Szamos, 1904. november (36. évfolyam, 88-95. szám)

1904-11-03 / 88. szám

XXXVI. évfolyam. Szatmár, 1904. csütörtök november hó 3. 88-ik szám. SZAMOS. f! VJ % is '+ i *y'f POLITIKAI, SZÉPIRODALMI ÉS GAZDASÁGI LAPft MEGJELENIK VASÁRNAP ÉS CSÜTÖRTÖKÖN. Előfizetési á r: Egész évre 8 kor. — Félévre 4 kor. — Negyedévre 2 kor Egyes szám ára 10 fillér. SZERKESZTŐSÉG és KIADÓHIVATAL: Rákúczy-utcza 9. sz. Telefon : 107. Mindennemű dijak Ezaimaro^a lap kiadóhivatalában fizetendők HIRDETÉSEK: Készpénzfizetés mellett a legjutányosabb ^rban közöltéinek Nyilttér sora 20 fillér. Az apró hirdetések között minden szó 4 fillér. Á sztrájk szabályozása. Az utóbbi időkben a munkás­sztrájknak oly káros kinövései voltak észlelhetők az egész ország­ban, hogy ezekkel szemben nagyon is ideje volt már belügyminiszteri rendelettel intézkedni. Lapunkban röviden közöltük már e rendeletet. E helyen ref­lexióinkkal kisérjük a belügymi­niszter rendelkezéseit, mert amint egyes lapok álláspontjait megfi­gyeltük, olyan intencziókat is igye­keznek beléerőszakolni azokba, me­lyek a rendelet szelleméből és szö­vegéből egyáltalán ki nem olvas­hatók. Ellenkezőleg mi azt tartjuk, hogy a belügyminiszter körrende­leté teljesen liberális s nemhogy megfosztaná a munkásokat a mun­kabér szabályozása érdekében meg­illető jogaiktól, hanem egyenesen rááll a munkások jogos álláspont­jára. Elismeri ugyanis, hogy a munka feltételeinek módosítására irányuló sztrájkmozgalom a mai gazdasági életnek jogos és törvé­nyes eszköze, melytől a munkást megfosztani nem lehet; de viszont a legnagyobb szigort követeli meg az olyan terrorisztikus kísérletek ellen, amelyek akár a munkaadó, akár a dolgozni kivánó személy- és vagyonbiztonsága ellen irányul, vagy őket szabad elhatárc isuk- ban korlátozni akarja. Az itt-ott hangoztatott vád, hogy a belügyminiszter az egyéni szabadság és elhatározás jogát nem respektálja, csak e rendelet félreértéséből származhatik, mert ott vet gátat nagyon is indokolt szempontból e szabadságnak, ahol vállalt, szerződéses kötelezettség teljesitéséről, vagy más egyének ép oly jogos érdekeinek törvény- ellenes megsértéséről van szó. A rendelet határozottan ki­mondja ugyanis, hogy „ mindenki szabadon határozhatja el, hogy bizonyos föltétellel munkát vállal- jon-e és senki oly munka elválla­lására nem kényszeríthető, mely­nek feltételeit kielégítőnek nem találja.“ Sőt ennél is tovább megy a rendelet idevonatkozó része, mert a munkásoknak a munka feltéte­leinek módosítására irányuló össze­beszélését is jogos és törvényes eszköznek tartja, melytől a mun­kást megfosztani annyi volna, mint őt védtelenné tenni a munkaadó­val szemben. Az állam és a hatóság tiltó és büntető jogköre csak arra ter­jedhet, hogy megtorolja a mun­kába állani vonakodó munkások minden olyan ténykedéseit, melyek akár a munkaadó, akár a dolgozni kivánó munkások személye és vagyonbiztonsága ellen irányulnak, akár pedig szabad elhatározásuk­ban kívánnák őket korlátozni. Hogy a rendeletnek ez az intencziója tényleg a munkások egyéni szabadságának megóvása érdekét tartja szem előtt s egy­szersmind a legalkalmasabb is a sztrájk féktelen kitöréseinek orvos­lására, arról a szatmári sztrájkok alkalmával közvetlenül tapasztalást szerezhettünk. Nem egy munkás nyilatkozott úgy, hogy bizonyos egyetértőleg megkisérlett munkabér-módosítást szívesen elfogadott volna és mun­kába is állott volna, de nem merte ezt megtenni a fenyegetések miatt, melyekkel a vezetők terrorizálták. Az úgynevezett sztrájkfegye­lem, melyet a vezetők munkatár­saikkal szemben gyakorolnak, való­jában nem egyéb, mint az egyéni jogok lábbaltiprása, amelylyel szem­ben az egyes ember a fenyegeté­sek miatt csak a legritkább eset­ben mert a törvény előtt keresni menedéket. A hivatok rendelet szerint ezután a közhatóságoknak köte­lessége lesz, hogy ezeket a tiltott cselekményeket kipuhatolják, föl­jelentsék, földerítsék és megtorolják. Legfigyelemreméltóbb a ren­deletnek az a része, mely az in­tézkedéseknek egész sorozatát Ígéri a munkáskérdés helyes irányban való megoldására s nemcsak a tör­vényhatóságok, hanem az egész társadalom támogatását kéri ehhez a törekvéséhez. Ez a rendelet valóban épen a tizenkettedik órában kelt. Nem­csak a fővárosban, de a vidéken is szomorúan látta már minden igaz barátja a munkásnépnek, hogy mily sok munkáskéz rakta le pa­rancsoló szükség nélkül a kereső munka eszközeit