Szamos, 1904. augusztus (36. évfolyam, 62-69. szám)

1904-08-04 / 62. szám

2-ik oldal SZAMOS 62. szám guldva haladt előlre, egyre hódítva, egyre terjeszkedve, mindenfelé kitűnő talajra bukkanván. Gyors átalakuláson ment keresztül ez a sokat hányatott, sanyargatott ország s megannyi buja­baja, örökös c^ivakodása, tülekedése, háborúskodása mellett ideje volt mű­veltséget magába fogadni, dédelgetni és megbecsülni.,; v ' Minden áráéban haladtunk, ema^afltünk,.. akáj* az ipart, akár az irodára^te\Lntj'ül£, sőt még, -- ez külön wfibfíkgjja tartozik — nyelvben is fejlődtünk. A magyarnyelv, a mi erős vá­runk, a mi vasszilárd bástyánk, a mi védő sánczunk mind nagyobb ará­nyokban hódított, mind nagyobb mé­retekben terjeszkedett, És nékünk magyaroknak, ennek kellett leginkább örülnünk, ennek, hogy Magyarorszá­gon mind többen és többen beszélik a magyar nyelvet. Mindazáltal még azon a ponton állunk, hogy sokhelyütt, — a keres­kedelemben általában, különösen a nemzetiségek lakta vidékeken erős küzdelmeket, elkeseredett tusákat kell folytatnia nyelvünknek, hogy vala­mennyire tért hódítsunk. A tanítóság az a hatalmas se­gítőtárs, a ki az idegenajku vidékekre átplántálni tudná a mi zengzetes nyelvünket. A tanítók kezében vau az a nagyértékü rugó, melynek segé­lyével a magyar nyelvet be lehetne oltani a zsenge g ermekekbe, olyany- nyira, hogy mire felcseperednek akar­va- nem akarva is magyarul beszél­nek, magvarokká lesznek, magyarul éreznek és magyarul gondolkoznak. Tisztán a tanítóság hazafias ér­zületétől, nagy honszeretetétől függ, hogy minő eredménveket tud elérni olyan gyermekek között, kiknek ide­gen nyelv cseng a fülükbe, kiknek szüleik nem magyar nyelvet beszól nek, kiket idegen szellemben akarnak nevelni. Figyelemreméltó és követésre- méltó p. o. Pestvármegye törvényha­tóságának hazafias cselekedete, midőn nagyobb összegeket szavaz meg ama tanítók megjutalmazására, akik ide­gen anyanyelvű községekben a ma­gyarnyelv tanításában a legszebb eredményt érték el. Mintegy 14 tanító (tanítónő óvó­nő) kapott egyenként száz korona jutalmat a magyar nyelv körül szer­zett érdemeikért. Valamennyi vár­megye törvényhatóságának föl kellene buzdulni ezen üdvös, szép és nemes példán ; ezzel lényegesen előmozdit- tatnók a magyarosodás ügye, váll­Dobtam is neki egy jókora sonkacsontot, mondván : — Nesze Bodri, fogyaszd el ezt jóízűen. Ez nem frázis, milyennel az emberek mostanság az egymás szemeit kiszúrják! Most pedig fürdőre magyar ! * Vármegyénknek északkeleti ré­szén fekszik, mint tudjátok, az Avas­hegység, mely a nagy nn gyár sík­ságból minden átmenet nélkül ki­emelkedve, Mike és Köves nevű ko­pár csúcsait 1600 — 1800 méter ma­gasra emeli a tenger színe fölé. Az aVi.si rejtve fekvő 16 köz­ség között, mintegy a Mike-hegy erdőboritott lábához támaszkodva, rögtön szembe tűnik Avasvámfalu szép fekvésével és sugár tornyával, mely magasan kilátszik a környező fák lombjai közül. A vámfalui és turvókonyi hatá­rok összeszögellósónél, körülbelül az avasi síkság közepén, pompás ős tölgyerdötől környezve, melyet most már az újabban ültetett fenyvesek tesznek élénkebbó, szelíd lejtőjével alakul a Máriavölgy, melynek ásvány­vizekben való gazdagsága nagy messze földön páratlanul áll. vetve törekednének tanítóink (kikben amúgy is megvan a hazafias érzület és fajszeretet,) a magyar nyelvet mind jobban terjeszteni, nagyobb kedvel, fokozatosabb