Szamos, 1905. február (37. évfolyam, 10-17. szám)

1905-02-02 / 10. szám

XXXVII, évfolyam. Szatmár, 1905, fel ruár hó 2, csülórtők 10-ik szám. SZAMOS. POLITIKAI, SZÉPIRODALMI ÉS GAZDASÁGI LAP. MEGJELENIK VÁSÁRNÁL ÉS GSÜTÖRTÖKÖN. Előfizetési ár: Egész évre 8 kor. — Félírre 4 kor — Negyedévre 2 kor Egyes szám ára 10 fillér. HIRDETÉSEK: Készpénzfizetés nieLlett a legjutányosabb árban közöltéinek Nyilttér sora 20 fillér. Az apró hirdetések között minden szó 4 fillér. A politikai helyzet. Az ellenzék győzelme egyfe­lől és a politikusok aggodalma másfelől, beleszámítva az ellenzéki politikusokat is: a mostani hely­zetnek ez a kifejezése. Milyen el­lenmondásnak látszó állapot, — pe­dig igy van! A politikai körök valamnenyien aggódva keresik azt az utat, ami a zavarból kivezetne akképen, hogy a kibontakozás a legkisebb rázkódtatással járjon. A függetlenségi párt a győ­zelemtől meglepetve, nagy és szép ideáljait sehogysem tudja a tény leges aktiv politika keretébe beil­leszteni s most már még nyilván­valóbb mint eddig, hogy állami függetlenségünk megvalósítása,mely mint hő óhajtás, minden becsületes magyar ember lelkében él s mely mint erkölcsi tartaléktőke, nagyon szükséges és helyes kivánalom, — a mostani viszonyok közt lehetetlen, ha csak szegre nem akarjuk akasz­tani minden előrelátásunkat. Ezt jól tudtuk eddig is, tudta a függetlenségi párt is. csak a választóiknak nagyrésze nem tudta. Ellenkezőleg úgy vannak szugge- rálva, abban a tudatban, abban a hitben élnek, hogy azok, akik a függetlenségi pártnak ez eszmék A fekete kutya A társaság nagyon vidám volt. Hardy, a batalmas termetű, vad képű ®rvos vigyorogva mutatta a nagy sárga szemfogait, amelyek különös, kusza vonásu arozának valami raga áozószerü kifejezést adtak. — Szent Eszbulápra mondom, sincs igazatok ! — jelentette Hardy széles mosolylyal. Lavoczki lovag, a cseh bérlő, aki valamikor katonatiszt volt, ide­gesen kapott a bal oldalához, mintha a kardjára akarna ütni, — ami nincs. — Ne, ne Fránczi, igy ne be­szélj ! Tudod, hogy én kényes ember vagyok. Nem szeretem, ha meghazud­tolnak! A tiszti kardbojt, amelyet viseltem. . . A derék cseh lovag nem folytat­hatta, mert szavai elvesztek a társa­ság hangos kaczagáeában. — Hagyd el, ismerjük már a folytatását! A sárgafogu Hardy pedig nyoma­tékosan isméielte meg: — Nincs igazatok! megvalósitásában útjában állanak, azok egyszerűen hazaárulók. Ez volt a mostani választásoknál a iüggetlenségi pírt tenorja a nép előtt. Most már, ha csak szemü­ket behunyni nem akarják, a vá­lasztóknak is látniok keli, amit maga Kossuth Ferencz a pártvezér is kifejezett, hogy ennek az ideje még nem jött el, következéskep, akik ezt előbb is hirdették, csak­úgy nem akarták elárulni a hazát, mint Kossuth Ferencz s elvbarátai. Jó lesz egyelőre már ezt a kis tanulságot is megjegyezni azoknak, kik minden nagyhangú kijelentést készpénzül vesznek. A másik fontos mozzanat a mostani helyzet kavarodásában az Andrássy Gyula gr. nyilatkozata, ki az ellenzék győzelméért s az ebből keletkezett bonyodalmakért a felelősséget egyenesen Tisza Ist­vánra hárítja, ő azt mondja, hogy a nov. 18-iki eseményekért csak azért lépett ki a szabadelvű párt ból, mert azt hitte, hogy követni fogják őt, de hát nem követték. Bízik azonban ö is abban, hogy bár a negyvennyolczas párt na­gyon megerősödött is a választá­son, azért a kiegyezést nem fenye­geti veszedelem, mert elvégre a hatvanhetes alapon nyert mandá­tumok vannak többségben, tehát — De miért? vetette föl a kér­dést hirtelen a komoly Pető tanár. — Bizonyítsd ! Halljuk az érveidet. — Minden érvem csak egy : nem értitek ti ezt a dolgot. Laikusok vagytok hozzá. Ekkor mély gordonka hangján megszólalt az ügyvéd, Láris doktor, az országos hirü kriminálisra : — Már pedig én nem hiszek az elméletekben, kedves Hardy batátom Egészséges, ép eszü és lelkű embert meg nem ronthat semmiféle képze­lődés. A természetben nincsenek rej­télyek, mindennek van oka-foka s csak vén asszonyok hisznek a titok­zatos hatalmakban. Csak ideggyönge ember lehet az, akinek életrendjében, gondolkozásában valami változást tud előidézni a képzelődés. Egészséges embernek nincsenek agyrémei. — Bravó, bravó! — tapsolt lelkesen a Láris beszédére Lavoczki, a cseh lovag. Pető tanár is helyeslöleg bólint- gáttá a fejét, ami a sárgafogu Hardyt dühbe hozta. — Ostobák vagytok! — har­nem lehet azt mondani, hogy íf kiégyezés megbukott a vá­lasztáson. Nyomban megadja harczoió barátainak a iüggetlenségi pártnak is a szelid utasítást, mikor azt mondja: „Azt is remélem, hogy magában a negyvennyolezas párt­ban, amely végre is kisebbségben van, lesz annyi belátás, hogy nem lógja a végletekig vinni a hat­vanhetes alap ostromlását, — mert hiszen ez roppant megráz- kódással járna az egész országra.