Szamos, 1903. december (35. évfolyam, 97-104. szám)

1903-12-03 / 97. szám

XXXV. évfolyam. Szatmár, 1903. csütörtök deczember hó 3. 97-ik szám. SZAMOS. POLITIKAI, SZÉPIRODALMI ÉS GAZDASÁGI LAP. MEGJELENIK VASÁRNAP ÉS CSÜTÖRTÖKÖN. Előfizetési ár: Egész évre 8 kor. — Félévre 4 kor. — Negyedévre 2 kor Egyes szám ára 20 fillér. SZERKESZTŐSÉG és KIADÓHIVATAL: Rákóczy-utcza 9. sz. Telefon: 107. Mindennemű dijak Szatmaron, a lap kiadóhivatalában fizetendők HIRDETÉSEK: Készpénzfizetés mellett a legjutányosabb árban közöltetne Nyilttér sora 20 fillér. Az apró hirdetések között minden szó 4 fillér. Gy^DJek-védelem. A törvényhozás ezer és ezerféle funk- tiói közül kétségtelenül kiemelkedő intézke­dések azok, melyek valamely magasztosabb emberiességi szempontok által vezéreltetve a humanismus valódi érdekeinek szem előtt tartásával hozatnak s az általános emberba­ráti intézmények létesítését statuálják. Ilynemű intézményeket létesített az 1901. VIII. és XXI. törvényczikkek inten- czióinak megfelelőleg a kormányhatóság a különböző állami gyermekmenhelyek felállí­tásával, a hol is a 15 éven aluli elhagyottá nyilvánított gyermekek nyernek elhelyezést hasznos állampolgárokká való neveltetés és gondozás czéljából. Kétségtelen tehát, hogy a lent idézett törvények s az annak végrehajtása tárgyá­ban kibocsátott miniszteri rendeletek mind a humanizmus jegyében születtek s csakis a kivitelükkel felruházott hatóságoktól íügg) hogy tényleg a humanizmust szolgálják is. Alig hogy életbe lépett azonban az elhagyott gyermekek védelmére megalkotott törvény, alig hogy kibocsátották az életbe­léptetéshez szükséges miniszteri rendeletet már is azt tapasztaljuk, hogy a végrehaj­tással megbízott vagyis illetékes hatóságok a törvény dispozitióinak nem megfelelő in­tézkedéseket tesznek. A gyermekek védelme tárgyában kibo- csájtott rendelet értelmében ugyanis a men- hely-intézetek igazgatósága a gyermekek egy részét egyes nevelő szülőknek adja gondozás czéjából, bizonyos az állam által fizetendő tartásdii fejében. És csudálatos princípium gyanánt az az elv kezd uzussá válni az elhagyottá nyilvánított gyermekek elhelyezésénél, hogy az édes anya nevelő szülő nem (ehet, illetve a gyermekek sohase az anyánál helyeztet­nek el további gondozás czéljából, hanem kiadatnak egy esetleg teljesen idegen sze­mélynek nevelés és gondozás végett. Még érthető ez az intézkedés ott, ahol a gyermek törvénytelen származású lévén, az anyától való elszak' ésa az elhagyott kiskorúnak bizonyos morális bünhödés sanc- tióját képezi az amúgy is erkölcsileg kifo­gásolható anyára nézve; avagy érthető ez az intézkedés akkor, amikor a kiutalt tar­tásdijakkal nem akarjuk könnyűvé tenni ma­gának a ledér életű anyának a megélhetést De hány és hány valóban elhagyott gyermek van olyan, akinek apját leütötte a hajókötél. Hány meg hány gyermek van olyan, aki, amikor apját elveszítette elvesz­tett mindent a megélhetésre vonatkozólag, mert hiszen az anya kenyérkereset dolgá­ban az apát nagyon ritka esetben tudja helyettesíteni. És most az ilyen gyermekeknek a tör­vényes rendelkezés más szerető szülőt dek- retáljon ? Szakítsa el az ilyen gyereket a legális eljárás, még az édes anyától is csak azért, mert elég szerencsétlenül érte a sors keze már, azzal is, hogy édes apjától meg­fosztotta a kíméletlen végzet, a halál. No hát kérem ilyen intencziót nem szabad imputálni a gyermekvédelem érdeké­ben meghozott törvények és szabályrende­leteknek ! Tudomásom szerint ilynemű miniszteri rendelet nincs is, de ha volna, oda kell hatni, hogy az minél elébb hatályon kivül helyeztessék. Hiszen maga az elhagyottá nyilvánítás jogi ténye, úgy is az illetékes árvaszékek ha­táskörébe van utalva, miért ne lehetne az illetékes árvaszékeket az elhagyottá nyilvá­nítás alkalmával felruházni