennek. És Farkas István leborul az asztalra és keserves zokogás tör fel a mellé­ből. Mikor aztáa már mind a könye elfogyott, felugrott az asztal mellöl és szertedobálva a díszes Petőfi, He­ine könyveket, kirohant az utcára és belekapaszkodott az elébe akadt se- iyemruháju mosolygó nő karjaiba, aki diadalmasan vonszolta magával a kö­dös, a bűnös éjszakába. Szekulesz Henrik legközelebbi ülésén felbontották a főgondnoki és tanácsbirói állásra be­adott szavazatokat s az eredmény, hogy a leköszönt gróf Dégenfeld Sán­dor helyett fögoudnokká Helmeczy József tanácsbiró szatmári tekintélyes ügyvéd s földbirtokos választatott meg, helyére pedig tanácsbiróvá Szi­lágyi Tihamér szinérváraljai kir. já- rásbiró. * Esküvő. Ruprecht Sándor hely­beli m. kir. adótiszt aug. 4 én tartja esküvőjét Szakkay Antal és neje Kanovick Franciska leányával, Ró­zával, Gyöugyösön. * Helyettesítés. A főispán Netter Kálmán járási kir. állatorvos szabad­ságon való távolléte idejére a szat­mári járási állatorvosi teendőkre Pár­tos Samu kir. állatorvost helyettesí­tette. * Püspöki javak átadása. A vall. és közoktatásügyi miniszter értesí­tette az egyházmegyei hatóságot, hogy Kálóczy Zoltán miniszteri oszt. tanácsost kiküldötte a püspöki javak­nak a kinevezett szatmári püspök dr. Boromissza Tibor részére leendő átadása végett. * Adomány. Bölönyi Lászlónó 50 koronával a Lorántffy egylet alapitó tagjai sorába lépett. Kegyes adomá­nyáért ezúton is hálás köszönetét fejezi ki az Egyesület. * A tánácsból. A városi tanács kedden tartott üléséből terjesztette fel jóváhagyás végett a kereskedő tanonciskolái tantestület fizetés eme lése tárgyában hozott bizottsági köz gyűlési határozatot. Az ilobai ipar- vasut tanulmányozására a tanács ki­küldte volt Bartha Kálmán gazdasági tanácsost, Léber Antal főerdészt és Markó Kálmán villamvilágitási igaz­gatót. Tapasztalataikat egy terjedői mes tanulmány alakjában terjesztet­ték be. Ezen kiküldetés célja az volt hogy a város avasi erdejéhez veze­tendő turvölgyi iparvasut építésénél az igy szerzett tapasztalatokat érvé­nyesíthessék. — A tanács a jelentést azzal vette tudomásul, hogy a vasút építő vállalatoktól írásbeli ajánlatok szerzendők be. * Ujjoncok bevonulása. Tegnap hangos . volt a város a bevouuló uj­joncok dalától. Augusztus 1-re voltak ugyanis behiva az idén besorozott regrufcák, akik még a múlt évben lettek ugyan állitás-kötelesekké, de a törvéuyeukivüli állapot miatt rendes időben sör alá nem álnattak. Októ­berben épen két esztendeje lesz, hogy ilyen látványban nem gyönyörköd­hettünk. Lesz tehát a császárnak újra katonája s a királynak hondvédje. * Hullák a vonat tetején Kedd este 11 órakor a Debreczenbe érke­zett szatmári vonat egyik III. oszt. kocsija tetején két férfi hullát talál­tak. A vizsgálat megállapította, hogy az illetők diószegi legények s m03t kellett volna berukkolniok. Valószínű, hogy felmásztak a kocsi tetejére és a vasúti hid lefejezte őket, * Tolvaj cigánynő Tódor Éva, helybeli notórius tolvajuő a napokban befurakodott a Göbl Ferencz malom­tulajdonos lakására s onnan három asztalkendőt elemeit. Följelentésre a csendörság hamarosan elcsípte és hűs helyre tette. * Talált hullák. A Tisza folyó a napokban egy női és egy férfi holt­testet vetett ki a partra Vásáros- Namény tájékán. A vizsgálat szerint bűntény esete nem forog fenn, az illetők fürdés közben lelték halálukat a Tisza hullámaiban. * Birtokváltozás. Dr. Taródi Már­ton Battyhányi-u. 17-ik számú hazát dr. Antal László ügyvéd 31,000 ko­ronáért, — Márkusz Márton Eötvös és Kossuth Lajos-utca sarkán levő házát 30,000 koronáért Freund Eze­kiel termény kereskedő vette meg. * A nyomdász-táncestély iránt, mely aug. hó 5-én, vasárnap tartatik meg a Kossuth-kerti kioszkban, oly nagymérvű az érdeklődés városunk­ban, amely valóban bámulatraméltó. Node, meg is érdemlik derék ifjú nyomdászaink a nagyközönség jóaka- ratu támogatását anyagi szempontból is, mert ez nem afféle megszokott és sablonszerű táncmulatság, — hanem igenis olyan, ahol a kellemes szóra­kozással kezet fog a humanizmus, az emberbaráti szeretet is; mert tudva­levő dolog, hogy a nyomszász-ifjuság valahányszor, az ország bármelyik részén egy-egy táncmulatságot rendez, a szerény báli jövedelem egy részét siet