Szamos, 1904. január (36. évfolyam, 1-8. szám)

1904-01-07 / 1. szám

XXXVI. évfolyam. Szatmár, 1904. csütörtök január hé 7­1-ső szám. SZAMOS. POLITIKAI, SZÉPIRODALMI ÉS GAZDASÁGI LAP. MEGJELENIK VASÁRNAP ÉS CSÜTÖRTÖKÖN. Előfizetési ár: ■**« évre 8 kor. — Félévre 4 kor. — Negyedévre 2 kor Egy8s szám ára 20 fillér. SZERKESZTŐSÉG es KIADÓHIVATAL: Rákóczy-utcza 9. sz. Telefon: 107. Mindennemű dijak Szatmaron, a iap kiadóhivatalában fizetendők HIRDETÉSEK: Készpénzfizetés mellett a legjutányosabb árban közöltéinek Nyilttér sora 20 fillér. Az apró hirdetések között minden szó 4 fillér. A főispánválasztással kapcsolatos kérdések. Abból az alkalomból, hogy gróí Hugonnai Béla, Szatmárvár- megye és Szatmár város főis­pánja ez állásáról lemondását be­nyújtotta és uj főispán kinevezte- tése előtt állunk, városunknak egy igen fontos kérdése vált aktu­álissá. Ez a kérdés nem uj; már régebben érlelődik a köztudatban. Fölvetődött minden olyan alka­lommal, valahányszor Nagykároly és Szatmár város érdekei kerül­tek nyilt ellentétbe s ilyen alkal­makkor a helyzet mindig rámuta­tott arra a természetes megol­dásra, hogy a főispáni teendők ellátását illetőleg a megye és a város egymástól elválasztassék. Ennek a kérdésnek a meg­oldása két okból is elodázhatlan. Először is azon okból, hogv a leendő lőispán helyzete szemé­lyileg megkönyittessék, mert a mostani helyzet nagyon hasonlít az ország dualisztikus állapotához. A főispánnak rendszerint olyan két érdeket kell képviselnie, me­lyek már lényegükben is ellenté­tesek. A személve iránti rokon­szenvet és bizalmat, ami pedig első rangú kérdés a békés admi- nisztráczió teljesítésében, csak ab­ban a mértékben biztosíthatja ma­gának, a mily mértékben az egyik féle érdeket a másikíéle érdek el­hallgattatásával tudja képviselni. Ez pedig annál nehezebb, mert a valóságban tulajdonkép nem is Szatmár város és a me­gye állanak ellentétben, hanem Szatmár és Nagykároly érdekei s majdnem hagyományossá vált a főispán ama sajátos helyzeté, hogy e két város érdekei képviseletében vagy nyíltan bevallott álláspontot kell elfoglalnia, vagy — és utóbb úgy látszik, ezt tartották prakti­kusabbnak, — oly n szürke állás­pontot, mely a fehérnek és teke tének szinvegyüléke. A főispán­nak taktikájától függ aztán, hogy egyik szin se keveredjék össze nagyobb mértékben, mint amen-1 nvire a szürkeszin typusa meg engedi. A íőispán személyére nézve’ pedig ez az állapot nemcsak egyé­nileg kellemetlen, hanem mükö­iésének belterjességére nézve is mesterséges gátokat emel, mert nagyobb konczepcziók megvalósi- ása helyett működésének legjava a taktikázás és egyensúlyozás művészetében merül ki, mintha a szatmármegyei lőispánnak nem is volna más missiója, mint az, hogy •Itala a megoldásra váró szocziá- ,is, gazdasági nagy kérdések bé­kében alhassanak. A másik íontos ok, mely vá­rosunknak és megyénknek a főis­pán! administra* ót illető különvá­lasztását illeti, Szatmár városának egy mindenkitől szemmel látott igazságos érdeke: a székhely kérdése. Ez a kérdés is olyan, hogy a béke jegyében alussza csendes álmát. Altató szeréül kitalálták a me­gye két megyévé osztásának ter­vét s ezzel sikerült a figyelmet e város nagy igazságáról más kom- óináczió felé terelni. Itt van a földrajzi és kultu­rális központ s városunk mégsem zik helye e megyének. A közönség már megunta .