figyelemmel látnának hozzá a legszebb munkához, türelem­mel, lelkesedéssel, kitartással oktat­nának tanítanának. Tanításukra ráfér egy kis külön támogatás, de meg jól esnék egyikö- jüknek, másikójuknak, ha önzetlen hazafias trunkálkodásukat figyelem­mel kisérnók. elismernék, méltányolni tudnák és nómi-nemü segélyben, ju­talomban részesítenék. Valóban nem volna nagy áldozat az egyes törvényhatóságok részéről, ha bizonyos összeget a magyarság apostolainak megszavaznának, kik túl­áradó örömmel, hamisítatlan kedvvel és kitartó hévvel fáradoznának, buz- gólkodnának a magj'ar nyelv terjesz­tésén. HÍRROVAT. Illúzió a szerelemben. Nagyon bolondos, pikáns szerelmi história. A történet hősei: egy sikkes úri leány, abból a fajtából, amelyet „jükkor leánynak“ neveznek, egy csinos és fe­lette „jóizlésü“ fiatal ember és egy pár harisnyakötő. A fiú és a leány jegyesek voltak s ha véletlenül nem találják fel a harisnyakötőt, vagy legalább is az elas- tikus fajtáját annak, hát legközelebb fess, elegáns pár lett volna belőlük. De oh sors! Az az illatos csipkék közé rejtett kis jószág tönkre tett egy egész életbol­dogságot. És pedig igen különös módon s akkor mutatkozott, amikor még nem lett volna szabad mutatkoznia, mégis milyen nagy baj keveredett belőle. A szép mátkapár pár nap előtt rendes szokás szerint együtt sétálgatott a menyasszony szüleinek kertjében. Kar­karban, egymáshoz simulva suttogtak a jövő boldogságáról. Akik igy látták őket, gyönyörködve mondották: de szép pár ez! A leány magas karcsú, elegáns, mint egy alapitványi hölgy, ruhája di­cséretére vált volna még Worthnak is, pláne a halványzöld selyem alsószok­nyája, mely oly sejtelmesen suhogott g a melyet kedves kaczérsággal emelt meg, hogy minden rithmikus mozdulat­nál láttatni engedé az áttört „nyilas“ ha­risnyába bujtatott pompás bokákat. S amilyen sikkes volt a leány, olyan volt a fin is. Az úgynevezett hanyag elegan- czia a tökéletességig érvényre jutott rajta. Szóval lámpával sem lehetett volna különb párt találni. Séta közben a leány hirtelen meg­állt s mialatt arczát teljesen elöntötte a Alig félholdnyi területen tizen­egy különféle ásványvíz fakad, mely­ből hét forrás áll kút alakjában a közönség rendelkezésére. Vannak itt szénsavas, kénes, vasas, égvényes, sós, földes és glau- bersós források. Ezenkivül kisebb- nagyobb mennyiségben minden for­rás jód-tartalmu. Az úgynevezett pa- rádi és büdössári forrás még nagy mennyiségű hydrothion gázt is tar­talmaz. A fürdő V a y Gábor gróf tu­lajdona. Az egyes források a grófi csa­lád keresztnevei után, Gábor, Lajos, Mártha, Mária, Ádám és László elne­vezéseket viselnek, e sort bezárja aztán a kurucz-forrás Nekem kiváltkép megtetszett kénes vizével a Gábor-forrás s mind- fogytig e mellett is maradtam für­dővel, borral és a nélkül. E hét forrás rengeteg vizének láttára egy szép, ábrándos, holdvi­lágos estén az aranyos Zsuzsika leá nyom kiült a Márialak árnyas veran­dája alá s a fürdővendégek kérésére az ő kedves, lágy hangján, megszé­gyenítve a tölgyerdők énekeseit, el­csicseregte a következő bus nótát: vér, alig hallható hangon arra kérte vő­legényét, engedné meg, hogy bemenjen a közeli lugasba, mert hirtelen rosszul- lét fogta el. A vőlegény megijedt s kar­jával átölelve a leányt, maga akarta a lugasba vezetni. De az hevesen tiltako­zott s nem engedte meg, hogy kövesse. A fiú ezt különösnek találta s midőn menyasszonya pár percznyi várakozás után sem adott életjelt magáról, lassan a lugashoz lépett és a levelek között bepillantott. Hogy mit látott ott, azt a levélke árulta el, melyet másnap a pos­tás hozott a mit sem sejtő menyasz- szonynak. A jegygyűrű volt benne meg egy négyszer összekötözött czukorspárga, magyarázatul pedig e sorok: „Miután jó ízlésemmel ellenkezik, hogy jövendőbeli nőm harisnyakötője czukorspárgából legyen, a gyűrű mel­léklésével feloldom szava alól stb.