Szamos, 1906. július (38. évfolyam, 52-60. szám)

1906-07-01 / 52. szám

1 XXXVIII, évfolyam. Szatmár, 1906. julius hó 1. (vasárnap) 52. szám. SZAMOS. POLITIKAI, SZÉPIRODALMI ÉS GAZDASÁGI LAP „A Szatmármegyei Községi- és Körjegyzők Egyesületének“ hivatalos lapja. MEGJELENIK VASÁRNAP ÉS CSÜTÖRTÖKÖN. Előfizetési ár: Egész évre 8 kor. — Félévre 4 kor. — Negyedévre 2 kor. Egyes szám ára 10 fillér. ‘SZERKESZTŐSÉG és KIADÓHIVATAL: Rákóczy-utcza 9. sz. Telefon: 107. Mindennemű dijak Szatmaron, a lap hiadóhivatalaban fizetendők HIRDETÉSEK: Készpénzfizetés mellett a legjutányosabb árban közöltéinek Nyilttér sera 20 fillér. Az apró hirdetések között minden szó 4 fillér. Á szatmári általános sztrájk méltatásához. A Szatmár és Vidéké-ben egy cikk jelent meg ezzel a címmel: Helyi érdekű társadalom-tudomány. Ennek a cikknek az a tenorja, hogy a Szatmáron föllépett meg­előző részleges és a legutóbbi ál­talános sztrájk alkalmából megje­lent sajtóközlemények, Írásban és szóban megnyilvánult megfigyelé­sek nem helyesen fogták fel e mozgalmak jelentőségét, mert a sztrájk megoldásának kérdését ré­szint úgy akarják elintézni, hogy le kell törni a sztrájkot, részint úgy, hogy föl kell világosítani az ellenséget: hagyjon föl a harccal, mert a háborúban meghalhatunk : ők is, mi is. Nem szándékozunk polémiába bocsátkozni, sem számon kérni a cikkírótól azt, hogy vájjon helye­sen összegezte-e azokat acélpontba vett megfigyeléseket, a melyeket nem minden kicsinylés nélkül helyi érdekű társadalmi tudománynak jelez. Amennyiben azomban a helyi általános sztrájkmozgalomra vonat­kozólag, ha nem is tudományos fejtegetést, hanem egy pár tapasz­talati észrevételt mi is megkockáz­tattunk, annyiban nekünk is van egy pár szavunk a dologhoz. A lent említett cikk olvasása után olyanforma benyomást nyer­tünk, mintha Don Quijotte-tal volna dolgunk, ki a szélmalom kerekeit óriásoknak nézi s azokkal akar hatalmas apparátussal megküzdeni. Mert némiképen, helyi érdekü- ségünk dacára mi is jól tudjuk, hogy az egész miveit világot át­fogó, óriási, elkeseredett és min­denre kész szövetség alakult a tár­sadalom mai rendje, összes alap­vető intézményei és hatalma ellen. Azt is tudjuk, hogy e harc kiter­jed a vallásra, házasságra, a csa­ládra, az erkölcsi világfelfogásra, a hazára, a nemzetre, a fajra és végül s főként a magántulajdonra. Azt is tudjuk, hogy a múltban a nagy reformküzdelmeket nem a tör­vényesség jegyében vívták meg s az eszme haladását egy ember letartóztatásával feltartóztatni nem lehet. Sőt többet mondunk: azt is megvalljuk, hogy bizonyos szocio­logikus keretekben mi is szocia­listák vagyunk, mert beismerjük, s ennek számtalanszor kifejezést is adtunk, hogy a gazdasági viszo­nyok nem egészségesek, hogy a haza földjének ijjesztően nagyobbik része a nagy birtoktestekben van lekötve és ezért a kapható kiseb­bik résznek az értéke természet- ellenesen növekedik; hogy a há­zasság ma nem szent és sérthe­tetlen (bár eddig sem volt mindig az;) hogy az erkölcsök nem tisz­ták; hogy a magántulajdon nem tudja igazságosan megosztani a termelt javakat. Azt is bölcsen tud­juk, amit a cikkíró felhoz, hogy ezen óriási kérdések egy világ­forradalom