Szamos, 1903. november (35. évfolyam, 88-96. szám)

1903-11-01 / 88. szám

Kölcsey János ig. tanácsi elnök és a tanári kar jelenlétében az ifjúsági énekkar „Erős várunk nekünk az Isten“ kezdetű énekkel kezdte meg az ünnepélyt. Az emlékbeszédet Bagothai Sá­muel tanár tartotta nagy hatással. Az ifjúság részéről Hajdú Miklós YIII. o. tanuló szavalta Kiss Endre VIII. o. növendék sikerült ódáját, melyet ez alkalomra irt. Az ünnepélyt az if jusági énekkar éneke zárta be. * Hymen. Hiripi és ivácskói dr. Böször­ményi Emil helybeli ügyvéd eljegyezte Temes­várról felsökubinyi Meskó Béla bájos leányát, Mária kisasszonyt. * Fényes esküvő. Tegnap délután fényes esküvő volt városunkban, özvegy Kishalmy M. Lajosné úrnő leányának Irén kisasszonynak es­küdött örök hűséget Csohány Antal hajdúná­nási földbirtokos. A polgári házasságkötés, melyet Kőrösmezei Antal főjegyző tartott, a városház nagytermében ment végbe, nagyszámú és intelligens közönség előtt. A tanuk a követ­kezők voltak : dr. László Elek békésvármegyei főorvos é« dr. Nagy Lajos h.-nánási városi fő­orvos. * Személyi hir. Gróf Károlyi György és gróf Szapáry Pál e hét folyamán látogatóban lévén, automobilon megfordultak városunkban. * Vizsgálat Gróf Hugonnai Béla főispán közelebb Nagybányán, Felsőbányán és a nagy- somkuti szolgabirói hivatalnál hivatalvizsgála­tot tartott. * Eljegyzés. Obauer Rudolf cs. és kir. őrnagy eljegyezte Maróthy Mariska kisasszonyt, Maróthy Sándor földbirtokos bájos leányát. * Alapítvány. Az ev. ref. tanítóképző in­tézet részére Cseresnyés Jenő, városunk szülött­je, temesvári főmérnök, 2—2 száz korona ala­pítványt tett Joó Klára és Joó Kornélia nagy- nénjei emlékére. így ünnepelte meg Szatmáron a reformáczió emléknapját. Az alapítványt az esperesihivatalnál be is fizette s az az ev. ref. egyház kezelése alatt fog állani. * A katonák esküje. Ma déleiőtt 9 óra­kor a Deák.téren tábori mise lesz, melyet Tóth József h. lelkész tart s utánna beszédet mond. Ezt követőleg a katonák leteszik a szokásos esküt. * Halálozás. Bodnár György szatmári s. tanfelügyelőt és nejét Máthé Gizellát, kik alig két hete temették el égjük kis fiokat, újabb csapás érte. Mint részvéttel értesülünk, most ismét Kálmánka négy éves kis fiokat ra­gadta el a halál a szülők karjai közül. A meg­próbáltatások súlyos csapásától levert szülőkiránt ismét őszinte mély részvét nyilatkozik meg min­denfelé. A vörhenyben elhunyt kis Kálmánkát tegnap kisérték örök nyugvóhelyére. * A szatmárhegyi posta- és távbeszélő áthelyezésére nézve a közigazgatási bizottság feliratot intézett a kereskedelemügyi minisztéri­umhoz, hogy a posta- és távbeszélő hivatalt helyezze a vasúti állomásra és annak kezelését az ottani alkalmazottakra bízza. A kereskedelmi miniszter a felterjesztésnek nem adott helyet azon indokolásból, mivel vasúti közbiztonsági szempontból a vasúti alkalmazottakra a posta- és távbeszélő kezelése nem engedélyezhető. De különben is a postahivatal a Szűcs Márton-féle házba helyeztetett, hol úgy a központi fekvés, mint az utak járhatósága ellen semmi kifogás nem tehető. * A Pannónia kifestése. A Pannónia szálló nagytermének, kávéház és éttermének, valamint az összes mellékhelyiségeinek festését Sommer Lajos budapesti müfestő befejezte, amely munkálatnak felülvizsgálatát a tiszti fő­ügyész elnöklete alatt kiküldött bizottság a na­pokban tartotta meg. A felülvizsgálatról be­adott jegyzőkönyv szerint a városi tanács meg­állapította, hogy a vállalkozó a diszfestési munkálatot nem mindenben az ajánlat és a vállalati szerződésnek megfelelőleg hajtotta végre, amennyiben a felülvizsgáló bizottság jelentése szerint a munkálatnál többféle eltérések és hi­ányok mutatkoznak. A városi tanács meghall­gatva vállalkozónak a felülvizsgáló bizottság észrevételeire tett védekezését, megállapította, hogy vállalkozó az 5054 kor, 80 fillér vállalati árnál 640 kor. értékű kevesebb munkát telje­sített, ellenben többlet munka czimén részére 190 koronát állapított meg és igy vállalkozó részére az összes munkákért, 10 százalék bizto­síték levonása után, amely csak az egy év múlva megejtendő utófelülvizsgálat alapján fog ki­adatni. 