Szamos, 1903. december (35. évfolyam, 97-104. szám)

1903-12-03 / 97. szám

Mellékleti „Szamos“ 1903. évi 97-ik számhoz. szédben, mire a kultusz miniszter válaszolt. Fő­ispánunk Tallián miniszterért ürített poharat. Dr. Fechtel a minisztere’nökért, majd Nyiryért és tőle városunknak ezredet kért, mert a mi fiunk, aki hivatalában bizonyára reánk is gondol. A mi­niszter szellemesen jegyezte meg, hogy: Adnék én szívesen, de mikor nekem sem adnak. A han­gulat, melyet a humor röppentyűi melegítettek és fokoztak, igen kedves, kellemes és emelkedett volt. A vidámságot táplálta a remény, hogy a béke és nyugalom az országban helyre áll s a termékeny munka újból megindul. Éjfél volt, mikor a társaság eloszlott és mi­niszter képviselőnk e szavakkal nyújtott kezet a mi embereinknek : Most már a legközelebbi vi­szontlátásig ! ( O ) Deczember elsején mutatkoztak be Kré- mer Sándor társulatának drámai erői Kurucz Fej a Dávid-bem. Nálunk a darab először került szilire, de mint a sziniirodalom egyik kiváló alkotását, az országosan megnyilatkozott elis merő kritikából már előzetesen ismertük. Az ügyes meseszövőt, az erős történelmi érzékkel biró poétát', a lelkes hazafit a közönség és sajtó egyaránt ünnepelte s örömmel járulunk a magunk részéről is a szerzőt minden oldal­ról ért kitüntető elismeréshez. Dr. Fényes Samu e darabjával nemcsak Kassa városának emelt emléket, hanem alakjaival, korfestő jel­lemeivel a kuruczvilág mozgató leikébe, szel­lemébe is fényesen világított be, mint senki más, aki e kornak drámai feldolgozásával meg próbálkozott. A mi a színtársulat drámai erőinek be­mutatkozását illeti, az első benyomásból Ítélve csak elismeréssel szólhatunk, a mi egyúttal azt is jelenti, hogy a dráma, a szinmüvészetnek ez a gerinczrésze, ebben a szezonban méltán fogja az őt megillető helyet elfoglalni. Bizto sitja ezt előre is F. irányi Irma, ez a tehetsé­ges, distingvált tagja a társulatnak, kit komo­lyan ihlet a Múzsa. Ráskayné nehéz szerepében felfogásának, tudásának s előadó képességeinek teljes erejével igazolta azt az elismerést, amit tehetsége iránt közönségünk mindig kifejezett. Megjelenése, alakja, hangja, egész játéka szép öszhangba olvadva gyönyörködtette a közönsé­get. A társulat drámai ereje férfi részen a Pápay Antal személyében úgy látszik szintén jól lesz képviselve. Az első benyomásból Ítélve tartózkodunk ugyan határozott ítéletet formálni, annyit azonban már előre is mondhatunk, hogy Kurucz Feja D. szerepében Lányi Irmának jó partnere volt. Külső és belső tulajdonaiból ból ítélve megnyugvással nézünk működése elé. Polgár Fánit (Fejáné) ismerjük. Igen hasz nos tagja a társulatnak sokoldalú és mindig ambicziózus játékánál fogva. Széli Gizella (Fejáné) szereplését alkalom adtán szélesebb körii szerepében fogjuk közelebbről méltatni, amikor egy kissé merev játékából jobban ki fog lépni. Garay Ilus (Böske) kedves naiva, de alighanem túlságosan is megakarja játszani szerepeit. Nagy Sándor a Gábor lantos szere póben jó erőnek Ígérkezik, ha hangját a szín­ház térfogatához fogja majd