-zen csodálkozni, de csodálkozik szén minden keresztül utazó ide­gen s még érthetetlenebb ez a íelyzet, mikor azt is megtudja, logy tulajdonkép a székhelynek szatmárra való visszahelyezését a negye többsége is óhajtja, ellen­ben a Nagykárolyban összponto­suló megyei tisztikar ezzel szem­ben olyan ellenállást fejt ki, a milyent a felső hatalomtól befo­lyásolt vezetőség elfoglal. No hát mi épen azt óhajtjuk, azt sürgetjük, hogy végre vala- hára a megye és Szatmár város ez igen fontos érdeke a maga természetes súlypontja szerint he­lyezkedjék el, ami úgy látszik, ak- kép volna legczélszerübben meg­oldható, ha a megye és e város főispáni administratióját illetőleg külön választatnék. Ha komoly az a terv, hogy Szatmármegye két megyévé ala­kíttassák, egy uj lőispáni állás kreálása annál inkább megfelel a czélnak. Szatmárvármegye a legnagyobb megyék közé tartozik s egymás­tól sok tekintetben eltérő gazda­sági, ipari és nemzetiségi felada­tai nemcsak az áttekintő kormány­zást igenyii, hanem a kezdemé­nyező, részleteiben is folyvást szemmel tartó és istápoló gazda­sági és kultúrpolitikai tevékenysé­get igényel s mindez érdekek csak veszítenek a megfelelő támogatás­ból, ha ezekhez még egy szabad­királyi város felsőbb adminisztrá­Sylvester éj. Kedves Gabi! hol töltjük a Syl- vestert, illetve hol várjuk be az uj évet ? Ha úgy tetszik, elmehetünk az öreg Móesihoz, ha már ott töltöttünk mond­hatni 364-et, töltsük a 365-öt is ott. Gyanús nekem pajtás az a nagy vonzódásod az öreghez, mondá Miklós Pali íiatal szobrász művész kollegájának Tárkány Gábornak. Nem az a jó bor vonz téged oda, hanem valami tüzesebb szempár. No I no I ne tessék félremagya- rázni! Hát te miért jársz oda ? Épen olyan joggal kérdezhetném ; megszoktam a he­lyet, úgy érzem mintha otthon volnék. Ti is ott vagytok minden este, jó pajtá­sok, hű czimborák; kell-e ennél jobb csalétek. Szeretem a társaságot a vig fiukat; Punktum. No de ég veled! Este találkozunk. Szólj a Remusnak meg Wemernek, hogy ott legyenek, most méltóan kell befejeznünk az ó esztendőt. Elváltak az utczasarkán. Gábor szerény műterme felé tartott, mely a múzsák kö­zelében a negyedik emelet felett, akarom mondani egy tágas jól világított padlás szobában volt. Lakása az egyszerűség mintaképe, amennyiben egy ágyon egy széken és asztalon ’kívül más bú­torral nem volt felszerelve. A belépő te­kintetét az első pillanatra a számos váz­lat foglalja le, melyek a kopott falat el­takarják. Mindmegannyi egy szép jövő előjele. Tehetséges fiú volt, azonban rossz anyagi viszonyai miatt, meg egy kis könnyüvérüség mellett, sokat kellett küzdeni a léttel. No de keressük fel az öreg Mócsy bácsi jóhirü vendéglőjét, hol leánya az ábrándos arczu Elsa egy virág csokrot helyez a művészek törzsasztalára. Az öreg Mócsinak nem is tetszik ez a do­log és ráförmed a leányra: Mi a patvarnak hozod ide a füstbe azt a virágot ? Jobb lenne ha a sótar­tót hoznád. Ebben a perezben lép be épen Gábor és mentségére siet a leány­nak, lefoglalva a virág cserepet. Ez itt marad Öreg ? Ma virágos jó kedvem van! Eközben bejön Elsa húga Berta is, ki szakasztott mása testvérének. Csak szemei tüzesebbek és arczán az örökös jókedv bájos két gödröcskéit viseli. Ma estére mindnyájan a mi ven­dégeink lesznek Tárkány ur. Mondja