s az a lelkiisme­retlen izgatás, mely munkásosztá­lyunk széles rétegeit a végzetes lejtőre vitte, mily nagy mértékben károsítja a magyar ipart s üt csorbát a nemzet közvagyonán s mindenekfölött mennyi szenvedést, nélkülözést és nyomort mér a munkásra. Hogy a sztrájkvezéreknek e rendelet nem tetszik s hogy igye­keznek azt úgy feltüntetni, mintha a munkásjogok korlátozására irá­nyulna: az természetes. Hiszen ép az ő terrorizmusok, zsarolásuk Találkozás. Az István-uton, a Városliget szélén egy szűrös atyafi haladt czam- mogó léptekkel. Óvatosan, kémlelőén nézett körül, mint a ki tájékozódni igyekszik. Öreg, törődött embernek látszott. A csontos arcz értelmet, ta­lán egy kis ravaszságot is fejezett ki. A júniusi nap leszállóban, a levegő tikkadt, fülledt. A szűrös ember, miu­tán egy ideig megállt, lassan beka­nyarodott a Ligetbe. Erősen meg­nézte a járókelőket. Valakit megszó­lítani akart. Válogatott bennük. Elhatározta magát. Egy pádon ülő öreg napszámosra esett a válasz­tás. Feléje ment. — Nem lenne szives megmon­dani, kérem, merre van erre a Bo­rostyán-korcsma ? A megszólított lustán emelte fel kövér szemhéját, hogy megnézze azt, aki megszólította, aztán válaszolt: — Hamar eléri, ha igyekszik a Hermin-utra. Csak balra kell menni, majd megmondják ottan. — Köszönöm az útbaigazítást, de már ón azt sem tudom, merre esik a Hermina-ut? Vagy talán nem is tudtam soha. Nem vagyok idevalósi. — Azt látom, — jegyezte meg a napszámos. — Vámosszókröl kerültem föl. Egy kis sorom van. — Hunnan ? — kérdezte a nap­számos, figyelmesen nézve az előtte állő szűrös embert. — Vámosszékről. Félnapi járó­föld vasúton. Négy forintot fizettem, amiért felhoztak. A napszámos felkelt. Komor, napégett arcza mintha kiderült volna. — Vámosszéki ember? Úgy rémlik, hogy ösmerem én kigyel- medet. — Az is meglehet. — De úgy is van. Itt szolgált valamikor a lófejü vasútnál. Kocsis volt. — A’ már szent igaz. Nagyon eltalálta. A napszámos mosolygott. — Könnyű volt azt kitalálni. Még azt is tudom, hogy Tót Kiss Mihálynak hijják kigyelmedet. A szűrös ember igyekezett na­gyot csudálkozni. — Ejnye, no! Ez már mégis. De hát hunnan tudja olyan akku- rátosan ? — Hunnan-e ? Hát onnan, hogy huszonhat esztendővel ezelőtt együtt voltunk kocsisok a lófejünél. Én va­gyok a Hadar Imre. — Az Imre? — csudálkozott tovább Tót Kiss Mihály — nem lehet az. Hadd látom csak jól. Az ám, mákos uccse, formit hozzá nagyon. De egy kicsit elformálódott azótátul. Olyan fekete volt a bajusza, mint a szurok. Hát a haját hová tette, Imre koma ? No, nézze meg az ember! Csakugyan a Hadar Imre. Nem adom egy tál lencséért, hogy igy ráakad­tam a régi czimborára. Kezet fogtak. Tót Kiss Mihály folytatta : — No, nem hittem volna. Hadd látom csak, hiszen kigyelmed is a mi vidékünkről való. — Igen, Vámostitélről. — Persze, hogy onnan. Aztán azótátul mindig itt van, ebben a nagy városban ? — Igen bizony. Itt ragadtam. — Aztán hogy megy a sora ? — Komiszul. Azaz sehogy. — Mit dolgozott ? — tudakolta Tót Kiss Mihály. — Mindent össze-vissza. Nap- számoskodom. Hunn van, hunn nincs. Ahogy gvün. Hát kigyelmed hogy van azóta ? — Megvagyok, hála Istennek. Kutya bajom. Nem sajnálom, hogy itt hagytam ezt a Pestet. Ejnye no, de örvendek, igazán örvendek, hogy látom. Sohase hittem volna. Csak nagyon megpenészedett a bajusza, aki kutya áldója van! Hadar Imre busán rázogatta a fejét. — Bizony, magam is megpené- szedtem. Alig, hogy a lábamon állok. Nem jó dolga van a szegény ember­nek ebben a nagy városban. Hát még ha úgy marad, mint én, özvegyen. Egy macskám sincs. Néha [azt sem tudom, hol hálok, hol kelek. — Az nem jó sor, — mondta Tót Kiss Mihály — kivált ha az ember kissé öregszik. Fiatalon oda se néz az ember a világnak. Ha van, jó: ha nincs, úgy is jó. De már vén- sógére . . . Elgondolkozott, azután ismét megszólalt : — Nini, egyet mondok, kettő lesz belőle. Ide hallgasson. Hadar Imre komám ! — Fülelek. — Gyüjjön kigyelmed haza. Már úgy, mint vélem. A múlt héten te­mettük a sógoromat, a Kurta Bálintot. Az volt a község csősze. Most hát Róth Fülöp kárlsbádi ezipőraktárat ajánljuk a t. vevőközönségnek mint legolcsóbb bevásárlási forrást. Közvetlen a Pannónia szálloda mellett. & Szatmár és vidéke legnagyobb czipőraktára. Megérkeztek 111 az őszi és téli idényre megrendelt valódi box és chevraux bőrből készült férfi női, és gyermek lábbelik.

Next

/
Thumbnails
Contents