mérni. Játéka, érzel- mi'tulajdonai, ifjúi heve, felfogása sok jót ígérnek. A kisebb szerepkörökben Ferenczy József (Esze Tamás) Toronyi Gyula (Petneházi) Szen­tes János (Lányi Samu) stb. mind jól állották meg helyüket, s általában az első drámai be mutató, díszletek és összevágó rendezés tekin­tetében elsőrangú sikerről tanúskodott. Közön­ség szép számmal volt. HÍRROVAT. A S. negyed év lejártéval felkérjük la­punk mélyen tisztelt megrendelőit, hogy hát­ralékaikat beküldeni s előfizetéseiket megú­jítani szíveskedjenek. * Az „Ezres“ szombaton tartott nagy asztala sikerült. A tisztujitás a következőkben ment végbe. Elnök: Ofusz Alajo !, alelnökök : Gsomay Imre és Teitelbaum Herman, jegyzők : dr. Török István és dr. Weisz Károly, a kik mellé főgyorsirói czimmel Csomay Győző vá­lasztatott. főügyész: dr. Fejes István, ügyé­szek : dr. Schőnpflug Jenő és dr. Böszörményi Emil, akik mellé ügyészi megbízott czimmel dr. Szűcs Sándor is beválasztatott, főpéuztár- nok : Küsztner Albert, föszámvevő: Kun László, ellenőr: Nagy József,•'felruházó bizottsági el­nök: Ratkovszky Pál. levelező: Bagossy Ber­talan, főrendező: Bartha Kálmán, rendezők: Fereucz Ágoston és ifj. Szenti vány i Sándor, disz szónokok: dr. Kelemen Samu és dr. Fe- késházy Gyula, fötagosiió mérnök műszaki .ta­nácsosi czimmel: Fogarasi Sándor, altagositó : Lakos Bála, főközbeszólók: Erdélyi István és dr. Hantz Jenő, alamizsnások: id. Szentiványi Sándor és Heinrich Viktor, Agrár attasé: Rei­ter Jakab és merkantil attasé : Poszvék Nán­dor, főmázoló : Ocsvár Rezső, főhirmondó : dr. Erdélyi Miksa, főigazgató: dr. Fodor Gyula, igazgató: Haller Ferencz. Végül uj állások : zenetábornok : Nyári József, zenegrófok : Benkő Miksa és Füredi Sándor és nótamester : Ruprecht Sándor. * A virilisek névjegyzéke. A bíráló választ­mány folyó hó 2-án tartott ülésében határozott Kolozsvári Károly és Keresztes András felebbezése felett, akik az 1904. évre megállapított legtöbb adót fizetők nóyjegyzékébe felvétetni kérték. A bíráló választmány Kolozsvári Károly felebbezé- sének helyt adott, mert beigazolta, hogy egyenes állami adója nem 516 kor. 5 fdlér, hanem 546 kor. 5 fülért tesz. — Miután a megállapított név­jegyzékbe a 38-ik helyen sorozott Takácsi Károly csak 526 koronát fizet, folyamodót ezt megelőző­leg a névjegyzékbe fölvétetni rendelte. Ezen föl­vétellel a legutolsó legtöbb adófizető dr. Muhi Zsigmond a névjegyzékből kiesett és mint első póttag lett sorozva. A második felebbezést, melyet Keresztes András nyujott be, a bíráló választmány elutasította, mert a beszerzett adókönyvek szerint felebbezönek semmi adója nincs s az édes anyja tulajdonát képező ingatlanok haszonélvezetének átruházását telekkönyvi végzéssel nem igazolta, de különben is az édes anyja adója, fia adójába be nem számítható. * Áthelyezések. A m. kir. földművelés ügyi miniszter Czilli György fehérgyarmati járási m. kir. állatorvost a lugosi törvényha­tósági m. kir. állatorvosi állásra, Csemer Ár min ni. kir. állatorvost (határszéli megfigyelő szolgálat) a fehérgyarmati járásba