“ Eddig a történet. Hogy azóta ki­békült-e az érzékeny vőlegény, nem tud­juk. Miután azonban Byron óta, aki azért, mert szerelmesét enni látta, fa­képnél hagyta — ilyen bolondot még nem igen csinált valaki, érdemesnek tartottuk ezt a pikáns kis epizódot meg­örökíteni. _ (+) * Eljegyzés. Nagvváthi és bog danóczi Nagyváthy Lajos m. kir. honvéd főhadnagy, múlt hó 28-án váltott jegyet telegdi-baczoni özv. Keresztes Sándorné urhölgj' kedves és bájos leányával, hidas-némethi Németh Ilona urleánnyal. Gyászhir. Nemeth Tódorné szül. Poll Ilona életének 33-ik, boldog házasságának 6 ik évében hosszas szenvedés, a halotti szentségek áitatos felvétele után folyó hó 31-én délután 2 és egy negyed órakor elhunyt. A kedves halott hült teteme aug. 2-án délután 3 órakor tétetett a róm. kath. egyház szertartása szerint a Báiryai- ut 25-ik számú gyászháztól örök nyu­galomra. * Kiküldetés. Az országos, illet­ve a nemzetközi tüzoltószövetség au­gusztus 17-én és a következő napjain Budapesten nemzetközi kongresszust tart. Ez alkalommal a városi hatóság Tankóczi Gyula főkapitány tűzoltó I parancsnokot küldötte ki, hogy a szatmári tűzoltó egyesületet képviselje. Tanító választás. Az ér endrédi ev. ref. egyház felekezeti tanítóul a napokban választotta meg Szaleczky Miklóst, a helybeli ev. ref. fögymn. volt növendékét, ki a tanitóképezdét az idén jeles eredménnyel végezte. * Kiutalás. A szamosujvári gör. hath, püspökség átiratban kérte a városi hatóságot, hogy a szatmári gör. kath. egyháznál lelkészi teendő­ket ideiglenesen végző Anderkó László gör, kath. lelkésznek f évi junius 1-től az esedékes paróchus illetményeit utalja ki ; az átirat értelmében a hatóság meg is hozta határozatát. * Tartalékosok bevonulása. A helybeli m. kir. 12 honvéd gyalogez­redhez e kó 21- és 22-ik napjain 400 főnyi tartalékos és póttartalékos le­génység vonult be, kik a hidontuli barakkban helyeztetnek el. * A gazdasági és jogügyi szak- bizottság e hó 2-án délután, Kőrös­mezei Autal főjegyző elnöklete alatt ülést tartott, amelyen a következő ügyek kerültek tárgyalás alá. — A Kölcsey-kör segély iránti kérvé­nyére kimondotta a gazdasági szak­osztály, hogy addig, mig a múzeu­mának állandó helyet biztosit, évi 500 korona segélyben részesíti. — II. Rákóczy Ferencz életnagyságu arczkópének a közgyűlés terme részére való megfestését a bizottság elvben kimondotta és az erre való intézke­dések megtételével a tanácsot bízta meg. -- Az iparos dalegylet azon kérvényét, hogy a Lúgoson megtar­tandó orsz. dalversenyen való közre­működésük utazási költségére a város segélyt adjon, a gazdasági szakosz­tály nem találta elfogadhatónak és igy a kérvényt elutasította. — A németi gör. kath. egyház válaszát, hogy a kántori javadalmakhoz tartozó földek saját tetszésük szerint legye­nek használandók, a jogügyi szak­osztály nem vette tudomásul, mert a kántori javadalmak eredeti rendelte­tésüktől el nem vehetők és a város