rettenetes tisztítótüzé­ben fognak megoldódni. De bo­csásson meg, mi azért a szatmári szélmalomnak a múltkori széltől forgatott kerekeit ilyen óriásoknak nem tekinthetjük. Még ha úgy fog- nók is tel a múltkori szatmári sztrájkmozgalmat, mint annak a világíorradalmat előidéző eszme- áramlatnak egy jelentős hullám­verését : akkor is azt tartjuk, hogy kötelessége a törvénynek, hogy a nagy hullámveréseket lehetőségig a maguk medrébe redukálja, ne­hogy gátat szakítva tönkretegye azt a vetést, a mely nélkül nem éihet meg még a legszélsőbb szo­cialista sem. Megengedtük, hogy a sztrájk, mint végső eszköz, adott esetek­ben a nagy tőke szembetűnő visz- slLáéléseivel szemben indokolt is lehet, de bizonyítsa be valaki azt, hogy Szatmáron a mi iparágaink körében erről van szó, hogy az ipari munkások érdekei ki vannak szolgáltatva; hogy a munkaadók a munkásokkal folytatott egyez­ségek alapján nem mentek el ad­dig a határig, ameddig saját vál­lalataik kockáztatása nélkül ez idő szerint elmehettek. Bizonyítsa be azt a cikkíró, hogy Szatmáron a józanéletü és mesterségében jártas mi4Hk^s"raMőke visszaéléseinek ki van szolgáltatva ; hogy nincs meg a munka és pihenés szükséges aránya; hogy nem történik gon­doskodás betegségük esetére. És megtorditva az érem másik olda­lát, mutassa ki, hogy a munkások részéről mesterükkel szemben här*—-» nyagság, tudatlanság és sokszor roszakarat és izgatás következté­ben visszaélések nem történnek. Mi is csak azt mondjuk, amit cikk­író mond: „Méltóztassék érdembe bocsátkozni!“ — Hiszen annak a méltatására, hogy a múltkori egész ad hoc tüntetés nem mint a hely­zet kényszerűségéből eredt moz­galom nyilvánult meg, hanem a Klopfstein világboldogitó és első sorban az önmaga boldogitását célzó izgatás követkszménye je­lentkezett, felhoztuk épen az aszta­los-munkások példáját, akik a tünte­tés előtt nehány nappal jutottak mun­kaadóikkal mindkét fél megnyug­vására egyezségre s mégis a tün­tetőkhöz csatlakoztak. Ki merné állítani, hogy az eközben eltelt ne­hány nap alatt a világot felforgató eszmeáramlatok oly fordulatot vet­tek, hogy ennek kifolyásaként egy újabb sztrájktüntetésbe kellett lép- niök ?! De semmi sem igazolja jobban az u. n. „helyi társadalmi tudo­mány“ helyes álláspontját, mint az, hogy a tenger dagálya nem alakul át gyorsabban apállyá, mint Dal. Te vagy az oltár, én aGfolgota , Mégse találunk egymásra soha. Te vagy a napfény, én az éji köd, Melyet a hajnal lángsugára föd. Te vagy az áldás, ón a földi bú, Te a rózsatő, én töviskoszoru, Te vagy a hit, a szeretet maga, Én a reménynek kihűlt csillaga. Hollósi Sándor. Ä csúnya asszony. A nagy virágos kertre halkan, nesz­telenül már ráborul az alkony árnya, a lebukó nap pedig, még mielőtt letűnne mintha búcsúzóul egész ra­gyogó sugárpompáját akarná a tájra ráontani: vöröses fényben diadalmasan áll a horizonton. Lengyel Józsefné szobájában aszta­lánál ül, kerülve a zajt, mely hangu­latát, fásult hideg kedélyvilágát csak zordonabbá teszi. Néhány nap óta menekül az emberek mindent figye­lemmel kísérő, fürkésző tekintete elől. A magányt keresi, melyet most leg­jobb barátjának tart, ahol senki sem zavarja, a lelkében dúló fájdalmon kívül. Amint