Szamos, 1904. április (36. évfolyam, 26-34. szám)

1904-04-03 / 26. szám

XXXVI. évfolyam, Szatmar, 1904. vasárnap éprilis hó 3, 26-ik szám, SZAMOS. POLITIKAI, SZÉPIRODALMI ÉS GAZDASÁGI LAP. MEGJELENIK VASÁRNAP ÉS CSÜTÖRTÖKÖN. \c- *. Előfizetési ár: Egész évre 8 kor. Félévre 4 kor. — Negyedévre 2 kor Egyes szám ára 10 fillér. SZERKESZTŐSÉG és KI ADu HIVATÁL : Rákóczy-utcza 8. sz. Telefon : 107. Mindennemű dijak Szatmaron, a lap kiadóhivatalában fzxetendöb HIRDETÉSEK: Készpénzfizetés mellett a legjutányosabb árban közöltéinek Nyilttér sora 20 fillér. Az apró hirdetések között minden szó 4 fillér. Husiét. Diadal, feltámadás ... e két eszme foglalkoztatja ma a keresz­tény népek millióinak elméjét, ügy tetszik, mintha a letűnt idők, a kétezer év köde felszállana lelki szemeink elől egy pillanatra. Úgy tetszik, mintha látnánk mi is a megüresedett sziklasirt s mintha hallanánk az Ur testét keresőkhöz intézett angyali szózatot: Mit ke­resitek a holtak között, az élőt ? nincs itt az Ur, feltámadott . . . Az Ur feltámadott . . . Szivet, lelket s ezek által világot átalakító s ujjászülő gondolatot foglal ma­gában e nehány szó. A feltáma­dás hite ismeretes volt ugyan már a Krisztus előtt élt egyes népek előtt is, de e hit szivükben csu­pán mint alaktalan sejtelem élt ; nevet sem mertek adni annak, mert nem volt semmi bizonysá­guk, melyre hitök megerősítése végett hivatkozhattak volna. íme, meg lett a bizonyság is a Krisztus feltámadásában. A ho­mály és kétkedés felhője felsza­kadt a lelkekről, az alaktalan sej­telem hitté erősödött, melynek szi­lárd alapja lett a Jézus Krisztus feltámadása. A boldog ember előtt egy uj világ nyilott meg; lett uj ég és uj föld, melynek tudatá­ban lelkesülve, boldogító örömmel kiáltá: Hol vagyon halál a te di- adalmad, hol van koporsó a te fullánkod, az Istennek legyen hála, ki adott nekünk diadalmat a mi Urunk Jézus Krisztusban . . . Csaknem kétezer év telt el immár ama nagy esemény, a Krisz­tus teltámadása után és a mustár magból élő fa lett, melynek tere­bélyes ágai alatt népek és nemze­tek foglalnak helyet; a Krisztus vallása, a keresztény vallás, mely­nek központja a feltámadás hite, eljutott a föld legszélső vidékére is, hatalmába keritve a lelkeket ott is, hol ezelőtt tudatlanság, ér­telmi és erkölcsi sötétség boron­gott telettök. Az ember természetéhez tar­tozik az élethez való ragaszkodás s az örök megsemmisüléstől való irtózás; természetes lett tehát az is, hogy a midőn megösmerte a Krisztus vallását, melynek tanai a sírnál való végenyészet helyett az ugyancsak ott kezdődő örök életet hirdetik : boldogan veté magát an­nak karjaiba. Nem irtózott többé a haláltól, melyet meggyőzött az életnek fejedelme, — ellenkezőleg, úgy tekintette azt, mint összekötő hidat a fold és az ég között, a melyen tehát keresztül kell hatolni, hogy eljuthasson ama boldogabb hazába, hol e földön félbeszakított élet zavartalan boldogságban to­vább folytatódik s hol az előtte elszállt, tőle elszakadt kedves lelke­ket viszontláthatja. Boldog, igazán boldog, ki e hitet lelkében ölelve tartja. Hiszen ez segíti, ez tartja meg az embert az erény pályáján; ez lelkesíti a küzdelmek között s ez őrzi meg a szenvedések kínjaiban a kétség- beeséstől. Ez a hit azt mondja : Ne félj! erényeidért boldogság, küzdelmeidért jutalom, szenvedé­seidért kárpótlás lesz részed ott a síron túl. Ne íélj hát, csak higyj! De csodálatosan van alkotva az emberi szív. Nem nyugszik meg sokszor abban sem, amiben különben boldogsága lenne. Kutat, fürkész s kétségeket támaszt és önmaga támadja meg boldogságá­nak alapját. így tett s igy tesz a feltámadás hitével is. ő nem elég­szik meg azzal, a mit az Írások mondanak, azzal sem, a mit szive sugall, neki hit helyett bizonyos­ság kell, mint Krisztus egyik ta­nítványának, — a kétkedő Tárná­nak. Tamást meggyőzte a feltá­madott Krisztus, de ő földi testben ma már nem jár közöttünk, s igy a mai kétkedők látható bizonysá­got nem fognak találni, hiába ke­resnek. És boldogabbak ezek talán azoknál, akik hisznek ? Nem, száz­szor nem, csak szerencsétlenebbek, mert az élet előjövő nagy csapásai közt nem találnak ezek sehol vi­gasztalást s kétség közt száll majd el ajkukról utolsó sóhajuk is. * A mi lapunk nem egyházi szaklap,; vallási tárgyak felett vi­tatkozni nekünk nem feladatunk. Jelen czikkünk czélja csupán