4604. korona 80 fillért utalványozott. * Meghívó. A Szatmárnémeti torna- és vivó- egylet gyakorlatait az ev. ref. főgymn. tornacsar­nokában 1903. nov. 4-én szerdán 5- 7-ig meg­kezdi. Ebből az alkalomból kifolyólag ugyan az nap a polgári társaskör éttermében ismerkedési estélyt rendez, melyre az egylet összes tagjait és a tornaügy barátjait meghivja. Vacsora kezdete 8: órakor. Egy teríték ára 1 korona. Bartha Kálmán alelnök. Thurner Albert titkár * Kérvény Papp Lajos érdekében Markos György és társai Papp Lajos gör. kath. lelkész érdekében kérvényt adtak be a polgármesteri hivatalhoz, melyben az aláírók a hitközség nevében kérik a tanácsot, hogy Papp Lajos Akna Sugatagra való elhelyezése ügyében fog­laljon állást és tegyen lépéseket ana nézve, hogy a püspök változtassa meg elhatározását. A kérvényt pénteken tárgyalta a tanács és el­utasító határozatot hozott, amennyiben a ható­ság a szentszék mindennemű intézkedését, mely saját hatásköréhez tartozik, tiszteletben tartja és annak, ha kell, érvényt is szerez. E végből nincs abban a helyzetben, hogy a püspöki hatá­rozatot bármiféle módon befolyásolja és annak megváltoztatására bírja. Itt megemlítjük, hogy a kérvényt a beadók személyesen nyújtották át Pap Géza polgármesternek, ki a bizottság szó­nokát, Szikorák Gyulát meghallgatva, a meg­jelenteket türelemre és békeségre hívta föl. * Forrongcás a szatmári gör. katli. egy­ház kebelében. Tegnap reggel jött haza Sza- mosujvárról azon küldöttség, amely Papp La­jos érdekében járt Szabó János gör. kath. püs­pöknél. A küldöttség tagjait a püspök ugyanis egyenként külön meghallgatta és kérelmüket jegyzőkönyvbe foglalta. Amennyiben a püspök adott válassza a küldöttség tagjait nem igen nyugtatta meg, annak következtében az egyház kebelében valóságos forrongás van. A templo­mot tegnap délelőtt a hívek tényleg be is zár­ták s ezt Demián Tífusznak, az egyik admi­nisztrátornak tudomására is hozták. A küldöttség tagjai tegnap délben ismételten voltak a pol­gármesternél, ki megnyugtatni igyekezett őket. Szahó János püspök különben azzal bocsátotta el a küldöttséget, hogy nyugodjanak bele az ö határozatába. Egyébiránt majd újból megvizs­gálja az ügyet és határozni fog. A legérdeke­sebb a dologban, hogy semmiféle intézkedés nem történt arra nézve, hogy Papp Lajos mi­kor foglalja el uj székhelyét, daczára, hogy fizetését a püspökség a város által a mai nap­tól beszüntette. Tény az, hogy a püspök hatá­rozata a hívek között általános elégületlensó- get keltett, amenyiben, mint értesülünk, a hí­vek a legnagyobb elszántsággal viseltetnek és semmi szin alatt nem akarják Papp Lajos tá­vozását. * Eljegyzés. Kun Menyhért, vendéglős a Zöldfában, eljegyezte Jakab Frida kisaszzonyt Brassóból. * Hadkötelezettek összeírása. A véderőről szóló 1889. évi VI. t, ez. végrehajtása tárgyában kiadott utasítás 1-ső rész. 20 és 22-ik §-ai értel­mében az 1904-ik évi ujonezozási előmunkálatok­hoz tartozik a város területén illetékes és nem ille­tékes, de itt tartózkodó mindbárom korosztálybeli állitásra kötelezettek az az 1883, 1882 és 1881 év­ben születetteknek összeírása is. Felhivatnak tehát Szatmárnémeti szab. kir. város területén tartózkodó itt illetékes és nem ille­tékes mindhárom korosztálybeli badkötelezettek, hogy a városházánál levő katonai ügyosztálynál összeirás végett f. évi nov. hó végéig annál is inkább jelentkezzenek, mert ellenkező esetben elle­nük az 1889. évi VI. t. ez. 35. §-a értelmében a büntetés egész szigorral fog alkalmaztatni. Tu­domás végett az idézett 35-§. egész terjedelmében itt közöltetik. A legközelebbi ujonczállitásra felhívott kor­osztályokban (35-§.) álló mindegyik hadköteles tar­tozik a megelőző év november havában beiratás végett illetőségi községének avagy állandó tartóz kodási helyének elöljáróságánál akár Írásban, akár személyesen