is a jótékonyság, az emberbaráti szeretet oltárára letenni. Legforróbb óhajuk a nyomdász szanatórium meg­teremtése ; enuek a megvalósítása érdekében fáradoznak ők évek óta lankadatlan buzgalommal és hála a uemesszivü nagyközönség jóakaratu s gyakran tapasztalt támogatásának, erős a remény, hogy az ige mihama­rább megtestesül. Ügy legyen ! * Tűz volt tegnap délután a batizi ut mentén levő cséplő-telepen. Mire tűzoltóink kivonultak', az ott dolgozó emberek akkorra már eloltották a tüzet. * Bucsu-bál. A helybeli besorozott ifjak vasárnap este tartották meg búcsú báljukat a Pannóniában, mely úgy erkölcsileg, mint anyagilag jót sikerült, * Polemizálás vége. A „Szatmár“ 30. számában egy cikk jelent meg, mely' anélkül, bogy okot szolgáltattak volna reá, őrült biciklistáknak nevezte a triciklizőket.. Németi Sándor az egyik motoros tricikli tulajdonosa, miután városunkban csak kettőnek van, e kifejezést sértőnek találta és a „Szatmár és Vidéke“ 31. számában a sértést visszautasította és egyben a névtelen sértegetonek véleményét is nyilvánította. Erre a „Szatmár“ múlt számának nyilttér rovatában Barna Soma gimn. tanuló “(és nem érettségit tett ifjú, mint a kath gimn. Értesítőjéből is látható) személyében előállt és Németi nyiltterére a gorom­baságoknak legválogatottabb kifeje­zéseivel illette és őt tanítói működé­sében is sértő módon megtámadta. Miután Németi egy tanulótól fegyve­res elégtételt nem vehetett, tehát úgy vett elégtételt, hogy az ntezán botjával ráütött. * Claire Laforte cirkusza tegnap tartotta első előadását nem egészen telt aréna előtt, amit nem annyira az érdeklődés hiányának, mint inkább a gyenge raklámuak kell tulajdoní­tanunk. Pedig Claire Laforte igazán megérdemli a pártfogást. Elsősorban ö maga, mint athieta-nö páratlan a maga nemében. Általában is elmond­hatjuk, hogy műsora változatos és attrakciói nem mindennapiak. Ajánl­jak a társulatot olvasóink figyelmébe. * Bunkó Vincze Eperjesen. Öröm­mel értesülünk, hogy ami közkedvelt prímásunk Bunkó Vincze zenekarával Eperjesen egy elsőrendű kávéházban a legnagyobb elismerés és pártfogás mellett játszik s e hó 24-éig fognak ott maradni. * Szoba-tüz. Vasárnap este az István-téren Kovács János ügyvéd lakásán szoba-tüz támadt. A kivonult tűzoltóknak azonban jóformán mi dolguk sem akadt, mert akkorára a házbeliek elfojtották a tüzet. * Gimnáziumi értesítők. Vettük a helybeli két főgimnázium 1905 — 1906. évi értesítőjét, melyből a kö­vetkező adatokat adjuk : 1. A Szat­márnémeti kir. kath. főgimn ázium értesítője. A főgimnázium értés itője mindenek előtt beszámol Ratkovszky Pál igazgató jubileumának emlékdus történetéről, mely7 a nagyszabású ün­nepély hü képét tárja elénk. Az érte­sítő ezután beszámol a múlt iskolai MIT IGYUNK? hogy égészségünket megóvjuk, mert csakis a természetes szénsavas ásványvíz erre a legbiztosabb óvószer. __________________________ A moh ai Ágnes-forrás, mint természetes szénsavdús ásványvíz, föltétlenül tiszta kellemes és olcsó savanyúvíz; dús szénsavtartalmánál fogva nemcsak biztos óvszer fertőző elemek ellen, hanem a benne foglalt gyógysóknál fogva kitűnő szere a legkülönfélébb gyomor-, légcső- és húgyszervi betegségeknek. 26 év óta bebizonyosodott, hogy még ragályos betegségektől is, mint typhus, cholera, megkimél- tettek azok, a kik közönséges ivóvíz helyett a baktériummentes mohai Ágnes vizzel éltek. Legjelesebb orvosi szaktekintélyek által ajánlva. Számos elismerő nyilatkozat a forrás ismertető füzetében olvasható. Háztartások számára másfélliteresnél valamivel nagyobb üvegekben minden kétes értékű mesterségesen sénsavval telített viznél, sőt a _ . . szódavíznél is olcsóbb; hogy az Ágnes-forrás vizét a legszegényebb ember is könnyen megszerezhesse, nagyobb vidéki városokban lerakatok szerveztettek, f\Q(jV©lí DOTVIZ ! ugyanott a forrás leírásának ismertető füzete ingyen kapható. A forráskezelőség. — Kapható minden füszerüzletben és elsőrangú vendéglőben. Igyunk mohai Igyunk mohai Igyunk mohai Igyunk mohai forrást, forrást, forrást, forrást, ha gyomor-, bél- és lágcsöhuruttól szabadulni akarunk, ha a vesehajt gyógyítani akarjuk, ha ótvágyhiány és emésztési zavarok állanak ha­ha májbajoktól és sárgaságtól szabadulni akarunk.

Next

/
Thumbnails
Contents