“ Hát bizonyára van és lesz is ennyi belátás a Iüggetlenségi párt­ban. Nem tudjuk, hányad magával fog maradni gróf Károlyi István, ki Nagykárolyban és Szatmáron a törik-szakad álláspontra helyez­kedve azt hirdette: „Bármi tör­ténjék, kerüljön szabadságomba, é' etembe, én leszerelni nem fogok spha! Nem czégérnek Írattam fel zászlóimra a 4b-at, nem kortes fogásból, hogy e népszerű jeligével biztosítsam megválasztatásomat! Én az eííéle nemzetbolonditó fogásokra képtelen vagyok!“ Még el se ment az a hó, ami akkor esett, mikor a függetlenségi pártnak ez a nagynevű tagja igy nyilatkozott s a függetlenségi párt helyzete most mégis az, hogy ön­sogta haragosan és minden szó re­csegve süvített ki a ritka sárga fo­gai között. — Ostobák vagytok. Sohase foglalkoztatok ezzel a kérdés sei és mégis véleményt nyilvánitíok. Én orvostudományi kísérleteket tet­tem és mondhatom, hogy nincs ku­tyább dolog a képzelődésnél. Látta­tok beteg tyúkot ? Amikor leereszti szárnyait és a szemhéjai ráborulnak a szemére. A képzelődés hatása alatt ilyen beteg tyuk lesz az oroszlán is. Lavoczki, a cseh lovag fölemelte a hosszú, sovány kezét és gondol­kodva ütötte föl a mutatóujját. — Na, na ! Mond valamit ez a Hardy. A derék Lavoozkinál mindig annak volt igaza, aki utoljára beszólt. Hardy doktor most már lelke­sebben folytatta: — Szent Esakulápra mondom, fiuk, hogy nem tréfa dolog ez. Ese­teim voltak . . . — Halljuk, halltuk ! — lelkese­dett most már Lavoczki. A sárgafogu doktor ravaszul mosolygott. ként kell engednie a negyven- nyolczból. Node lesz még több levonni való tanulságuk is a választóknak. Ezeket még csak általánosságban és azon melegében irtuk ide, hogy a választásoknál használt jelszavak és a való élet közti különbség annál megfoghatóbb legyen. Most a tanulságokra való te­kintet nélkül mindenféle pártnak őszintén azon kell igyekeznie, hogy a kibontakozásnak mennél állandóbb alapját találja meg s bogy a több­ségre jutott ellenzék a lehetőség határai között minél lelkiismerete­sebben értékesítse a haza javára azt a győzelmet, melyet a válasz­táson kivívott. Színházunk bérbeadása. Lapunk egy korábbi számában hasonló czim alatt egy czikket Írtam, abból az alkalomból, hogy a szatmári szini-kerület választmánya pályázatot hirdetett a kerülethez tartozó szín­házakra. Minden kétséget kizárólag, vi­lágosan kijelentettem e czikkemben, hogy nem akarok a pályázat eredmé­nyének elébe vágni, nem akarok senki mellett állást foglalni s hogy egyetlen czélom azoknak a premis- sáknak felállítása, melyek kell, hogy a kerületi választmányt s majd vá­— Hogy mindjárt a legközvet­lenebb példával kezdjem — mon­dotta — itt van Lavoczki. 0 katona tiszt volt s olyan nagy a képzelődés ereje nála, hogy időnként ráüt az oldalára. Azt hiszi, ott lóg még a kardja. — Na, na! Ferfluchter Kerl! — dühöngött a cseh lovag. — Csak semmi tréfa. — Hát jó. Elmondok egy ko­moly esetet. Van nekem egy bará­tom. Itt lakik a közelben, a pusztá­ján. A nevét tán hallottátok már. Bándynak hívják. Három év előtt költözött ide, de nem mutogatja ma­gát az embereknek Iskolapajtások voltunk, onnan ismerjük egymást. Jóidéig nem hallottam róla, egyszer csak valami veszeti kriminális ügy kapcsán az újságokban olvastam egy különös dologról. — Agyonlőtte a feleségét. — Igen, igen, emlékszem az esetre, — szakította félbe a sárga­fogu orvos elbeszélését Láris doktor az országos hirü kriminálista. — Az asszouy megcsalta Bándyt a Bándy jRóth Fülöp kárlsbádi ezipőra ktárat ajánljuk a t. vevőközönségnek mini legolcsóbb bevásárlási forrást. Közvetlen a Pannónia szálloda mellett. & Szatmár és vidéke legnagyobb czipőraktára. MPigtjeimeetteiés!! Az előrehaladt téli idény miatt a még raktáron levő téli áruk gyári áron alul is beszerezhetők. — ...........— SZ ERKESZTŐSÉG é: KIADÓHIVATAL: Rákóczy-utcza 9. íz. Telefojí^Silp^S^ mindennemű dijak Szakmaron, a 1 p kiadóhivatalában fi^eießdoli

Next

/
Thumbnails
Contents