áthelyezte. * Megbízás. A földmivelésügyi miniszter a székelyföldi (marosvásárhelyi) kirendeltség ügyeinek ellátásával Dr. Koós Mihály minisz­teri segéd titkárt bízta meg. * Vasúti előmunkálati engedély. A ke­reskedelmi miniszter Gaál András balkányi la­kosnak, a nyíregyháza—mátészalkai vasút Nagy- kálló esetleg a m. kir. államvasutak Ujfehórtó állomásától kiágazólag Bal kanyon át Érmihály- falváig, továbbá Balkánytó! Nyiradony és Haj­dúnánáson át a m. kir. államvasutak Debreczen állomásáig vezetendő keskeny nyomtávú vasút vonalra az előmunkálati engedélyt megadta. * A hegyközség november 29 én tartotta meg közgyűlését. Ez alkalommal megállapítot­ták a költségvetést. A birtokosok egy ré ze terhesnek tartotta a költségeket s külön válni óhajt. Ebben az irányban a tavaszi közgyűlés lesz hivatva a kiküldött bizottság által előké­szítendő munkálat alapján intézkedni. * Tiizrendőri vizsgálat. A városi színház tiizrendőri vizsgálatát f évi nov. hó 30 án tar­totta meg a szinügyi bizottság, a melyre meg hívta a kapitányi hivatalt, a tűzoltó parancs­nokságot, mérnököt, villamvilágitási igazgatót és az első magyar általános bizt. társulat titkárát. A bizottság a színház egyes helyiségeit megvizs­gálván, meggyőződött arról, hogy a tűzoltó esz­közök, vízvezeték, fűtés és világítási készülékek teljes rendben vannak, a vas függöny kifogásta­lanul működik és a színház egyes helyiségeiben elhelyezett vizes kádak vedrekkel ids pokróczok- kal el vannak látva. A biztonsági lámpák kellő­leg fel vannak szerelve, minél fogva a bizottság a színházat teljes rendben találván, a színi előadá­sok megkezdésére az engedélyt megadhatónak véleményezte. * A színházi czukrászdát a szinügyi bi­zottság az idei saisonra Hronyecz Antal czukrász- nak adta át. * A szatmári ev. ref. nőképzőintézet nyilvánossági jogát a vallás közoktatásügyi miniszter ez évre megadta. Hogy a nyilvános- sági jogot a miniszter egyelőre csak egy évre adta meg, ennek csak azaz oka, hogy a mi­niszter a nem teljes nőképzőknek ezt az enge­délyt évről-óvre külön folyamodásra szokta megadni. * Tüntetések a Szatmárhegyen. A heg i. polgártársak egy része úgy látszik vérszemet kapott a lezajlott képviselőválasztás után elkö­vetett pusztítás és romboláson, amenyiben a múlt vasárnap délelőtt parázs kis tüntetést rendeztek, amely szerencsére Benyovszky hegyi alkapitány tapintatos viselkedésének nagyobb mérveket nem öltött. A hegyi atyafiak ugyanis Papolczy Károly ev. ref. lelkészt, amiért Hie- ronymira szavazott, nem akarták vasárnap a templomba bocsájtani. Azonban a hatóság csakhamar értesülvén a dolodról, kellő módon igazán békés eszközökkel sikerült a zavargást csirájában elfojtani és ennek köszönhető aztán, h°gy egy pár ablak beverésen kívül semmi komolyabb dolog nem történt. * Nyilatkozat. Vonatkozással azon lemon­dásra, a melyben a Szatmárnémeti g. kath. egy­házban eddig viselt kántori átlásomtól szándékolt megválásomat jelentettem ki, ezennel nyilvános­ságra hozom, hogy a közóhajnak engedve, azt visszavonom. — Ugyanitt kötelességemnek tar­tom azt is