így rákönyököl az asztalra és maga elé mered, egy másvilágba tévedt végtelen szomorú tekintettel, csak úgy elmosódva, bizonytalanul, szinte ködszerüen látja a napsugárban hentergö színes pillangókat, amint játszadozva üldözik egymást, aztán összebújnak szerelmesen, hízelegve, majd újból dóvajkodnak végre egészen eltűnnek a napsugárral együtt, miként a hajnali köd, vagy miként az ő lel­kének szivárványos álmai. És mintha az est sötétsége az ő egész lényére is ráborulna, elviselhetlen súllyal nehe­zedne és nyugtalanítaná és gyötörné, hogy szinte feljajdul belé, Lengyelnó úgy érzi, hogy ezt nem bírja soká .. . és azt gondolja: nem élet az ilyen élet.. Lengyel József most nyolc éve, hogy feleségül kérte a dúsgazdag Havas Irmát és a leány, bár akkor látta először a férfit, nem habozott a fele­sége lenni. Szivesen fogadta a férfit, 1 mert azt hitte, hogy ö másnak úgy­sem fog kelleni. Tudta, hogy nem öt, hanem a pénzét kérte meg Lengyel, de beletörődött sorsába, mert nem akart vén leány maradni. Kicsi, vézna termetű, szürke szemű, vöröshaju és sárgásbarna arczu csu nya leány volt Irma. És ö igen jól tudta ezt, hisz a nevelőintézetben is emiatt csúfolták a leányok. Pedig úgy szeretett volna szép lenni, szép mint társnői és sokszor kétségbe eset­ten sirt, hogy az Isten olyan csúfnak teremtette. Később aztán már ezzel sem törődött. Mindig remélte, hogy valaki mégis megfogja kérni és ő megbosszulhatja magát társnőin, mert aszony lesz és boldog. Az esküvő után férjével Olaszor­szágba utazott és a fiatalasszony boldogságtól sugárzó arccal dőlt meg- meutője karjaiba és csókolta lázasan, szüntelen és susogott neki szerelme­sen, mámorosán . . . Később a fővárosba költöztek, min denütt pompa és fény vette őket kö­rül és az asszony meg volt elégedve sorsával. Kicsiny fiuk született, kiben Irma minden örömét, boldogságát lelte. Nem vágyott cifra társaságokba, mivel félt, hogy szép asszonyok közé kerülne és érezte, hogy azok mosolyognának rajta és ő boldogtalan lenne. Pia mellett volt mindig ; ringatta, riogatta játszott vele kicsi gyerek módjára és féltette még a szellőtől is, aggódott miatta, mintha el akarták volna rabolni tőle. Még iskolába sem merte adni, nehogy valamikor vélet­lenül valami baja történjék, hanem otthon taníttatta. Nevelőt fogadott melléje. Lukács Sándor, igy hívták a fiatalembert, magas barna, csinos fiú volt. Lelkiismeretesen fogta fel hiva­tását és mindent elkövetett, hogy az asszony bizalmát és megelégedését megnyerje, ami sikerült is neki Irma a szeretetnek minden jelével árasz­totta el, csakhogy fiát minél jobban megkedveltesse Sándorral. És a kis fiú második apjaként szerette a fiatal­embert ; nem tudott tőle ha csak egy kis időre is megválni. Folyton vele akart lenni. És Sándornak megtetszett az asszony és megszerette. Nem tudott magának Róth Fülöp kárlsbádi ezipőraktárát ajánljuk a t. vevő-közönségnek, mint legolcsóbb bevásárlási forrást. Közvetlen a Pannónia szálloda mellett. — Szatmár és vidéke legnagyobb cziporaktára. ,a nyári idényre megrendelt úri, női és gyermek-lábbelik, — valódi JwÄ box és schevraux bőrből Készült ezipők a legdivatosabb kivitelben. =

Next

/
Thumbnails
Contents