azzal a hatás­körrel is, hogy a nevelő szülők kijelölése ezézár urfi. * (Madárhistória.) J. K. után szabadon átirta: Buday Sándorné. (Folytatás és vége.) Kezdetben Flóra nem sokat törődött Czézár udvarlásával, sőt unta, legalább párszor nagyon békótlenül rásipogott. De Czézár ki­tartó tevékenysége győzött s egy szép napon arra ébredtem, hogy a két kakadu szorosan egymáshoz simul Czézár jobb szárnyával egé­szen befedte Flórát, ugyy hogy annak csak ko­rona alakú rózsaszínű bóbitája, hamvas feketés csőre és két nagy okos szeme látszott ki Több éven át a legboldogabb életet foly­tatták. Ha Flóra rosszat cselekedett s félt, hogy kikap, rögtön Czézárnak a háta mögé hátrált s csőrével folyton döf köd te, hogy vé­delmezze. És valóban csodálni lehetett, hogy ez a szárnyas mentor milyen logikai észjárásra valló módon végezte gavallér föladatát. Azt jól tudta az urfi, hogy hetvenkedéssel, goromba­sággal nálam semmire sem megy, de annál töböre kis hízelgéssel. Tállamra röpült ő ki- gyelme; egyik szárnyával fejemet a másikkal a mellemet födte be, elkezdte arczomat, ajkai­mat szelíden csipkedni, közbe-közbe kérő sza­vát hangoztatta, melyhez specziális kifejezés­sel bir. így mentette ö meg Flórát gyakran a megérdemelt büntetéstől. Hozattam hozzájuk egy év előtt Brémá­ból egy nagy vérvörös sisaku kakadut. Ki gon­dolhatta, hogy az uj jövevény megbolygatja egész szép házi csendéletünket. Amint megér­kezett nevet kellett adni neki. Házsártos kül­seje, merész fellépése után nem keresztelhet tem másnak, mint Nérónak. Első dolga volt szemügyre venni a helyiséget s aztán az em­beri lényeket, kiknek hatalmába került. Enge- met sokáig szemlélgetett, hol szemben, hol oldalvást, hol félrehajlitott fejjel, mint ahogy a müértök szokták a képeket nézegetni. Úgy látszik nem voltam ellenszenves neki, mert ke­zemre kéredzkedett. Azután barangolt egész napon át keresztül kasul a szobában és fecse gett szüntelenül. Ha csendre intettem, fölbor­zolta a tollát, merészen hajlitgatta a fejét és körben szaladgált és emberhangon u-kkal és ó-kkal fejezte ki méltatlankodását. Megvizsgált mindent, a hozzáférhető köny- nyebb fiókokat kihuzogatta s beléjük kandikált. Ha nem ügyeltem oda, pillanat alatt az összes tartalmuk a földön hevert. Egyik kalitkáról a másikra röpkedett s mindenik madárral inger- kedett. Csak Czézárt ignorálta félreismerhet,ét­ién szándékossággal. Annál nagyobb érdeklő­déssel forgolódott Flóra közelében s olyan sze­relmes, szemeket vetett rá, akár egy Don Juan. Egy raffinirozott vén kokett nem visel­hette volna magát külömbül, mint Flóra. Egy­felől ügyelt, nehogy' Czézár észrevegye, hogy a Nero közeledése nem kerülte ki a figyelmét. Mintha nem is tudná, hogy kalitkája körül miért czepperlizik kényeskedő mozdulatokkal, miért forgatja jobbra balra vörös turbános fe­jét, csakhogy mindakét ssemóvel gyönyörköd­hessen Czézár háremének gyönyörében. Hát mikor elkezdett ugrándozás közben nékem sip- Langon trombitálni, Flórának kínos önmegta­gadásába került rejtegetni heves érdeklődését iránta. Eugemet is meglepett az indulószerü dal­lam, melyet a Nero, a legtökéletesebb szaba­tossággal végigsipolt; kétségkívül valamelyik brémai ezred trombitásától tanulta el, midőn ablaka előtt a katonaság gyakorlatra vonult ki. Czézár ur az egész idő alatt mozdulatla­nul állt, mint egy alabastrom szobor. Csak te­kintete árulta el, hogy figyel azért Flórának minden cselekedetére. A Nérót bosszantotta 1 Róth Fülöp kárlsbádi ezipőraktárat ajánljuk at. vevőközönségnek mint legolcsóbb bevásárlási forrást. Közvetlen a Pannónia szálloda mellett. Szatmár és vidéke legnagyobb czipőraktára úri-, női- és gyermek kiviteLben.=== Jk *» *•!'*>**!*» M' !! az őszi és téli idényre megrendelt ur .. — üzipők és csizmák a legjobb

Next

/
Thumbnails
Contents