élő szavával jelentkezni. Aki ezen jelentkezést anélkül, hogy legyőz- hetlen akadályok hátráltatták volna elmulasztja, kihágást követ el, és 10—200 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő. Kelt Szatmárnémeti, 1903 október 24. Tankóczi Gyula, főkapitány. * Törvényhatósági tisztviselőink fizetés rendezésével foglalkozván legutóbb B. D. ur a „Szatmár és Vidékéiben, a közgyűlés által a tisztviselők fizetésemelése czimén megszava­zott évi 20000 K. felosztása tekintetében első igazságos elvül az állítja fel, I. „hogy a bizott­ság a 20,000 koronából részt juttasson minden­kinek, aki a várost szolgálja, tekintet nélkül arra, hogy szorosan véve tisztviselő vagy más alkalmazott az illető, ha jelen alkalmazása olyan, amely a mai megélhetési viszonyok mellett ki- elégitőnek egyáltalán nem mondható “ Ez az elv merőben hamis, mert ha a közgyűlés a szóban forgó összeget, nem csupán a tisztvise­lőknek, hanem az összes alkalmazottaknak szánta, annak bizonynyal nem késett volna kellő formában és félreérthetlen kifejezést adni. A bizottságnak pedig egyáltalán nincs joga megbízatása körén túl terjeszkedni. A törvény- hatóság szervezeti szabályrendelete a tisztvi­selők s a segéd- és kezelőszemélyzet elnevezés alatt egybefoglal mindent egész az Írnokok, végrehajtók, halottkémek és szülésznőkig. Kik tehát a többi alkalmazottak ? A szerződött személyzet czim alatt elősorolja a szabályren­delet az órást, színház felügyelőt, kutmestert, adóbecsüsöket, gyepmestert és csatornaőröket; a szolgaszemélyzet elnevezése alatt pedig az erdőőröket, rendőröket, kocsisokat, szolgákat és béreseket. Minthogy a korpótlékok által a köz­gyűlés 1900. évtől rendezte a rendőrök java­dalmát, a többi alkalmazottal akarja osztoztatni az összegen a tisztviselőket ? No ez szép tár­saság volna! 11. Eredeti a czikkirónak az a másik elve is, „hogy szemlét tartsunk az egyes állások fe­lett s ha akadnak olyanok, amelyek egyéb mellék keresettel vannak egybekötve, vagy amelyek városi tisztviselő állások ugyan, de az illető tisztviselőket nem akadályozzák ab­ban, hogy hivatásukat gyakorolhassák s igy más utón is keresethez jussanak, hogy ezen állások figyelmen kívül hagyassanak.“ Mi ép­pen ezt azt elvet tartjuk figyelmen kívül ha- gyandónak 1 A hivatali állás elhanyagolásával mellékkeresetet űzni, egyszerűen tiltja a tör­vény. Aki pedig kötelmei elvégzése után", sza­bad idejének feláldozásával, tesz szert a tör­vény által megengedett mellékkeresetre, attól ennek gyümölcsét elvenni nem lehet, mert minden munkás méltó a maga bérére 1 Külön­ben is a mellékkereset szerzésére rátermettség, hajlam és különleges tudás kell. Lehetnek egyes tisztviselők valamely állásokban, akikben megvannak mindezek a tulajdonok s szerezhet­nek is mellékesen valamit! De jöhetnek ezen állásokba olyan utódok, akikben vagy egyál­talán nincsenek meg ezek a tulajdonok, vagyha megvannak is, nincs kedvük mellékkeresetre adni a fejüket. Tehát az elődök rátermettsége, hajlama és különleges tudásáért az állások törzsfizetésének csonkulása által az utódok bűnhődjenek ? Vagy mindannyiszor újólag fog­juk rendezni a fizetési fokozatokat, valahány­szor valamely tisztviselőnek mellékkeresete fel­tűnik a szemhatáron!? No ez megint szép jog­rendszer volna ! |5Z(jtö5 WFMÄ0 is Tsa selyemáru-ujdonságok áruháza Az általánoson leg óbbnak elismert selyem-, bársony-, csipke- ás szalagáruházunkba az idény újdonságainak a teljes és nagy választéka beérkezett, o o o Ezek , íTTTOjeia > í A kővetkező, kiváltán jutányos áru czikkekre, melye Budapest. II., Becsi-Utcza 4. szán. »ódig kgphatók, amig a készlet tart, fölhívjuk a m. t. hö r gyek figyelmét. 1­Mosó-bársony minden színben mtrje 50 krtöl kezdve Sima liberty-8elyem minden szín „ 78 „ , Mintázott színes selyemkelme „ ?5 . Csikós, színes selyemkelme „ 98 „ „ Sima lousine minden színben » 1.25 „ Chlné selyemkelme . 1.50 ,------------------ stjj — - ■ — Mi ntákkal kívánatra bérmentve szolgálunk.

Next

/
Thumbnails
Contents