a lány a kis piktornak. Nagyon pompás! Azt hiszem kel­lemesen töltjük el az estét. Csak itt vol­nának már ezek a lurkók, oly éhes va­gyok, mint egy farkas. Benézek a kony­hába hátha a szakácsnő megkönyörül rajtam. Nyolcz órára együtt van az egész társaság a Mócsi család és a kis művész gárda. A vacsora fölséges volt! No de nem is kellett sokat kinálgatni őket kü­lönösen az italból. A hangulat perczről- perezre emelkedik. Pali a zongorához ül, nehányan hozzá csatlakoznak, Gábor Bertával, Elsával és az öreg Mócsival marad az asztalnál. Hogy mit beszéltek, azt már nem tudjuk, lehet, hogy ő maga sem tudta, elég az hozzá, hogy megkérte az öreg Mócsi bácsitól Berta leánya ke­zét. Az öreg nem sokat teketóriázott, rá­hagyta. De már akkor sok bor volt a Gábor fejében, amit ő oly pompásan tu­dott palástolni, hogy nem volt nála észre vehető, csak szemei fénylettek erősebben és beszédesebb lett. Ezen állapotában volt a legkedvesebb. Az a tulajdonsága volt azonban, hogy rendesen egy-egy mámoros éjszaka részleteire másnap nem igen emlékezett. A pár boldogsága csakhamar nyil­vánvaló lett. No Gabi, most megüljük egy fedél alatt az eljegyzést is, mondja Miklós Pali, ki megunta már a zongorázást. Rögtön gyanúsítottam szándékodat, azért vittem a fiukat a zongorához, hogy annál za­vartalanabbal tárgyalhassál jövendő bol­dogságodról. Az eljegyzés még az uj év reggeli óráiban is folyt, azonban már nem az öreg Mócsinál hanem a „Káposztás hor­dóban“. Ez volt az utolsó stáeziója a gárdának. Már a hókaparók serényen dolgoztak, mikor a társaság széjjel- oszlott. Gábor nagyon bódult fejjel botor- kázott fel lakásába. Dél felé járt már az idő mikor fel­ébredt. A zajos éj nagyon megviselte. Gyorsan hozzá fogott az öltözésbez, ke­zeit mosása közben valami ellenállásra talál és észre veszi, hogy egy karika gyűrű van az ujján. Nem tudja elkép- ß zelni, hogy került az arra, hiszen neki/ nincsen gyűrűje, ami pedig van, azt az óralánczán hordja, édes anyjáé volt. Elő­keresi mellényét, elő veszi alánezot, de azon gyűrű nincs, ami pedig az ujján van, az nem az övé. Hogyan került tehát ő hozzá? Leül ágya szélére, bódult fejét te­nyerébe hajtja és vissza gondol az el­múlt éjszakára. Kezdi a legvégén a „ká­posztás hordónál“ majd Mócsi bácsihoz vezet az emlékezés fonala. Eszébe jut annak két csinos leánya Elsa és Berta. Ekkor kezd valami világosodni agyában, mint sürü fátyolon keresztül tekintve emlékezik vissza, hogy ő meg­kérte a Mócsi bácsi valamelyik leányá­nak a kezét. Visszaidézi maga elé először az Elsa képét, ábrándos szemek, szőke haj szép szabályos termet. Imádandó terem­tés ! Vájjon ő volna az ? Berta ? Az az édes mosolygó arczu lány ? Üssenek főbe, ha tudom kiált fel Gábor! hogy melyiket szeressem. Tetszik nekem mind a kettő ! Már most mit tegyek? Na ugyan szép vőle­gény vagyok, ha még azt som tudom, hogy ki a menyasszonyom. így töprengett fel és alá szalad­gálva szobájában, átkozva Nóót egész pereputtyával I Mi tévő legyek ? Róth Fülöp kárlsbádi czipőrak tárat ajánljuk at. vevőközönségnek mintlegolcsóbb bevásárlásifoppásí. Közvetlen a Pannónia szálloda mellett, Szatmár és vidéke legnagyobb czipőraktára »•avSál*#• !! az őszi és téli idényre megrendelt úri-, női- és gyermek------- -ezipek és csizmák a legjobb kivitelben.- -

Next

/
Thumbnails
Contents