Szamos, 1905. május (37. évfolyam, 36-43. szám)

1905-05-04 / 36. szám

Szatmár, 1905. gréjas fed 4. csütörtök 36-ik szán. SZAMOS. POLITIKAI, SZÉPIRODALMI ÉS GAZDASÁGI LA MEGJELENIK VASÁRNAP ÉS CSÜTÖRTÖKÖN. Előfizetési ár: Bgéaz évre 8 kor. — Félévre 4 kor. — Negyedévre 2 kor Egyes szám ára 10 Altér. SZERKESZTŐSÉG és KIADÓHIVATAL: Rákóczy-utcza S. sz. Telefon: 107. mindennemű dijak Szatmaron, a lap kiadóhivatalában fizetendők HIRDETÉSEK: Készpénzfizetés mellett a legjutányosabb árban közöltéinek Nyilttér sora 20 fillér. Az apró hirdetések között minden szó 4 fillér. Á kibontakozás lehetősége. A koalíciós feliratot a nemzet nagyrésze már megismerte. Ismer­jük a kritikát is, melyben az álta­lában részesült, különösen abból a szempontból, hogy annak tartalma nem fedezi a koalícióban egyesült képviselők azon ígéreteit, melyeket választóiknak tettek. E tekintetben már mi is több Ízben foglalkoztunk a felirattal s a benne foglalt következetlenségek konstatálásában a függetlenségi és 48-as képviselők közül is elitélőleg nyilatkoztak felőle igen számosán. De a folytonos rekriminációk- ból sohasem lesz kibontakozás, már pedig az országnak e súlyos, válságos helyzetében kötelessége mindenkinek, hogy ne az ellenté­teket keresse, melyek szétválasz­tanak, hanem azon közös érintkező pontokat, hol a különböző pártál- lásu képviseletek egymást megért­hetik s a kibontakozás lehetőségét elősegítik. Mi a feliratot ugyan már kez­dettől fogva sem tartottuk szeren­csés gondolatnak s a kibontakozást elősegítő akciónak, de ha már meg van, most a koalícióra az a fela­dat várakozik, hogy a benne fog­lalt homályos pontokra nézve min­den kétértelműséget kizáró felvilá­gosítást megadjon. E felvilágosítás alapján kell kiderülnie, hogy a mérséklet bennefoglaltatik-e tény­leg a feliratban, illetve a koalíciós lelkietekben. A felirat hézagos voltát ma­guk a koalíció tagjai is belátják s minthogy mindeddig nem történtek olyan nyilatkozatok, melyeket hi­teles kommentárnak tekinthetnénk, kívánatos, hogy a helyzet tisztá­zása érdekében ilyenek tétessenek. A bekövetkezett viszonyok vesze­delme eddig is épen az volt, hogy a koalíció köreiben a válság meg­oldásának egyik módját sem ismer­ték. Mert azt nem lehet feltenni, hogy a vezérek ismernek valamely megoldást, melyet azonban a nyil­vánosság és saját párthiveik előtt is eltitkoltak. Mi haszna is lenne a vezéreknek az ilyen eltitkolásból ? Bizonnyal semmiféle, mert a foly­ton erősbödő izgatottság, melynek minden gazdasági kezdeményezés bénultsága, az üzleti forgalom megcsappanása a kisérő tünete, csak nem lehet nemzeti haszon. A koalíció legnagyobb gyön- gesége az, hogy nem uralkodik benne egység beszéd, gondolko­dás és munka közt, hanem ellen­kezőleg, merev ellentét uralkodik. Most már a képviselő ház fel­irati vitája megadja az alkalmat arra, hogy a koalíció tagjai vilá­gosan megnyilatkozzanak. Világos kinyilatkoztatása szük­séges ugyanis annak, hogy miké­pen érti a koalíció a kiegyezés és a kereskedelmi szerződések dolgá­ban felirati nyilatkozatait ; mik azok a határok, melyeket a kato­nai kérdésekben mint elérhető kívánságokat kormányprogrammul szab magának. E végből tisztázandó volna az a kérdés is, hogy az önálló vámterület felállítását mely határ­időre gondolja s annak keresztül­vitelét minő átalakításokkal és elő­készületekkel gondolja megvalósít­hatónak. — Miféle előfeltételeket akarna biztosítani arra nézve, hogy azt az ország súlyosabb megráz­kódtatása nélkül keresztülvihesse, mert e kérdésre nézve a felirat semmi pozitívumot sem foglal magában. De továbbmenőleg tisztáznia kell, hogy a feliratnak az a része, mely a nemzeti jelleg kidomboritá- sát czélozza, micsoda vonatkozás­án áll a magyar vezényszóval. Ekkor tűnnék ki, hogy a magyar vezényszó feltétlen követelménye-é a feliratnak, vagy e tekintetben is volna a koalícióban annyi mérsék­let, hogy itt is alkalmazza a czél- szerüségnek és a viszonyoktól függő lehetőségnek az elvét? Ha a koaliczió e kérdésben mérsékletet tanúsít, akkor megta­lálhatja a kibontakozás lehetőségét. Ha a függetlenségi párt a koa­lícióban e követelését alárendeli az elérendő czélnak, meg van a le­hetőség arra, hogy a koalíció a kormányzást a kezébe vegye s az országot az ex-lex-ből kisza­badítsa. A felirat tárgyalásánál tűnik ki, hogy fog-e tanusitani a koalí­ció olyan mérsékletet, hogy erről a királyt s a nemzetet meggyőzze. Ha a koalíció