az Husvétkor, Örvendetes hir jött ma angyal-szárnyon, Minden ajakról szent zsolozsma szálljon : Édes zengéssel töltse be a tájat- Az Ur feltámadt! A mező ujul, fesledez a virág, Kies tavasznak tapsol a fa ága: Te is lelkem újulj győzelemben, Hálás örömben! Füve kizöldült mohosult síroknak, Ma kél reményünk, akik ott zokognak; A szeretetnek ma lön diadalma, Síron hatalma! Tiprott igazság főikéi s könnye csordul, Eltemetett gyöngy kiragyog a porból, Boldog jövőnek biztató sugára Süt Golgotára. Fel! Isten népe az igaz-s a jóért! Fel! áldozatra az el nem mulóért! Az igaz élet: az eszmének élte- Élj és halj érte. Örvendetes hir jött ma angyal-szárnyon, Minden ajakról szent zsolozsma szálljon; Édes zöngéssel töltse be a tájat- Az Ur feltámadt! Sánta Károly. I Bevezetés. Itt nincs helye annak, hogy a szarelmet definiáljam ; a legtöbben tisz­tában vannak azzal, mit kell alatta érteni. A szerelem igen régi és valószí­nűleg a phöniciak hozták Európába. A fogalom több alfaja ismeretes: anyai sze­retet, hazaszeretet, saját maga iránt érzett szeretet stb. Itt azonban arról a szerelemről lesz szó, melyet Petőfi, Csokonai stb. költőink a tehetség ki- sebb-nagyobb fokával megénekeltek. Hogy az élet milyen szakában szokás a szerelemmel foglalkozni, határozott szabályt megállapítani igen nehéz. Ez a személyes viszonyok, az idő, mely az egyeseknek kínálkozik és a szere­lem szükségletéhez (ott, a hol t. i. ez megvan) alkalmazkodik. Férfiaknál ren­desen a szerelem 20 és 60 éves kor közt észlelhető, nőknél 15-től egészen 40-ig Egyeseknél még később is, azon­ban ezeknél már az eredmény igen kétséges. Előkészület a szerelemre. Te kedves olvasó, ha komolyan elhatároztad magad a szerelemre, nyu­godtan gondolj azokra a következmé­nyekre, melyekkel ezen lépés jár. Mind­azok számára, kik a „házasságból nem irtóznak és a kik a szót házasodni meghallgatják, volna egy néhány fel­állított szabály. Hadd lássák az amateur és dilettáns szerelmesek, hogy egyedül mily szépen elkészülnek. Ha erős az elhatározás, úgy ke­resni kell egy méltó tárgyat, vagy job­ban mondva személyt. Urak ezen czélra hölgyeket választanak, vagy pe­dig megfordítva. Kezdőknél mindjárt előre megjegyzem nem jó, ha különös előszeretettel valami csekélységhez kö­tik magukat. Mert például a szőke haj kedvelői közül, az ég tudja, mennyien kötöttek sikertelen házasságot, mely talán egy barna vagy fekete által rövi- debb időre elkerülhető lett volna. Kedély és háziasság leküzdenek minden külsőséget. Ezen jó tulajdon­ságok azonban a sétányokon, bálte­remben nem találhatók fel, törekedni kell tehát oly gyorsan a mint lehetsé­ges a szeretendő otthonába bejutni. Az akadályoktól nem kell visszariadni, a nyilt fellépés sokat ér, azonban szük­ség esetében a háziak, szolgák stb. meg­vesztegetésétől sem kell irtózni — ter­mészetesen a szülők kivételt képeznek. Az első csatlakozás. Nagy városokban, hol az egyik a másikat nem ismeri és ezáltal a megközelités nehézkes, a csel és a lé­lekjelenlét tekintetében a férfira magas követelmények vannak felállítva, miután kevés fiatal hölgy tudja a férfi első lé­pését megkönnyiteni. Sőt némely fiatal leány büszkeségénél fogva igyekszik, a másik nem pillantásai alól kitérni, kü­lönösen áll ez hölgyeknél a 30-ik élet­évig, később azonban már engednek. A csatlakozásra a legjobb alka­lom kínálkozik a sétányokon, hói a szeretett személynek anélkül, hogy ter­hére lennénk, illő távolságból tudomá­sára lehet adni, mily mély érzelemre lettünk személye által hangolva. A kö­vetésnél nem szabad elfáradni, de csö­könyösnek sem szabad lenni, különben azt hiszem érezni fogja mindenki, hogy meddig mehet. Hangos beszéd, köhögés, sóhajtozástól tartózkodni kell, hogy ne tűnjünk fel nevetségeseknek. Miután azonban ezen szabályok­ból hölgyek is hasznot húzhatnak, le­gyen itt megemlítve, hogy nem szabad látszatát adni annak, mintha megkö- zelithetlenelc volnának, miután ez által a kezdőket visszariasztanák és örökre elűznék maguktól. Róth Fülöp kárlsbádi czipőraktárat ajánljuk a t. vevőközönségnek mint legolcsóbb bevásárlási forrást. Közvetlen a Pannónia szálloda mellett. & Szatmár és vidéke legnagyobb czipőraktára. a tavaszi és nyári idényre megrendelt összes úri, női és gyermek ezipője Valódi Sehervaux bőrből készült ezipők a legdivatosabb kivitelben.

Next

/
Thumbnails
Contents