ezen föld-javadalmakat annak idején kizárólagosan csakis a kántorok hasz­nálatára adta. Azokat tehát semmi­féle más jogczimen használni nem lehet. — Az óvadékköteles tisztvi- viselök óvadékának összegét a jog­ügyi szakosztály a jelenlegi fizetés előtti törzsfizetés egy évi összegében állapította meg és ez irányban teszi meg javaslatát a közgyűléshez. — A szakosztály ülése ezután, más tárgy hiányában, bezárult. * Tűzoltóink kérelme. A városi fizetéses tűzoltók egy kérvényt nyúj­tottak be a hatósághoz az iránt, hogy fizetésüket, mely bizony elég csekély, valami kevés összeggel meg­javítsák. Nem kérnek valami sokat, csak annyit, hogy legalább 600 ko­ronára legyen évi fizetésük kiegé­szítve. Biz ez nem valami szerény­telen kívánság s tekintve azt, hogy tűzoltóink minden tűzesetnél, mely Hét csillagból áll a gönczöl szekere, Hét szeretőm volt már nekem egyszerre, A hét közül hűséges csak egy maradt, Az is nyugszik temetőben, Egy virágos hant alatt ! Én szilaj kedvemben s kezeimben Gábor-vizet és uradalmi termésű l pompás berkeszi bort tartva, az avas- újvárosi banda muzsikája mellett le­gott visszabugtam : Hét kutból áll Máriavölgy telepe, Hét forrásból iszom én itt egyszerre, A hét közül nekem legjobb egy marad: Ott pezseg a Gábor-forrás Egy virágos domb alatt! Ebből az igy megnyilatkozott széles jókedvemből is láthatjátok, hogy azon a tájékon tisztább a levegő, zen- gőbb a dal és frissebb a rózsa. A fürdőépületek a telepen a következőleg tagozódnak : északról a virágház s mellette fenyvessel be­ültetett magaslaton Erzsébet király­nénak, a nemzet nagyasszonyának mellszobra, mely az egész telepet uralja ; keletről az úgynevezett Gra- ven-ház másodrendű szállásokkal, a vendéglő és az iroda. Délről a Petro- vich-ház harmadrendű szobákkal s a kóser vendéglővel; meghosszabbított vonalban a grófi pavilion, melyben szintén vannak kiadó szobák. Nyu­gatról a Márialak zárja be a telepet, mely az elsőrendű szállásokat tartal­mazza. Háta mögött a gépház A konyhát és a pinczét az ura­dalom házilag kezelteti. Mindkettő választékosán van berendezve s álta­lában az egész fürdő olcsó árai külö­nösen kiemelésre méltók. A szobák igen kényelmesek. A tulajdonos gróf a jövő évben nagy arán37okban készül kiterjeszkedni, uj vendéglőt, fürdőhá­zat s mintegy 20 - 24 külön villát szándékozik építeni. S hogy semmi irányban ne ma­radjak adós, még azt is megemlítem röviden, hogy a fürdő a légzési és emésztési szervek bántalmaira, dugu­lásokra, izzadmányokra, hártyák gyu- ladásaira és női betegségekre van kitűnő szaktekintélyek által javasolva. A mi végül a közbiztonságot il­leti, igaz ugyan, hogy csendőrség nincs a telepen, de van öt különféle fajú kutya, melyek felérnek bízvást egy őrsparancsnoksággal s gyakran any­udra éberek, hogy aludni sem hagy­ják a vendéget. Ezeknek a nevei is álljanak itt szép hegedüszóban, mert nagyon jól hozom m. t. vevőimnek, hogy a nyári saison-arukat az idény vegevel, tehat augusztus hó 1-t.ől igen olcsó árakért szándékozom elárusítani és igy, ki^ még szükségletét nyári tennisz sport ingekben, rövid lábravalók, egesz könnyű poszto es szalmakalapok, czórna harisn ák és nyári keztyük, gyermek sport tricot, Netz háló ingek stb. nem fedezte, felhívom a kedvező alkalom felhasznalasara. — Maradék cartonok, voilok, batistok és delinek minden árban eladatnak. — Tisztelettel Vajda Mihály.

Next

/
Thumbnails
Contents