kijelentem, hogy abban a beadvány­ban a {melyet f. óv október 9 én a tek. törvényha­tósági közgyűléshez nyújtottam be. Főtiszt. Mel­les Emil főesperes urat nem akartam megsérteni, de amennyiben ezeket sértőnek találja, visszavo­nom és azt meg nem történtnek tekintem. Szat- már, 1903. deczember hó 2-án. Lipeczky Elek n. elemi tanító, g. kath. óneklósz. * Rákóczy ünnepély Halmiban. Az or­szágos mozgalomból Halmi társadalma is kiveszi a részét. Az önfeláldozó hazaszeretetnek Rákóczi emlékéhez fűződő nagy eszméjét megünnepli Halmi is, a casinó által deczember 5-én rende­zendő „Rákóczy ünnepélyben. Lelkes szózatban hívja föl a casinó választmánya ünnepélyére a közönséget, hogy maradandóvá tétessék a most beszerzett „Rákóczy-serleg“ét is ekkor avatja föl. Az islésesen kiállított .„Rákóczi-emlékének az ő szellemében élő halmii casinó 1703—1903.“ felirattal ellátott serleg Dominus Simon kirakatá­ban megtekinthető Az ünnepélyen Lipthav Béla orvos, casinó elnök avatja föl a serleget, majd azután Varga Gyula ügyvéd mond ünnepi beszé­det. Közben, hogy jobban felelevenittessék a di: cső múlt, tárogató szóllaltatja meg a bus Rákó­czy nótákat. Oláh Feri zenekarának jól ismert tárogatósa fog közreműködni, s azután bankett fejezi be az ünnepélyt. Szivünkből gratulálunk halmi társadalmának, a mely megérti és lelke­sedni tud a történelem nagy tannlságain. * Kirándulás Amerikába. A belügymi­niszter ismételten figyelmezteti a törvényhatósá­gokat, hogy a közönséget az Amerikába vándor­lástól tartsa vissza, mert Észak-Amerikában úgy a vas és aczél, mint a textil-ipar terén a mun­kabérek leszállittatnak, egyes üzemek pedig bi­zonytalan időre beszüntettetnek és igy a legtöbb esetben nélkülözés és nyomor vár a kivándorlókra, az ígért nagy munkabérek és jólét helyett. To­vábbá óva inti a közönséget, Kubába kivándor­lástól, mert az ottani éghajlati viszonyok nagyon hátrányosak az egészségre és a kereseti viszo­nyok nagyon kedvezőtlenek. * A nőegylet részére Dr. Vallon Gyuláné úrnő ivén adakoztak: Erdélyi Istvánná 3 K., Hor­váth Józsefné, özv. Korom Józsefné. Fodor Györgyné, Wernerné, Dr. Nagy Barnáné, özvegy Egey Józsefné, Binderné, Mándy Bertalanná, Tras- serné, Sulyok Gizella, Szarukán K.-né, Sarkadiné, Poszvékné, Komka Alajosnó, Tankóczi Gyuláné, Dr. Horváth B., Orosz Alajos, Valkovics Samuné, 2—2 K. Reiter Lajos, özv. Győry Józsefné, Abaffy Jenőné, Kulcsárné, özv. Tamássy Edéné, Bodnár Erzsiké, Kótai Lajosné, Varga Gézánó, Juhásziié, özv. Kovács Péternó, Reviczky Kálmánné, Márton Lázárné, egy valaki 1—1 kor. N. N. 4 kor. Össze­sen 58 kor. 70 fül. Bakó Ignáczné és Unger Ull- man Sándorné úrnők ivén: Roth, Vajthó Lász- lóné, Weisz F., Balázs Antónia, Szűcs Dánielné, Spindler Károlyné, Rajzinger Sándor, olvashatatlan név, Haraszthy Tamásné, Kozma Zzigmondné, Nagy Tamásné, Vaday Károlyné, 2—2 kor. özv. Katona F.-né, Kolozsvári Károlyné, Szűcs József, PÁSKUJ IMRE hazai iparcsarnokába az őszi gjdonságok megérkeztek- Iskolás gyermekek részére kész kelengyék szintén raktáron vannak

Next

/
Thumbnails
Contents