mérsékletet tanúsít, ezzel nemcsak, hogy nem veszti el a közvélemény bizalmát, hanem ép arról fog tanúskodni, hogy méltó a bizalomra. Ez annyival is inkább döntő álláspontja a koalíciónak, mert a korona bizalma is szüksé­ges ahhoz, hogy a parlament meg­alakuljon s igy e tekintetben is a korona bizalmával találkozhatnának. Ha igaz, amit a koalícióban levő pártok hangoztattak, hogy az együttműködés czéljából külön el­veikről nem mondanak le, csak félreteszik azokat, úgy a koalíció­nak a mérséklet politikájával nincs koczkáztatása s igy megvalósítható az a főczél, mire most első sorban kell törekednie, hogy az országban a normális rend végre helyre­álljon. Ha a mérsékletet tartva szem előtt, megérti egymást minden té­nyező, akkor meg van adva a lehetőség a kibontakozásra. & kapitány köpenyege. Skerlitz kapitány nagyokat lép­ve és suhogva törtetett fel a „kis lánj“-hoz a negyedik emeletre. Sker­litz kapitány tüzér volt s pártfogolta a „kis lányt“. Hogy kifóie, miféle volt ez a lány, azzal még a nagy körúti bórház lakói sem voltak egé­szen tisztába, pedig azok mindent szoktak tudni. A bérház köztudata szerint a lány ösztöndíjas szininöven- dék volt és Margitnak hívták. A ka­pitány azonban egyszerűen „kis lány­nak“ szólította, csak néha, bizonyos ellenőrizetlen pillanatokban nevezte Gretchennek, de ilyenkor a kapitány rendkívül ünnepélyes hangulatban volt s mikor a poczakos kapitányt ünne­pélyes hangulat szállta meg, még a privatdinerjét is Herr Johannák szó­lította. Sherlitz kapitány nagy kardcsö­römpölések és szuszogások közt felju­tott végre a negyedik emeletre. Nagy robajjal nyitott be a kis lányhoz, amikor hirtelen egy ember rohant el mellette. Az előszoba homályos volt s igy a kapitány nem láthatta, ki volt az illető s mire jobban megnézte volna, már be is volt téve mellette az ajtó. De a kapitány is fogva volt. A rejtélyes alak sietségében az ajtó­val becsipte a kapitány ur köpönye­gének bal szárnyát. Hopp ! Az ajtó hirtelen újra ki­nyílt s a kapitány előtt egy önkéntes állott saját ezredéből. Az önkéntes haptákba vágta magát és jelentette : — Alázatosan jelentem a kapi­tány urnák, becsiptem a ... Mire Skerlitz kapitány emberevő tekintetet vetett az önkéntesre és in­gerülten dörmögte : — Igen, látom! ön bevan csípve. Azzal sarkon fordult és fakép­nél hagyta az önkéntest. A szobából a kis lány repesve szaladt a kapitány felé, aki azonban összefont karokkal állott meg előtte és a lábát szótvetve harsogta : — Gretchen ! — Ah ! A kapitány ünnepélyes hangulatban volt. A kis lány tisztába lehetett a helyzettel. — Kapitány! — mondotta siet­ve szintoly ünnepélyesen és farkas­szemet nézett a felsenburgi Skerlitz család leghájasabb tagjával. — Ki volt az a tacskó ? — dör- gött a kapitány. — Hogy ki... hogy ki ?... cse­vegte szaporán a kis lány. — Már hogy ki ? . . . — Már hogy ki ! — Hát... a cousinom ! Ezer menydörgős menykő ! A kapitány felpattant, mint egy ágyú­golyó. Ilyen piramidális hazugság! — Lelövetlek mint egy verebet! A kis lány oldalt hajtotta egy kissé a fejét és valami édes, hunczot mosolyt röpített a kapitány felé. — Megmutassam a születési bi­zonyítványát ? A kapitány felbömbölt. Nem, nem, már elhisz mindent. Az ördögbe is, csak nem fog valami irka- firkát silabizálni ? Utálta az Írást még na­piparancsban is. Egyszeriben meg­nyugodott hát és ledobta a köpenye­gét és a kardját. — Tehát az unokabátyád ? — ügy van ! Éppen temiattad járt most nálam. — Na ez különös. És miért? A kis lány már ekkor a kapi­tány térdén lovagolt. A kis fehér ujjacskáival megsimogatta a kapitány állát és gyügyögve duruzsolta : — Oh az én cousinom nagyon bárgyú alak ! Nyápitcz, ügyefogyott, mamlasz ! A kapitány hízott a leírástól és megelégedetten ingatta a fejét. — Ne mondd ! — De igen : Egy kész hülye. Oh, nem olyan daliás, féfías mint te l Képzeld, az a tökfilkó kiszeretne búj­ni az uniformisból. Azt mondja, nem neki való a katonáskodás. Azt az egy évet sem bírja ki. Kórt, hogy prote- zsáljam nálad. Valahogy dobasd ki. Hát nem egy mamlasz, mi ? Róth Fülöp kárlsbádi ezipőraktárat ajánljuk a t. vevőközönségnek mint legolcsóbb bevásárlási forrást. Közvetlen a Pannónia szálloda mellett. & Szatmár és vidéke legnagyobb czipőraktára. MífiifiÄisikY/fmJb . a tavaszi és nyári idényre megrendelt összes úri, női és gyermek ezipők • valódi Sehervaux bőrből készült ezipők a legdivatosabb kivitelben. ■

Next

/
Thumbnails
Contents